BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 99/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 września 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 98-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
4. Rozpatrzenie wniosku Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie dodatkowych środków finansowych.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70/30, położonej w obrębie ewidencyjnym Piątnica Poduchowna (ul. Czarnocka, droga powiatowa).
7. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Wizna w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
8. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Nowogród w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 2800,00m” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty – do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 -2+ 227,10 o długości 2,2271 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
12. Zapoznanie z porządkiem obrad XXXVI sesji Rady Powiatu.
13. Sprawy różne:
1) Zapoznanie z propozycją ugody z panem Lutostańskim bezumownie zajmującym lokal w Gaci,
2) Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Łomża w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża.
3) Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Warszawie w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 98-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 98-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2000 roku Nr 42/46/2000, jest konsekwencją nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przed wszystkim nie zaszła potrzeba zmiany liczby etatów. Nowe stanowisko – doradcy klienta – zastąpi zlikwidowane stanowisko – lidera klubu pracy. Na tym stanowisku będzie zatrudniona ta sama osoba. Zmieniło się też nazewnictwo, między innymi Powiatowa Rada Zatrudnienia teraz będzie się nazywać Powiatową Radą Rynku Pracy. Ponadto dotychczas rozpatrywanie odwołań leżało w kompetencji zastępcy dyrektora, jednak właściwym będzie, aby to dyrektor PUP rozpatrywał odwołania i w tym zakresie także proponujemy zmianę. Również proponujemy rozszerzenie kompetencji działu Centrum Aktywizacji Zawodowej. Od numeru 38 do 49 są opisane inne zmiany, które wynikają z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Starosta – w związku z tym, że w ostatnim okresie nastąpiło wiele zmian, proszę o przygotowanie w najbliższym czasie jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek – podzielam opinię pana Starosty i w związku z tym przy najbliższych zmianach opracujemy tekst jednolity.

Wicestarosta – czy w ostatnim okresie bezrobotni występowali o wsparcie w związku z przesiedleniem się do innej miejscowości?

Mieczysław Bieniek – tak, uruchomiliśmy takie działanie. Jedna z bezrobotnych przeprowadziła się, czy przemeldowała do Białegostoku i złożyła wniosek o wsparcie z tytułu przeprowadzki – przemeldowania. Osobiście mam duże wątpliwości co do tej nowej formy wsparcia, której obowiązek wprowadzenia został nam narzucony odgórnie. Uważam, że taka forma będzie stanowić duże możliwości do nadużyć, ponieważ będzie trudna do zweryfikowania, bowiem musimy się opierać jednie na oświadczeniach bezrobotnego – jeżeli chodzi o wykorzystanie przekazanych mu środków.
Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 99/364/2014 z dnia 16 września 2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Anna Archacka – wniosek o przyznanie dodatkowych środków finansowych wynika z tego, że Ministerstwo Kultury po kilkukrotnych naszych staraniach przyznało nam środki na wymianę wszystkich instalacji, które są w bardzo złym stanie technicznym. W najgorszym stanie jest instalacja elektryczna. Co roku mamy problemy przy przeglądzie technicznym instalacji i w związku z tym nasz budynek był dopuszczany do użytkowania z dużymi problemami. Dotacja ma wynieść 80.000,00 zł, natomiast brakuje nam 30.000,00 zł, o które wnioskujemy. Jako jednostka kultury zwracamy podatek VAT, który wpływa na konto Starostwa Powiatowego, wobec tego de facto kwota, która będzie brakować to około 20.000,00 zł. Dodatkowo podczas tych remontów dotyczących wymiany instalacji planujemy poszerzenie części historycznej. Całość kosztów znacznie ograniczyliśmy dzięki negocjacjom prowadzonym z wykonawcami. Dodam, że czterokrotnie staraliśmy się o tę dotację (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ogólnie zwrotu z tytułu podatku VAT wyniesie około 19.665,00 zł, poza tym mamy nieco większe dochody z tytułu opłat komunikacyjnych. Uważam, że z tych źródeł możemy pokryć kwotę, o którą wnioskuje pani Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie. W mojej ocenie na tym etapie nie powinniśmy zwiększać deficytu budżetowego.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było), zaakceptowali wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie dodatkowych środków finansowych, uwzględniając sposób finansowania zaproponowany przez panią Skarbnik Powiatu.

