BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 101/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 października 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.05.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że temat obejmujący zapoznanie z pismem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie wykupu działek pod drogę powiatową w Konarzycach nie może być zrealizowany na bieżącym posiedzeniu Zarządu Powiatu, bowiem informacja przygotowana przez ZDP jest jeszcze niepełna, w związku z czym zostanie przedstawiona na jednym z kolejnych posiedzeń.

W związku z brakiem pytań bądź uwag Starosta zarządził głosowanie, w wyniku którego członkowie Zarządu 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali powyższą zmianę.

Nawiązując do powyższego Starosta poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 100-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o rozwiązanie oświatowej rezerwy budżetowej na nagrody dla nauczycieli.
4. Informacja o podziale środków finansowych na prowadzenie szkolnych schronisk młodzieżowych.
5. Informacja Skarbnika Powiatu o wstępnych założeniach do budżetu powiatu na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
7. Sprawy różne:
• Informacja nt. decyzji Kapituły Konkursu powołanej do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia laureatów Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocje Powiatu,
• Omówienie problemu dotyczącego aktualizacji ewidencji gruntów.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.
Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 100-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 100-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta o zabranie głosu poprosił głównego specjalistę ds. oświaty i kultury z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Elżbieta Gosk – poinformowała, że co roku jest wydzielana pula w wysokości 1 % ze środków subwencji oświatowej na nagrody dla nauczycieli, z czego w dyspozycji dyrektora placówki pozostaje 70 %, natomiast Starosta dysponuje 30 %, co daje kwotę brutto ponad 1.600,00 zł. Z kolei dodała, że pani dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży, jedynej placówki oświatowej, którą prowadzi samorząd powiatu, złożyła wniosek o przyznanie nagrody Starosty Łomżyńskiego dla pani Patrycji Woronowicz – pedagoga zatrudnionego w Poradni. Kontynuując zapoznała zebranych z ww. wnioskiem (pełna treść wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o rozwiązanie oświatowej rezerwy budżetowej na nagrody dla nauczycieli.

