BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 102/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 października 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00 natomiast zakończenie o godzinie 12.35.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 101-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2014”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 r.
5. Rozpatrzenie wniosku Wydziału PRS o rozwiązanie rezerwy budżetowej na uzupełnienie środków związanych z promocją powiatu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
7. Informacja Skarbnika o wstępnych założeniach do budżetu na 2015 rok z uwzględnieniem planowanych dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i realizowane przez powiat w 2015 roku.
8. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad XXXVII sesji Rady Powiatu.
9. Sprawy różne:
• Zapoznanie z wnioskiem radnej Rady Powiatu Łomżyńskiego – pani Marii Mrozek dotyczącym zabezpieczenia środków na zadanie w zakresie przykrycia kratami metalowymi rowów odwadniających znajdujących się przy chodniku w miejscowości Piątnica Włościańska,
• Zapoznanie z wnioskiem radnej Rady Powiatu Łomżyńskiego – pani Wiesławy Masłowskiej dotyczącym zabezpieczenia środków w budżecie na 2015 rok na zadanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg w m. Jarnuty – wykonanie dokumentacji technicznej.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 101-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 101-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta o zabranie głosu poprosił głównego specjalistę ds. oświaty i kultury z Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych.

Elżbieta Gosk – poinformowała, że w porównaniu z rokiem ubiegłym uległy zmianie kwoty, natomiast cele i zakres działań pozostał ten sam. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wymaga przyjęcia uchwały Zarządu w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Taki projekt oraz projekt ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały stanowią załączniki do niniejszego projektu uchwały Zarządu Powiatu. Wszystkie organizacje będą mogły składać swoje uwagi w formie pisemnej lub elektronicznej. Wysokości kwot przeznaczane na poszczególne zadania są przedstawione w przedłożonym dokumencie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) w roku 2014” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 102/372/2014 z dnia 28 października 2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – podjęcie niniejszej uchwały wynika z ustawy o finansach publicznych. Taka uchwała podejmowana jest co kwartał. Natomiast w czwartym kwartale będą realizowane wydatki inwestycyjne, co też skutkuje w trzecim kwartale nadwyżką, ale rachunkową.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 r. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 102/373/2014 z dnia 28 października 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wniosek Wydziału PRS o rozwiązanie rezerwy budżetowej na uzupełnienie środków związanych z promocją powiatu ponieważ zabrakło 5.000,00 zł do zrealizowania zadań z dziedziny promocji, które zostały zaplanowane jeszcze w tym roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Wydziału PRS o rozwiązanie rezerwy budżetowej na uzupełnienie środków związanych z promocją powiatu (ww. wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.6 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w pierwszym projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 223.421,00 zł, z tego: z dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę 103.421,00 zł, w tym: o wartość 100.266,00 zł plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i tak: w dziale 710, rozdziale 71015, § 2110 o 3.131,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 rok. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73), w dziale 750, rozdziale 75011, § 2110 o 2.175,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 rok. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73), w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110 o 94.960,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2014 roku nr w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 rok. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 34). Z kolei o wartość 3.155 zł w dziale 852, rozdziale 85204, § 2130,( zadania własne) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 rok. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 53). Z dochodów majątkowych budżetu powiatu o kwotę 120.000,00 zł w dziale 852, rozdziale 85203, § 6410, (zadania z zakresu administracji rządowej) na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2014 roku nr w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 rok. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 34).Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu w związku z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 9 października 2014 r. przenosi się środki z rozdziału 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, z § 4270 w kwocie 20.000,00 zł, do rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, § 4210 – 20.000,00 zł. Przeniesienia środków z rozdziału 60078 dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi po rozliczeniu zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1952B Stare Szabły – Jakać Borki (odcinek III)” , które należy przeznaczyć na uzupełnienie planu zakupu materiałów do bieżącego utrzymania dróg.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 102/374/2014 z dnia 28 października 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).


