BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr III/14 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 29 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.15.


Przebieg sesji:
Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym poinformował, że na podstawie listy obecności stwierdza, iż na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Na sesji stwierdzono nieobecność radnej Ireny Przybylak. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.
Zebrani nie wnieśli żadnych uwag.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014-2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
9. Prezentacja budżetu na 2015 rok:
a) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015 – 2018,
b) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z II-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z II-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

Ad 4 Przewodniczący Rady poprosił panią Starostę o przedstawienie informacji z pracy Zarządu między sesjami.

Elżbieta Parzych – stwierdziła, że od dnia 5 grudnia odbyło się jedno posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd rozpatrzył wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w sprawie przeniesienia środków na wydatki niewygasające oraz wniosek o dokonanie zmian w załączniku zadań inwestycyjnych. Ponadto przyjął 6 projektów uchwał Rady Powiatu: zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017; w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014; w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok; w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży. Projekty tych uchwał są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Zarząd przyjął porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Nowogród w sprawie zimowego utrzymania dróg oraz z Gminą Jedwabne w sprawie zimowego utrzymania dróg; rozpatrzył wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przeniesienia środków na wydatki niewygasające; podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok oraz zapoznał się z porządkiem obrad II Sesji Rady Powiatu.
Starosta przechodząc do innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczyła osobiście lub uczestniczyli pozostali członkowie Zarządu, wymieniła liczne spotkania wigilijne oraz spotkanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania pomieszczeń, w których obecnie znajduje się Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4, a które stanowią własność samorządu województwa. Na spotkaniu tym uzyskano deklaracje udzielenia poparcia przy podejmowaniu działań na rzecz pozyskania tych pomieszczeń. Poza tym Marszałek wyraził wolę dalszej owocnej i partnerskiej współpracy z naszym samorządem.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.
Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad 6 Barbara Gorzęba – skarbnik Powiatu – poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych WPF musi być zgodna co najmniej w zakresie wyniku budżetu z budżetem. Proponowane zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawione w projekcie uchwały dot. zmiany budżetu na 2014 rok mają wpływ na wynik finansowy budżetu. Deficyt budżetu został ustalony w wysokości 2.692.096,00 zł i jest mniejszy o 16.199 zł od ustalonego na poprzedniej sesji Rady. W związku z tym, należy wprowadzić zmiany w załącznikach uchwały dot. WPF na lata 2014-2017, co też uczyniono i przedstawiono Wysokiej Radzie.

