BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 20/13 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 grudnia 2013 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.40.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Mirosława Szymanowskiego, Agaty Chomętowskiej, Jarosława Kuleszy oraz Lecha Szabłowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład osobowy i funkcyjny Komisji:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji – poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie założeń do projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok, w zakresie dotyczącym działów podlegających pod kompetencje Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Barbara Gorzęba – przy kwotach, jakie zaplanowało dla powiatu Ministerstwo Finansów, było bardzo trudno zamknąć budżet, ponieważ subwencje nie są wyższe a nawet niższe o 24.411,00 zł od tegorocznych. Dochody prognozowane to kwotą 17.278.037 zł, zaś planowane wydatki to kwota 18.305.538 zł, co powoduje wynik ujemy tzn. deficyt na kwotę 1.027.501 zł. Na udziały w takiej wysokości, jaką zaplanowało Ministerstwo trudno polegać, gdyż jest to mało realne, że mogą być osiągnięte. Udziały od podatku CIT w tej chwili nawet są bardzo niskie a nawet są sytuacje, że zmuszeni jesteśmy do zwrotu zaliczek na rzecz urzędów skarbowych. Analizując udziały w podatku od osób fizycznych na podstawie wykonania na dzień 30 września br., które przy planie 3.350.000 zł wynoszą 2.685.076 zł, mogą być wykonane na poziomie 3.600.000 zł a udziały w podatku od osób prawnych na plan 50.000 zł na dzień 30 września br.– 12.044,87 zł mogą być nie wykonane. Wstępnie dochody oszacowane zostały na poziomie 17.278.037 zł są one niższe od wielkości którą podałam. Ponieważ po przesłaniu materiałów dla Państwa, ukazały się na stronie MF wskaźniki dla Powiatu do budżetu na 2014 r. Dochody są niższe o 24.411 zł, ponieważ wstępnie planowana subwencja jest niższa od subwencji tegorocznej.
Przy środkach z nadwyżki budżetowej na kwotę 344.074,15 zł, należy uzyskać wolne środki tzn. oszczędności z rozliczenia tego roku. Analizując plan dochodów i wydatków z wykonaniem na 30 września uważam, że uzyskamy nieco wyższe dochody i oszczędności na wydatkach. Planowane dochody przedstawiłam w materiałach, które Państwo otrzymaliście. Zestawienie wydatków zgłoszonych przez jednostki i propozycje w nawiązaniu do możliwości są przedstawione w formie tabeli. Mogę pokrótce omówić te zestawienia, ponieważ na razie są to tylko propozycje, po ustaleniu z Państwem, wstępne kwoty zostaną przekazane jednostkom, na podstawie których zaplanują swoje wydatki z podziałem na paragrafy. Omówię wydatki wg działalności, a konkretnie wg działów, zgodnych z klasyfikacją budżetową, a Państwo ustosunkujecie się do ich wielkości.
Rozdział 75019 – koszty utrzymania rady powiatu – środki zaplanowano na poziomie 226.500 zł, diety są na tym samym poziomie, kwota bazowa jest zamrożona i jest taka sama od 2010 roku. Podwyżki diet były w kwietniu 2012 roku.
rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe w Łomży – koszty utrzymania urzędu zaprojektowano na kwotę – 4.323.018,00 zł, są one niższe o 2.176 zł w stosunku do 2013 roku. Wydatki finansowane są z trzech źródeł: dotacji z budżetu państwa – planowano kwota 141.700 zł; dotacji z Urzędu Miasta Łomża – 252.000 zł (wzrost o 5.900 zł), środki własne powiatu – 3.929.318 zł (niższe o 24.059 zł), prognozowana jest znaczna obniżka kosztów energii elektrycznej, co jest już w pewnym stopniu przewidziane.
Zaplanowano w roku 2014 dla 14 osób nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę na kwotę 64.081,00 (w 2013 r. było 83.647,00 zł) zabezpieczono dla 6 osób środki zatrudnionych tytułem prac interwencyjnych – 80.050 zł, odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę – 22.800 zł. Wydatki majątkowe na poziomie 15.000 zł na zakup 3 klimatyzatorów.
Dział 900 – ochrona środowiska - wydatki finansowane są z wpływów za korzystanie ze środowiska. Środki niewydatkowane muszą pozostać i wchodzą w nadwyżkę budżetową i nie mogą być wydatkowane na inne cele. Przewidywane środki do dyspozycji w 2014 r. – 394.333,00 zł. Planowane wydatki na 2014 rok - 244.000,00 zł. Zadania zaplanowane na 2014 rok w rozdziałach:
1) 90006 - 36.000,00 zł na pokrycie kosztów ekspertyz (30.000), usług związanych z ochroną gleby, sprzątanie świata (nagrody), § 3040 - 3.000,00 (nagrody); § 4210 - 3.000,00 (zakupy); § 4390 - 30.000,00 zł (ekspertyzy, opinie);
2) 90095 – pozostała działalność – zaplanowano 208.000 zł na materiały i szkolenia z zakresu ochrony środowiska: 1) § 4210 - 5.000,00 zł; 2) § 4700 - 3.000,00 zł (szkolenia); 3) § 6220 - 200.000,00 zł na dofinansowanie drogi Stara Łomża – Rybno – Pniewo.