Ad.6 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały zmniejsza się środki finansowe na zadania własne z rezerwy budżetowej ogólnej o kwotę 5.000,00 zł z działu 758, rozdziału 75818, § 4810 na uzupełnienie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 750, rozdziale 75075, § 4300 – 5.000,00 zł, w związku z zwiększonymi działaniami promocyjnymi powiatu łomżyńskiego. Wniosek w przedmiotowej sprawie przedłożony został przez Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych w dniu 23 października 2014 roku. Poza tym zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 10.000,00 zł w dziale 853, rozdziale 85333, § 2320 na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tytułem dotacji celowej z budżetu Miasta Łomży na remont i modernizację archiwum. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z dnia 23 października 2014 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 102/375/2014 z dnia 28 października 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały przenosi się środki między paragrafami w ramach rozdziału 85395 „Pozostała działalność” w kwocie 15.069,00 zł, w tym zmniejsza się: § 3037 – 12.808,00 zł, § 3039 – 2.261,00 zł, zwiększając jednocześnie o kwotę 15.069,00 zł w danym rozdziale, z czego w: § 4017* – 1.755,00 zł, § 4019** – 310,00 zł, § 4177* – 11.053,00 zł, § 4179** – 1.951,00 zł. Zmiany zostaną dokonane w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński”. Między innymi zmiany dotyczą planu wynagrodzeń osobowych, których zgodnie z zapisami uchwały budżetowej może dokonać Zarząd Powiatu. Jedna gwiazdka to płatności w zakresie budżetu środków europejskich, natomiast dwie gwiazdki to współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 102/376/2014 z dnia 28 października 2014 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.6 4) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały dokonano działań porządkujących w związku z przesunięciami planowanych wydatków budżetowych na 2014 rok pomiędzy paragrafami w rozdziałach na kwotę 133.000 zł. Nie dotyczy to wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na wynagrodzenia.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 102/377/2014 z dnia 28 października 2014 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiając zaktualizowaną informację o wstępnych założeniach do budżetu na 2015 rok poinformowała zebranych o wysokościach planowanych dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i realizowane przez powiat w 2015 roku (kopia ww. informacji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.8 Starosta poinformował, że najbliższa sesja Rady Powiatu będzie obejmować następujące tematy:
1. Otwarcie Sesji.
Wręczenie stypendiów Starosty Łomżyńskiego w dziedzinach: artystycznej, naukowej i sportowej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2013/2014.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Przewodniczącemu Rady i Staroście Łomżyńskiemu za 2013 rok.
8. Podsumowanie IV kadencji Samorządu Powiatowego.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad.9 1) W sprawach różnych Starosta udzielił głosu członkowi Zarządu Powiatu – pani Wiesławie Masłowskiej, która przedstawiła wniosek radnej Marii Mrozek dotyczący zabezpieczenia środków na zadanie w zakresie przykrycia kratami metalowymi rowów odwadniających znajdujących się przy chodniku w miejscowości Piątnica Włościańska. Reasumując podkreśliła, że radna Maria Mrozek wskazuje, iż na tym odcinku drogi powiatowej jest bardzo duże zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu drogowego – w tym szczególnie dzieci idących oraz powracających ze szkoły.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu (kopia odpowiedzi Zarządu Dróg Powiatowych na ww. wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.9 2) W sprawach różnych Starosta ponownie udzielił głosu członkowi Zarządu Powiatu – pani Wiesławie Masłowskiej, która przedstawiła wniosek dotyczący zabezpieczenia środków w budżecie na 2015 rok na zadanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg w m. Jarnuty – wykonanie dokumentacji technicznej (ww. wniosek znajduje się w aktach Zarządu Dróg Powiatowych).
Reasumując podkreśliła, że na tym odcinku drogi powiatowej jest bardzo duże zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu drogowego – w tym szczególnie dzieci idących oraz powracających ze szkoły.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 102-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 14 lis 2014 08:09
Data opublikowania: piątek, 14 lis 2014 08:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1004 razy