BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 103/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 listopada 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.15.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
5. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 102-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej.
4. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży o zwiększenie środków finansowych w planie finansowym wydatków PCPR w 2014 r.
5. Rozpatrzenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015 – 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015 – 2018.
6. Rozpatrzenie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
7. Rozwiązanie rezerwy drogowej i zmiana jej przeznaczenia – dotyczy wniosku Radnej Marii Mrozek.
8. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o podjętych działaniach związanych z przygotowaniem do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015, wykaz dróg i ulic objętych planem zimowego utrzymania z uwzględnieniem obowiązujących standardów utrzymania w okresie zimowym oraz wykaz osób odpowiedzialnych za udzielenie informacji o stanie dróg.
9. Zapoznanie z informacją dotyczącą wyrażenia zgody na przejęcie działek w m. Konarzyce, gmina Łomża na rzecz Powiatu Łomżyńskiego za odszkodowaniem.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
11. Sprawy różne:
• Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz uchylenia uchwał Zarządu Powiatu Łomżyńskiego: Nr 40/137/2012 z dnia 06 czerwca 2012 roku i Nr 96/353/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku,
• Rozpatrzenie podania pana Lutostańskiego o rozłożenie na raty i przesunięcie terminu płatności wynikającej z ugody zawartej w związku z opuszczeniem lokalu wynajmowanego w nieruchomości położonej w m. Gać – po byłym ośrodku zdrowia.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad 2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 102-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 102-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad 3 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – roczna ocena działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej wynika z obowiązujących przepisów. 16 października br. odbyła się kontrola pracowników PCPR w tej placówce, która nie stwierdziła żadnych uchybień. Natomiast stwierdzono poprawę funkcjonowania WTZ w niektórych dziedzinach. Nadal jest 7 pracowni, które funkcjonują właściwie. Wobec powyższego nasza ocena jest pozytywna.
Przypomnę, że Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie powstał 01 grudnia 1999 roku, a rozpoczął swoją działalność 3 lutego 2000 r. Warsztat funkcjonuje na podstawie umowy w sprawie prowadzenia i finansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej zawartej pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Stowarzyszeniem „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie. Dyrektorem warsztatu jest Pan Zbigniew Biernacki. Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie jest placówką typu dziennego przeznaczoną dla 35 niepełnosprawnych intelektualnie uczestników. Z ogólnej liczby 35 uczestników, 14 to mieszkańcy Miasta Łomża, 1 to mieszkaniec Powiatu Kolneńskiego, zaś pozostali to mieszkańcy naszego powiatu. Powiaty te partycypują w kosztach utrzymania swoich mieszkańców. Warsztat mieści się w budynku byłego internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie. Podstawą finansowania działalności WTZ w Marianowie są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane na działalność warsztatu w 2013 roku w wysokości 517.860,00 zł. na podstawie Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XXV/138/2013 z 13 marca 2013 r. oraz środki Powiatu Łomżyńskiego przyznane na podstawie umowy zawartej w dniu 18 marca 2013 r. w sprawie przekazania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON w wysokości: 57.540 zł. WTZ w Marianowie otrzymał środki finansowe na rok 2013 w łącznej wysokości 575.400 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/378/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Ad 4 Starosta o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Edward Jarota – wniosek o zwiększenie środków finansowych w planie finansowym wydatków PCPR w 2014 r. o kwotę 29.607,00 zł został podyktowany wzrostem liczby dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Ponadto nowe wytyczne ustawowe spowodowały wzrost kosztów o około 10.000,00 zł, wynika to ze zmiany ustawy o rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Niestety nie jest to pierwszy przypadek kiedy to ustawodawca narzuca wprowadzenie zmian skutkujących wzrostem kosztów, jednak nie przeznacza na ten cel żadnych dodatkowych środków, licząc że samorządy same się z tym problemem uporają.
Największe koszty spowodowało jednak umieszczenie kilkorga dzieci do rodziny zawodowej w Jeziorku, Olszewie, Wysokiem Mazowieckiem oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łomży, co zostało spowodowane niewydolnościami rodzin biologicznych. Umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest najbardziej kosztowne.

