BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 104/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 listopada 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.25.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Wiesława Masłowska - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu ze 103-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie.
5. Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału PRS o rozwiązanie rezerwy ogólnej w związku z obciążeniem wystawionym przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
7. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wyrażenia zgody na przejęcie działek w m. Konarzyce, gmina Łomża na rzecz Powiatu Łomżyńskiego za odszkodowaniem
8. Sprawy różne:
• Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad 2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu ze 103-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół ze 103-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad 3 Starosta o zabranie głosu poprosił Naczelnika Wydziału GN.
Stanisław Kozikowski poinformował, że aktualizacja opłat z tytułu opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste – dotyczący nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej – czyli budynków zabytkowych po byłej rzeźni, które są wpisane do rejestru zabytków i podlegają pieczy konserwatora zabytków. Takie czynniki z mocy ustawy wskazują, że obniżenie opłaty może wynieść do 50 % wartości i wobec tego możemy zastosować te obniżenie opłat. W związku z tym proponowane jest przez nas odmówienie aktualizacji opłat i udzielenie 50 % rabatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 104/384/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 4 Starosta ponownie o zabranie głosu poprosił Naczelnika Wydziału GN.

Stanisław Kozikowski poinformował, że w związku z tym, iż wpłynął wniosek państwa Frankowskich w sprawie aktualizacji opłat z tytułu opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste – dotyczący nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej – budynków zabytkowych po byłej rzeźni. Wnioskodawcy dołączyli operaty szacunkowe tych nieruchomości, jednak w naszej ocenie nie spełniają one warunków do obliczenia tej opłaty. Dodam, że operat został oszacowany tak, że wskazano w nim obniżenie opłaty o około 50 % - do wartości 101 zł/12. Dowód wskazany przez rzeczoznawcę nie jest naszym zdaniem słuszny. Stąd też proponujemy odmówić aktualizacji wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 104/385/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad 5 Starosta – zapoznał zebranych z wnioskiem Naczelnika Wydziału PRS o rozwiązanie rezerwy ogólnej w związku z obciążeniem wystawionym przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. Wyjaśniając poinformował, że ww. obciążenie wynika z postanowienia sądu powszechnego, który skierował osobę chorą do Szpitala w Ostrołęce i konieczny był przewóz tej osoby środkami specjalistycznego transportu do wspomnianej placówki. Środki zabezpieczone przez Powiat Łomżyński będą stanowić kwotę, która po opłaceniu zostanie zrefundowana przez Urząd Wojewódzki (ww. wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wnioskiem Naczelnika Wydziału PRS o rozwiązanie rezerwy ogólnej w związku z obciążeniem wystawionym przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego.

Ad 6 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w pierwszym projekcie zimniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 55.400,00 zł, z tego: o wartość 50.000,00 zł w dziale 851, rozdziale 85156, § 2110 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 rok; oraz o kwotę 5.400,00 zł w dziale 852, rozdziale 85203, § 2110, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 rok. Kwota 50.000,00 zł dotyczy planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych. Natomiast kwota 5.400,00 zł dotyczy planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w związku z niewykorzystaniem miejsc całodobowego pobytu w 2014 r., na podstawie wniosku Dyrektora danej jednostki budżetowej nr PCPR.3011.56.2014 z dnia 17 listopada 2014 roku.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 104/386/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad 6 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w drugim projekcie zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych budżetu na zadania własne w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 o kwotę 24.358,00 zł tytułem pomocy finansowej z gmin, z czego: 22.500,00 zł z Gminy Łomża na podstawie porozumienia nr 17/2014 z 30 czerwca 2014 roku; oraz 1.858,00 zł z Gminy Śniadowo na podstawie porozumienia nr 10/2014 z 31 marca 2014 roku. 22.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI01028673 w miejscowości Kanarzyce” (Gmina Łomża). 1.858,00 zł na uzupełnienie planu finansowego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odcinku 677 Zagroby – Żebry na dł. ok. 1,60 km” (Gmina Śniadowo). Wniosek nr ZDP.3.3011.17.876/2014 w sprawie zwiększenia planu wydatków majątkowych o środki w ramach udzielonej pomocy finansowej z odpowiednich budżetów Gmin na w/w zadania, został złożony przez Dyrektora ZDP w dniu 20 listopada 2014 roku.
Ponadto w przedłożonym projekcie zmniejsza się środki finansowe na zadania własne z rezerwy budżetowej ogólnej o kwotę 515,00 zł z działu 758, rozdziału 75818, § 4810 na uzupełnienie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 851, rozdziale 85195, § 4300 – 515,00 zł, na pokrycie kosztów transportu sanitarnego chorego do Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 2 września 2014 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 104/387/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad 6 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu przypomniała, że trzeci projekt uchwały ma charakter porządkowy. Taka uchwała jest podejmowana co kwartał i nie może ona odnosić się do wydatków majątkowych oraz wydatków osobowych – na wynagrodzenia.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 104/388/2014 z dnia 27 listopada 2014 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad 7 Starosta – zapoznał zebranych z wnioskiem dotyczącym wyrażenia zgody na przejęcie działek w m. Konarzyce, gmina Łomża na rzecz Powiatu Łomżyńskiego za odszkodowaniem (ww. wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Reasumując zaznaczył, że poszerzenie pasa drogowego w ww. miejscu będzie konieczne, aby uzyskać decyzję zezwalającą na budowę, natomiast cena zaproponowana przez prywatnego właściciela jest bardzo korzystna, ponieważ wynosi zaledwie 10 zł/1 m2. Środki na tern cel mają być przeniesione z puli niewykorzystanej na cele inwestycyjne – w kwocie około 8.000,00 zł. Sprawa ta była rozpatrywana na poprzednim posiedzeniu i zebrani nie wnieśli wówczas żadnych uwag, co do tej kwestii, natomiast aktualnie akceptację przedmiotowego wniosku należy przegłosować.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek dotyczący wyrażenia zgody na przejęcie działek w m. Konarzyce, gmina Łomża na rzecz Powiatu Łomżyńskiego za odszkodowaniem).

Ad 8 1) W sprawach różnych Starosta udzielił głosu głównemu specjaliście ds.. kultury – Elżbiecie Gosk, która zapoznała zebranych „Programem współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”.

W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 104-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 16 gru 2014 11:41
Data opublikowania: wtorek, 16 gru 2014 11:42
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 841 razy