BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 98/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 sierpnia 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.30.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 97-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji d/s awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
4. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2014 r. złożonej przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Rogienicach Wielkich.
6. Zapoznanie się z odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na wniosek o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego pomieszczeń wynajmowanych przez ZPOZ.
7. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2014 r. złożonej przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
8. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2014 r. złożonej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
9. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Wizna w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych.
11. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
12. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o:
1) przekazanie kwoty w wysokości 55 tys. zł. na dokonanie podziału działek w związku z przebudową i rozbudową drogi powiatowej,
2) przekazanie kwoty w wysokości 30 tys. zł na realizacje zadania remont drogi powiatowej nr 1962B,
3) o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 10.000 zł.
13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o sprzedaż lub likwidację środków trwałych.
14. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na temat realizacji wniosku Pana Ryszarda Niewiarowskiego przekazanego do ZDP przez Podlaski Urząd Wojewódzki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
16. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 97-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 97-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Promocji Rozwoju i Sprawa Społecznych – zgodnie z art. 9g Karty Nauczyciela komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopniu nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.
W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący,
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) dyrektor szkoły,
4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikację do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
W projekcie uchwały ustala się stawkę wynagrodzenia Eksperta z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestniczącego w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości: 100,00 zł (brutto) za rozpatrzenie jego wniosku. Z kolei dla nauczyciela – Pani Agnieszki Czarneckiej – ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży prowadzonej przez Powiat Łomżyński, proponowana jest Komisja w następującym składzie osobowym:
1. Adam Sowa – Przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego,
2. Danuta Radwańska – Przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
3. Joanna Dardzińska-Mądry – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży,
4. Jolanta Halicka – Ekspert z listy MEN,
5. Małgorzata Gruszczyńska – Ekspert z listy MEN.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji d/s awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/358/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Następnie Starosta odczytał wniosek Wydziału Promocji Rozwoju i Sprawa Społecznych o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej oświatowej w kwocie 350,00 zł, w związku z pokryciem kosztów wynagrodzenia członków ww. Komisji (powyższy wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali ww. wniosek.

Ad.4 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – w I półroczu nasz Zakład realizował dwa kontrakty, na podstawową opiekę zdrowotną oraz ginekologię. Koszty ograniczyliśmy do minimum dzięki czemu udało się osiągnąć nadwyżkę w wysokości ponad 111.000,00 zł. Świadczy to o tym, że ZPOZ funkcjonował w tym okresie prawidłowo. Warto zauważyć, że uzyskaliśmy taką nadwyżkę po wypłaceniu wszystkich zobowiązań pracowniczych oraz wobec innych podmiotów i nie mieliśmy żadnych zobowiązań długoterminowych na koniec I półrocza (informacja finansowa za I półrocze 2014 r. złożona przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowi załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Nr 98/359/2014).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – firma NZOZ Pielęgniarstwo Środowiskowe z Ostrołęki złożyła do nas wniosek o wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Rogienicach Wielkich. W tym ośrodku posiadamy jedno wolne pomieszczenie, które niedawno zostało wyremontowane. Wspomniany podmiot zamierza ubiegać się o kontrakt na świadczenie usług z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. Nasz Zakład starał się o kontrakt na te świadczenia na naszym terenie, jednak NFZ przyznał całość tego kontraktu dwóm firmom z Białegostoku. Należy podkreślić, że w ubiegłym roku do samej medycyny szkolnej dołożyliśmy kwotę 250.000,00 zł. W mojej ocenie firmie z Ostrołęki będzie bardzo trudno uzyskać kontrakt na te świadczenia (wniosek Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Rogienicach Wielkich stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Starosta – kiedy będzie rozstrzygnięcie tych konkursów przez NFZ?

Stanisław Studencki – powinno to odbyć się do końca bieżącego roku.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Rogienicach Wielkich.