Irena Przybylak – z czego wynikają tak duże koszty utrzymania w tych placówkach?

Edward Jarota – jest to opieka całodobowa z zatrudnieniem specjalistów i stąd tak wysokie koszty.

Wiesława Masłowska – rodziny zastępcze są o około 70 % tańsze.
Starosta – jakie to będą skutki na przyszły rok?

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zaplanowane środki były nieco większe i powinno wystarczyć środków na ten rok, natomiast w przyszłym roku nie wiemy jak to będzie się kształtowań, ponieważ liczba dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych zmienia się w trakcie roku.

Starosta – z czego możemy pokryć środki, o które wnioskuje Dyrektor PCPR?

Barbara Gorzęba – z rezerwy ogólnej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży o zwiększenie środków finansowych w planie finansowym wydatków PCPR w 2014 r. (ww. wniosek znajduje się w aktach Wydziału FN).

Ad 5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Łomżyńskiego zgodnie z art. 227 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego 2015 oraz co najmniej trzech kolejnych lat tj. 2016-2018. Ponadto przy sporządzaniu tego dokumentu przestrzegano zapisów rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 86 i 1736), zmienionego
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 1127).
Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku: prognozę kwoty długu jednostki, wieloletnie przedsięwzięcia, objaśnienie przyjętych danych. Prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu j.s.t, w tym na obsługę długu, gwarancji i poręczenia; dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.; wynik budżetu j.s.t; przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu j.s.t, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; kwotę długu j.s.t, w tym relacje, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu; objaśnienia przyjętych wartości. Rada podejmuje uchwałę w sprawie prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową. Wartości przyjęte w prognozie finansowej i budżecie j.s.t. powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t. Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona w celu dokonania oceny finansowej powiatu łomżyńskiego w przyszłych latach, celem określenia możliwości inwestycyjnych. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2015-2018 i wynikający z niego stosowny wzrost planowanych wydatków.
Odnośnie wartości zamieszczonych w części „dochody” w projekcie wieloletniej prognozy finansowej powiatu łomżyńskiego – stanowiącym załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu w tym przedmiocie – wskazuje się, że wartości wykazane za 2012 i 2013 rok wynikają ze sprawozdań rocznych, zaś do ustalenia wartości za 2014 rok posiłkowano się sprawozdaniami z wykonania budżetu powiatu za trzy kwartały tegoż roku. Poza tym projektując dochody na 2015 rok przyjęto: w zakresie dochodów własnych wartości zbliżone do poziomu przewidywanego wykonania za 2014 rok ze źródeł „stabilnych”, zaś subwencje w wielkości wskazanej w piśmie z 13.10.2014 roku Ministra Finansów; natomiast dotacje i środki z budżetu państwa; ze źródeł zagranicznych; z Funduszu Pracy na sfinansowanie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży; oraz z budżetów innych j.s.t. wyrażone zostały sumą wynikającą z odpowiednich pism, bądź też porozumień. W prognozie dochodów na lata 2016-2018 przyjęto ich wzrost po 1,3 % w stosunku rok do roku. Dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku zaplanowano w 2015 roku – 10.000 zł z tytułu sprzedaży likwidowanego sprzętu jako złomu. Dochodów majątkowych na lata 2016-2018 nie planowano.
