BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 21/14 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 lutego 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/2.Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 14.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.20.
Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecnośc Jarosława Kuleszy (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy i funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.
2. Sprawy różne:
• Omówienie możliwości wykonania remontu i odwodnienia drogi powiatowej – ul. Czarneckiego w Wiźnie.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji poprosiła zebranych o zgłaszanie propozycji tematów do ramowego planu pracy Komisji na 2014 rok.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży zaproponował uwzględnienie następujących tematów:
1. Przegląd stanu nawierzchni oraz remontów wykonanych na drogach powiatu łomżyńskiego w 2013 roku.
2. Zapoznanie ze stanem technicznym obiektów inżynierskich na drogach będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Uzasadniając podkreślił, że ww. zagadnienia od pewnego czasu stanowią bardzo poważny problem, którym powinna zająć się także Komisja Rozwoju Gospodarczego.

Z kolei wobec braku innych propozycji, członkowie Komisji po dokonaniu konsultacji, 8-ma głosami ,,za’’, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli ramowy plan pracy Komisji na 2014 rok wg następującego układu:
1. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o funkcjonowaniu jednostki.
2. Przedstawienie potrzeb w zakresie poprawy stanu nawierzchni dróg metodą powierzchniowego utrwalenia oraz wykazu dróg planowanych do remontu i przebudowy.
3. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok.
4. Omówienie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2013 rok.
5. Omówienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2013 rok.
6. Omówienie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.
7. Przegląd stanu nawierzchni oraz remontów wykonanych na drogach powiatu łomżyńskiego w 2013 roku.
8. Zapoznanie ze stanem technicznym obiektów inżynierskich na drogach będących w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
9. Informacja nt. bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania pionowego i poziomego oraz funkcjonujących urządzeń drogowych.
10. Analiza zestawienia wykonanych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w latach 2013 i I-go półrocza 2014, z uwzględnieniem remontów nawierzchni: odnów nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie oraz wydatków na bieżące utrzymanie dróg.
11. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2014 roku.
12. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2015 rok.

Ponadto w planie pracy Komisji na 2014 rok uwzględnia się opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Łomżyńskiego. Zadanie to będzie realizowane w miarę potrzeb, które wynikną w trakcie roku.

Ad.2 W sprawach radny Mirosław Szymanowski poprosił Dyrektora ZDP w Łomży o omówienie możliwości wykonania remontu i odwodnienia drogi powiatowej – ul. Czarneckiego w Wiźnie. Podkreślił przy tym, że problem z ww. drogą trwa od około 8 lat.

Janusz Świderski – problem polega na tym, że ten odcinek drogi jest zalewany z pól, natomiast podczas przymrozków tam tworzy się nabój lodowy, który na dość długim odcinku zdecydowanie zagraża osobom poruszającym się tą drogą. Konieczne jest odprowadzenie wody, która spływa na drogę.
W tej sprawie apelowałem do Wójta o podjęcie działań, jednak sprawa upadła. Bieżące usuwanie naboju z lodu to tylko chwilowa poprawa. Mamy inne koncepcje co do kwestii w zakresie rozwiązania tego problemu.

Radna Izabela Cwalina – problem z tym odcinkiem drogi trwa już dłużej niż 8 lat.

Starosta – problem nie dotyczy tego, że jest kłopot z rowem w pasie drogowym, ponieważ to nie jest urządzenie melioracyjne. Trzeba poszukać rozwiązania, które pozwoli na trwałe uporządkowanie tej sprawy.

Janusz Świderski – najlepiej byłoby w porozumieniu z właścicielami przyległych posesji wykonać odwodnienie. To prawdopodobnie byłoby najtańsze rozwiązanie, jednak te osoby nie są zainteresowane jakimikolwiek działaniami na ich działkach. Także można zastosować przepust pod drogą powiatową, ale jest to kosztowne rozwiązanie. Wójt z nami w tym zakresie współpracuje, jednak mimo to problemów z tym zadaniem jest bardzo dużo, a my ponosimy duże koszty, ponieważ w okresie zimowym systematycznie musimy tam być i skuwać lód.

W sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 21-sze posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:22
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:22
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1001 razy