BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na dostawa węgla: groszek w ilości 300 ton o wartości opałowej co najmniej 21000kJ/kg , loco Marianowo (zamieszczone w BZP w dniu 30/01/2015, nr ogłoszenia: 21838 - 2015)
Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.chor.J.Szymańskiego w Marianowie Marianowo 7 18-421 Piątnica Poduchowna
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
• w zakresie proceduralnym:
1 mgr inż. Ignacy Franciszek Kondracki - dyrektor tel. (+48) 862166611.
• w zakresie merytorycznym:
1 Bogusław Makać - kierownik gospodarczy tel. (+48) 862166611
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://marianowo.neostrada.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 2 sekretariat.
Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
dostawa węgla: groszek w ilości 300 ton o wartości opałowej co najmniej 21000kJ/kg , loco Marianowo
Wspólny Słownik Zamówień: 09111210-5 - Węgiel kamienny

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-12-30
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Nr 2 sekretariat do dnia 2015-02-09 do godz. 12:30.
Termin związania ofertą: 30 dni
Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Marianowo, dnia: 2015-01-30
Data powstania: piątek, 30 sty 2015 14:08
Data opublikowania: piątek, 30 sty 2015 14:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 lut 2015 16:38
Opublikował(a): Ignacy Kondracki
Zaakceptował(a): Ignacy Kondracki
Artykuł był czytany: 1286 razy