BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 23/14 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 czerwca 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.15, natomiast zakończenie o godzinie 9.30.
Komisja obradowała w dziewięcioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład funkcyjny Komisji, który został ustalony na pierwszym posiedzeniu:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (zmiany w załączniku inwestycyjnym, załącznik nr 1 do projektu uchwały).
2.Sprawy różne.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji– Wiesława Masłowska udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu Łomżyńskiego.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały rady w sprawie zmian budżetu zawiera 7 załączników. W załącznikach tych wprowadzono zmiany, które już zostały przyjęte uchwałami Zarządu Powiatu za okres od marca do chwili obecnej i proponowane zmiany przez organ wykonawczy powiatu, które mogą być przyjęte przez organ stanowiący. Szczegółowo opisane zostały one w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały. W dużym stopniu zmieniany został załącznik Nr 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1, a dotyczący zadań i zakupów inwestycyjnych. W wyniku zmian wartość zadań zmniejszyła się z kwoty 3.242.034,00 zł do wysokości zł 3.150.343,00zł, a mianowicie poz. 3 została skreślona pod, którą były zapisane środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z gminami (zadania na drogach powiatowych). Z kwoty 364.391,00 zł proponuje się zabezpieczyć zadanie bieżące pn. „remont drogi powiatowej nr 1952B” na kwotę 300.000 zł, na które planowana jest dotacja z budżetu państwa na kwotę 600.000 zł. Natomiast pozostałą kwotę 64.391 zł proponuje się przeznaczyć na zadanie z poz. 12. Zadanie to zapisane jest na wartość 250.000 zł, z czego sfinansowane zostanie z rezerwy drogowej (100.000 zł) i ze środków nadwyżki z lat ubiegłych - 85.609 zł. W poz. od 11, 13 do 15 wprowadzono zadania, które zostaną zrealizowane ze środków rezerwy drogowej w drodze uchwał zarządu, ponieważ jedynie zarząd ma kompetencje w zakresie rozwiązywania rezerw budżetowych, które są zapisane w uchwale budżetowej. Ogólnie po zmianach: plan dochodów został zwiększony o kwotę 227.686,00 zł (+ 362.245 zł – 134.559,00 zł); załącznik Nr 5; plan wydatków został powiększony o kwotę 313.295,00 zł (613.295,00 zł – 300.000,00 zł): załącznik Nr 6. Ostatecznie deficyt został zwiększony z kwoty 2.622.686,00 zł do wysokości 2.708.295,00 zł tzn. wzrósł o 85.609,00 zł, o czym stanowi Załączniki Nr 2 niniejszego projektu. Natomiast załączniki nr 3 zmieniony został w wyniku uchwał zarządu, które nie miały wpływu ma wynik finansowy budżetu. Zostały wprowadzone środki na projekty unijne, po podpisaniu stosownych umów. W załączniku nr 4 w poz. 10 wprowadza się zmianę, która dotyczy dotacji przyznanej uchwałą Rady Miasta Łomża dla ROK w Łomży w wysokości 35.136,00 zł. Szczegóły opisane zostały, jak już wspomniałam w załączniku nr 7.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok został zaopiniowany 8-ma głosami „za” i 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych tematów, które w ocenie zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 23 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:32
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 932 razy