Ad.5 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży wynika z tego, że dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży wystąpiła z prośbą o zakup dla Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii sprzętu medycznego w postaci inkubatora zamkniętego. Aparat będzie wykorzystywany w opiece nad noworodkami z niską masą ciała, urodzonymi przedwcześnie lub z innymi patologiami wymagającymi intensywnej opieki. W nawiązaniu do zadań realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, na powiecie spoczywa obowiązek realizacji zadań publicznych o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Także Ustawa o z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mówi, że do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat należy m.in. podejmowanie działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż Powiat Łomżyński jest organem prowadzącym Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, który nie świadczy specjalistycznych usług w zakresie opieki nad noworodkami, a Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży jest jedyną placówką szpitalną na terenie miasta i powiatu, z jego usług korzysta wielu mieszkańców powiatu łomżyńskiego, dotacja na zakup w/w sprzętu medycznego jest uzasadniona. Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu pozwoli na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia na terenie powiatu łomżyńskiego oraz poprawi dostęp do opieki medycznej m.in. mieszkańcom powiatu.

Starosta – przypomnę, że jakiś czas temu przekazaliśmy na rzecz Gminy Śniadowo zbędną część nieruchomości będącej w użytkowaniu ZPOZ – konkretnie ZGLR w Śniadowie. W zamian za to Gmina przekaże nam w formie darowizny 10.000 zł.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pozostałe środki w wysokości 20.000 zł będzie można pokryć z wpływów z opłat komunikacyjnych.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Ad.6 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70/30, położonej w obrębie ewidencyjnym Piątnica Poduchowna (ul. Czarnocka, droga powiatowa), dotyczy gruntu, który był własnością Skarbu Państwa i został następnie skomunalizowany, po czym stał się własnością Powiatu Łomżyńskiego. Właściciele działki sąsiadującej z tą nieruchomością złożyli wniosek o nabycie części gruntów niewykorzystywany na potrzeby pasa drogowego, chcą poszerzyć swój wjazd na działkę. Szacunkowa wartość tego gruntu, który ewentualnie moglibyśmy sprzedać to 5.000,00 zł. Koszty przygotowania do sprzedaży tej działki to około 2.000,00 zł. Jeżeli ZDP nie potrzebuje tej części działki stanowiącej cześć pasa drogowego to warto ją sprzedać, ponieważ nabywca ten teren zagospodaruje.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że część działki, którą zainteresowany jest nabywca położona jest w pobliżu skrzyżowania, które z pewnością będzie przebudowywane, bowiem ruch na tym odcinku drogi systematycznie narasta. Ponadto należy spodziewać się, że dowóz mleka i innych produktów do Mleczarni Piątnica, czyli ruch pojazdów ciężkich w tamtym rejonie będzie także rósł.
Stąd też w ocenie Dyrektora ZDP wyzbywanie się, na ten moment niewykorzystywanego gruntu przeznaczonego pod pas drogowy, jest niezasadne.

Starosta – dodał przy tym, że po odjęciu kosztów przygotowania tej nieruchomości do sprzedaży, zysk byłby niewielki, maksymalnie w wysokości około 3.000,00 zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Z kolei członkowie Zarządu uznali, iż wobec zakładanej przebudowy skrzyżowania, przy którym znajduje się część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70/30, położonej w obrębie ewidencyjnym Piątnica Poduchowna, sprzedaż tej części nieruchomości jest nieuzasadniona.

