BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 26/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 marca 2014 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.
Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego.
4. Sprawy różne:
• Wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia rezerwy drogowej na wydatki bieżące w wysokości 6.500,00 zł – celem pokrycia kosztów opracowania dokumentacji projektowej na modernizację drogi powiatowej na odcinku Jakać Borki – III etap (gmina Śniadowo).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany proponowane do zapisów uchwały budżetowej mają wpływ na kształt WPF na lata 2014-2017. Po zamknięciu roku budżetowego 2013, deficytem w wysokości 1.158.809,54 zł, uzyskano nadwyżkę budżetową w sumie w wysokości 3.362.178,61 zł. W związku z tym, Zarząd Powiatu proponuje wprowadzić nowe zadania inwestycyjne i podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników od 1 stycznia w wysokości 10%. Zmiany te zwiększą wysokość deficytu z kwoty planowanej 1.184.621 zł do 2.622.686,00 zł. Pozostałe środki nadwyżki to środki ochrony środowiska, mogą one być tylko przeznaczone na cele zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska i środki europejskie, które zostały na rachunku bankowym, a są do wykorzystania w roku 2014. Zmiany szczegółowo zostały opisane w załączniku Nr 8 do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową. Ponadto w WPF zostały wprowadzone aktualne dane z wykonania budżetu za 2013 rok wg nowych zasad sporządzania tego dokumentu planistycznego. Załącznik nr 1 stanowi załącznik do projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 został zaopiniowany pozytywnie 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały rady w sprawie zmian budżetu zawiera 8 załączników. W załącznikach tych wprowadzono zmiany, które już zostały przyjęte uchwałami zarządu powiatu (za okres od stycznia do chwili obecnej) i proponowane zmiany przez organ wykonawczy powiatu. Szczegółowo opisane zostały one w załączniku Nr 8 do projektu niniejszej uchwały. W dużym stopniu zmieniany został załącznik Nr 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1, a dotyczący zadań i zakupów inwestycyjnych. W wyniku zmian wartość zadań wzrosła z kwoty 2.496.285,00 zł do wysokości 3.242.034,00 zł tj. o 745.749,00 zł. Mianowicie poz. 1 została skreślona, pod, którą była zapisana przebudowa drogi pow. Nr 1946B na odc. Osobne – Śniadowo o wartości 1.002.959,00 zł (wycofanie się z realizacji tego zadania w ramach NPPDL). Z kwoty 1.002.959 zł proponuje się zabezpieczyć zadania zapisane w poz. 1 (581.071,00 zł), w poz. 5 (237.693,00 zł), poz. 8 (15.500 zł), poz. 13 – 42.000,00 zł oraz przesuwa się 150.000 zł na wydatki bieżące w związku z zamiarem podpisania porozumienia na wspólną realizacje zadania z Gm. Wizna. Ponadto wydatki zapisane w poz. 4 tj. 693.722,00 zł na zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane ze środków nadwyżki z lat ubiegłych i spowoduje między innymi zwiększenie deficytu budżetowego. Natomiast poz. 6,7,9, 10 i 12 należało wprowadzić, po rozwiązaniu rezerwy drogowej uchwałą Zarządu Powiatu z 12 marca 2014 roku - 108.500,0 zł. Zmieniona została wartość wpisana w, poz. 16, ponieważ zwiększył się udział powiatu w to zadanie o kwotę 17.831,00 zł.
Ogólnie po zmianach: plan dochodów został zwiększony o kwotę 44.939,00 zł; + 171.939,00 zł – 127.000,00 zł; załącznik Nr 5; plan wydatków został powiększony o kwotę 1.483.004,00 zł + 1.679.308,00 zł – 196.304,00 zł: załącznik Nr 6 i 7.
Proponuje się wprowadzić podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych powiatu od 1 stycznia o 10%. oraz wprowadza się zwiększenie wydatków majątkowych i bieżących w związku ze zmianami załącznika inwestycyjnego.
Ostatecznie deficyt został zwiększony z kwoty 1.184.621,00 zł do wysokości 2.622.686 zł tzn. wzrósł o 1.438.065,00 zł, o czym stanowi Załączniki Nr 2 niniejszego projektu.
