BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 22/13 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 grudnia 2013 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 15.35.
Komisja obradowała w trzyosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Krzysztofa Kozickiego, radnego Henryka Krajewskiego i radnej Ireny Przybylak (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Skład osobowy oraz funkcyjny członków Komisji przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Konrad Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Henryk Krajewski – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
2. Sprawy różne.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – dokument, który został przekazany Państwu, został przejęty przez Zarząd Powiatu w dniu 15 listopada 2013 rok, został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Zapisy w nim są zgodne z obowiązującym prawem w ramach, którego funkcjonują powiaty. Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów zaprojektował na rzecz powiatu subwencje w wysokości 8.732.200,00 zł, niższej od tegorocznej o 24.411 zł. Na tych samych zasadach Wojewoda Podlaski ustalił kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 6.085.400,00 zł.
Dochody z pozostałych źródeł to 10.710.152,00 zł , co daje łączną wartość prognozowanych dochodów 25.527.752,00 zł. Limit wydatków został ustalony na kwotę 26.712.373,00 zł, w konsekwencji budżet staje się deficytowy. Deficyt budżetowy w wysokości 1.184.621,00 zł zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych. Przy konstruowaniu budżetu spełniono wymogi ustawy o finansach publicznych między innymi w odniesieniu do określania dochodów i wydatków budżetu Powiatu w tym zrównoważeniu części bieżącej budżetu, kwoty planowanego deficytu oraz źródła jego pokrycia. Inaczej mówiąc dochody plus nadwyżka budżetowa umożliwia sfinansowanie zaplanowanych wydatków. Należy mieć na uwadze, że kwoty wskazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Podlaskiego dla Powiatu, są kwotami wstępnymi zapisanymi w projekcie budżetu Państwa na 2014 rok. Ostateczne wskaźniki otrzymamy, po uchwaleniu budżetu Państwa, co najpóźniej musi nastąpić do 31 stycznia 2014 roku. Planowane dochody są na tym samym poziomie, a w niektórych sytuacjach niższe, ponieważ można zauważyć tendencje spadkowe osiąganych dochodów na rzecz Powiatu. Około 77% są to dochody Powiatu, które wpływają na konkretne zadania, na które limit wydatków mógłby być wyższy wg wniosków jakie składane są przez jednostki organizacyjne Powiatu. Jednakże w sytuacji braku wzrostu prognozowanych dochodów, przyjęto wydatki na poziomie tego roku budżetowego, a w niektórych przypadkach są obniżone. Tylko w przypadkach wydatków obligatoryjnych, które musiały być zwiększone, zaplanowano ich wzrost. W tej sytuacji środki z nadwyżki budżetowej, która umożliwiała realizację zadań inwestycyjnych, topnieją w tempie niepokojącym. Taki stan ma bardzo duże znaczenie, ponieważ część subwencji, jaka jest przyznawana na rzecz Powiatu na utrzymanie dróg jest w wysokości niewystarczającej i zarząd zmuszony jest do pozyskiwania środków z innych źródeł, aby choć w minimalnym stopniu zabezpieczyć przejezdność powiatowych dróg. Przy subwencji 2.550.303 zł, wydatki minimalne przyjęto na kwotę 5.976.069 zł. Na wydatki inwestycyjne – drogowe zaplanowano na 2014 rok kwotę 1.591.959,00 zł, zaś na bieżące utrzymanie 2.292.220 zł, bez wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników ZDP w Łomży.
Przy tendencji zmniejszania się dochodów bieżących, ponieważ dochodów majątkowych powiat nie uzyskuje i wzrostu wydatków bieżących, istnieje zagrożenie zachwiania zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W sytuacji zrównoważenia dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi, bez środków nadwyżek z lat ubiegłych, nie ma możliwości realizować inwestycje ani uzyskać jakikolwiek kredyt w związku z wprowadzenie od 1 stycznia 2014 roku art. 243 ustawy o finansach publicznych. Art. 243 ustawy mówi o indywidualnym wskaźniku zadłużenia, który zależy od uzyskiwania dochodów majątkowych jednostki samorządów terytorialnego, których Powiat nie osiąga.
Mimo coraz trudniejszej sytuacji finansowej Powiatu, należy uznać, że w projekcie zostały zabezpieczone środki na poziomie pozwalającym prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Jednak nie można było zabezpieczyć środków na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników, poza obowiązkowym wzrostem wynagrodzenia minimalnego z kwoty 1.600 zł do 1.680 zł. Zmiany wynagrodzeń skutków zwiększeniem wydatków na następne lata. W sytuacji zmniejszania się dochodów, istnieje zagrożenie braku środków na pokrycie wydatków bieżących. Powiat jest w sytuacji, gdzie nie może zwiększać limitu wydatków nie mając realnego wzrostu dochodów. Naruszenie art. 242 skutkowałoby drastycznemu cięciem wydatków i tak już zaniżonych, co mogłoby spowodować zakłócenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych. Reasumując, wydaje się, iż projekt uchwały budżetowej na 2014 rok jest „dokumentem poprawnym” i z tej racji w ramach przysługujących Radzie Powiatu kompetencji ustawowych może być uchwalony.
Drugim nie mniej ważnym instrumentem finansowym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, która będzie wprowadzona w formie uchwały Rady Powiatu na lata 2014-2017. Projekt w sprawie WPF na wskazany okres uzyskał pozytywną opinię organu nadzorczego tj. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Prognozowane dochody i limity wydatków są zgodne z danymi liczbowym zawartymi w projekcie budżetu na 2014 rok. Rok 2014 jest rokiem deficytowym, zaś lata 2015-2017 to budżety zrównoważone.

