BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 19/13 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 grudnia 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.25, natomiast zakończenie o godzinie 9.40.
Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność Mirosława Szymanowskiego(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2.Sprawy różne.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji– Wiesława Masłowska udzieliła głosu Zastępcy Dyrektora PUP w Łomży.

Elżbieta Olejniczak – Bazydło – Zastępca Dyrektora PUP w Łomży – przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który Państwu został przedłożony, ma charakter konkursu zamkniętego. Na 3 powiaty ma być przeznaczone ponad 2 mln zł. Mam tu mam myśli powiaty: zambrowski, kolneński i łomżyński. Środki te byłyby przeznaczone na staże, które są bardzo korzystne dla pracodawców i bezrobotnych. Powiat ziemski ma otrzymać większość środków na aktywizowanie swoich bezrobotnych – będzie to 85 %, powiat grodzki otrzyma 15 % środków. W sumie dzięki temu projektowi algorytm w przyszłym roku przekroczyłby 3 mln zł. Projekt będzie nosił nazwę „Twoje życie – twój wybór”. W naszym przypadku będzie to dotyczyć 117 bezrobotnych. Projekt będzie skierowany przede wszystkim do osób poniżej 30 roku życia, a część środków do osób powyżej 50 roku życia.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze partnera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, został zaopiniowany 8-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych tematów, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 19 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 14:11
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 14:12
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 678 razy