BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 12/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 września 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.15.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę czterech członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:
1. Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji.
2. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
3. Adam Sowa – członek Komisji.
4. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:


Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1.Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego – działka 475/90 w Śniadowie.
2.Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski oddał głos Naczelnikowi Wydziału GN.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – poinformował, że przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego dotyczy działki 475/90 w Śniadowie, która ma być przeznaczona przez Gminę na cele publiczne. Konkretnie ma ta być boisko szkolne, ponieważ działka znajduje się przy kompleksie szkolnym, stąd też został sporządzony projekt podziału tej działki. Koszty tego projektu pokrył Wójt Gminy Śniadowo – wg projektu przedstawionego Państwu w materiałach. Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży poinformował nas, że ten teren jest zbędny do realizacji zadań, które wykonuje nasza jednostka – ZPOZ w Łomży, wobec czego nie widzimy przeszkód, aby przekazać w formie darowizny ww. działkę.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Śniadowo mienia Powiatu Łomżyńskiego – działka 475/90 w Śniadowie został zaopiniowany 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.


Następnie Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym oraz brak chętnych do dalszej dyskusji, zakończył 12-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.


Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 14:09
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 14:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 926 razy