Ad.6 Starosta – zapoznał zebranych z odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na wniosek o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego pomieszczeń wynajmowanych przez ZPOZ (kopia ww. pisma stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreślił, że sfinansowanie zakupu inkubatora zamkniętego to zakup, który zamknąłby się kwotą do 50.000 zł. Rozmowy w tej sprawie były prowadzone z Gminą Śniadowo, której Rada podjęła już stosowną uchwałę w tej sprawie.
Na zakończenie dodał, że powyższy temat zostanie szczegółowo przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.7 Urszula Gajcy – Księgowa Muzeum Przyrody w Drozdowie – zapoznała zebranych z informacją finansową za I półrocze 2014 r. złożoną przez Muzeum zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (ww. informacja załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Nr 98/359/2014). Reasumując podkreśliła, że sytuacja finansowa po I półroczu jest stabilna i nie doszło do istotnych przekroczeń.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.8 Jarosław Cholewicki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży – zapoznał zebranych z informacją finansową za I półrocze 2014 r. złożoną przez ww. jednostkę zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (ww. informacja załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Nr 98/359/2014). Reasumując podkreślił, że sytuacja finansowa po I półroczu jest stabilna i nie doszło do istotnych przekroczeń, przy czym zagrożeń na przyszły rok też jego zdaniem także nie widać. Zwrócił uwagę, że jedynie jest ciągły problem z naborem chłopców do Zespołu Pieśni i Tańca Łomża.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w I półroczu uchwałami rady Powiatu przyjęto zmiany skutkujące zwiększeniem deficytu budżetowego z kwoty 1.184.621,00 zł na 2.708.295,00 zł. Deficyt został powiększony przede wszystkim w wyniku wprowadzenia zadań inwestycyjnych drogowych a środki zaplanowane ze strony powiatu i nie wykorzystane w roku 2013, powiększyły nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. W 2014 roku prognozowane dochody zostały wykonane w 48,29 %, zaś planowane wydatki w 40,63 %. Te wskaźniki należy uznać za prawidłowe, ponieważ nie zostały zrealizowane dochody i wydatki majątkowe, których realizacja nastąpi w II półroczu roku budżetowego. Wykonanie dochodów, które mają wpływ na zachowanie płynności finansowej Powiatu przebiega jak dotychczas w sposób prawidłowy. Subwencje są przekazywane terminowo, zaś udziały w podatku wykonane zostały w 50,47 %. Wykonanie udziałów z podatku od osób prawnych, które z roku na rok drastycznie spadały, w omawianym okresie minimalnie wzrosły. Nie jest to wzrost zadawalający ale jest to pozytywny sygnał. Wykonanie udziałów CIT stanowią 182,53% planu. Wpływy z opłat, z usług oraz pozostałe dochody średnio ukształtowały się na poziomie 62,05 %. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 45,38 %. Po analizie szczegółowej wykonania planu wydatków, należy zauważyć, iż wykonanie jest wysokie w paragrafach, między innymi w rozdziałach 60014, 75020, 85333. W II półroczu roku budżetowego należy bardzo ostrożnie wydatkować środki finansowego, które pozostały do dyspozycji. Środki nadwyżek z lat ubiegłych po ustaleniu deficytu, muszą pozostać, ponieważ są środki ochrony środowiska (z lat ubiegłych a nie wydatkowane) i środki europejskie (które w IV kwartale będą wprowadzone do budżetu). W sytuacji wyczerpania środków nadwyżek z lat ubiegłych będzie bardzo trudno a nawet niemożliwe zaprojektowanie realnego budżetu na przyszły rok. Dochody budżetu Powiatu zostały zaplanowane (po wprowadzonych zmianach) na kwotę 29.717.671,00 zł, z tego dochody bieżące – 28.725.152,00 zł a dochody majątkowe – 992.519,00 zł. Planu dochodów ze sprzedaży majątku nie ustalono w danym półroczu. Dochody zostały zrealizowane w I półroczu na kwotę 14.352.047,44 zł, co stanowi 48,29 %. Dochody bieżące uzyskano na wartość 14.337.849,40 zł, zaś majątkowe – 1,43 % a dochody ze sprzedaży majątku – 10.748,04 zł , co daje 1,08 % planu dochodów majątkowych. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 14.337.849,40 zł – 49,91 % planu rocznego. Realizacja istotnych źródeł dochodów bieżących przebiega prawidłowo i jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce do końca roku budżetowego nie będzie zagrożenia dla realizacji planu dochodów bieżących. Takimi istotnymi źródłami dochodów bieżących Powiatu są:
- subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa. Subwencje przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ustawowych terminach, zaś dotacje w miarę realizacji planowanych zadań (po przedłożeniu faktur i złożeniu zapotrzebowania) – wykonanie 51,02 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego z PIT – 1.798.697,00 zł – 50,10 %, a z CIT – 18.253,41 zł, co daje 182,53 % planu - wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan w wysokości 1.120.000,00 zł został wykonany na kwotę 593.151,60 zł,
- wpływy z usług na plan 1.004.665,00 zł (usługi geodezyjne, ochrony środowiska, odpłatności powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych) uzyskano 528.203,19 zł tj. 52,58 %. Z analiz wynika, że z w roku budżetowym nastąpił niewielki wzrost, co rokuje wykonaniem zaplanowanych dochodów.
Dochody majątkowe zostały wykonane w bardzo niskim procencie tj. w 1,43 %. Sytuacja taka ma miejsce, ponieważ Powiat nie ma znaczących dochodów majątkowych własnych, ponieważ nie posiada takiego majątku, który przysporzyłby tych dochodów. Na plan dochodów mają wpływ podpisane porozumienia z Gminami na wspólną realizację inwestycji drogowych na drogach powiatowych. Niski procent realizacji dochodów majątkowych zmieni się w II półroczu, ponieważ zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane i środki z gmin na ten cel wpłyną w tym okresie. Wydatki budżetu po wprowadzonych zmianach ukształtowały się na poziomie 32.425.966,00 zł, z czego wydatki bieżące to kwota – 28.810.492,00 zł, zaś wydatki majątkowe – 3.615.474,00 zł.
Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku został wykonany w 40,63 %, na kwotę 13.175.023,66 zł. Wydatki bieżące to kwota – 13.073.916,75 zł (45,38 %), a wydatki majątkowe – 101.106,91 zł (2,80 %). Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 13.073.916,75 zł, z czego najwyższy udział mają wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan z tego tytułu został ustalony na kwotę 9.450.512,00, a zrealizowany w wysokości 4.750.220,66 zł, co daje 50,26 %. Wydatki na zadania statutowe zostały zrealizowane w kwocie 4.314.083,20 zł tj. 41,84 %, wielkości planowanej – 10.310.686,00 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów ogrzewania, zużycia wody, energię cieplną i elektryczną, usługi pocztowe, koszty związane z wydawaniem prawa jazdy, rejestracja pojazdów, wydatki z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych objętych budżetem i wykonywanie zadań przypisanych ustawami.
Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 2.129.624,68 zł, co stanowi 48,29 % wartości planowanej kwoty 4.409.836,00 zł, z czego na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę 2.021.593,06 oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu – 108.031,62 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i pochodne, dostawę druków komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów, opłaty za media, usługi pocztowe, remontowe i telefoniczne oraz na wypłatę diet dla radnych.
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 101.106,91 zł, co daje 2,80 % planu tych wydatków, jednak jeszcze w 2014 roku zostały zaplanowane liczne zadania inwestycyjne, które wymienione są w załączniku.
Na I półrocze 2014 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.708.295,00 zł, który ma być pokryty z nadwyżek z lat ubiegłych. Na koniec II kwartału br. wypracowano nadwyżkę finansową dochodów nad wydatkami w wysokości 1.177.023,78 zł. Należy mieć na uwadze, iż dalsza realizacja planu finansowego w drugim półroczu 2014 roku wpłynie na ostateczny wynik budżetu roku budżetowego. W latach prognozowanych 2015-2017 przewiduje się budżety zrównoważone. Przychody zostały zaplanowane do wysokości deficytu budżetowego, który zostanie sfinansowany z nadwyżek z lat ubiegłych. W chwili obecnej środki nadwyżek z lat ubiegłych nie były angażowane, ponieważ I półrocze 2014 r. zostało zamknięte nadwyżką finansową w wysokości 1.177.023,78 zł. Przedsięwzięcia na lata 2014-2017 nie były planowane.
Należy dodać, że nasz powiat nie posiadał na koniec I półrocza należności wymagalnych oraz to, że mamy sygnał, iż wzrosły udziały w podatku od osób prawnych.