Wielkość wydatków na 2015 rok jest zgodna z projektem uchwały budżetowej, skalkulowanie ich zostało zamieszczone w uzasadnieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. Planowane wydatki na 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2014 rok są niższe dlatego, że w trakcie 2014 roku pozyskano dodatkowe środki na współfinansowanie zadań, które realizował powiat. Do określenia prognozowanych wydatków na lata 2016-2018 przyjęto ich dynamikę wzrostu o 1,3 %. Wydatków bieżących i majątkowych nie planowano na przedsięwzięcia, ponieważ przewiduje się realizację zadań rocznych.
Planowane przychody to nadwyżka z lat ubiegłych, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.
Pozycja „3” ,,Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem” i wskazuje, że jest kwotą ujemną - 1.178.355 zł, która wskazuje, że budżet na 2015 jest deficytowy. Planowany deficyt budżetu powiatu pokryty zostanie z nadwyżek z lat ubiegłych. Natomiast w prognozie na 2016-2018 zaplanowano, że wydatki na te lata pokrywają się z prognozowanymi dochodami. Należy nadmienić, iż sytuacja finansowa powiatu jest coraz trudniejsza. Środki z nadwyżek z lat ubiegłych zostały wykorzystane na zadania inwestycyjne w poprzednich latach. W sytuacji utrzymywania się dochodów na niezmiennym poziomie na przestrzeni ostatnich lat, które w niektórych przypadkach są niższe i nawet przy minimalnym wzroście wydatków, będzie coraz trudniej zrównoważyć budżet. Powiat nie osiąga dochodów majątkowych, co bardzo utrudni realizowanie inwestycji i są bardzo niekorzystne warunki do zaciągania kredytu. Ponadto różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się z roku na rok. Dodaje się, iż w przedłożonym projekcie WPF rozrachunki z tytułu wykupu papierów wartościowych, gwarancji i poręczeń oraz z tytułu spłat pożyczek i kredytów są „zerowe”, bowiem z tych tytułów nie zaistniały zobowiązania.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015 – 2018 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/379/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad 6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – materiały planistyczne złożone przez jednostki objęte budżetem zostały szczegółowe przeanalizowane i większości planowane wydatki zweryfikowane do możliwości finansowych powiatu. Plany wydatków jednostek to kwota 49.6099.895 zł zaś prognozowane dochody można przyjąć w wysokości 26.247.706 zł. W ostatecznym rozliczeniu ustalono limit wydatków na 2015 rok na kwotę 27.426.061,00 zł. Wydatki przewyższają prognozowane dochody o kwotę 1.178.355,00 zł, którą należy pokryć z planowanych nadwyżek z lat ubiegłych. Przewidywane wykonanie budżetu na 2014 rok ustalono po stronie dochodów w wysokości 31.621.673,46 zł, zaś wydatki na kwotę 33.197.516,01 zł. przewiduje się, że deficyt budżetu na 2014 rok ukształtuje się na poziomie 1.575.842,55 zł, przy planowanym 2.708.295,00 zł. pozostałe środki z nadwyżek z lat ubiegłych umożliwią sfinansować deficyt w 2015 roku. należy mieć na uwadze, że przewidywane wykonanie pokryje się z faktycznym, po zamknięciu roku. Prognozowane dochody kształtują się z ważniejszych źródeł następująco: udziały w podatku PIT i CIT – ustalono na kwotę 4.000.000 zł, przy prognozowanym wykonaniu za 2014 rok 3.875.782 zł; subwencje ustalone przez MF – 8.795.338 zł, o 45.423 zł wyższe od roku 2014; dotacje zostały ustalone przez Wojewodę Polskiego na kwotę 6.259.600 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych innymi ustawami; Urząd Miasta Łomży udzieli dotacji na utrzymanie PUP w Łomży w wysokości 1.421.970 