BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 17/14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 lutego 2014 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.05.
Komisja obradowała w czteroosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Marii Mrozek. (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Henryk Stanisław Krajewski – Przewodniczący Komisji.
2. Kazimierz Polkowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – członek Komisji.
4. Maria Mrozek – członek Komisji.
5. Mirosław Szymanowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Przyjęcie protokołu z 16-go posiedzenia Komisji.
2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok oraz rocznego planu kontroli.
3. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź pytania odnoszące się do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 16-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji po zapoznaniu się z propozycjami zgłoszonymi przez zebranych, zaproponował przyjęcie następujących tematów dotyczących planu pracy Komisji na 2014 rok:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013. II kwartał.
2. Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. II kwartał.
3. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2014 roku. III kwartał.
4. Posiedzenie wyjazdowe Komisji, uzależnione od bieżących potrzeb społecznych mieszkańców powiatu łomżyńskiego. Cały rok.
5. Wizja bezpośrednia inwestycji zrealizowanych i realizowanych przez Powiat Łomżyński. Cały rok.
Ponadto w planie pracy Komisji na 2014 rok proponuje się uwzględnić wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zlecanych przez Radę Powiatu.

Z kolei wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. plan pracy został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów przeciwnych nie było (plan pracy Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie tematów do rocznego planu kontroli.
1. Ocena realizacji budżetu za 2013 r
2. Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2014 roku.
3. Analiza informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I-sze półrocze 2014 roku.
4. Kontrola inwestycji realizowanych przez Powiat Łomżyński.
Ponadto w planie kontroli na 2014 rok Komisja uwzględnia wykonanie innych zadań, w zakresie kontroli zlecanych przez Rade Powiatu.

Z kolei wobec braku pytań i uwag, po dokonaniu konsultacji członkowie Komisji, 4-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i głosów przeciwnych nie było, przyjęli plan Kontroli na 2014 rok wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Komisji – Henryk Stanisław Krajewski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 17-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:17
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:18
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 788 razy