Starosta – w uzupełnieniu przypomniał, że w 2014 roku zostały zaplanowane następujące zadania inwestycyjne:
• Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B dr. 677 - Zagroby - Żebry, gm. Śniadowo – 581.071,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
• Przebudowa drogi powiatowej - Stara Łomża - Pniewo - Rybno (zabezpieczenie środków z ochrony środowiska) – zakres prac zgodny z zapisami Ustawy Prawo ochrony środowiska – 200.000,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
• Przebudowa drogi pow. nr 1915B i 1914B - Budy Mikołajki na dł. odc. 1,33 km wraz z podziałem nieruchomości prywatnych do celów drogowych - gm. Piątnica – 693.722,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
• Przebudowa drogi pow. nr 1836B we wsi Wagi - odc. dł. 438,67 m, gm. Przytuły – 237.693,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
• Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo na długości 1450 m.b. , gm. Nowogród – 31.000,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
• Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1952B w m. Truszki, gm. Śniadowo – 12.500,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
• Koszty podziału nieruchomości prywatnych do celów drogowych związanych z przebudową i rozbudową drogi powiatowej Nr 1914B Górki - Dobrzyjałowo - Pieńki Borowe - Korytki - Kaimy w m. Dobrzyjałowo na dług. około 0,800 km - gm. Piątnica – 15.500,00 zł – poniesiono wydatki na kwotę 15.500,00 zł w I półroczu 2014 r.,
• Koszty podziału nieruchomości do celów drogowych związanych z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1915B, dr. 1914B Budy - Mikołajki na długości odc. 1,33 km, gm. Piątnica – 30.000,00 zł – poniesiono wydatki na kwotę 29.000,00 zł w I półroczu 2014 r.,
• Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej nr 1934B w m. Niewodowo gm. Piątnica – 5.000,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
• Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania – Przebudowa drogi pow. nr 1922B Jedwabne - Bronaki - Pietrasze - dr. pow. 668 o dług. około 2,90 km - 44.000 zł oraz Przebudowy drogi pow. nr 1923B Kotowo - Plac - Kotowo Stare - Choszczewo - do dr. 1962B na odc. Kotowo - Plac - Kotowo - Stare o dl. 1,76km - 26.000 zł, gm. Jedwabne – razem 70.000,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
• Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1889B Turośl – Cieciory – Poredy – Dobrylas – Dębniki w m. Poredy, gm Zbójna – 25.000,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
• Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu przy ul. Łomżyńskiej w Nowogordzie, w ciągu drogi powiatowej nr 2609B wraz z przebudową chodnika gm. Nowogród – 7.500,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
• Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej oraz pokrycie kosztów podziału działek na drodze powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz - Siemień - Rybno - Pniewo gm. Łomża – 250.000,00 zł – poniesiono wydatki na kwotę 20.000,00 zł w I półroczu 2014 r.,
• Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę bądź przebudowę zjazdów z drogi powiatowej Nr 1909B Nowogród - Jankowo - Sulimy - Chmielewo - Grądy - Sławiec - Grzymały - Nowogrodzki - do drogi wojewódzkiej Nr 645 – 4.000,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
• Opracowanie projektu zamiennego do projektu budowlanego na zadanie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1964B Bronowo - Janczewo - Bożejewo - Olszyny na odcinku Janczewo - Bronowo - od km 0+000 do km 2+165,72 – 2.200,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
• Opracowanie dokumentacji technicznej przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1966B na odcinku Makowskie – Burzyn gm. Jedwabne – 9.000,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
• Zakup kosiarki i pompy na wodę – 42.000,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
• Zakup programu AutoCad wraz z zestawem komputerowym – 12.000,00 zł – poniesiono wydatki na kwotę 11.750,01 zł w I półroczu 2014 r.,
• Zakup dodatkowego i odnowienie używanego sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej – 50.000,00 zł – poniesiono wydatki na kwotę 11.039,00 zł w I półroczu 2014 r.,
• Projekt p.n. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II- administracja samorządowa” – 857.157,00 zł – realizacja w II półroczu br.,
• Zakup 3 klimatyzatorów do budynku Starostwa Powiatowego w Łomży (sale konferencyjne) – 15.000,00 zł – wydatkowano w I półroczu br. 5.817,90 zł,
Natomiast rezerwa na wydatki inwestycyjne na dzień 30 czerwca br. wynosi zaledwie 62.300 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2014 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/359/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że Gmina Wizna wystąpiła o wydanie opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Wizna w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych. Wyjaśniając poinformował, że wydanie takiej opinii jest standardową procedurą przy zmianie kategorii dróg, przy czym ZDP nie ma żadnych zastrzeżeń co wydania pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Wizna w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/360/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Ad.11 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Janczewo – Bronowo o długości około 300 metrów. Pełen koszt tej inwestycji – w szacunkowej wysokości – 150.000,00 zł ma być pokryty ze środków Gminy, natomiast do zadań Powiatu będą należeć te czynności, które dotychczas zawsze przeprowadzał ZDP w Łomży (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.

