BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 grudnia 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.05.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta.
2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak
5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
- członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie przeniesienia środków na wydatki niewygasające.
4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o dokonanie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych.
5. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Nowogród w sprawie zimowego utrzymania dróg.
6. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Jedwabne w sprawie zimowego utrzymania dróg.
7. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przeniesienia środków na wydatki niewygasające.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
14. Zapoznanie z porządkiem obrad II Sesji Rady Powiatu.
15. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad 2 Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora PCPR w Łomży.

Edward Jarota poinformował, że środki z PFRON-u podzielone są na dwa działy, jeden dotyczy rehabilitacji zawodowej, którą realizuje Powiatowy Urząd Pracy, natomiast drugi dotyczy rehabilitacji społecznej, która realizuje powiatowe centrum pomocy rodzinie, a są to zadania tj. likwidacja barier architektonicznych, dofinansowanie zakupu urządzeń i narzędzi dla niepełnosprawnych.. Wobec tego, że pozostały środki z realizacji zawodowej w wysokości 6.800,00 zł postanowiliśmy przesunąć je na zadania związane z realizacją społeczną. Takie rozwiązanie pozwoli na to, aby nie zwracać niewykorzystanych środków do PFRON-u i w części zaspokoi potrzeby niepełnosprawnych z naszego powiatu.

Wicestarosta – czy po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu uda się jeszcze rozdysponować te środki?

Edward Jarota – tak, jesteśmy już przygotowani do wydatkowania ww. środków.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ad 3 Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski poinformował, że: wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie przeniesienia środków na wydatki niewygasające dotyczy kwoty 88.000,00 zł. Środki te mają posłużyć na wykonanie zamówień, które nie będą zrealizowane w roku bieżącym. Wynika to z tego, że w przypadku inwestycji na terenie gminy Nowogród problem dotyczy odwodnienia i braku akceptacji przez mieszkańców, którzy nie zgadzają się na wszystkie rozwiązania projektowe. Wiąże się to z potrzebą zajęcia jeszcze większej części gruntów na poszerzenie pasa drogowego. Aktualnie jesteśmy na etapie negocjacji i staramy się znaleźć kompromisowe rozwiązanie. To powoduje, że pierwotny termin musimy wydłużyć. Planujemy jeszcze dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.
Druga sprawa jest podobna i dotyczy inwestycji drogowej przez Starą Łomżę nad rzeką, Rybno, Siemień i Pniewo. Aktualizacja dokumentacji w tym przypadku jeszcze trwa. Tutaj problemy także stwarzają zmiany przepisów w przypadku warunków przebudowy sieci energetycznej. To znacznie opóźnia nam prace projektowe i projektant nie może w żaden sposób zmieścić się w zaplanowanym terminie. Szczególnie trudna sytuacja jest na ternie wsi Siemień, jest tam bardzo wąski pas drogowy. Poza tym do podziału mamy około 370 działek. Niestety protesty mieszkańców spoza Łomży przysparzają nam najwięcej problemów, ponieważ starają się uzyskać dodatkowe korzyści z tytułu zajęcia ich gruntów. Osoby te nawet za nieużytki chcą dodatkowych korzyści. Także wspólnie z Wójtem będziemy konsultować inwestowanie na tym ternie i projektowanie inwestycji. Przede wszystkim nie możemy odstąpić od wymagań decyzji środowiskowych, a niektóre odwołania wnoszą o częściowe zrezygnowanie z rowów odwadniających. Jednak nie możemy z tego zrezygnować, bowiem przy takim rozwiązaniu może dojść do zalewania działek przez wody opadowe.
Aktualnie mamy kilkanaście wniosków niezadowolonych mieszkańców z poszerzenia pasa drogowego – kosztem ich gruntów. Zadania te zostaną ukończone do końca marca 2015 roku (kopia wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie przeniesienia środków na wydatki niewygasające stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie przeniesienia środków na wydatki niewygasające.

