BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 21/13 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 grudnia 2013 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.35 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.00.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Irena Przybylak – członek Komisji.
6. Henryk Krajewski- członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia programu z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2014”.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
3.Sprawy różne.
Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Panią Elżbietę Gosk.

Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRS – art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Tak jak w latach ubiegłych prowadzone były konsultacje społeczne w sprawie tego programu. W wyniku tych konsultacji nasz program został wzbogacony o nowy zapis, bowiem jedna z organizacji – Fundacja Podlaski Regionalny Fundusz Filmowy, która jest organizacją nowopowstałą, zgłosiła projekt dopisania do Programu punktu nr 5 o treści „Tworzenie i zachowanie filmowego dziedzictwa Regionu”, w ramach, którego realizowane będą działania takie jak: Stworzenie warunków do prowadzenia działalności w zakresie kinematografii na terenie powiatu łomżyńskiego; Edukacja filmowa dedykowana równym grupom wiekowym w środowisku wiejskim; Audiowizualna promocja regionu. Wprowadzenie poszerzenia Programu Współpracy konkretnie dotyczy: w sferze 1 – podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, poszerzyć planowane działania o: a) prowadzenie działalności w zakresie kinematografii na terenie powiatu łomżyńskiego; b) tworzenie i zachowanie filmowego dziedzictwa regionu; c) edukację filmową dedykowaną różnym grupom wiekowym. W sferze 2 – promocja i upowszechnianie turystyki, poszerzyć planowane działania o: audiowizualną promocję regionu”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu z organizacjami pozarządowymi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2014”, został zaopiniowany 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży poinformował, że: projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży proponuje dwie zmiany, które zostały wymuszone ustawą z 15.04.2011 roku o działalności leczniczej. Pierwsza dotyczy zmiany nazewnictwa, nazwa Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ma być zmieniona na Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży. Status naszej jednostki będzie określony jako podmiot leczniczy, natomiast wszystkie nasze pozostałe ośrodki będą nazywać się przedsiębiorstwami podmiotu leczniczego. Poza tym w celach Zakładu dopisane zostało zadanie pod nazwą opieka długotrwała oraz medycyna szkolna. Te zadania realizujemy natomiast cele w statucie dotychczas nie zawierały tych elementów.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej, został zaopiniowany 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 21 posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.
Protokół sporządził:
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 14:16
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 14:17
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 883 razy