Ad.12.1 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że wniosek o przekazanie kwoty w wysokości 55 tys. zł na dokonanie podziału działek został złożony w związku z przebudową i rozbudową drogi powiatowej Jedwabne – Bronaki – Pietrasze, odcinka o długości około 2,9 km. Podziały działek muszą być wykonane ponieważ trwają prace projektowe (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Starosta – ilu działek ma dotyczyć podział?

Janusz Świderski – około 80-ciu.

Starosta – a do kiedy wykonawca ma czas na dokończenie prac projektowych?

Janusz Świderski – do końca września br.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w rezerwie pozostało tylko około 8.300,00 zł, i na dzień dzisiejszy nie mamy źródła pokrycia kosztów tego zadania.

Janusz Świderski – sądzę, że w takiej sytuacji zadanie te będzie musiało być wykonane w przyszłym roku.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Starosta zarządził głosowanie, wyniku którego członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, opowiedzieli się za przekazaniem kwoty w wysokości 55 tys. zł na dokonanie podziału działek w przyszłym roku, po zatwierdzeniu budżetu na 2015 rok.

Ad.12.2 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że wniosek o przekazanie kwoty w wysokości 30 tys. zł na realizacje zadania remont drogi powiatowej nr 1962B na odcinku Srebrowo – Mrówki, o długości około 750 m, podyktowany jest rozstrzygnięciem poprzetargowym, w wyniku którego wartość inwestycji oszacowanej na 300.000,00 zł została przekroczona o niespełna 30.000,00 zł.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w budżecie na te zadanie nie zostały przewidziane dodatkowe środki, nasz udział wynosi 50 % wartości oszacowanej inwestycji, czyli 150.000 zł. Moim zdaniem powinniśmy ustalić czy Gmina ma zamiar zwiększyć swój udział o 15.000 zł, aby wspólnie z Powiatem pokryć różnicę.

Janusz Świderski – dysponujemy już tylko środkami na zimowe utrzymanie dróg, które na ten rok wynoszą zaledwie 100.000,00 zł i uszczuplenie ich byłoby dużym ryzykiem.

Wicestarosta – warto zauważyć, że w tamtym roku podczas ostrej zimy przez 2 tygodnie zostało wydatkowanych około 70.000 zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Starosta zarządził głosowanie, w wyniku którego członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, opowiedzieli się za rozpatrzeniem ww. wniosku na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Powiatu, po zapoznaniem się ze stanowiskiem Wójta Gminy Wizna w tej sprawie (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.12.3 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że wniosek o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 10.000,00 zł dotyczy konieczności wypłaty odszkodowań za nieruchomość w związku z przebudową drogi powiatowej we wsi Supy (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej w kwocie 10.000,00 zł.

Ad.13 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że wniosek o sprzedaż lub likwidację środków trwałych dotyczy starej kosiarki i samochodu, które są znacznie wyeksploatowane i w bardzo złym stanie technicznym, natomiast dalsze użytkowanie tego sprzętu jest niezasadne, bowiem generuje bardzo duże koszty. Ponadto podkreślił, że jest szansa, aby ten sprzęt ktoś zakupił na części. Jeżeli nie uda się tego uczynić to konieczne będzie jego złomowanie (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Starosta – jaka jest cena wywoławcza samochodu?

Janusz Świderski – 10.000,00 zł, a kosiarki 1.000,00 zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei Starosta zarządził głosowanie, w wyniku którego członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek o sprzedaż lub likwidację środków trwałych.