Natomiast załączniki nr 3 i 4 zostały zmienione po zmianach przyjętych uchwałami zarządu, które nie miały wpływu ma wynik finansowy budżetu. Jedynie wprowadzony zapis w załączniku nr 4 w poz. 13 dotyczy zmiany, którą proponuje się w niniejszej uchwale, a dotyczy przyznania dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie. Szczegóły opisane zostały, jak już wspomniałam w załączniku nr 8. Dziękuję bardzo i proszę o przyjęcie proponowanych zmian.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok został zaopiniowany pozytywnie podjęta 7-ma głosami „za”, głosów wstrzymującymi się i głosów przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – przedmiotem uchwały jest określenie wysokości i warunków udzielania bonifikaty, przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44o pow. 0,2200 ha, położonej w obrębie Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, ujawnionej w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży, zabudowanej budynkiem byłego ośrodka zdrowia, dla Fundacji Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaszczyńskiego. Podstawą prawną do podjęcia takiej uchwały jest art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, który stanowi: „Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana między innymi: - osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.” W/w nieruchomość została przejęta do zasobu nieruchomości powiatu protokołem zdawczo odbiorczym spisanym w dniu 30 marca 2012 roku w związku z:
- likwidacją od 1 stycznia 2012 roku ośrodka zdrowia w Gaci na podstawie uchwały
nr XVI/64/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie częściowej likwidacji zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży;
- rozwiązaniem z dniem 31 marca 2012 roku umowy z dnia 2 listopada 2001 roku użyczenia budynku Ośrodka Zdrowia w Gaci na podstawie Porozumienia nr 23/12 z dnia
29 marca 2012 roku zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Nieruchomość ta jest zbędna dla Powiatu Łomżyńskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. W związku z tym Uchwałą Nr XIX/91/2012 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, została przeznaczona do sprzedaży. Trzy przetargi oraz dwa rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym (nikt nie przystąpił do przetargu), mimo obniżenia ceny do wysokości 40 % jej wartości. Nie skorzystali z prawa pierwszeństwa nabycia najemcy lokali, którzy w okresie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, byli najemcami lokali. Obecnie w budynku po byłym ośrodku zdrowia nie ma najemców, co, do których najem został nawiązany na czas nieoznaczony i przysługuje im pierwszeństwo w jego nabyciu. Z jednym najemcą rozwiązano umowę najmu na jego wniosek z dniem 30 września 2013 roku, drugiemu wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2013 roku z powodu zalegania w opłatach czynszu. Pomimo to Pan Jan Lutostański zajmuje lokal mieszkalny na zasadzie bezumownego korzystania. W Sądzie rejonowym w Łomży toczy się sprawa o eksmisję. Dnia 31 października 2013 roku Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłosił o możliwości sprzedaży nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w Gaci za obniżoną cenę na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego lub przekazana nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz osób fizycznych i osób prawnych realizujących cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na ogłoszenie odpowiedziała Fundacja Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała, Piaszczyńskiego, która jest zainteresowana pozyskaniem nieruchomości z przeznaczeniem na działalność pożytku publicznego o charakterze charytatywnym i integracji społecznej grup de faworyzowanych.
Fundacja Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaszczyńskiego jest częścią największej międzynarodowej organizacji męskiej świeckich katolików i jako organizacja:
- wspiera obchody społecznego wolontariatu,
- pomaga osobom borykającym się z problemami mieszkaniowymi,
- zwalcza głód,
- dostarcza posiłki osobom niemogącym opuszczać swojego miejsca zamieszkania,
- pomaga w zaspokajaniu potrzeb psychicznych i rekreacyjnych osób starszych,
- wspiera grupy, które pomagają emerytom, chorującym lub przykutym do łóżka osobom starszym, osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunom,
- zapewnia środki transportu osobom starszym uczęszczającym na mszę, robiącym zakupy, odwiedzającym krewnych, umówionych na wizytę u lekarza,
- oferuje pomoc osobom z upośledzeniem umysłowym,
- angażuje się w programy ukierunkowane na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych,
- podejmuje działania zapobiegające narkomanii i nadużywania alkoholu,
- prowadzi szkolenia dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Ponieważ nieruchomość jest zbędna dla Powiatu do wykonywania zadań własnych
i z zakresu administracji rządowej, a do tego generuje koszty jej utrzymania, najracjonalniejszym rozwiązaniem będzie zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym z udzieloną bonifikatą w wysokości 1 % od ceny ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Radny Andrzej Piotrowski – jaką kwotę stanowi bonifikata określona na poziomie 1 % ceny ustalonej na podstawie wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego?

