BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 26/14 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 marca 2014 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.10.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę sześciu członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie przez Komisję prawomocnych uchwał, opinii, stanowisk i wniosków. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Henryka Krajewskiego (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Skład osobowy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego ustalony na pierwszym posiedzeniu przedstawia się następująco:
1. Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji.
2. Andrzej Piotrowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Izabela Cwalina – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Irena Przybylak – członek Komisji.
6. Henryk Krajewski- członek Komisji.
W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski przypomniał, że przedmiotem obrad posiedzenia Komisji mają być następujące zagadnienia:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego pn.,, Razem ku samodzielności-integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
3.Sprawy różne.

Z kolei Przewodniczący Komisji nawiązując do powyższego, zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi bądź zastrzeżenia do przedstawionych tematów. Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Dyrektora PCPR w Łomży.

Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – stwierdził, że na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie łomżyńskim w 2014 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył kwotę 843.052 zł. Jest to o 7.293 zł mniej niż w roku ubiegłym. Podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2014 rok przeznaczonych na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji Samorządu Powiatu Łomżyńskiego dokonano na podstawie pisma Prezesa Zarządu PFRON nr WF/109w/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. Zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2014 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie (art.35a ust. 1 pkt 8) określono kwotę 517.860 zł. Zgodnie z art.68 c ust.1 w/w ustawy o rehabilitacji (...) dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej wynosi w 2014 r. 90% tych kosztów. W związku z powyższym dofinansowanie wtz na 2014 r. w wysokości 10% z innych źródeł wyniesie 57.540 zł, z tego: kwota 32.880 zł dotycząca kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu zostanie sfinansowana ze środków własnych powiatu; kwota 23.016 zł zostanie przekazana przez Miasto Łomża na podstawie porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu pochodzących z terenu Łomży; kwota 1.644 zł zostanie przekazana przez Powiat Kolneński na podstawie porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji uczestników warsztatu pochodzących z terenu Powiatu Kolneńskiego. Po odliczeniu od ogólnej kwoty określonej przez PFRON – dot. zobowiązań dotyczące działania WTZ, pozostaje kwota w wysokości 325.192 zł.
Zgodnie z ww. ustawą środki te proponuje się przeznaczyć na rehabilitację zawodową w wysokości 100.000 zł tj. na:
• dofinansowanie staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy,
• środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ,
• zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
• refundację wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne,
Natomiast na rehabilitację społeczną ma być przeznaczona kwota 225.192 zł, tj. na:
• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
• dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
• dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
• dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został zaopiniowany 5-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – stwierdził, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 01.07.2008 r. realizuje projekt systemowy pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Nasza jednostka zamierza również w latach 2014 -2015 kontynuować to przedsięwzięcie. W sumie wartość projektu na lata 2014 - 2015 wyniesie około 1.000.000 zł. Decyzji co do przyznania kwoty na kontynuację projektu jeszcze nie mamy, ale Dyrektor Departamentu złożył nam deklarację w tej sprawie. W kolejnym etapie zamierzamy objąć wsparciem 172 osoby, natomiast na przestrzeni lat z tego projektu ma skorzystać ponad 1.000 osób.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego pn. ,,Razem ku samodzielności-integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” został zaopiniowany 5-ma głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych zagadnień, które w ocenie zebranych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji – Sławomir Łomotowski, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 26 posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego.

Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:24
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:25
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1119 razy