Ad.7 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że zmiana porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna wynika z tego, że wzrosły koszty wykonawstwa robót budowlano-drogowych, co jest podyktowane mniejszą liczbą podmiotów zajmujących się tymi usługami. W związku z tym, aby nie doszło do kolejnego unieważnienia ogłoszonego przetargu wskazane jest zwiększenie zaplanowanego udziału finansowego o 30.000,00 zł, po 15.000,00 zł przez oba samorządy. Wójt Gminy Wizna zaakceptował takie rozwiązanie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Wizna w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że zmiana porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród dotyczy wymiany usług świadczonych sobie wzajemnie przez oba samorządy. Konkretnie sprawa odnosi się do wyremontowania i przebudowy przez ZDP chodników – przy ul. Miastkowskiej i ul. Poległych. W zamian Gmina Nowogród świadczy nam utrzymanie dróg, przede wszystkim zimowe.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Nowogród w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Nowogród (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że do 30-go września br. można złożyć dwa wnioski projektowe o pozyskanie środków z NPPDL. Dofinansowanie z tego programu sięga 50 % wartości inwestycji. Wobec tego Powiat Łomżyński wspólnie z Gminą Śniadowo będzie starał się o wykonanie II etapu przebudowy drogi powiatowej na odcinku Śniadowo – Osobne, o długości około 2,8 km. I etap tej inwestycji został już zakończony. Cały koszt inwestycji – II etapu, to niespełna 4 mln zł, czyli Samorząd Gminy i Samorząd Powiatu zaplanowały swój udział na poziomie – po około 1 mln zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 2800,00m” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

Ad.10 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że kolejny projekt uchwały również odnosi się do tego, iż do 30-go września br. można złożyć dwa wnioski projektowe o pozyskanie środków z NPPDL, gdzie dofinansowanie sięga 50 % wartości inwestycji. Wobec tego Powiat Łomżyński wspólnie z Gminą Jedwabne zamierza starać się o wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Mocarze – Chyliny, o długości około 2,27 km. Cały koszt inwestycji, to niespełna 3.118.000,00 zł. Samorząd Gminy i Samorząd Powiatu zaplanowały swój udział na poziomie – po 25 % wartości inwestycji, czyli po ponad 779.000,00 zł.
Warto podkreślić, że przy tej inwestycji, swój udział zaplanował prywatny przedsiębiorca – firma „KOP-TRANS” p. Jana Chrostowskiego, w wymiarze 1.000,00 zł. Za ten element nasz wniosek otrzymał dodatkowe punkty.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty – do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 -2+ 227,10 o długości 2,2271 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