Radna Izabela Cwalina – czy stawki za utrzymanie wychowanka w rodzinach zastępczych i domach dziecka są ujednolicone jeżeli chodzi o powiaty?

Barbara Gorzęba – nie, koszty utrzymania wychowanków są różne w poszczególnych powiatach, uzależnione jest to przede wszystkim od liczby dzieci w danej placówce.

Radna Izabela Cwalina – czy dla naszych palcówek kultury starczy środków?

Barbara Gorzęba – na tym etapie środki zapewniają finasowanie podstawowych zadań, na pewno zagwarantowaną mają płynność finansową.

Przewodniczący Komisji – niepokojące jest to, że budżet opiera się na nadwyżce z lat poprzednich.

Starosta – taki system jest w zasadzie od początku istnienia naszego Powiatu. Każde zaplanowane zadanie, które nie zostało wykonane w roku bieżącym przechodzi w nadwyżkę w roku następnym.

Barbara Gorzęba – np. zadanie pn. wdrożenie usług informatycznych, ze względu na to, że nie zostało przeniesione na rok następny, wejdzie w nadwyżkę na rok następny.

Radny Andrzej Piotrowski – czym kierowano się przy wyborze pomieszczeń, które mają być klimatyzowane?

Starosta – na pewno brano pod uwagę liczbę pracowników, którzy pracują w pomieszczeniu i usytuowanie geograficzne – klimatyzatory będą głównie po stronie południowej, czyli najbardziej nasłonecznionej.

Radny Andrzej Piotrowski – z czego wynika to, że zrezygnowano ze składnia jednego wniosku w sprawie dofinasowania zadania dotyczącego przebudowy dróg powiatowych ze środków NPPDL? Także chciałbym zapytać na jakie zadanie zostały przesunięte środki zaplanowane jako udział w przebudowie drogi Mocarze – Chyliny, mam tu na myśli drugi wniosek, który nie został zgłoszony do NPPDL.