Ad.4 Starosta o zabranie głosu poprosił głównego specjalistę ds. oświaty i kultury z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Elżbieta Gosk – przedstawiając proponowany podział środków między szkolne schroniska Młodzieżowe w Drozdowie i Wiźnie dotowane przez Powiat Łomżyński poinformowała, że w roku 2014 Starostwo Powiatowe w Łomży otrzymało na funkcjonowanie szkolnych schronisk łącznie kwotę 12.518,10 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN Standard zł na ucznia w roku 2014 wynosi 5243,3096 zł. Natomiast wskaźnik korygujący DI dla jst to 1,0852009673, czyli 110 miejsc ogółem x waga (P40) 0,020 x wskaźnik Di (1,0852009673 ) x standard 5243,3096 zł = 12.518,0982295 zł ᵙ 12.518,10 zł i to należy podzielić na 110 miejsc = 113,80 zł. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Drozdowie dysponuje 50 miejscami noclegowymi (25 miejsc x 2 miesiące). Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Wiźnie dysponuje 30 miejscami noclegowymi (15 miejsc x 2 miesiące). Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drozdowie pani Irena Przybylak poinformowała, że w sezonie letnim 2014 roku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Drozdowie udzielono 140 noclegów młodzieży uczestniczącej z nauczycielami w spływie kajakowym. Natomiast pani Mariola Freling Dyrektor Zespołu Szkół w Wiźnie pismem z dnia 30 września 2013 roku poinformowała, iż w sezonie wakacyjnym 2013 roku nikt nie korzystał ze Schroniska przy Szkole Podstawowej w Wiźnie. Brak zainteresowania ofertą Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie wynikał prawdopodobnie z dużej ilości gospodarstw agroturystycznych w okolicach Wizny. W lutym 2014 roku została podjęta uchwała Nr XXX/180/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamiaru likwidacji Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie. Pismem z dnia 4 marca 2014 roku Podlaski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji w/w schroniska. W kwietniu na sesji Rady Powiatu odstąpiono od podjęcia ostatecznej uchwały w sprawie likwidacji Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie. W 2014 r. w w/w schronisku zrealizowano 120 osobo/nocy. W związku z niekorzystaniem w 2013 roku przez turystów z Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie, brak środków na pokrycie pracy schroniska w 2014 roku, mimo iż w 2014 roku zrealizowano 120 noclegów. Proponowany podział środków: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Drozdowie 50 miejsc noclegowych x 113,80 zł = 5 690 zł; Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Wiźnie ze względu na niefunkcjonowanie w roku 2013 – 0 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z założeniami do budżetu powiatu na 2015 rok (ww. dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Reasumując podkreśliła, że ZDP zaplanował 6 mln zł, jednak po rozstrzygnięciu konkursu w ramach tzw. schetynówek nastąpi ewentualne zaciągnięcie kredytu – o ile oba wnioski złożone przez Powiat Łomżyński zostaną zaakceptowane.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.6 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały dotyczy zmian w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego, gdzie zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 65.871,00 zł, z czego: o kwotę 6.000,00 zł w dziale 710, rozdziale 71014, § 2110 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 1 października 2014 roku nr FB-II.3111.471.2014.BB w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 rok; oraz o kwotę 59.871,00 zł w dziale 751, rozdziale 75109, § 2110 tytułem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. Pismo nr DŁM3101-35-38/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o przyznanej dotacji i sposobie jej zagospodarowania wpłynęło 29 września 2014 roku. Z kolei na zadania własne zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 55.012,00 zł w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2014 roku nr FB-II.3111.432.2014.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 101/368/2014 z dnia 16 października 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – drugi projekt uchwały dotyczy zmian w związku z akceptacją przez Zarząd Powiatu wniosku o przyznanie nagrody Starosty Łomżyńskiego dla pani Patrycji Woronowicz – pedagoga zatrudnionego w Poradni. Wniosek ten był omawiany na dzisiejszym posiedzeniu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 101/369/2014 z dnia 16 października 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – trzeci projekt uchwały dotyczy zmian zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 77.397,00 zł. Kwota ta dotyczy pomocy udzielonej przez samorządy gminne w związku z wspólną realizacją zadań obejmujących przebudowę i remonty dróg powiatowych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 101/370/2014 z dnia 16 października 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 4) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – czwarty projekt uchwały dotyczy zmian w zakresie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 29.8832,00 zł. Kwota ta dotyczy kontynuacji zadań z projektu „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”, na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Łomżyńskim, który występuje jako Lider projektu, a Ośrodkiem Doskonalenia nauczycieli w Łomży – Partnerem.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 101/371/2014 z dnia 16 października 2014 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 1) W sprawach różnych Starosta poinformował, że Kapituła Konkursu powołana Zarządzeniem Starosty Łomżyńskiego, w składzie: Lech Szabłowski – Starosta Łomżyński – Przewodniczący Kapituły Konkursu, Irena Przybylak – członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, Elżbieta Parzych – członek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, Wiesława Czartoryska – Wiceprezes Stowarzyszenia Prasoznawczego „STOPKA”- Przedstawiciel obszaru działań społeczno-gospodarczych, Zygmunt Zdanowicz – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Przedstawiciel w obszarze kultury, Lech Malinowski – Wiceprzewodniczący Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe – przedstawiciel w obszarze sportu, w dniu 13 października 2014 roku przeprowadziła postępowanie konkursowe, w wyniku którego wyłoniła laureatów proponowanych do Nagrody Starosty Łomżyńskiego. Są to: w dziedzinie kultury pani Wiesława Kłosińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu. Kierowana przez nią placówka w rankingu bibliotek w podlaskiem zdobywała kolejno I miejsce w latach 2011, 2012, 2013; w rankingu bibliotek organizowanym przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą” w 2012 roku zajęła IX miejsce w kraju; w rankingu ogólnopolskim w kategorii Gmin Wiejskich zajęła IV miejsce w kraju, w roku 2013. W dziedzinie sportu: pani Justyna Korytkowska, łomżyńska lekkoatletka, specjalistka biegów długodystansowych, biegów z przeszkodami, zdobywczyni 7 medali Mistrzostw Polski w latach 2008- 2013, reprezentantka Polski na Uniwersjadzie w chińskim Shenzhen (2o11). W dziedzinie inicjatywa społeczno-gospodarcza: pan Jan Nadolny, założyciel i twórca Izby Pamięci Wiskiej, przewodnik po „Kartach historii” Ziemi Wiskiej. Nagrody te stanowią podsumowanie całokształtu znaczących osiągnięć.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.7 2) Starosta udzielił głosu członkowi Zarządu Powiatu – pani Elżbiecie Parzych, która poinformowała, że podczas sesji Rady Gminy Zbójna został poruszony problem dotyczący aktualizacji ewidencji gruntów, która została wykonana z urzędu. W związku z tym znacznie wzrosły opłaty z tytułu podatku odprowadzanego do Gminy. Natomiast mieszkańcy są bardzo zaskoczeniu, ponieważ nie zostali uprzedzeni o tym, iż będzie wykonywana zamiana klasyfikacji gruntów.