Z kolei Adam Sowa – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2014-2017 została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr III/8/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 7 Barbara Gorzęba – skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały rady w sprawie zmian budżetu zawiera 9 załączników. W załącznikach tych wprowadzono zmiany, które już zostały przyjęte uchwałami zarządu powiatu, za okres od września do chwili obecnej i proponowane zmiany przez organ wykonawczy powiatu, które mogą być przyjęte tylko przez organ stanowiący. Zmiany te zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 8 i 9 do projektu niniejszej uchwały. Zgodnie z zapisami uchwały w § 2 proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 24.497,00 zł i jednocześnie zmniejszyć o kwotę 6.828,00 zł i tak zwiększa się: o kwotę 15.684,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”, w rozdziale 75801 w § 2760 – w związku z przyznaniem dodatkowych środków przez MF po rozwiązaniu rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu; o kwotę 6.282,00 zł tytułem pozyskania dodatkowych dochodów związanych z realizacją zadań związanych z prowadzeniem rodzin zastępczych, w dziele 852, rozdziale 85204, § 0830; oraz o kwotę 515,00 zł tytułem dotacji z PUW w Białymstoku na pokrycie kosztów transportu sanitarnego. Natomiast zmniejsza się przyznaną subwencję ogólną w części oświatowej na podstawie decyzji Ministra Finansów o kwotę 6.828,00 zł. W planie wydatków budżetu, zgodnie z zapisami § 3 projektu uchwały, proponuje się zmiany: tj. zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.298,00 zł na zadania realizowane przez PCPR w Łomży – w zakresie rodzin zastępczych; oraz zmniejszenie o kwotę 6.828,00 zł planu wydatków na schroniska młodzieżowe, po zmniejszeniu subwencji ogólnej części oświatowej.
W ostatecznym rozliczeniu wynik budżetu na 2014 rok, który jest ujemny, zostanie ustalony na poziomie 2.692.096,00 zł. Po zmianach deficyt zmniejszony został o kwotę 16.199,00 zł.
Z kolei Adam Sowa – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2014 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr III/9/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad 8 Barbara Gorzęba – skarbnik Powiatu – poinformowała, że kolejny projekt uchwały dotyczy ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014. Budżet jest planem rocznym wydatków i dochodów. Środki, które są nie zrealizowane w danym roku budżetowym , przechodzą na następny rok i stanowią część nadwyżki z lat ubiegłych. Jednakże art. 263 ustawy o finansach publicznych wskazuje dwie sytuacje umożliwiające uznanie niewykonanych zadań za wydatki niewygasające. Zgodnie z tymi zapisami mogą być to wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego i które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. W załączniku Nr 1 projektu uchwały w wykazie ujęte zostały zadania, na podstawie wniosków przedłożonych przez Dyrektora ZDP w Łomży i Naczelnika Wydziału Geodezji. Wnioski omawiane były na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 22 grudnia 2014 roku i zostały zaaprobowane przez Zarząd. Z wniosków wynika, że na te zadnia zostały podpisane umowy, jednakże na ważne przyczyny, które zostały ujęte w uzasadnieniu do uchwały należy je ująć w wykazie wydatków niewygasających. Po przyjęciu projektu uchwały przez Wysoką Radę, środki przeznaczone na te wydatki, w wysokości 279.244,00 zł, zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy, z którego będą finansowanego zadania w 2015 roku.
Z kolei Adam Sowa – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr III/10/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad 9 Starosta – projekt budżetu na 2015 rok przekazany Państwu, który został przejęty przez Zarząd Powiatu w dniu 14 listopada 2014 rok, został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Zapisy w nim są zgodne z obowiązującym prawem w ramach, którego funkcjonują powiaty. Stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów zaprojektował na rzecz powiatu subwencje w wysokości 8.795.338,00 zł, wyższe od tegorocznej o 45.423,00 zł. Na tych samych zasadach Wojewoda Podlaski ustalił kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 6.259.600,00 zł. Dochody z pozostałych źródeł to 11.192.768,00 zł, co daje łączną wartość prognozowanych dochodów 26.247.706,00 zł. Limit wydatków został ustalony na kwotę 27.426.061,00 zł, w konsekwencji budżet staje się deficytowy. Deficyt budżetowy w wysokości 1.178.355,00 zł, zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych. Przy konstruowaniu budżetu spełniono wymogi ustawy o finansach publicznych między innymi w odniesieniu do określania dochodów i wydatków budżetu Powiatu w tym zrównoważeniu części bieżącej budżetu, kwoty planowanego deficytu oraz źródła jego pokrycia. Inaczej mówiąc dochody plus nadwyżka budżetowa umożliwia sfinansowanie zaplanowanych wydatków. Należy mieć na uwadze, że kwoty wskazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Podlaskiego dla Powiatu, są kwotami wstępnymi zapisanymi w projekcie budżetu Państwa na 2015 rok. Ostateczne wskaźniki otrzymamy, po uchwaleniu budżetu Państwa, co najpóźniej musi nastąpić do 31 stycznia 2015 roku. Prognozowane dochody są realistyczne, które jednak nie pokrywają w całości planowanych wydatków budżetu. Konieczne jest zaangażowanie środków nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.178.355,00 zł. Wydatki na utrzymanie poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu zostały zabezpieczone na minimalnym poziomie, a jedynie wydatki obligatoryjne zostały zwiększone, jeśli była taka potrzeba. W tej sytuacji zmniejszają się środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które umożliwiały realizację zadań inwestycyjnych. Taki stan ma bardzo duże znaczenie, ponieważ część subwencji ogólnej jaka jest przyznawana na rzecz Powiatu na utrzymanie dróg jest niewystarczająca i zarząd zmuszony jest do pozyskiwania środków z innych źródeł, aby zabezpieczyć przejezdność powiatowych dróg. Przy subwencji zaplanowanej na 2015 rok na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 2.613.871,00 zł, przyjęto poziom wydatków na poziome 6.100.000,00 zł, który zabezpieczy minimalne potrzeby. Na wydatki inwestycyjne - drogowe zaplanowano na 2015 rok kwotę 1.519.687,00 zł, zaś na bieżące utrzymanie 2.531.613,00 zł, o 239.503,00 zł więcej niż w 2014 roku, bez wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników ZDP w Łomży. Przy braku wzrostu dochodów bieżących, ponieważ dochodów majątkowych powiat nie uzyskuje i wzrostu wydatków bieżących, istnieje zagrożenie zachwiania zasady z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W sytuacji zrównoważenia dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi, bez środków z nadwyżek z lat ubiegłych, nie ma możliwości realizowania inwestycji ani uzyskania jakiegokolwiek kredytu w związku z wprowadzenie od 1 stycznia 2014 roku art. 243 ustawy o finansach publicznych. Art. 243 ustawy mówi o indywidulanym wskaźniku zadłużenia, który zależy od uzyskiwania dochodów majątkowych jednostki samorządów terytorialnego, których jak już da się zauważyć Powiat nie osiąga.
Wysoka Rado! Mimo coraz trudniejszej sytuacji finansowej Powiatu, należy uznać, że w projekcie zostały zabezpieczone środki na poziomie pozwalającym prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Jednak nie można było zabezpieczyć środków na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników, poza obowiązkowym wzrostem wynagrodzenia minimalnego z kwoty 1.680,00 zł do 1.750,00 zł. Zmiany wynagrodzeń osobowych skutkują zwiększeniem wydatków na następne lata. Utrzymywanie się od kilku lat dochodów na podobnym poziomie, przy choćby minimalnym wzroście wydatków, (energia elektryczna, usługi pocztowe) istnieje zagrożenie zachwiania płynności finansowej powiatu. Naruszenie art. 242 skutkowałoby drastycznym cięciem wydatków, ustalonych i tak już na minimalnym poziomie. Skutkowałoby zakłóceniem funkcjonowania nie tylko Starostwa Powiatowego jako urzędu powiatu, ale także jednostek organizacyjnych powiatu.
Reasumując, wydaje się, iż projekt uchwały budżetowej na 2015 rok jest „dokumentem poprawnym” i z tej racji w ramach przysługujących Radzie Powiatu kompetencji ustawowych może być uchwalony.
Drugim niemniej ważnym instrumentem finansowym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, która będzie wprowadzona w formie uchwały Rady Powiatu na lata 2015-2018. Projekt w sprawie WPF na wskazany okres uzyskał pozytywną opinię organu nadzorczego tj. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Prognozowane dochody i limity wydatków są zgodne z danymi liczbowymi zawartymi w projekcie budżetu na 2015 rok. Budżet roku 2015 będzie deficytowy, zaś lata 2016 - 2018 to budżety zrównoważone.
Wnoszę zatem o przyjęcie budżetu na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018. W ciągu roku budżetowego 2015, można wprowadzać zmiany w budżecie, jeżeli zaistnieją zasadne przesłanki. Zarząd przedłoży stosowne projekty uchwał Radzie, w sytuacji braku ustawowych kompetencji do ich wprowadzenia we własnym zakresie.
Na zakończenie pani Starosta podkreśliła, że budżet powiatu głównie składa się z dotacji, których przeznaczenie jest ściśle określone, natomiast dochody własne są minimalne, a dochodów majątkowych w zasadzie w ogóle nie ma. W związku z tym trudno jest planować jakieś większe inwestycje. Do największych inwestycji zaplanowanych w 2015 roku zaliczyła przebudowę drogi na ternie gminy Jedwabne, która ma być współfinansowana ze środków NPPDL. Ponadto jest zawarte porozumienie z Gminą o partycypacji w tej inwestycji, dzięki czemu samorząd powiatu poniesie zaledwie 25 5 kosztów udziału w tym przedsięwzięciu. Dodatkowo została zabezpieczona kwota na współpracę z gminami, co pozwala na pewne zabezpieczenie współpracy między samorządami. Jednak należy przy tym pamiętać, że niezbędne będzie korzystanie ze środków pomocowych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
Z kolei Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Składu Orzekającego RIO z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015 – 2018, po czym poinformował, że wszystkie komisje Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały niniejszy projekt uchwały.