zł (1.342.838 zł) zaś na geodezję wzrost w stosunku do 2014 roku o 63.735 zł na pokrycie kosztów dodatkowego etatu na wykonywanie zadań na rzecz Miasta – 315.735); odpłatności od innych powiatów na placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze oraz na WTZ to kwota 533.222, zaś w 2014 roku była kwota 429.325 zł; dotacja na utrzymanie PUP w Łomży z FP to 480.655 zł – na podobnym poziomie jak w 2014 roku (jest tylko dotacja na wynagrodzenia i pochodne); dochody z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska – 170.000 zł (plan na 2014 rok 130.000 zł, jednak wykonanie jest korzystne na poziomie 175.000 zł, dlatego zaplanowano kwotę wpływów 170.000 zł); dochody na kontynuację programów unijnych z edycji 2007-2013 na kwotę 1.828.086 zł; Dochody z tytułu wpływów z usług geodezyjnych – 520.000 zł, plan niższy od 2014 roku, ponieważ po zmianie ustawy Prawo geodezyjne wpływy uległy zmniejszeniu i mogą być nie wykonane; inne dochody to dochody oszacowane na kwotę 1.923.100 zł z tytułu: opłat komunikacyjnych – 1.200.000 zł, plan na 2014 – 1.150.000; dochody z tytułu najmu – 377.000 zł; opłaty za zajęcie pasa drogowego – 140.000 zł; pozostałe dochody tj. odsetki, opłaty za użytkowanie i zarząd, opłaty za przechowywanie i usuwanie pojazdów, prowizja od opłat za użytkowanie gruntów - 50.000, łączeni to jest kwota 206.100 zł.
Wydatki wg rozdziałów – Transport i łączność Dział 600 rozdział 60014. W tym rozdziale wydatki zaprojektowane przez jednostkę zostały na kwotę 36.611.670 zł, jednakże ze względu na możliwość pozyskania realnych dochodów przez powiat w wysokości 26.247.706 zł, na wszystkie zadania, proponuję przeznaczyć kwotę 6.100.000 (5.676.069 zł), w tym na inwestycje – 1.519.687 zł (udział własny – 779.6870 zł, Mocarze Chyliny - gm. Wizna; udział własny – 340.000 zł na współpracę z gminami; 400.000 zł – środki z Ochrony środowiska na przebudowę drogi pow. Stara Łomża – Pniewo – Rybno. gm. Łomża.
Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane zgodnie z wnioskiem jednostki na kwotę 2.048.700 zł (wyższe o 85.700 zł) na zabezpieczenie zatrudnienia 10 osób , które były zatrudnione w ramach robót publicznych. W wyniku zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, pracodawca jest zobowiązany zatrudnić te osoby przez okres 3 m-cy z własnych środków. Na wydatki pozapłacowe, w tym na utrzymanie bieżące dróg zaplanowano kwotę 2.531.613 zł, wyższą o 239.503 zł w stosunku do 2014 roku.
Jak Państwu pewnie wiadomo, już jest list zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2015 roku w ramach NPPDL, w tej sytuacji poprzednie propozycja ujęcia dwóch schetynówek w projekcie zostały zmieniona na jedną, tą która została zakwalifikowana przez Komisje Wojewody Podlaskiego. Pozostałe środki zostały przesunięte na bieżące utrzymanie 662.959 zł i na współpracę z gminami 340.000 zł. Rozdysponowana została kwota 1.002.959 zł.
Chciałabym nadmienić, że środki na utrzymanie dróg powiatowych w subwencji z MF zostały określone na kwotę 2.613.871 zł, zaś w 2014 roku była to kwota – 2.643.222 zł, jest ona niższa o 29.351 zł. Szczegółowy opis zadań jakie realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Łomży znajduje się w załącznikach do przekazanego Państwu projektu uchwały.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/380/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad 7 Starosta – poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu pozytywnie został zaopiniowany wniosek dotyczący rozwiązania rezerwy drogowej i zmiany jej przeznaczenia. Wniosek został złożony przez radną Marię Mrozek.

