BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 24/14 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 września 2014 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.25 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.45.
Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Adama Sowy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład osobowy i funkcyjny Komisji:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 2800,00m” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty – do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 -2+ 227,10 o długości 2,2271 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
3. Sprawy różne: rozważenie możliwości wykonania odwodnienia na odcinku drogi powiatowej – od drogi wojewódzkiej przez wieś Janczewo – Bronaki.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji – o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski poinformował, że w związku z ogłoszeniem Wojewody Podlaskiego o naborze wniosków na 2015 rok w ramach Programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”, Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 2.800,00 m” na terenie Gminy Śniadowo. Termin złożenia wniosku mija 30 września 2014 roku. Planowane nakłady robót budowlanych wynoszą 4.011.817,66 zł które planuje się zgromadzić z trzech następujących źródeł: z dotacji budżetu państwa w wysokości 50% tj. kwota 2 005 900,00 zł; środkami z budżetu Powiatu w wysokości 25% tj. kwota 1.002.958,83 zł – udział zabezpieczony będzie w budżecie Powiatu na rok 2015; środkami z budżetu Gminy w wysokości 25% tj. kwota 1 002 958,83 zł – udział zabezpieczony będzie w budżecie Gminy na rok 2015. Przedmiotowa droga biegnąca w całości po terenie gminy Śniadowo łączy głównie drogi tranzytowe: bezpośrednio – drogę wojewódzką nr 677 w Śniadowie z drogą krajową nr 61 w Chojnach; pośrednio z drogą krajową nr 8 w Szumowie powiat zambrowski z drogą krajową nr 63 w miejscowości Korzeniste powiat kolneński. Dzięki swemu położeniu droga ta stanowi ważny element regionalnego systemu transportowego dróg powiatowych i dochodzących do niej dróg gminnych. Przebudowa tej drogi poprawi w znacznym stopniu dostęp do położonych bezpośrednio przy niej terenów rolniczych, przemysłowych i turystycznych.

Radny Sławomir Łomotowski – zapytał w obecnej edycji Programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” czy możliwe było złożenie tylko dwóch wniosków projektowych?

Janusz Świderski – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B na odcinku Osobne-Śniadowo o długości 2.800,00 m” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 8-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że kolejny projekt uchwały również odnosi się do tego, iż do 30-go września br. można złożyć dwa wnioski projektowe o pozyskanie środków z NPPDL, gdzie dofinansowanie sięga 50 % wartości inwestycji. Wobec tego Powiat Łomżyński wspólnie z Gminą Jedwabne zamierza starać się o wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Mocarze – Chyliny, o długości około 2,27 km. Cały koszt inwestycji, to niespełna 3.118.000,00 zł. Samorząd Gminy i Samorząd Powiatu zaplanowały swój udział na poziomie – po 25 % wartości inwestycji, czyli po ponad 779.000,00 zł. Warto podkreślić, że przy tej inwestycji, swój udział zaplanował prywatny przedsiębiorca – firma „KOP-TRANS” p. Jana Chrostowskiego, w wymiarze 1.000,00 zł. Za ten element nasz wniosek otrzymał dodatkowe punkty. Przedmiotowa droga łączy główne drogi tranzytowe: bezpośrednio – drogę krajową nr 64 w m. Wizna z drogą krajową nr 8 w m. Jeżewo Stare; pośrednio – drogę krajową nr 8 w m. Białystok łączy się z drogą krajową nr 19 do przejścia granicznego w m. Kuźnica i drogę krajową nr 65 do przejścia granicznego w m. Bobrowniki. Dzięki swemu położeniu droga ta stanowi ważny element regionalnego systemu transportowego dróg powiatowych i dochodzących do niej dróg gminnych. Przebudowa tej drogi poprawi w znacznym stopniu transport regionalny oraz dostęp do położonych bezpośrednio przy niej terenów rolniczych, przemysłowych i turystycznych. Podniesie atrakcyjność turystyczno-gospodarczą tego terenu i Biebrzańskiego Parku Narodowego. Podobnie jak w poprzednim przypadku Zarząd Powiatu uznał za zasadne przyjęcie tej inwestycji do realizacji. W zasadzie to ma ona stanowić zamknięcie modernizacji tzw. szlaku nadbiebrzańskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionej informacji.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2015 roku zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna-Sambory-Sieburczyn-Rutkowskie-Burzyn-Pluty, do drogi 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze-Chyliny od km 0+0,0 -2+ 227,10 o długości 2,2271 km i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji został zaopiniowany pozytywnie 8-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).


Ad.3 W sprawach różnych radny Rafał Kołakowski zapytał, czy na odcinku drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej przez wieś Janczewo – Bronaki, udałoby się odwodnić, przynajmniej od strony pól uprawnych.

Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinformował, że na ww. odcinku jest zniszczona nawierzchnia drogi i został zaplanowany tam remont polegający na uzupełnieniu żwiru i wykonania prac równiarką.

Radny Rafał Kołakowski wyraził przekonania, że bez wykonania odwodnienia to ww. prace będą miały jedynie krótkotrwały charakter. Zaznaczył przy tym, że wskazane jest, aby wykonać odwodnienie chociaż na 1 km drogi.

Janusz Świderski – stwierdził, że rowy zostaną oczyszczone w miejscach gdzie będzie to możliwe.


W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.


Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 24-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Data powstania: środa, 15 paź 2014 12:15
Data opublikowania: środa, 15 paź 2014 12:16
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 944 razy