Stanisław Kozikowski – jest to 3.702,00 zł.

Radny Andrzej Piotrowski – do jakiego lokalu ma być przenisiony lokator, który obecnie zamieszkuje w nieruchomości w Gaci?

Stanisław Kozikowski – do nieruchomości w Marianowie. Zastał zaporoponowany mu lokal o lepszym standardzie.
Poza tym należy uzupełnić i podkreślić, że bonifikaty można udzielić pod warunkiem:
1. Sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby prawnej, do prowadzenia działalność charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej, naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.
2. Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie poprzez jednorazową wpłatę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
3. Nabywca nieruchomości poniesie wszystkie koszty związane z jej nabyciem, w szczególności koszty sporządzenia aktu przeniesienia własności.

Radny Andrzej Piotrowski – co będzie po ewentualnym udzieleniu zgody na zaproponowaną bonifikatę?

Stanisław Kozikowski – wówczas Zarząd Powiatu będzie szukał nabywcy. Pan Lutostański twierdził, że w tej sytuacji ma prawo pierwokupu, jednak takie prawo mu nie przysługuje.
Z pewnością będzie problem, jeżeli Fundacja nie będzie zainteresowana nabyciem nieruchomości z lokatorem.

Radny Andrzej Piotrowski – jak przedstawia się działalność tej Fundacji?

Starosta – działalność oddziałowa tej Fundacji zapewne wszystkim Państwu jest znana, jej członkowie to tzw. Rycerze Kolumba, mówiąc w skrócie jest bardzo szeroka działalność charytatywna, skupiająca się głównie na pomocy osobom wykluczonym społecznie-z różnych przyczyn.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego został zaopiniowany pozytywnie 6-ma głosami,,za’’, i 1-m głosem wstrzymującym się, przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu- wyrażenie zgody na zamianę przeznaczenia rezerwy drogowej na wydatki bieżące w wysokości 6.500,00 zł – celem pokrycia kosztów opracowania dokumentacji projektowej na modernizację drogi powiatowej na odcinku Jakać Borki – III etap (gmina Śniadowo) jest konieczne, ponieważ tak stanowią przepisy ustawy finansów publicznych. Do tego zadania w naszym przypadku wskazana jest Komisja do spraw Budżetu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wyrażenie zgody na zamianę przeznaczenia rezerwy drogowej na wydatki bieżące w wysokości 6.500,00 zł – celem pokrycia kosztów opracowania dokumentacji projektowej na modernizację drogi powiatowej na odcinku Jakać Borki – III etap zostało zaopiniowane pozytywnie 6-ma głosami ,,za’’, 1-m głosem wstrzymującym się, przeciwnych nie było opinia Komisji stanowi załącznik 6 do niniejszego protokołu)

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 26-te posiedzenie Komisji Budżetu.
Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:23
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:24
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 916 razy