Ad 4 Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski zapoznał zebranych w wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o dokonanie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych dotyczącym inwestycji drogowej na docinku we wsi Budy Mikołajka oraz odcinku Zagroby – Żebry (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w mojej ocenie będzie problem, ponieważ niektóre decyzje dotyczące wykupu gruntów uprawomocniają się dopiero w styczniu 2015 roku, a po upływie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji następuje wypłata odszkodowań. Wobec tego środki te należy zostawić jako wydatki niewygasające. Oświadczenia w sprawie odszkodowań nie mogą wchodzić w grę.

Tomasz Chojnowski – może warto zastosować w tym przypadku art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, który stwierdza, iż w przypadku ważnego interesu społecznego inwestycje można przyspieszyć skracając okres uprawomocnienia decyzji o wysokości wypłacanych odszkodowań.

Starosta – decyzje są już wydane i aktualnie nie zmienimy tego. W związku z tym należy te środki ująć jako wydatki niewygasające.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o dokonanie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych.

Ad 5 i Ad 6 Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski poinformował, że projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Nowogród w sprawie zimowego utrzymania dróg oraz projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Jedwabne w sprawie zimowego utrzymania dróg, dotyczy przejęcia przez gminę zimowego i letniego utrzymania dróg, natomiast ZDP wykonana określone prace, które wskaże burmistrz lub wójt, np. remonty chodników. Takie porozumienia są uzasadnione zarówno pod względem ekonomicznym jak i logicznym. Z taką propozycją wyszli sami burmistrzowie. Jest to kontynuacja wcześniej wypracowanych rozwiązań (kopie ww. porozumień stanowią załącznik nr 5 i nr 6 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Nowogród w sprawie zimowego utrzymania dróg.

W kolejnym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Jedwabne w sprawie zimowego utrzymania dróg.

Ad 7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przeniesienia środków na wydatki niewygasające dotyczy kwoty 107.305,00 zł. Ze względu na charter tych prac geodezyjnych nie ma szans na wykonanie ich w roku bieżącym, natomiast przepisy ustawy o finansach publicznych zezwalają na
Przeniesienie zaplanowanych środków na wydatki niewygasające (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przeniesienia środków na wydatki niewygasające.

Ad 8 Starosta udzieliła głosu Naczelnikowi Wydziału Komunikacji.

Karolin Przybyłek – Minister Finansów w drodze obwieszczenia ogłosił nowe stawki obowiązujące w 2015 roku i w związku tym na podstawie ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust. 1 wyż. cyt. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju,
3) przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego,
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej,
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Zgodnie z art. 130 ust. 2 pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminy (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą.
Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.
Wobec powyższego, mając na uwadze ustawowy obowiązek ustalenia przez radę powiatu wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, podjęcie przedstawionej Państwu uchwały jest uzasadnione. W powiecie łomżyńskim najczęstsze przypadki dotyczą sytuacji usunięcia pojazdów po kolizji drogowej oraz sytuacji kiedy pojazdem kierowała osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Antoni Włodkowski – na jakim poziomie zostały określone przedmiotowe opłaty?