Przewodnicząca Komisji zapytała czy 200.000,00 zł na dofinansowanie drogi Stara Łomża – Rybno – Pniewo będzie dotyczyła elementów inwestycyjnych związanych z modernizacją ww. drogi?

Barbara Gorzęba – na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco, jednak dodała, że wydatki te będą mogły jedynie dotyczyć elementów związanych z ochroną środowiska – te które dopuszcza obowiązująca ustawa o ochronie środowiska. Zadanie będzie miało podobny charakter, do tego które było realizowane w przypadku drogi z drugiej strony Narwi – na odcinku Kalinowo – Drozdowo.

Radny Rafał Kołakowski – odnosząc się do załącznika nr 3 zakupów inwestycyjnych, chciałbym zauważyć, iż oba wnioski złożone do tzw. schetynówki nie otrzymała wymaganej punktacji, aby otrzymać wsparcie. Wobec tego ponawiam mój wniosek, aby wybudować odcinek drogi na terenie gminy Jedwabne, o który wcześniej już wnioskowałem. Chciałbym, aby Zarząd Powiatu rozpatrzył mają propozycję.

Barbara Gorzęba – w tym przedmiocie pragnę zaznaczyć, że w momencie kiedy została ogłoszona lista rankingowa i nasza inwestycja nie zakwalifikowała się do dofinansowania, to automatycznie środki w ramach udziału własnego zostały przesunięte na Zarząd Dróg Powiatowych – do wydatków bieżących. Jeżeli środki nie byłyby przesunięte do ZDP to ta jednostka już w połowie roku przestałaby działać.
Apeluję, aby w tej chwili nie burzyć tego projektu budżetu.

Radny Rafał Kołakowski – to jeden punkt widzenia, natomiast ja uważam, że skoro w jednej gminie wykonaliśmy dwie duże inwestycje, to może w innej gminie teraz wykonajmy inwestycje.

Barbara Gorzęba – zawsze na początku roku są wprowadzane zmiany do uchwały budżetowej i w tedy powinniśmy wprowadzać zmiany.

Radny Rafał Kołakowski – to poczekajmy do uchwalenia budżetu do stycznia 2014 roku.

Barbara Gorzęba – nie jest to możliwe, ponieważ musimy uchwalać budżet do końca grudnia danego roku.
Poza tym dochody z geodezji i komunikacji najprawdopodobniej nie zostaną wykonane, poczekajmy do końca roku i zobaczmy jak zamkniemy rok budżetowy – 2013.

Wicestarosta – szanse powodzenia obu wniosków, jeżeli chodzi o dofinansowanie w ramach NPPDL są niewielkie. Na pewno dużym sukcesem będzie jeżeli uda nam się uzyskać wystarczającą ilość punktów, aby otrzymać środki pomocowe na jedną inwestycję.
Wniosek na odcinek Śniadowo – Osobne miał największe szanse, znalazł się na ósmym miejscu listy rankingowej, natomiast szlak nadbiebrzański był dopiero na piętnastym miejscu.

Barbara Gorzęba – miejmy na uwadze to, że Zarząd Dróg Powiatowych złożył wnioski opiewając na około 14 mln zł. Z kolei wydatki bieżące obcięliśmy do tego stopnia, że obawiam się, iż w związku z tym mogą powstać problemy. Już dziś nasze jednostki protestują.

Radna Izabela Cwalina – chciałabym zauważyć, że w gminie Nowogród inwestycja uzyskała dofinansowanie z 6-go miejsca na rezerwowej liście rankingowej.

Przewodnicząca Komisji powinniśmy także postrzegać inwestycję w zakresie stanu nawierzchni jaki jest na danym odcinku.

Radny Rafał Kołakowski – przecież wszyscy przy naszych drogach mieszkają mieszkańcy naszego powiatu i traktujmy ich w podobny sposób.
Dlatego apeluję, aby w 2014 roku wykonać inwestycję, o którą wcześniej wnioskowałem.

Barbara Gorzęba – w tej chwili mamy wirtualne pieniądze, poczekajmy do zakończenia roku i wówczas zaplanujmy zmiany w budżecie.

Przewodnicząca Komisji – chciałabym złożyć wniosek o wykonanie projektu technicznego na przebudowę ulicy Młynarskiej w Konarzycach oraz wykonanie projektu technicznego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej przez wieś Jednaczewo.

Barbara Gorzęba – co do zasady wnioski do projektu budżetu można składać do dnia 30 września danego roku. Takie są wytyczne wskazane we właściwej uchwale Rady Powiatu.

Radna Elżbieta Parzych – nie widzę potrzeby burzenia konstrukcji zaprojektowanego budżetu na 2014 rok, natomiast wnioski o zmianę finansowania zadań będzie można składać w trakcie przyszłego roku.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok został zaopiniowany pozytywnie 3-ma głosami „za” i 2-ma „wstrzymującymi, głosów przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.


Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.


Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 20-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 14:13
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 14:13
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 805 razy