BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 grudnia 2013 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.45, natomiast zakończenie o godzinie 10.00.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę czterech członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:
1. Rafał Kołakowski – Przewodniczący Komisji.
2. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
3. Adam Sowa – członek Komisji.
4. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:


Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych Powiatu posiadających osobowość prawną.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres nie dłuższy niż trzy lata.
3.Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski oddał głos Naczelnikowi Wydziału GN.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – uchwała, którą proponujemy zmienić jest wynikiem tegorocznych zaleceń pokontrolnych RIO, która wskazała, że w dotychczasowej uchwale nie ma określonych zasad najmu w sytuacji, kiedy nastąpi śmierć najemcy. Wobec tego w nowym rozdziale – nr 4 zawarliśmy te zapisy. Warto przy tym zaznaczyć, że takich przypadków w naszym powiecie jeszcze nie było, więc z tego powodu nie zostały przewidziane regulacje dotyczące niniejszej sprawy. Dokładnie rzecz biorąc w paragrafie 1 wprowadza się następującą zmianę: po Rozdziale III – Zamiany lokali mieszkalnych dodaje się Rozdział IV – Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, w brzmieniu określonym w § 8:
„1. Osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę wzywa się do opróżnienia lokalu i uiszczenia odszkodowania za cały okres zajmowania lokalu bez tytułu prawnego.
2. Osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy i nie wstąpiły w stosunek najmu, wzywa się do opróżnienia lokalu i uiszczenia odszkodowania za cały okres zajmowania lokalu bez tytułu prawnego.
3. Jeżeli wezwanie, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie odnosi skutku, występuje się do sądu z powództwem o nakazanie opróżnienia lokalu.”

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych Powiatu posiadających osobowość prawną, został zaopiniowany 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – kolejna uchwała, którą proponujemy zmienić również jest wynikiem zaleceń pokontrolnych RIO, która wskazała, że w dotychczasowej uchwale nie ma uregulowań, co do wynajmu i wydzierżawiania lokali na okres dłuższy niż 3 lat a szczególnie na okres nieoznaczony. Dotychczas stosowaliśmy sformułowanie – na okres 3 lat i powyżej 3 lat, jednak RIO poleciło nam doprecyzowanie tych zapisów. Konkretnie w paragrafie 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony”,
2) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dzierżawy oraz najmu nieruchomości i lokali na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony dokonuje się z zastrzeżeniem ust. 4 w trybie przetargowym.”

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres nie dłuższy niż trzy lata, został zaopiniowany 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby omówienia na forum Komisji.


Następnie Przewodniczący Komisji – Rafał Kołakowski, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 13-te posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 14:13
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 14:15
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 967 razy