Zastępca Dyrektora ZDP – Barbara Chojnowska – uzupełniając dodała, że wniosek dotyczy kwoty 8.000 zł na wykonania krat zabezpieczających rowy odwadniające znajdujące się przy chodniku w ciągu drogi powiatowej nr 1934B w miejscowości Piątnica Włościańska. Wniosek ten jest zasadny, ponieważ rowy są dość głębokie – około 80 cm i zagrażają bezpieczeństwu osób poruszających się wzdłuż chodnika dla pieszych.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w tej chwili rezerwa drogowa wynosi ponad 8.000 zł i z tych środków można zabezpieczyć wydatki związane z wykonaniem krat zabezpieczających rowy przy ul. Włościańskiej w Piątnicy.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek dotyczy przekazania z rezerwy drogowej kwoty 8.000 zł na wykonanie krat zabezpieczających rowy przy ul. Włościańskiej w Piątnicy (ww. wniosek znajduje się w aktach Wydziału FN).

Ad 8 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP – zapoznała zebranych z informacją nt. podjętych działań związanych z przygotowaniem do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2014/2015 oraz wykazem dróg i ulic objętych planem zimowego utrzymania z uwzględnieniem obowiązujących standardów utrzymania w okresie zimowym oraz wykaz osób odpowiedzialnych za udzielenie informacji o stanie dróg (pełna treść ww. informacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Elżbieta Parzych – przypomniała, że kilkakrotnie zwracała się z prośbą o zmianę standardu utrzymania jednej z dróg na ternie gminy Zbójna i niestety dotychczas ten standard nie został zmieniony.

Barbara Chojnowska – wyjaśniła, że wszystkie standardy są zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, jednak ZDP zdaje sobie sprawę z tego, że są drogi po których odbywa się transport dzieci do szkół oraz odbiór mleka i mimo niższych standardów takie drogi odśnieżane w pierwszej kolejności. Jednak są takie sytuacje kiedy w V standardzie nie da się odśnieżyć drogi w ciągu 24 godzin.

Elżbieta Parzych – stwierdziła, że na jednej z dróg powiatowych standard mógłby być niższy, ponieważ ta droga ma równoległą, którą można dojechać do okolicznych miejscowości, a w zamian można by było podnieść standard utrzymania na innej drodze, która jest jedyną prowadzącą do wskazanej miejscowości.

Starosta – nawiązując do powyższego polecił uwzględnienie wniosku Członka Zarządu – pani Elżbiety Parzych i dokonanie zmian w przedstawionym zakresie.

Wiesława Masłowska – poprosiła o ponowne rozpatrzenie jej wniosku dotyczącego zamontowania lustra w miejscowości Czaplice, ponieważ w tej miejscowości na jedynym skrzyżowaniu jest bardzo ograniczona widoczność i prędzej czy później dojdzie tam do wypadku. Uzasadniając dodała, że ww. skrzyżowanie jest wąskie a jeżdżą tam autobusy dowożące dzieci do szkoły.

Barbara Chojnowska – sprawa ta byłą analizowana z udziałem Policji i w ocenie naszej i Policji nie ma konieczności zamontowania tam lustra. Natomiast w celu poprawienia widoczności w tamtym miejscu zostały wycięte krzaki. Ponadto w tamtym miejscu jest zainstalowane ograniczenie prędkości.

Wiesława Masłowska – mimo powyższych wyjaśnień poprosiła o ponowną analizę przedstawionej sytuacji.
Z kolei zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości zamontowania lustra na skrzyżowaniu w miejscowości Stara Łomża przy ul. Parkowej – w kierunku Stara Łomża nad rzeką.

Barbara Chojnowska – poinformowała, że ww. sprawa zostanie w najbliższym czasie przeanalizowana.

Irena Przybylak – poprosiła o wycięcie suchych drzew m. Drozdowo, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w tym zakresie.