Ad.14 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że pan Ryszard Niewiarowski zam. Truszki 7 gm. Piątnica skierował wniosek do Wojewody Podlaskiego w sprawie utrudnień jakie występują w obrębie jego posesji. Chodzi w tej sprawie o zalewanie posesji wodami opadowymi i roztopowymi. Problem na tym terenie znacznie się pogorszył kiedy na posesji, która położona jest w tzw. zlewni, czyli w zasadzie najniższym poziomie otoczonym wzgórzami, obok został podniesiony teren i w ten sposób został zakłócony naturalny spływ wody. Na posesji obok mieszka rodzina pokrzywdzonego, jednak nie chce ona się angażować w tę sprawę i nie zezwala na położenie rur odwadniających ten teren – pod powierzchnią ziemi.
Dodatkowo nadzór budowalny wezwany przez nas do kontroli posesji, na której podniesiono teren, o dziwo nie stwierdził żadnych naruszeń.
Na niekorzyść pokrzywdzonego działa fakt, że nie ma on tytułu własności do działek, których dotyczy sprawa i nie posiada także upoważnienia – aktu pełnomocnictwa udzielonego mu przez właścicieli przedmiotowej działki (dokumenty dotyczące ww. sprawy stanowią załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na temat proponowanej realizacji wniosku Pana Ryszarda Niewiarowskiego przekazanego do ZDP przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, opowiedzieli się za wystosowaniem odpowiedzi stwierdzającej, iż w związku z istotnym brakiem formalnym – aktu pełnomocnictwa udzielonego zainteresowanemu przez właścicieli przedmiotowej działki uniemożliwia rozpatrzenie sprawy przedstawionej we wniosku do Wojewody Podlaskiego w zakresie utrudnień jakie występują w obrębie posesji pana Ryszarda Niewiarowskiego.

Ad.15.1 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu na zadania własne o kwotę 682.034,00 zł. Z tego plan dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 dotyczy kwoty 492.934,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Śniadowo na podstawie porozumienia Nr 10/2014 z dnia 31 marca 2014 roku; a plan dochodów bieżących w dziale 853, rozdziale 85333, § 2690 dotyczy kwoty 189.100,00 zł, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków z Funduszu Pracy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Plan wydatków majątkowych budżetu i plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 492.934,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odcinku od drogi 667 – Zagroby – Żebry na dł. ok. 1,60 km”. Natomiast plan wydatków bieżących budżetu i plan finansowy wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o kwotę 189.100,00 zł w dziale 853, rozdziale 85333 w: § 4010 – 158.177,00 zł; § 4110 – 27.048,00 zł ; § 4120 – 3.875,00 zł, na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (art. 108 ust. 1 i ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw). Pismo w sprawie podziału uzyskanych środków zostało przedłożone 8 sierpnia 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/361/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.15.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dotyczy zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu na zadania własne rozwiązania rezerwy budżetowej „oświatowej na wydatki bieżące” o kwotę 350,00 zł na uzupełnienie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 801, rozdziale 80195 w § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w posiedzeniu 29 sierpnia 2014 roku w sprawie ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2014 roku.
Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu w dziale 600, rozdziale 60014, § 2710 o kwotę 392.500,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gmin: Jedwabne i Wizna na podstawie zawartych porozumień. Kwota 42.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu wykonania remontu drogi powiatowej nr 1920B na odc. Stryjaki – Pawełki o dł. 990 m, gm. Jedwabne; a kwota 350.000,00 zł ma podział na 150.000,00 zł – remont drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odc. o dł. 1000 m, gm. Wizna oraz 200.000,00 zł na remont drogi powiatowej nr 1964B na odc. Janczewo – Bożejewo o dł. ok. 800 m, gm. Wizna. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z dnia 22 sierpnia 2014 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/362/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad.15.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – trzeci projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu ma charakter porządkowy i reguluje plan wydatków zgodnie z dyspozycją Rady Powiatu. Jest ona podejmowana co miesiąc. Generalnie w ostatnim okresie dokonano przesunięć planowanych wydatków budżetowych na 2014 rok na kwotę 5.582 zł, są to przesunięcia pomiędzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 98/363/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).


Ad.16 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.


Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 98-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: poniedziałek, 15 wrz 2014 14:20
Data opublikowania: poniedziałek, 15 wrz 2014 14:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1129 razy