BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 28/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 czerwca 2014 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.40 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.10.
Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
3.Sprawy różne.
1) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Łomża.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany proponowane do zapisów uchwały budżetowej mają wpływ na kształt WPF na lata 2014-2017. Zarząd Powiatu proponuje wprowadzić nowe zadania inwestycyjne, które skutkują zwiększeniem wysokości deficytu o kwotę 85.609,00 zł, co ma wpływ na zapisy w WPF. Deficyt po proponowanych zmianach w budżecie wzrośnie do kwoty 2.708.295 zł i znajdzie pokrycie w środkach nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Ponadto dokument planistyczny uaktualniono o zmiany wprowadzone w budżecie w okresie od 26 marca 2014 roku do chwili obecnej.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.
W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014-2017 został zaopiniowany 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).


Ad.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały rady w sprawie zmian budżetu zawiera 7 załączników. W załącznikach tych wprowadzono zmiany, które już zostały przyjęte uchwałami Zarządu Powiatu za okres od marca do chwili obecnej i proponowane zmiany przez organ wykonawczy powiatu, które mogą być przyjęte przez organ stanowiący. Szczegółowo opisane zostały one w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały. W dużym stopniu zmieniany został załącznik Nr 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1, a dotyczący zadań i zakupów inwestycyjnych. W wyniku zmian wartość zadań zmniejszyła się z kwoty 3.242.034,00 zł do wysokości zł 3.150.343,00zł, a mianowicie poz. 3 została skreślona pod, którą były zapisane środki na wkład własny powiatu na realizację zadań wspólnych z gminami (zadania na drogach powiatowych). Z kwoty 364.391,00 zł proponuje się zabezpieczyć zadanie bieżące pn. „remont drogi powiatowej nr 1952B” na kwotę 300.000 zł, na które planowana jest dotacja z budżetu państwa na kwotę 600.000 zł. Natomiast pozostałą kwotę 64.391 zł proponuje się przeznaczyć na zadanie z poz. 12. Zadanie to zapisane jest na wartość 250.000 zł, z czego sfinansowane zostanie z rezerwy drogowej (100.000 zł) i ze środków nadwyżki z lat ubiegłych - 85.609 zł. W poz. od 11, 13 do 15 wprowadzono zadania, które zostaną zrealizowane ze środków rezerwy drogowej w drodze uchwał zarządu, ponieważ jedynie zarząd ma kompetencje w zakresie rozwiązywania rezerw budżetowych, które są zapisane w uchwale budżetowej. Ogólnie po zmianach: plan dochodów został zwiększony o kwotę 227.686,00 zł (+ 362.245 zł – 134.559,00 zł); załącznik Nr 5; plan wydatków został powiększony o kwotę 313.295,00 zł (613.295,00 zł – 300.000,00 zł): załącznik Nr 6. Ostatecznie deficyt został zwiększony z kwoty 2.622.686,00 zł do wysokości 2.708.295,00 zł tzn. wzrósł o 85.609,00 zł, o czym stanowi Załączniki Nr 2 niniejszego projektu. Natomiast załączniki nr 3 zmieniony został w wyniku uchwał zarządu, które nie miały wpływu ma wynik finansowy budżetu. Zostały wprowadzone środki na projekty unijne, po podpisaniu stosownych umów. W załączniku nr 4 w poz. 10 wprowadza się zmianę, która dotyczy dotacji przyznanej uchwałą Rady Miasta Łomża dla ROK w Łomży w wysokości 35.136,00 zł. Szczegóły opisane zostały, jak już wspomniałam w załączniku nr 7.

Radny Sławomir Łomotowski – poprosił o objaśnianie zmian określonych w załaczniku nr 12, konkretnie kwestii dotyczącej aktualizacji dokumentacji tecznicznej.

Starosta – tak jak informowałem już wcześniej, jest możliwość otrzymania dofinansowania z Programu Rozwoju Polski Wschodniej – budowa ścieżek rowerowych, na trasie Stara Łomża – Siemień – Rybno. Jak Państwo wiecie, dokuemntacja tecznicznea wymagała aktualizacji, co też zleciliśmy, natomiast aby otrzymać dofinasowanie musimy finansowo wydzielić ścieżkę rowerową, ponieważ sama droga nie może otrzymać dofinansowania. W związku z tym tak projekt teczniczny tak został opracowany, że została wydzielona nie sama ścieżka, ale i inne zadania związane z funkcjonowaniem tej ścieżki. To są np. przejścia dla płazów i odwodnienie. Jednak muzimy dokonać podziałów, ponieważ ścieżka nie mieści się w dotychczasowym pasie drogowym.

Radny Sławomir Łomotowski – jakie są szanse na wykonanie w tym roku inwestycji?

Starosta – w tym roku są jedynie szanse na to, aby podpisać umowę z Urzedem Marszałkowskim i ogłosić przetarg. Raczej więcej nie da się nić zrobić w roku 2014.

Radna Barbara Zalewska – poprosiła o odniesienie się do kwestii przebudowy drogi w Nowogrodzie.

Starosta – w tej kwestii choidzi o wybudowanie przepustów, które nie zostały zaprojektowane w fazie początkowej. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tej dorgi.

Radny Sławomir Łomotowski – czy Burmistrz dofinansowywał wykonanie tych przepustów?

Starosta – nie, natomiast Burmistrz pokrył połowę udziału własnego.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok został zaopiniowany 7-ma głosami „za”, głosów wstrzymującym się i przeciwnych nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Miasta Łomża został przedłożony, w związku z wnioskiem Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Dyrektor Teatru zwrócił się z prośbą o ufundowanie nagrody pieniężnej Starosty Powiatu Łomżyńskiego w wysokości 2.000,00 zł dla zespołu, który wykaże się wysokim poziomem artystycznym na XXVII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „WALIZKA”. Festiwal odbędzie się w dniach 11-14 czerwca 2014 roku. W festiwalu weźmie udział 13 teatrów, w tym 9 zagranicznych z Łotwy, Czech, Niemiec, Słowacji, Hiszpanii. Rosji, Bułgarii oraz Finlandii oraz 4 teatry z Polski. Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 czerwca zaaprobowała wniosek, mając na uwadze rangę tego wydarzenia artystycznego i wcześniejszą współpracę z Teatrem Lalki i Aktora. Pragnę nadmienić, iż w minionych latach Rada Powiatu wyrażała zgodę na ufundowanie nagrody pieniężnej dla najlepszego teatru.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Łomża został zaopiniowany 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 28 posiedzenie Komisji Budżetu.
Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:33
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:34
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 957 razy