Barbara Chojnowska – poinformowała, że drzewa te zostaną wycięte po uzyskaniu stosownych decyzji zezwalających na wycinkę.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad 9 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP – zapoznała zebranych z wniosek dotyczącym wyrażenia zgody na przejęcie działek w m. Konarzyce, gmina Łomża na rzecz Powiatu Łomżyńskiego za odszkodowaniem (ww. wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Reasumując zaznaczyła, że poszerzenie pasa drogowego w ww. miejscu będzie konieczne, aby uzyskać decyzję zezwalającą na budowę, natomiast cena zaproponowana przez prywatnego właściciela jest bardzo korzystna, ponieważ wynosi zaledwie 10 zł/1 m2.

Wiesława Masłowska – podkreśliła, że na odcinku od Konarzyc do Łochtynowa, w kierunku drogi wojewódzkiej jest bardzo zły stan nawierzchni żwirowej i podczas roztopów mieszkańcy nie mogą dostać się do swoich posesji.

Barbara Chojnowska – stwierdziła, że ten odcinek drogi jest profilowany kilka razy w roku i jest w miarę możliwości utrzymywany na bieżąco.

Starosta – stwierdził, że bez kompleksowej przybudowy tego odcinka sytuacja, szczególnie podczas roztopów nie ulegnie zdecydowanej poprawie.

Wiesława Masłowska – zapytała jak długi jest ten odcinek?

Barbara Chojnowska – stwierdziła, że ten odcinek drogi ma około 2 km.

Wicestarosta – poinformował, że jest uszkodzony mostek w m. Poniat i jest konieczna naprawa tej drogi.

Barbara Chojnowska – stwierdziła, że na ten cel potrzeba minimum 10.000 zł.

Wicestarosta – poprosił, aby w miarę możliwości naprawić ww. mostek.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad 10 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w związku z pismem nr DI-III.433.3.26.2014 z dnia 31 października 2014 r Instytucji Zarządzającej projektem „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w sprawie wydłużenia okresu kwalifikowania kosztów osobowych koordynatorów o jeden miesiąc, proponuje się dokonać zmian w planie finansowym tego projektu. Przenieść środki między paragrafami w ramach rozdziału 72095 „Pozostała działalność” w kwocie 1.403,00 zł, w tym zmniejszając § 4217* – 1.192,00 zł, § 4219** – 211,00 zł, zwiększając jednocześnie o kwotę 1.403,00 zł w danym rozdziale, z czego w: § 4017* – 996,00 zł, § 4019** – 176,00 zł, § 4117* – 171,00 zł, § 4119** – 30,00 zł, § 4127* – 25,00 zł, § 4129** – 5,00 zł. Środki zabezpieczą wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu za miesiąc listopad 2014 roku. * oznaczono płatności w zakresie budżetu środków europejskich, ** oznaczono współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/381/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad 10 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kolejnym projekcie uchwały proponuje się rozwiązanie rezerwy budżetowej na kwotę 37.607,00 zł. 8.000,00 zł z rezerwy celowej na „inwestycje drogowe” na wydatki bieżące po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu w dniu 6 listopada 2014 roku. Zmniejsza się środki z działu 758, rozdziału 75818, § 6800 o kwotę 8.000 zł na uzupełnienie planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 4300. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kratami metalowymi rowów odwadniających znajdujących się przy chodniku w ciągu drogi powiatowej nr 1934B w miejscowości Piątnica Włościańska. Podziału dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z dnia 3 listopada 2014 roku. Natomiast 29.607,00 zł z rezerwy budżetowej ogólnej na wydatki bieżące i uzupełnienie planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, w tym: 670,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a 28.937 zł w zakresie zadań własnych. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie świadczeń dla rodzin zastępczych w związku z przyrostem 2 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 14 dzieci w rodzinach zastępczych oraz zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poza tym proponowane jest zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 21.040,00 zł. 12.000 zł z planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w dziale 710, rozdziale 71013, § 2110 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 rok. 9.040,00 zł w dziale 852, rozdziale 85204, § 0830, (zadania własne) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z dnia 30 października 2014 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/382/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad 11 1) W sprawach różnych Starosta poinformował, że Fundacja, która miała otrzymać nieodpłatnie nieruchomość położoną w m. Gać – po byłym ośrodku zdrowia, zrezygnowała z tej nieruchomości. Z przekazanych w tym zakresie informacji wynika, że zmiana decyzji jest konsekwencją zmiany składu Rady Stanowej tej Fundacji. Pozytywną kwestią jest jednak fakt pozbycia się lokatora, który nie regulował terminowo należności za czynsz – pana Lutosławskiego. W związku z tym będzie można o wiele łatwiej zbyć tę nieruchomość. Sprawa dalszego władania tą nieruchomością jest otwarta i z tego powodu proponujemy sprzedać tę nieruchomość w formie przetargu.
Z kolei Starosta udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału GN.

