BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 25/14 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiegow dniu 26 lutego 2014 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.40 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnej Izabeli Cwalina (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Irena Przybylak – członek Komisji.
6. Henryk Krajewski- członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie.
3.Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – poinformował, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, który sprawuje nadzór prawny nad placówkami podstawowej opieki zdrowotnej zalecił wprowadzenie zmian do Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Ostatnie zmiany były wprowadzane w grudniu ubiegłego roku jednak organ nadzorczy nie zgodził się z naszymi propozycjami i zalecił nam pewne zmiany. Zmiany te są opisane w paragrafie 10, w którym to określono, kim są organy ZPOZ – czyli Dyrektor i Rada Społeczna ZPOZ. Natomiast w paragrafie 12 uszczegółowiono kwestię struktury organizacyjnej ZPOZ. W tym przypadku określiliśmy, co jest podmiotem leczniczym i co należy do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. W paragrafie 13 wprowadziliśmy ustęp 6 dotyczący określenie, kiedy i w jakich warunkach możemy odwołać członka Rady Społecznej ZPOZ. Ponadto zostały zmienione zapisy informujące o tym, kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego, czyli to, iż jest za to odpowiedzialny Dyrektor ZPOZ.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale PRS – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Wiźnie jest wynikiem tego, że zainteresowanie korzystaniem z noclegów oferowanych przez schronisko znacznie spadło, w zasadzie w ostatnich latach takiego zainteresowania w ogóle nie było. O takim przebiegu decyduje przede wszystkim dobrze zorganizowana sieć prywatnych ofert, w ramach lokalnych gospodarstw agro-turystycznych. Likwidacja schroniska jest konieczna między innymi ze względu na sprawozdawczość, którą wymaga Główny Urząd Statyczny. Natomiast w myśl postanowień ustawy o systemie oświaty organ prowadzący, którym w tym przypadku jest powiat łomżyński, powinien z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem rozpocząć działania mające na celu likwidację schroniska, o co wnioskuje pani Dyrektor – Mariola Freling. Dodam, że schronisko mieści się przy Szkole Podstawowej w Wiźnie. Ten projekt uchwały jest informacją o zamiarze likwidacji, natomiast wg obowiązującej procedury, w następnej kolejności zostanie przygotowany projekt w sprawie likwidacji tego schroniska.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej w Wiźnie został zaopiniowany 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 25 posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:19
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:20
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 885 razy