Starosta – wynika to z tego, że Rząd RP – na wniosek Ministra Rostowskiego zmienił zasady finasowania w tym zakresie. Jak już wcześniej mówiłem środki na przebudowę dróg powiatowych i gminnych w województwie podlaskim z 54 mln zł zostały zmniejszone do kilkunastu mln, poza tym dodatkowo można było złożyć tylko jeden wniosek, a nie jak dotychczas dwa wnioski.
Natomiast wniosek na odcinek drogi powiatowej na terenie gminy Śniadowo, odcinek Osobne – Szczepankowo, uzyskał lepsza ocenę i ma realną szansę na dofinasowanie i z tego powodu ten wniosek zgłosiliśmy. Wniosek w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Mocarze – Chyliny był tak nisko oceniony, że cały czas pozostawał na miejscu poza listą dającą szansę na dofinasowanie. Kwota zaplanowana na te zadanie – w wysokości ponad 777.000,00 zł

Radny Andrzej Piotrowski – do czego ma służyć program Autokad, którego zakup został zaplanowany w projektowanym budżecie?

Starosta – jest to specjalistyczny program do realizacji bieżących zadań przez ZDP w Łomży, będzie on wspomagał w pełnym zakresie zarządzanie siecią naszych dróg.

Przewodniczący Komisji – chciałbym uzasadnić swój głos w sprawie głosowania nad projektem budżetu. Pragnę przypomnieć, że wielokrotnie rozmawiałem i wnioskowałem o przebudowę drogi na terenie gm. Łomża – przez m. Jednaczewo. Nawet odbywały się spotkania w tej sprawie i niestety nadal w projekcie budżetu nie zauważyłem środków na te zadanie. Wobec tego, że nie podjęto żadnych działań, aby chociaż wykonać projekt na przebudowę tego odcinka drogi, nie mogę być za tym projektem budżetu.

Radna Izabela Cwalina – uważam, że na naszej Komisji opiniujemy zakres dotyczący stricte zadań, które podlegają pod naszą Komisję, natomiast kwestie dotyczące inwestycji drogowych były opiniowane w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący Komisji – nasza Komisja opiniuje dziś całość budżetu, a nie wycinek projektu budżetu. Proszę zauważyć, że w porządku obrad mamy wyraźne określone co też mamy zaopiniować.

Starosta – każda komisja ma określony zakres zadań, które zostały jej przypisane, dlatego też Komisja Rozwoju nie opiniuje zakresu dotyczącego oświaty lub kultury, a opiniuje zadania inwestycyjne.
Może w porządku obrad należałoby dokładniej określić, że Komisja ma zaopiniować projekt budżetu na 2014 rok – w części dotyczącej przypisanych jej zadań.

Przewodniczący Komisji – wobec tego proponuję dopisanie w opinii Komisji, że opiniuje ona projekt budżetu, ale tylko w części dotyczącej jej zakresu.

Starosta – natomiast sprawa przebudowy drogi na terenie gm. Łomża – przez m. Jednaczewo nie jest zamknięta. Odbyło się spotkanie, na którym był obecny Pan Przewodniczący, gdzie stwierdziłem – w optymistycznym założeniu i przekonaniu, że oba wnioski składane do NPPDL będą miały szanse na powodzenie. Niestety sytuacja potoczyła się inaczej.
Pierwsza sprawa, którą musielibyśmy podjąć to wykonanie dokumentacji technicznej. Sfinansowanie tego zadania mogłoby się odbyć wspólnie ze środków gminy i powiatu, chyba że Gmina sfinansowałaby w 100 % te zadanie, tak było już w przypadku niektórych gmin np. Przytuły, Śniadowo. W tej kwestii jest potrzebne porozumienie z Wójtem Gminy Łomża i absolutnie sprawa nie jest przekreślona.

Przewodniczący Komisji – to zbyt długo się ciągnie, moja pierwsza interpelacja w tej sprawie była 2 lata temu.