Adam Sowa – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja przyjęła pozytywną opinię w niniejszej sprawie.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015 – 2018 została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr III/11/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Następnie odczytał uchwałę Składu Orzekającego RIO z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015.

Z kolei Adam Sowa – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja przyjęła opinię o następującej treści: „Komisja Budżetu po zapoznaniu się z projektem budżetu oraz z uwagami komisji branżowych ocenia, iż projekt budżetu opracowany przez Zarząd Powiatu jest zgodny z procedurą przewidzianą w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie o finansach publicznych. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę 26.247.706,00 zł, ustalono na podstawie źródeł wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego właściwych dla powiatu. Jednakże dochody nie pokryją limitu wydatków zaplanowanych na 2015 rok w wysokości 27.426.061,00 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.178.355,00 zł będzie można pokryć ze środków nadwyżek z lat ubiegłych. Reasumując należy podkreślić, iż planowane dochody i przychody z tytułu nadwyżek z lat ubiegłych pozwolą na zrównoważenie wydatków budżetu. Zachowana została zasada, zawarta w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Należy w tym momencie zwrócić uwagę, iż z każdym rokiem wyczerpują się środki nadwyżek z lat ubiegłych. Jest to skutek malejących dochodów przy jednoczesnym choćby minimalnym wzroście wydatków. Środki te pozwalały i w przypadku tego budżetu, w sposób bezpieczny dla finansów Powiatu przyjąć budżet, bez zagrożenia zachwiania płynności finansowej. Jeżeli w najbliżej przyszłości sytuacja nie ulegnie poprawie, będzie bardzo trudno opracować budżet zrównoważony, nie mówiąc już o jakichkolwiek inwestycjach. Ponadto wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku art. 243 ustawy o finansach publicznych, który mówi o indywidualnym wskaźniku zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, jeszcze bardziej ograniczy możliwości finansowe Powiatu. Wskaźnik indywidualny zadłużenia ma być wyliczany na podstawie średniej arytmetycznej z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, bez udziału nadwyżek z lat ubiegłych i wolnych środków. We wzorze podanym przy art. 243 ustawy mówi się jedynie o dochodach ze sprzedaży majątku, które mogą poprawić relację. Jednak w naszej jednostce taka poprawa jest nieosiągalna, bo posiadany majątek jest zbyt skromny. W tej sytuacji Powiat, nie osiągając dochodów majątkowych, będzie miał trudności w pozyskiwaniu kredytu realnego do spłacenia. Oceniając całokształt budżetu na 2015 rok Komisja opiniuje go pozytywnie. Zachowanie ostrożności przy uchwalaniu budżetu z umiarkowanym deficytem na rok 2015, związanym z prowadzeniem zadań inwestycyjnych, pozwoli realizować zadania ustawowe bez drastycznych cięć wydatków w budżecie powiatu.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie komisje Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2015 rok.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2015 została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr III/12/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad 10 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosiła Dyrektora PCPR w Łomży.