Ad.11 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały w załączniku Nr 1 mamy odniesienie do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej dotyczący zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku, który został zmodyfikowany poprzez:
1) zwiększenie w poz. 1 o wartość 492.934,00 zł zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odcinku od drogi 677 – Zagroby – Żebry na dł. ok. 1,60 km”, gm. Śniadowo, poprzez uzyskanie środków z Gminy Śniadowo na podstawie zawartego porozumienia (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 98/361/2014 z 27.08.2014 r.);
2) zwiększenie w poz. 4 wartości zadania o kwotę 214.092,00 zł w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1836B we wsi Wagi – odc. dł. 438,67 m”, gm. Przytuły, poprzez uzyskanie środków z Gminy Przytuły na podstawie zawartego porozumienia (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 95/348/2014 z 30.06.2014 r.);
3) zwiększenie o wartość 10.000,00 zł zadania w poz. 11 w związku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywłaszczenia około 11 działek w związku z zadaniem pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1889B Turośl – Cieciory – Poredy - Dobrylas - Dębniki w m. Poredy”, gm. Zbójna – środki z rezerwy inwestycyjnej – drogowej (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 96/354/2014 z dnia 14.07.2014 r.);
4) wprowadzenie nowego zadania pod poz. 17 pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w Konarzycach w ciągu drogi powiatowej nr 1948B Jarnuty – Łochtynowo – Konarzyce”, gm. Łomża o wartości 25.000,00 zł – środki z rezerwy inwestycyjnej – drogowej (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 96/354/2014 z dnia 14.07.2014 r.);
5) wprowadzenie zadania w poz. 18 o wartości 10.000,00 zł na koszty odszkodowań za nieruchomość, w związku z realizacją inwestycji drogowej na drodze powiatowej Nr 1874B we wsi Supy, gm. Przytuły – środki pochodzą z rezerwy inwestycyjnej – drogowej (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 98/361/2014 z dnia 27.08.2014 r.);
6) wprowadzenie zadania w poz. 19 w kwocie 6.900,00 zł, pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1914B Górki - Dobrzyjałowo - Pieńki Borowe - Korytki - Kaimy w m. Dobrzyjałowo na dł. odc. ok. 0,800 km”, gm. Piątnica (w tym 3.450,00 zł pomoc finansowa z Gminy Piątnica a 3.450,00 zł środki własne);
7) zwiększenie o wartość 30.000,00 zł zadania w poz. 22 pn. „Zakup dodatkowego i odnowienie używanego sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej” ze środków własnych (zmiany zawarte w niniejszej uchwale).
Załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2014 roku ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego”, został zaktualizowany w stosunku do załącznika Nr 4 przy uchwale budżetowej po podpisaniu umów i pozyskaniu środków europejskich i krajowych na realizację projektów unijnych. Załącznik Nr 3 „Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2014 r.” wprowadzono zmiany dotacji jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Miasta Łomża w wysokości 2.000,00 zł z rezerwy budżetowej „ogólnej” (poz. 1 załącznika) – Uchwała Zarządu Powiatu nr 94/345/2014 z 11 czerwca 2014; wprowadzenie w niniejszej uchwale Rady Powiatu dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w kwocie 50.000,00 zł (poz. 6 załącznika) oraz zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł po wprowadzonych zmianach dotacji dla Muzeum Przyrody w Drozdowie z kwoty 64.837,00 zł do wysokości 94.837,00 zł – poz. 15 niniejszego załącznika). Załącznik Nr 4 „Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014 r.”– wprowadzono zmianę dotacji jednostek sektora finansów publicznych zawartą w uchwale Zarządu Powiatu nr 95/347/2014 z 30 czerwca 2014 r. – dotacja celowa dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach po wprowadzonych zmianach z kwoty 773.000,00 zł do wysokości 843.000,00 zł, po pozyskaniu środków z rezerwy z budżetu państwa – poz. 3 niniejszego załącznika. W załączniku Nr 5 Dochody budżetu zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 86.900,00 zł w zakresie zadań własnych, z tego: zwiększa się plan dochodów bieżących (zał. nr 5 pkt A) o kwotę 70.000,00 zł w dziale 750, rozdziale 75020, w tym: § 0420 o kwotę 30.000,00 zł prognozowane jest wyższe wykonanie wpływów z opłat komunikacyjnych; § 0970 o wartość 40.000,00 zł, w związku ze zwrotem środków z tytułu wydatków niewygasających oraz przekazanym na rachunek budżetu podatkiem VAT przez Muzeum Przyrody w Drozdowie po rozliczeniu zadania. Z kolei w tym załączniku zwiększa się plan dochodów majątkowych (zał. nr 5 pkt B) o kwotę 16.900,00 zł, z tego: w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 o kwotę 3.450,00 zł tytułem pomocy finansowej z gminy Piątnica na podstawie porozumienia; w dziale 750, rozdziale 75020, § 6610 o kwotę 10.000,00 zł tytułem dotacji celowej z gminy Śniadowo na podstawie umowy; w dziale 758, rozdziale 75814, § 6680 o kwotę 3.450,00 zł na realizację zadań z 2013 roku (wydatki niewygasające), które w związku z wydłużonym terminem wykonania zadań, należy ponownie wprowadzić do budżetu na 2014 rok. Załącznik Nr 6 Wydatki budżetu zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu w zakresie zadań własnych o kwotę 86.900,00 zł, z tego:
1) w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 zwiększa się o kwotę 6.900,00 zł plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy w m. Dobrzyjałowo na dł. odc. ok. 0,800 km”, gm. Piątnica, w tym: 3.450,00 zł ze środków przeniesionych z wydatków niewygasających w 2013 roku. Pismo nr ZDP.3.301.7/4537/2014 z 26 czerwca 2014 roku w przedmiotowej sprawie; 3.450,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Piątnica na podstawie porozumienia;
2) w dziale 851, rozdziale 85111, § 6220 zwiększa się o wartość 50.000,00 w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży, tytułem pomocy finansowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, na zakup niezbędnego dla Oddziału Noworodków sprzętu medycznego w postaci inkubatora zamkniętego dla noworodków wymagających intensywnej opieki. Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży została podjęta w dniu 26 września 2014 roku;
3) w dziale 921, rozdziale 92118, § 6220 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł na wykonanie projektu architektoniczno – wykonawczego w związku z otrzymanym dofinansowaniem wniosku „Przywracanie blasku dworowi Lutosławskich – modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie”.
Ponadto w projekcie dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami w ramach działu 700 w kwocie 30.000,00 zł, z czego: zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale 71013, § 4300 oraz o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 71014, § 4300; zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w rozdziale 71012, § 6060 na zadanie pn. „Zakup dodatkowego i odnowienie używanego sprzętu komputerowego, urządzeń kopiujących i klimatyzatora dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej”.