Starosta – o tej sprawie dyskutujemy w zasadzie od 2 miesięcy. Natomiast jeżeli każda interpelacja zakończyłaby się pozytywnym załatwieniem, to już dziś byśmy mieli wyremontowane wszystkie drogi powiatowe.
Za kilka dni mamy spotkanie z Wójtem i przedstawicielami różnych zainteresowanych środowisk, gdzie będziemy omawiać kwestie inwestycji na drodze, o którą Pan wnioskuje oraz na odcinku Konarzyce – Łochtynowo.
Powinniśmy się skupić na inwestycjach, które mają szansę dofinansowania, natomiast wykonać dokumentację techniczną po to, aby leżała na półce to nie ma uzasadnienia.

Przewodniczący Komisji – czy może Pan Starosta wie, z jakiego powodu Wójt nie jest zainteresowany przebudową drogi na terenie gm. Łomża – przez m. Jednaczewo?

Starosta – tutaj w części Rada Gminy zdecydowała, ponieważ rada przyjęła program przebudowy dróg gminnych, który nie uwzględnia inwestycji na ww. odcinku.
Pierwszą rzeczą, o którą poprosiłem po objęciu stanowiska Starosty, to wykaz projektów wykonanych w celu przebudowy dróg powiatowych.

Barbara Gorzęba – nie zgadzam się z Panem radnym, ponieważ wydatki inwestycyjne na ogół realizuje się z dochodów majątkowych, natomiast my nie mamy ich wcale. W tej chwili mamy nadwyżkę w wysokości około 800.000 zł, a na zadania inwestycyjne jako udział własny zarezerwowane mamy już 300.000 zł, pozostaje jedynie 500.000 zł i te środki należy bardzo ostrożnie planować i wydatkować.

Przewodniczący Komisji – w sierpniu 2010 roku Powiat przeznaczył 150.000 zł na dokumentację techniczną wykonaną w celu przebudowy drogi Stara Łomża – Siemień – Rybno. Te zadanie było w tamtej kadencji priorytetem Wójta, jednak coś zmieniło. Jeżeli dalej tak będzie to dokumentacja się zdezaktualizuje i środki wydane na nią zostaną zmarnowane.

Starosta – projekt był zlecany w ubiegłej kadencji i nie było w zasadzie realnych szans na realizację tego zadania. Stąd też mówię Państwu o tym, że nie ma uzasadnienia dla zamawiania dokumentacji na takie inwestycje – które nie mają szans na dofinasowanie z programów pomocowych.
Oczywiście tego nie odkładamy – przebudowy drogi Stara Łomża – Siemień – Rybno. Będziemy składać tę inwestycję do nowego RPO. Ale proszę sobie wyobrazić, jakie szanse są na wykonanie inwestycji oszacowanej na 17 mln zł, gdzie cały budżet powiatu – roczny wynosi około 25 mln zł, maksymalnie do 30 mln zł.

Barbara Gorzęba – należy zauważyć, że 65 % dochodów powiatu to dotacje, czyli środki które są znaczone. Jednostki jeszcze jakoś sobie radzą, ale nie wiemy jak się sytuacja potoczy, ponieważ oszczędności są na maksymalnych wartościach. Sami Państwo wiecie jakie zarobki są w naszym samorządzie. Jeżeli zostaną odcięte środki z funduszu pracy, co jest planowane na szczeblu centralnym, to PUP znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji.

Radny Andrzej Piotrowski – po przekazaniu szkół średnich i biorąc pod uwagę fakt, że ZPOZ nie znajduje się w naszym budżecie, to zadania naszej Komisji są bardzo wąskie. W związku z tym uważam, że Komisja powinna opiniować całość budżetu.

Przewodniczący Komisji – znacie Państwo moją ocenę budżetu, dodam że oprócz kwestii, o której wspomniałem, czyli braku działań w kierunku umożliwienia przebudowy drogi powiatowej przez wieś Jednaczewo, pozostałą część budżetu oceniam pozytywnie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2014 został zaopiniowany 2-ma głosami „za” i 1-nym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).


Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.


Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 22-gie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:06
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1153 razy