BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół Nr 30/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 września 2014 roku.

Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.20.

Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie na ogólną liczbę siedmiu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Kazimierza Polkowskiego (lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział również zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Skład osobowy Komisji ustalony podczas pierwszego posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Maria Mrozek – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Zalewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Krzysztof Kozicki – członek Komisji.
5. Sławomir Łomotowski – członek Komisji.
6. Krzysztof Polkowski – członek Komisji.
7. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, która przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym zapytała czy są uwagi bądź pytania odnoszące się do zaproponowanych tematów.
Wobec braku uwag i pytań stwierdziła, że proponowany porządek obrad przedstawia się wg poniższego układu:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 2.800,00 m” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty, do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 -2+ 227,10 o długości 2,2271 km i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
5. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Skarbnikowi Powiatu.

Barbara Gorzęba – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samorządu Województwa Podlaskiego został przedłożony, w związku z wnioskiem Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Dyrektor Szpitala zwrócił się z prośbą o zakup dla Oddziału Noworodków sprzętu medycznego w postaci inkubatora zamkniętego o wartości 50.000 zł. Zarząd Powiatu na posiedzeniu zaaprobował wniosek. Środki zabezpieczone zostaną z uzyskanych z ponad planowanych wpływów z opłat komunikacyjnych i rozliczenia z lat ubiegłych.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samorządu Województwa Podlaskiego została zaopiniowana pozytywnie 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że w związku z ogłoszeniem Wojewody Podlaskiego o naborze wniosków na 2015 rok w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój”, Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 2.800,00 m” na terenie Gminy Śniadowo. Termin złożenia wniosku mija 30 września 2014 roku. Planowane nakłady robót budowlanych wynoszą 4.011.817,66 zł które planuje się zgromadzić z trzech następujących źródeł: z dotacji budżetu państwa w wysokości 50% tj. kwota 2 005 900,00 zł; środkami z budżetu Powiatu w wysokości 25% tj. kwota 1.002.958,83 zł – udział zabezpieczony będzie w budżecie Powiatu na rok 2015; środkami z budżetu Gminy w wysokości 25% tj. kwota 1 002 958,83 zł – udział zabezpieczony będzie w budżecie Gminy na rok 2015. Przedmiotowa droga biegnąca w całości po terenie gminy Śniadowo łączy głównie drogi tranzytowe: bezpośrednio – drogę wojewódzką nr 677 w Śniadowie z drogą krajową nr 61 w Chojnach; pośrednio z drogą krajową nr 8 w Szumowie powiat zambrowski z drogą krajową nr 63 w miejscowości Korzeniste powiat kolneński. Dzięki swemu położeniu droga ta stanowi ważny element regionalnego systemu transportowego dróg powiatowych i dochodzących do niej dróg gminnych. Przebudowa tej drogi poprawi w znacznym stopniu dostęp do położonych bezpośrednio przy niej terenów rolniczych, przemysłowych i turystycznych.

Radny Sławomir Łomotowski – zapytał w obecnej edycji Programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” czy możliwe było złożenie tylko dwóch wniosków projektowych?