Starosta – w kwestii zakupu nowego serwera jeszcze musimy sprawdzić, czy aktualnie wykorzystywany nie poradzi sobie z obciążeniami i czy jego parametry wypełniają nasze potrzeby.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.

Ad.12 Starosta poinformował, że porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu obejmuje następujące tematy:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2014 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 oraz informacja z wykonania planu finansowego jednostek Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i instytucji kultury- Muzeum Przyrody w Drozdowie i Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 2800,00m” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty – do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 -2+ 227,10 o długości 2,2271 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.13 1) W sprawach różnych Starosta udzielił głosu mecenasowi – Dariuszowi Wąsowskiemu, który poinformował, że o godzinie 10.30 została wyznaczona rozprawa przed Sądem Powszechnym na wniosek pana Lutostańskiego, który bezumownie zajmuje lokal w Gaci. pan Lutostański w tej sprawie wystąpił z wnioskiem o uznanie niezasadności podwyższenia czynszu.
Jednak wraz ze swoim pełnomocnikiem wystąpił do nas z propozycją zawarcia ugody, w której przede wszystkim w zamian za odstąpienie od spornej podwyżki uzyskalibyśmy zakończenie 3-ch postępowań sądowych z Janem Lutostańskim i innymi w sprawach o eksmisję, o zapłatę, o ustalenie niezasadności podwyżki. Poza tym zostałby osiągnięty skutek w postaci dobrowolnego opuszczenia lokalu w Gaci przez Jana Lutostańskiego i członków jego rodziny. W związku z tym
powstały przesłanki do przekazania na własność organizacji pozarządowej – Fundacji Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaseczyńskiego całego budynku wraz z działką na której jest posadowiony. Co najważniejsze definitywne opuszczenie lokalu przez Jana Lutostańskiego wraz z rodziną oraz przekazanie budynku wraz z działką dla Fundacji, pomimo odstąpienia od podwyżki oraz dochodzenia należności czynszowej przez Powiat, w chwili obecnej przyniesie korzyści przewyższające poczynione ustępstwa ugodowe.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – przedmiotowy budynek przez ostatni rok nie był ogrzewany i administrowany, ponieważ generował znaczne koszty ciążące na właścicielu - Powiecie Łomżyńskim, których to kosztów w żadnej mierze nie pokrywał najemca Jan Lutostański z rodziną. W konsekwencji nie rozwiązanie powyższego problemu w ten sposób skutkowałoby generowaniem przez Powiat dalszych strat w szczególności, że najemca płacić nieuregulowane zaś od października 2013 roku w ogóle nie płacił. Wspomnieć również należy, iż korzystne rozstrzygnięcie dla Powiatu Łomżyńskiego w sprawie o ustalenie, w świetle przebiegu dotychczasowego procesu było wątpliwe a w konsekwencji także utrzymanie kwoty zasądzonej nakazem zapłaty. Natomiast w sprawie eksmisyjnej nawet w przypadku orzeczenia przez Sąd eksmisji, była by ona wykonalna tylko z zastrzeżeniem zapewnienia Janowi Lutostańskiemu z rodziną lokalu socjalnego. Obowiązek ten ciążyłby na gminie Łomża i w przypadku braku lokali socjalnych, co jest normą, pozostawałby przez długi czas niewykonalny. Takie rozwiązanie w perspektywie czasowej jest korzystne dla Powiatu Łomżyńskiego.

