BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 24/14 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 lutego 2014 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.20 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.40.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Ireny Przybylak (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Irena Przybylak – członek Komisji.
6. Henryk Krajewski- członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.
2. Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z propozycjami tematów, które wpłynęły w związku z planowanym przyjęciem planu pracy Komisji na 2014 rok, po czym zachęcił zgromadzonych do zabierania głosu w przedmiotowej sprawie.

Członkowie Komisji po dokonaniu konsultacji przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2014 rok (5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), wg następującego układu:
I KWARTAŁ
- Zapoznanie się z listami rankingowymi i wykazem ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechnienia turystyki oraz upowszechnienia kultury fizycznej oraz realizujących je podmiotów rekomendowanych przez Komisję Konkursową Zarządu Powiatu Łomżyńskiego do udzielenia dotacji.
- Informacja Dyrektora Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie nt. aktualnych problemów placówki.
II KWARTAŁ
- Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok.
- Sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży w roku 2013 (dyrektor MBP w Łomży).
- Zapoznanie z bieżącą działalnością Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach – posiedzenie wyjazdowe.
III KWARTAŁ
- Zapoznanie z bieżąca działalnością instytucji kultury – Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w tym realizacją przez te instytucje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (z udziałem dyrektorów instytucji kultury) – posiedzenie wyjazdowe.
IV KWARTAŁ
- Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań biblioteki powiatowej w roku 2014 Miejskiej Bibliotece Publicznej.
- Informacja nt. realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w 2014 roku.
- Informacje dotyczące realizacji zadań statutowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Łomży (Dyrektor Poradni).
- Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2015 rok.

Ponadto w planie pracy Komisji na 2014 rok zostaje uwzględnione opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz analizowanie innych zagadnień, które będą podlegać pod przedmiot działania Komisji. Zadanie to będzie realizowane doraźnie – w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 24 posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:18
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:19
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 807 razy