Karolin Przybyłek – na maksymalnym poziomie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Ad 9 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w pierwszym projekcie zimniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu powiatu o kwotę 3.832,00 zł, z tego: 2.832,00 zł w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 w zakresie zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2014 rok oraz 1.000,00 zł w dziale 852, rozdziale 85204, § 2120 w zakresie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na podstawie umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację zadania publicznego pod nazwą „Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. Ponadto wprowadza się przeniesienia wydatków bieżących między zadaniami w ramach rozdziału w związku z otrzymaniem dotacji celowej pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku. Wobec tego przenosi się środki w kwocie 515,00 zł z zadań własnych z działu 851, rozdziału 85195, § 4300 do działu 851, rozdziału 85195, § 4300 na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Środki zostały przyznane w celu sfinansowania kosztów transportu sanitarnego zrealizowanego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Łomży III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 2 września 2014 roku. Dodatkowo dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału. W nawiązaniu do pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z dnia 17 grudnia 2014 roku przenosi się środki między paragrafami w ramach rozdziału 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w kwocie 22.026,00 zł, z czego o kwotę: 11.954,00 zł w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz 10.072,00 zł w zakresie zadań własnych. Przesunięcia wynikają z rocznego rozliczenia planu finansowego i wykorzystania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowej klasyfikacji wydatków.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 1/1/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad 9 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w drugim projekcie zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.804,00 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: § 2007 o kwotę 2.383,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego; a § 2009* o kwotę 421,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, w związku ze zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na wydłużenie terminu realizacji projektu. Jest to kontynuacja projektu, który rozpoczęto w 2008 roku a zakończony zostanie 31 stycznia 2015 roku w związku z uzyskaną zgodą z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Podziału środków dokonano na podstawie pisma nr PUP.FK.3021-9/MC/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku. Poza tym w załącznik Nr 1 pkt C – Przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału przenosi się środki między paragrafami w ramach rozdziału 85395 „Pozostała działalność” w kwocie 5.952,00 zł – w ramach projektu „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 1/2/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad 9 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w trzecim projekcie zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę 22.056,00 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: § 2327 o kwotę 18.748,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego; a § 2329 o kwotę 3.308,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Twoje życie – twój wybór”, na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Powiatem Kolneńskim w dniu 7 maja 2014 roku, który występuje jako Lider projektu. Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 117 osób bezrobotnych, 59 kobiet i 58 mężczyzn zarejestrowanych w PUP w Łomży w terminie do 30 kwietnia 2015 roku. Podziału środków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży z dnia 9 grudnia 2014 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 1/3/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad 9 4) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w czwartym projekcie zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę 10.494,00 zł w zakresie zadań własnych w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: § 2007 o kwotę 8.920,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego; a § 2009 o kwotę 1.574,00 zł w części współfinansowania krajowego na zadania z projektu „Aktywni i efektywni”, realizowanego na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, który występuje jako Lider projektu a Partnerami: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie i Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie. Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału 85395 „Pozostała działalność” w kwocie 815,00 zł. Środki przeniesione zostały w ramach projektu „Aktywni i efektywni”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 1/4/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad 10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.

Ad 11 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – załącznik Nr 3 uchwały budżetowej dotyczący zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku, który otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 przy niniejszej uchwale, został zmodyfikowany poprzez uaktualnienie planu wydatków:
1. w poz. 1 zadania p.n. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odcinku od drogi 677 – Zagroby – Żebry na dł. ok. 1,60 km”, gm. Śniadowo, na wartość 1.081.272,00 zł z tego: udział gminy Śniadowo – 515.801 zł; udział ze środków powiatu - 565.471,00 zł;
2. w poz. 3 zadania pn. „Przebudowa drogi pow. 1915B i 1914B Budy Mikołajka na dłu. odc. 1.33 km wraz z podziałem nieruchomości prywatnych do celów drogowych - gm. Piątnica na wartość 1.157.436,00 zł z tego: udział gminy Piątnica – 559.414,00 zł; udział Powiatu - 598.022,00 zł;
3. w poz. 4 zadania pn „ Przebudowa drogi pow. nr 1836B we wsi Wagi - odc. dł. 438,67 m gm. Przytuły na wartość 453.085,00 z tego: udział gminy Przytuły – 214.092,00 zł; udział Powiatu - 238.993,00 zł.
• wprowadzenie nowego zadania w poz. 20 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki - Karwowo- Wszebory o dł. 2,25 km. Gm.
Jedwabne o wartości 27.983,00 zł – środki Gminy Jedwabne:
• zmiana wartości w poz. 21 z kwoty 42.000.00 zł na kwotę 34.000,00 zł, które przeznaczone zostały na zakup kosiarki i pompy na wodę o wartości 34.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 8.000,00 zł zapisane zostały w załączniku pod poz. 23 pn „Wykup działek w m. Konarzyce z przeznaczeniem na rozszerzenie drogi powiatowej nr 1948B – gm. Łomża.
Załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane w 2014 roku ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego”, został zaktualizowany w stosunku do załącznika Nr 4 przy uchwale budżetowej po podpisaniu umów i pozyskaniu środków europejskich i krajowych na realizację projektów unijnych.
Załącznik Nr 3 – „ Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” został zmieniony, ponieważ po wprowadzonych zmianach budżetu, wynik finansowy budżetu tj. planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 16.199,00 zł do wysokości 2.692.096,00 zł.
Załącznik Nr 4 – „Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych w 2014 r.”– uaktualniono wielkości przyznanych datacji w okresie od 26 września do chwili złożenia niniejszego projektu uchwały Rady (zapisami uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu);
Załącznik Nr 5 – „Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2014 r.”– wprowadzono

