BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 20/13 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 września 2013 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.35 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 15.10.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Izabeli Cwalina oraz radnego Krzysztofa Kozickiego (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Irena Przybylak – członek Komisji.
6. Henryk Krajewski- członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1.Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2012”.
2.Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Panią Elżbietę Gosk.

Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRS – przedstawiła najistotniejsze elementy sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 20 posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 14:08
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 14:08
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 704 razy