BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 29/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 sierpnia 2014 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.10.
Komisja obradowała w siedmioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1.Zaopiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
2.Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że proponowana zmiana przeznaczenia rezerwy celowej wynika z wniosków złożonych przez Zarząd Dróg Powiatowych, które dotyczą przeznaczenia kwoty 6.000 zł na opracowanie mapy do celów projektowych w związku z planowaną przebudową drogi poiwatowej na odcinku Gardoty – Grzymki oraz przeznaczenia kwoty 3.000 zł na opracowanie mapy do celów projektowych w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej na odcinku Stary Cydzyn –Rządkowo – Wyrzyki, na odcinku około 900 metrów. Przy czym inwestycje te mają być sfinansowane w 80 % ze środków rządowych na usuwanie skótków klęsk żywiołowych.
Natomiast zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, wymaga akceptacji właściwej komisji ds. budżetu, co wynika z wytycznych ustawy o finansach publicznych (kopie wniosków Zarządu Dróg Powiatowych stanowią załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego protokołu).

Radny Sławomir Łomotowski – czy na tak niewielkie kwoty także konieczna jest opinia Komisji?

Barbara Gorzęba – nie chodzi tu o wysokośc kwoty tylko o zasadę. Jak wspomniałam każda zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, wymaga akceptacji właściwej komisji ds. budżetu, co wynika z wytycznych ustawy o finansach publicznych.

Radny Sławomir Łomotowski – czy jest szansa, aby zostały przeznaczopne jakieś środki na dokończenie budowy chodnika w Starej Łomży? Uważam, że na te zadanie potrzebna byłaby niwielka kwota, zaledwie kilku tysięcy.

Starosta – w najbliższym czasie podsumujemy wszyskie wydatki i budżet Zarządu Dróg Powiatowych i wtedy będziemy mogli ustalić jakie inwstycje będziemy mogli zrealizować.

Radna Barbara Zalewska – czy spotkanie z mieszkańcami Jankowa – Młodzianowa było organizowane przez nasz samorząd?

Radny Kazimierz Polkowski – raczej nie, prawdopodobnie projektant organizował te spotkanie w celu przprowadzenia uzgodnień związnych z inwestycją,

Radna Barbara Zalewska – czy możliwe jest wyremontowanie nawierzchni w Nowogrodzie na odcinku około 200 m na drodze powiatowej prowadzącej do cmentarza? Nawierzchnia ta jest w bardzo złym stanie techniczcnym.

Radny Kazimierz Polkowski – we wrześniu na tej drodze będziemy wykonywać chodzniki i także wyremontujemy ten odcinek drogi.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu zmiana przeznaczenia rezerwy celowej została zaopiniowana 7-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).


Ad.2 W sprawach róznych nie zgłoszono dodatkowych tematów.


Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 29-te posiedzenie Komisji Budżetu.Data powstania: środa, 3 wrz 2014 08:35
Data opublikowania: środa, 3 wrz 2014 08:35
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 959 razy