Starosta – taka informacja była wysłana do gmin i również była wyłożona do wglądu dokumentacja w naszym Wydziale Geodezji. Urzędy Gmin nie rozpowszechniają szeroko takiej informacji, ponieważ to one czerpią dodatkowe dochody z tytułu zwiększonego podatku.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – dodał, że jeżeli rolnik pobudował na nieużytku zabudowania to wg nowej klasyfikacji nadano kategorię użytkowania – klasę BI. Taki jest stan faktyczny, który został ustalony przez uprawnionego klasyfikatora.

Elżbieta Parzych – problem jest w tym, że takie zabudowania np. na nieużytkach były budowane przed nawet 40-toma laty i mieszkańcy są bardzo zaskoczeni nagłym wzrostem podatku.

Stanisław Kozikowski – są to zaszłości, które obecnie aktualizujemy.

Starosta – jak powinna przebiegać procedura informacyjna w tym zakresie?

Stanisław Kozikowski – informację nt. zamiaru przeprowadzenia aktualizacji ewidencji gruntów publikujemy w prasie, w urzędach gmin, w starostwie powiatowym i w sołectwach, na 3 tygodnie przed rozpoczęciem prac. Jednak mieszkańcy sporadycznie interesują się tymi informacjami – do momentu kiedy nie wzrośnie im podatek. Natomiast od decyzji o zmianie wymiaru podatku można się odwołać.

Starosta – kto wykonywał tę aktualizację na ternie gminy Zbójna?

Stanisław Kozikowski – była to prawdopodobnie firma z Białegostoku. Dodam, że już zakończyliśmy te prace na ternie gminy Zbójna, ale jeżeli ktoś zgłosi nam powstały problem to go rozpatrzymy. Sporządzenie operatu przez klasyfikatora, który może zmienić klasyfikację i klasę gruntów to koszt około 500 zł.

Elżbieta Parzych – wydaje mi się to nielogiczne, ponieważ najpierw nastąpiła z urzędu zmiana klasyfikacji, a teraz rolnik będzie musiał na swój koszt przywrócić poprzednią klasę.

Wicestarosta – w mojej ocenie budynki typowo rolnicze powinny być zupełnie inaczej klasyfikowane i to zapobiegłoby problemom, które obecnie nękają rolników.

Stanisław Kozikowski – tak też robiona jest klasyfikacja, jeżeli była klasa rolna to wpisywana była przez klasyfikatora klasa BR i wtedy był inny – znacznie niższy podatek.
Te wszystkie sprawy będzie można indywidualnie jeszcze raz rozstrzygnąć, ale zainteresowany powinien osobiście do nas się zgłosić.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.
Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 101-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.


Data powstania: wtorek, 28 paź 2014 07:57
Data opublikowania: wtorek, 28 paź 2014 07:58
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1172 razy