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.

Ad 12 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zadania realizowane przez ZDP w Łomży to – 171.939,00 zł. Zarząd dróg Powiatowych w Łomży przedłożył wniosek nr ZFP.3.301.19.2014 z 12 grudnia 2014 roku o przesunięcie terminu realizacji następujących zadań:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi załącznikami pozwalającymi inwestorowi uzyskanie stosownych pozwoleń na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1919B w m. Jankowo Młodzianowo na długości ok. 1450 mb. gm. Nowogród wraz z rozwiązaniem problemu odwodnienia.
W dniu 11 kwietnia 2014 roku została zawarta umowa z wykonawcą, nr ZDP-4.022.37.259.A. z terminem zakończenia na 30 listopada 2014 roku. Jednakże ponownie zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w m. Jankowo Młodzianowo, w skutek czego zostały zmienione parametry projektowanych dróg gminnych i drogi powiatowe. W związku z powyższym w celu przeprowadzenia prawidłowego rozwiązania projektowanej drogi powiatowej zachodzi konieczność do przedłużenia terminu jego zakończenia, wartość 31.000,00 zł.
2. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża n/rz Siemień - Rybno – Pniewo na dł. ok. 7 km gm. Łomża.
W związku ze zmianą procedur uzyskiwania warunków przebudowy urządzeń energetycznych kolidujących z projektowaną droga, nastąpiło znaczne opóźnienie w uzyskaniu materiałów wyjściowych do projektowania (przyczyny niezależne od wykonawcy. W tej sytuacji zaistniała konieczność przedłużenia terminu wykonania w/w dokumentacji, wartość 57.000,00 zł.
3. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B dr. 677 - Zagroby - Żebry, gm. Śniadowo - zakończenie i rozliczenie inwestycji na dzień 31 marca 2014 r – 49.664,00 zł;
4. Przebudowa drogi pow. nr 1915B i 1914B - Budy Mikołajki na dł. odc. 1,33 km wraz z podziałem nieruchomości prywatnych do celów drogowych - gm. Piątnica - zakończenie i rozliczenie inwestycji w terminie 31 marca 2015 roku – 34.275,00,00 zł.
Zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. W związku ze złożonym wnioskiem nr GN-I.3020.26.2014 z dnia 24 listopada 2014 roku proponuje się ująć w planie wydatków niewygasających następujące zadania: wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, poprzez założenie ewidencji budynków i lokali dla części gminy Jedwabne (I część – 53.505,00 zł); oraz wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, poprzez założenie ewidencji budynków i lokali dla części gminy Jedwabne (II część – 53.800,00 zł). Złożoność prac geodezyjnych i procedur administracyjnych powodują konieczność wydłużenia terminu wykonania w/w zadań do 30 czerwca 2015 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.

Ad 13 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży. Objaśniając zaznaczył, że główne zmiany zawarte są w paragrafie 37, który dotyczy podziału kompetencji pomiędzy panią Starostą i Wicestarostą.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.

Ad 14 Starosta poinformowała, że proponowany porządek obrad II Sesji Rady Powiatu obejmuje następujące zagadnienia:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014-2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
9. Prezentacja budżetu na 2015 rok:
9a) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015 – 2018,
9b) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad 15 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 1-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 29 gru 2014 12:29
Data opublikowania: poniedziałek, 29 gru 2014 12:31
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 968 razy