Janusz Świderski – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 2.800,00 m” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że kolejny projekt uchwały również odnosi się do tego, iż do 30-go września br. można złożyć dwa wnioski projektowe o pozyskanie środków z NPPDL, gdzie dofinansowanie sięga 50 % wartości inwestycji. Wobec tego Powiat Łomżyński wspólnie z Gminą Jedwabne zamierza starać się o wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Mocarze – Chyliny, o długości około 2,27 km. Cały koszt inwestycji, to niespełna 3.118.000,00 zł. Samorząd Gminy i Samorząd Powiatu zaplanowały swój udział na poziomie – po 25 % wartości inwestycji, czyli po ponad 779.000,00 zł. Warto podkreślić, że przy tej inwestycji, swój udział zaplanował prywatny przedsiębiorca – firma „KOP-TRANS” p. Jana Chrostowskiego, w wymiarze 1.000,00 zł. Za ten element nasz wniosek otrzymał dodatkowe punkty. Przedmiotowa droga łączy główne drogi tranzytowe: bezpośrednio – drogę krajową nr 64 w m. Wizna z drogą krajową nr 8 w m. Jeżewo Stare; pośrednio – drogę krajową nr 8 w m. Białystok łączy się z drogą krajową nr 19 do przejścia granicznego w m. Kuźnica i drogę krajową nr 65 do przejścia granicznego w m. Bobrowniki. Dzięki swemu położeniu droga ta stanowi ważny element regionalnego systemu transportowego dróg powiatowych i dochodzących do niej dróg gminnych. Przebudowa tej drogi poprawi w znacznym stopniu transport regionalny oraz dostęp do położonych bezpośrednio przy niej terenów rolniczych, przemysłowych i turystycznych. Podniesie atrakcyjność turystyczno-gospodarczą tego terenu i Biebrzańskiego Parku Narodowego. Podobnie jak w poprzednim przypadku Zarząd Powiatu uznał za zasadne przyjęcie tej inwestycji do realizacji, przy czym ma ona stanowić zamknięcie modernizacji tzw. szlaku nadbiebrzańskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty, do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 -2+ 227,10 o długości 2,2271 km i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu zawiera 8 załączników. W załącznikach tych wprowadzono zmiany, które już zostały przyjęte uchwałami zarządu powiatu, za okres od czerwca do chwili obecnej i proponowane zmiany przez organ wykonawczy powiatu, które mogą być przyjęte tylko przez organ stanowiący. Te zmiany zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 7 i 8 do projektu niniejszej uchwały. Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 86.900,00 zł, z tego: 70.000,00 zł w dziale 750 „Administracja publiczna, w rozdziale 75020 w § 0420 i 0970 – przewiduje się wykonanie wyższych wpływów z opłat komunikacyjnych i wpływów z lat ubiegłych; 10.000,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gm. Śniadowo; 6.900,00 zł dotacja z UG Piątnica i środki przekazane z rachunku wydatków niewygasających – po 3.450,00 zł. W wyniku zwiększenia planu dochodów będzie możliwość zrealizowania proponowanych wydatków na tę samą kwotę, bez zwiększania i tak już wysokiego deficytu budżetowego. Wobec tego proponuje się przeznaczyć: 50.000 zł na dotację dla Województwa Podlaskiego na zakup inkubatora dla szpitala wojewódzkiego w Łomży; 30.000 zł na uzupełnienie planu wydatków Muzeum Przyrody w Drozdowie na wykonanie projektu architektoniczno- wykonawczego, co umożliwi w przyszłości ubieganie się o środki unijne na remont i modernizację Muzeum.
W § 4 projektu uchwały proponuje się przeniesienie środków zaplanowanych na wydatki bieżcie na majątkowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup klimatyzatora i serwera. Sprzęt ten jest niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania służb geodezyjnych, w związku z nałożonym obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo geodezyjne, a mianowicie gromadzenia większości informacji na nośnikach informatycznych.. Zmiana ustawy weszła z dniem 12 lipca. Sprzęt będący w dyspozycji jest niewystarczający. Proponuje się przenieść kwotę 30.000 zł.
Zmieniony został załącznik Nr 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1, a dotyczący zadań i zakupów inwestycyjnych. W wyniku zmian wartość zadań zwiększyła się z kwoty 3.150.343,00 zł do wysokości 3.939.269,00 zł. Wprowadzone zostały środki z pomocy finansowej gmin w poz. 1, 3 i 19 na kwotę 710.476,00 zł w kolumnie 6 oraz środki powiatu na 78.450,00 zł m. innymi w wyniku rozwiązania rezerwy budżetowej w poz. 11,17-19 i 22. W poz. od 11, 13 do 15 wprowadzono zadania, które zostaną zrealizowane ze środków rezerwy drogowej w drodze uchwał zarządu, ponieważ jedynie zarząd ma kompetencje w zakresie rozwiązywania rezerw budżetowych, które są zapisane w uchwale budżetowej.
Następnie zaktualizowane zostały załączniki 4, 6 i 7 do uchwały budżetowej, które otrzymały odpowiednią numerację wskazaną w projekcie uchwały. W przypadku załączników dot. dotacji, wprowadzono kwoty dotacji dla UM Łomża poz. 1 i dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego poz. 4 (zał. nr 3) oraz dotację dla Ośrodka Wsparciu w Kownatach poz. 3 (zał. nr 4).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok został zaopiniowany pozytywnie 6-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.5 W sprawach różnych nie zgłoszono dodatkowych tematów.


Następnie Przewodnicząca Komisji – Maria Mrozek, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów przedstawionych na wstępie, zakończyła 30-te posiedzenie Komisji Budżetu.

Data powstania: środa, 8 paź 2014 09:52
Data opublikowania: środa, 8 paź 2014 09:53
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 918 razy