Stanisław Kozikowski – kwota 307.000 zł jest to początkowa, kwota, którą ustalił rzeczoznawca i obecnie nie ma potrzeby jej aktualizacji. Powinniśmy się spodziewać, że przyjdzie nam obniżać tą kwotę – jeżeli w pierwszym przetargu nie uda się zbyć tej nieruchomości.
Wykaz nieruchomości został powtórzony i stanowi załącznik do przekazanego Państwu projektu uchwały.
Wobec tego, że pewne informacje są nieaktualne – brak lokatora w nieruchomości – konieczne jest uchylenie poprzedniej uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego: Nr 40/137/2012 z dnia 06 czerwca 2012 roku i Nr 96/353/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku.
Czeka nas jeszcze zabezpieczenie tej nieruchomości przed zimą i ewentualnymi zniszczeniami przez wandali.
Od wywieszenia informacji z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży musi upłynąć 6 tygodni.

Irena Przybylak – czy wiemy dokładnie z czego wynika zmiana decyzji Fundacji?

Starosta poinformował, że Fundacja zmieniła swój skład i można domniemywać, że to wpłynęło na zamianę polityki co do terenu, na którym będzie prowadzić swój inwestycje.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży mienia Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz uchylenia uchwał Zarządu Powiatu Łomżyńskiego: Nr 40/137/2012 z dnia 06 czerwca 2012 roku i Nr 96/353/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 103/383/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad 11 2) W sprawach różnych Starosta ponownie udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału GN.

Stanisław Kozikowski – przypomnę, że w związku z zaległościami w czynszu za najem lokalu w nieruchomość położonej w m. Gać – po byłym ośrodku zdrowia, toczyły się trzy postępowania przed sądem powszechnym. Jednak udało nam się zawrzeć ugodę z panem Lutostańskim, który zgodził się wyprowadzić z lokalu. W związku z tą ugodą pan Lutostański miał wpłacić symboliczną kwotę 904 zł tytuł zaległości. Jednak ta kwota do dziś nie została uregulowana, termin minął 14 października br., natomiast dziś zwraca się on z prośbą o rozłożenie na raty i przesunięcie terminu płatności. Jednak powinniśmy pamiętać, że jego wiarygodność jest bardzo niska, ponieważ już wiele razy deklarował, że będzie regulował terminowo płatności, czego najczęściej nie czynił.
Mając na uwadze powyższe proponujemy ostatecznie wezwać pana Lutostańskiego do uregulowania zaległości z zastrzeżeniem, iż w przeciwnym razie sprawa będzie skierowana do sądu, co podniesie koszty egzekucji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Z kolei członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, opowiedzieli się za odrzuceniem podania pana Lutostańskiego o rozłożenie na raty i przesunięcie terminu płatności wynikającej z ugody zawartej w związku z opuszczeniem przez niego lokalu wynajmowanego w nieruchomości położonej w m. Gać – po byłym ośrodku zdrowia (ww. podanie znajduje się w aktach Wydziału GN).

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 103-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 16 gru 2014 09:41
Data opublikowania: wtorek, 16 gru 2014 09:42
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 851 razy