Starosta – czy bezumowne korzystanie z lokalu pozwala na naliczanie czynszu?

Stanisław Kozikowski – tak. Biorąc pod uwagę fakt dobrowolnego opuszczenia lokalu oraz pogorszony stan budynku, który musiał być wyłączony z ogrzewania i użytkowania, w ugodzie chcemy zawrzeć zapis, iż obie strony ustalają, że czynsz za zajmowanie lokalu przez Jana Lutostańskiego w okresie od stycznia do września 2013 roku będzie wynosił 410,00 zł za miesiąc a od października 2013 roku do września 2014 roku będzie wynosił 41,20 zł za miesiąc – ponieważ w tym okresie budynek był wyłączony z ogrzewania i użytkowania.

Mecenas – Dariusz Wąsowski – jeżeli ta ugoda zostanie zawarta, to już dziś będziemy mogli przekazać nieruchomość na własność organizacji pozarządowej – Fundacji Rady Lokalnej Nr 15652 im. Bł. Ks. Michała Piaseczyńskiego.

Starosta – czy pani mecenas reprezentująca pana Lutostańskiego zaakceptowała propozycję ugody?

Mecenas – Dariusz Wąsowski – tak, w zasadzie to ona zaproponowała nam taką wersję ugody.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Z kolei członkowie Zarządu, zaakceptowali przedstawioną ugodę z panem Lutostańskim bezumownie zajmującym lokal w Gaci (kopia ww. ugody stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.13 2) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że Wójt Gminy Łomża zwrócił się z propozycją zawarcia porozumienia, aby w ramach bieżącego utrzymania poprawić drogę na odcinku Stara Łomża – Siemień. Spękania są tak duże, że nadchodząca zima mogłaby poważnie uszkodzić tę drogę. W celu wykonania 1 km drogi potrzebne jest 48.000,00 zł. Gmina może przeznaczyć jedynie 20.000,00 zł i stąd propozycja zróżnicowania wysokości udziałów. W związku z tym nasz Powiat powinien przeznaczyć kwotę 28.000,00 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Łomża w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.13 3) Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że kwestia porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Warszawie w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego trafiła do Samorządowego Kolegium odwoławczego, które orzekło, iż obowiązujące prawo telekomunikacyjne jednak nakłada obowiązek zawarcia porozumienia. Z tym, że wspólnie z naszym radcą prawnym uznaliśmy, iż żadne z wytycznych ustawowych nie wskazuje, że należy zwolnić z opłat zajmującego pas drogowy a jedynie ustalić warunki zajęcia tego pasa drogowego. Wobec tego my zaproponujemy porozumienie, gdzie w warunkach będzie zapis o odpłatności za zajęcie pasa drogowego. Taka propozycja wypełni wytyczne ustawowe. Jeżeli sprawa trafi do sądu, który nakaże nam zwolnienie z opłat, co uważam za nierealne, to w takim przypadku zwolnimy Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Warszawie z opłat.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Warszawskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Warszawie w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 99-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.


Data powstania: wtorek, 30 wrz 2014 08:42
Data opublikowania: wtorek, 30 wrz 2014 08:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1259 razy