BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 22/13 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiegow dniu 4 grudnia 2013 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.30.
Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
4. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016 dotyczy zmian, które były wprowadzone od 24 lipca br. Przede wszystkim zmian, które miały wynik na kształt budżetu. Zmiany zaproponowane w uchwale zmieniającej budżet powiatu na 2013 rok skutkują zmniejszeniem wartości deficytu. W związku z tym, że po wprowadzonych zmianach w budżecie nastąpi zmniejszenie deficytu określonego w załączniku do przedłożonego projektu, zmiany w Wieloletniej Prognozie finansowej należy wprowadzić niniejszą uchwałą Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2013-2016 został zaopiniowany 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).


Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok dotyczy zmian wyszczególnionych w załącznikach od numeru 1 do numeru 7. Załączniki od 1 do 5 dotyczą zmian wprowadzonych od 24 lipca br. Załącznik nr 6 dotyczy wprowadzenia po stronie dochodowej kwoty 127.000 zł z PFRON-u, są to dochody bieżące i majątkowe, które dopiero w 2014 roku będą zrealizowane przez Gminę Wizna – na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2013 rok został zaopiniowany 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt kolejnej uchwały wynika z faktu, że dotychczasowa praktyka prowadzonych postępowań egzekucyjnych – komorniczych w stosunku do dłużników wykazała, iż ponowienie postępowania egzekucyjnego – dwukrotność jego prowadzenia, jako warunku umorzenia należności cywilno-prawnej, jest bezcelowe. Generuje to jedynie dodatkowe koszty uiszczane na rzecz komornika prowadzącego egzekucję. Koszty, które nie podlegają zwrotowi z uwagi na fakt, iż dłużnik jest niewypłacalny, tym samym nie ma możliwości ich ściągnięcia. Praktyka potwierdziła, iż jeżeli dłużnik raz jest niewypłacalny, to wznowienie do niego egzekucji nie ma sensu, stan taki trwa, bowiem nadal i rodzi skutki tylko w postaci wyżej wspomnianej, tj. generowania dodatkowych kosztów. Częste są wyjazdy dłużników, w tym za granicę, a wtedy nie tylko, że nie ma, co ściągnąć, to nie ma jeszcze, od kogo. Pozostałe zmiany mają na celu urealnienie kwot poprzez ich podniesienie, co prowadzi do usprawnienia procesu realizacji uchwały i dostosowania do obecnych warunków. Zmiana wartości z 5.000 zł na 10.000 zł oraz z 20.000 zł do 50.000 zł odnosi się do kwot należności, jakie mogą w zakresie zadań własnych umarzać, odraczać, rozkładać na raty odpowiednio kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, a także Zarząd Powiatu Łomżyńskiego. Z powyższych względów podjęcie uchwały jest niezbędne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, został zaopiniowany 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 W sprawach różnych nie zgłoszono innych zagadnień, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na posiedzeniu Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 22 posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:12
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:12
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 863 razy