BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 100/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 września 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 9.35.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 99-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.
4. Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
6. Sprawy różne:
1) Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Wizna w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
2) Rozważenie możliwości zaplanowania w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na wykonanie dokumentacji technicznej do celów przebudowy drogi powiatowej na odcinku Piątnica – Drozdowo.
3) Rozważenie możliwości zaplanowania w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na zadania związane z rewitalizacją i ochroną zabytków.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 99-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 99-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Anna Archacka – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie jest wynikiem zmian zasad powoływania dyrektorów instytucji kultury, które obecnie wskazują, że do końca roku 2014 dyrektorzy tych placówek muszą być zatrudnieni na czas określony. Wobec tego zaszła potrzeba uregulowania niniejszej sprawy.

Starosta – nowelizacja ustawy przewiduje maksymalny okres zatrudnienia dyrektorów instytucji kultury na okres 7 lat. Uważam, że jeżeli dotychczasowe zatrudnienie było na czas nieokreślony, to proponuję Panią Annę Archacką powołać na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie na okres 7 lat.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 100/365/2014 z dnia 30 września 2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wniosek Naczelnika wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych dotyczy przesunięcia środków z programu, który w części był realizowany ze środków własnych – z rozdziału 75095 „Pozostała działalność” do rozdziału 75075 „Promocja”. Środki, które wcześniej były zabezpieczone na wkład własny w związku z realizacją projektu pn. „Podlaskie w Europie, Europa w Podlaskiem – 10 lat członkostwa w UE” nie zostały w pełni wykorzystane. Wobec tego kwotę 5.700,00 zł proponujemy przenieść na zadania promocyjne, w których odnotowaliśmy braki.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Naczelnika wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o wyrażenie zgody na przesunięcie środków finansowych (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na zadania własne o kwotę 43.615,00 zł, z tego: plan dochodów bieżących w dziale 600, rozdziale 60014, § 2710 o kwotę 22.606,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Wizna na podstawie porozumień, a plan dochodów majątkowych w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 o kwotę 21.009,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Śniadowo na podstawie porozumienia.
Plan wydatków bieżących budżetu dotyczy kwoty 22.606,00 zł, z tego: 15.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na remont drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odcinku Srebrowo – Mrówki o długości ok. 1000 m oraz 7.606,00 zł na zwiększenie planu na remont drogi powiatowej nr 1965B Kramkowo (droga przez wieś) na odcinku o dł. ok. 600 m. Natomiast plan wydatków majątkowych budżetu i plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 dotyczy kwoty 21.009,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych robót związanych z realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odcinku od drogi 677 – Zagroby- Żebry na dł. ok. 1,60 km”. Podziału środków dokonano na podstawie pism Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z dnia 15 września 2014 roku.
W załączniku Nr 2 – proponujemy przesunięcie wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych z dnia 22 września 2014 r., który to został zaakceptowany na dzisiejszym posiedzeniu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 100/366/2014 z dnia 30 września 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok ujęte są decyzje kierowników jednostek organizacyjnych podjęte wg upoważnienia otrzymanego we właściwej uchwale Rady Powiatu. Są to przesunięcia między paragrafami. Generalnie jest to uchwała porządkowa, podejmowana każdego miesiąca.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 100/367/2014 z dnia 30 września 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.13 1) W sprawach różnych Starosta udzielił głosu Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Barbara Chojnowska – poinformowała, że zamiana porozumienia zawartego w dniu 27 sierpnia br. pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Wizna o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna wynika z konieczności zmiany zakresu robót jakie należy wykonać w związku z planowaną przebudową i remontem drogi powiatowej na odcinku Bronowo – Olszyny. Dotyczy to faktu, że na odcinku 350 mb. są grunty wysadzinowe i tam został przewidziany innych zakres robót, między innymi zaszła potrzeba wykonania odwodnienia. Zobowiązania Powiatu są wymienione w paragrafie 2, natomiast Gmina zobowiązała się do zabezpieczenia w swoim budżecie na ww. cel kwoty 150.000,00 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Wizna w sprawie zmiany porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.13 2) Irena Przybylak – członek Zarządu Powiatu – poprosiła o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na wykonanie dokumentacji technicznej do celów przebudowy drogi powiatowej na odcinku Piątnica – Drozdowo.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że jeżeli chodzi o możliwości finansowe naszego Powiatu, to aktualnie są już duże trudności z zabezpieczeniem środków na pokrycie udziału własnego w zaplanowanych i przygotowanych w roku bieżącym inwestycjach drogowych – w ramach tzw. schetynówek.

Starosta – analiza kosztów, która została wykonana we wcześniejszym okresie dotycząca przebudowy drogi powiatowej na odcinku Piątnica – Drozdowo była ponad możliwości finansowe Powiatu. Koszt tej inwestycji wynosił około 20 mln zł. Jedynie organicznie zakresu robót mógłby ewentualnie urealnić wykonanie tej inwestycji.
Ten projekt zgłosiłem do jednego z programów, wspólnie z Wójtem Gminy Piątnica, Wójtem Gminy Łomża i Prezydentem Miasta Łomża. Jednak jeszcze nie odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa, na którym ten projekt byłby rozpatrywany. Jeżeli powstanie ten łomżyński obszar funkcjonalny to będą szanse na realizację tej inwestycji. Jednak trzeba przy tym zaznaczyć, że jest zgłoszonych dużo inwestycji w ramach tego projektu, ale szanse są.

Irena Przybylak – czy wykonanie dokumentacji technicznej do celów przebudowy drogi nie jest wymagane do aplikowania o środki pomocowe na ten cel?

Starosta – na tym etapie jeszcze nie jest wymagana, ewentualnie będzie potrzebna jeżeli nasz projekt zostanie zaakceptowany.

Irena Przybylak – na tej drodze jest wielu uczestników, w tym dzieci wracających ze szkoły, być może ten obszar jest najgęściej zamieszkały na ternie naszego powiatu, natomiast stan nawierzchni i bezpieczeństwo uczestników ruchu na tym odcinku jest poważnie zagrożone. Tego problemu nie można systematycznie odkładać.

Starosta – zgadzam się z tym, może wykonamy powierzchniowe utrwalenie lub inne prace na bieżąco poprawiające stan nawierzchni.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.13 3) Irena Przybylak – członek Zarządu Powiatu – poprosiła o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie środków finansowych na zadania związane z rewitalizacją i ochroną zabytków. Wyjaśniając poinformowała, że Proboszcz Parafii w Drozdowie otrzymał środki finansowe na renowację zabytkowego obrazu, jednak nie posiada środków na pokrycie wymaganego udziału własnego.

Elżbieta Parzych – członek Zarządu Powiatu – jaką kwotę potrzebuje Parafia w Drozdowie na ten cel?

Irena Przybylak – brakuje około 14.000,00 zł.

Starosta – w pierwszej kolejności musimy ustalić czy przeznaczenie środków na taki cel jest dopuszczalne z punktu prawnego.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.


W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 100-tne posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.Data powstania: wtorek, 14 paź 2014 09:50
Data opublikowania: wtorek, 14 paź 2014 09:51
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1222 razy