BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 23/13 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.
Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Skład osobowy oraz funkcyjny członków Komisji przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Konrad Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Henryk Krajewski – członek Komisji.
6. Irena Przybylak – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Sprawy różne.

Ad.1 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrektorowi PCPR w Łomży.

Edward Jarota – stwierdził, że przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu ma charakter techniczny i wynika z pozostałej części puli środków na rehabilitację zawodową, które były w dyspozycji PUP w Łomży, jednak w całości nie zostały wykorzystane. Między innymi niektórzy przedsiębiorcy zwrócili podatek VAT i stąd powstały oszczędności.
Wobec tego można te środki przesunąć na rehabilitację społeczną, którą realizuje PCPR. Kwota, która pozostała do rozdysponowania na dzień dzisiejszy wynosi 8.019 zł. Przesunięcie tych środków umożliwi zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka oraz zakup protezy podudzia lewego i pielucho-majtek dla osób, które złożyły wnioski w tej sprawie. Dodam, że część osób oczekuje na turnusy rehabilitacyjne, jednak w pierwszej kolejności staramy się zapewnić bardziej podstawowe potrzeby niepełnosprawny, które Państwu przedstawiłem.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 23-cie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:09
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 659 razy