Edward Jarota poinformował, że środki z PFRON-u podzielone są na dwa działy, jeden dotyczy rehabilitacji zawodowej, którą realizuje Powiatowy Urząd Pracy, natomiast drugi dotyczy rehabilitacji społecznej, która realizuje powiatowe centrum pomocy rodzinie, a są to zadania tj. likwidacja barier architektonicznych, dofinansowanie zakupu urządzeń i narzędzi dla niepełnosprawnych. Wobec tego, że pozostały środki z realizacji zawodowej w wysokości 6.800,00 zł postanowiliśmy przesunąć je na zadania związane z realizacją społeczną. Takie rozwiązanie pozwoli na to, aby nie zwracać niewykorzystanych środków do PFRON-u i w części zaspokoi potrzeby niepełnosprawnych z naszego powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja przyjęła pozytywną opinię w niniejszej sprawie.
W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 16 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (Uchwała Nr III/13/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
 
Ad 11 Przewodniczący Rady udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Komunikacji.

Karolina Przybyłek – Minister Finansów w drodze obwieszczenia ogłosił nowe stawki obowiązujące w 2015 roku i w związku tym na podstawie ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wysokość za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych ustala rada powiatu. Zgodnie z art. 130 a ust. 1 wyż. cyt. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju,
3) przekroczenia wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego,
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej,
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Zgodnie z art. 130 ust. 2 pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób w przypadku, gdy:
1) kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,
2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi podejmuje policjant, strażnik gminy (miejski) lub osoba dowodząca akcją ratowniczą.
Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.
Wobec powyższego, mając na uwadze ustawowy obowiązek ustalenia przez radę powiatu wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, podjęcie przedstawionej Państwu uchwały jest uzasadnione. W powiecie łomżyńskim najczęstsze przypadki dotyczą sytuacji usunięcia pojazdów po kolizji drogowej oraz sytuacji kiedy pojazdem kierowała osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Adam Sowa – Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja przyjęła pozytywną opinię w niniejszej sprawie.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr III/14/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad 12 Przewodniczący Rady udzielił głosu głównemu specjaliście ds. kultury z Wydziału PRS.

Elżbieta Gosk – zapoznała zebranych z „Programem współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015”. Podsumowując podkreśliła, że ww. program był konsultowany od 29 października do 15 listopada br. Organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych uwag. Zgodnie z wytycznymi cytowanej ustawy w § 2 zostały określone cele główne i cele szczegółowe programu. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa i efektywnego systemu współpracy pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, działającymi na rzecz mieszkańców powiatu łomżyńskiego w obszarze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami powiatu. Cele szczegółowe programu to: poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców powiatu; integracja środowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne; poprawa jakości usług publicznych i zapewnienie ich efektywniejszego wykonania; wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. Natomiast w § 3 przedstawiono zakres przedmiotowy współpracy i priorytetowe zadania publiczne. Przedmiotem współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest realizacja zadań publicznych dotyczących zadań własnych powiatu, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, przy spełnieniu następujących warunków: realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom Powiatu; obie strony wyrażają wolę współpracy. Za priorytetowe przyjmuje się zadania publiczne z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; turystyki i krajoznawstwa; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Z kolei w § 4 są wskazane zasady i formy współpracy a w § 5 tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.
Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja przyjęła pozytywną opinię w niniejszej sprawie.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015” została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr III/15/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad 13 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży. Objaśniając zaznaczył, że główne zmiany zawarte są w paragrafie 37, który dotyczy podziału kompetencji pomiędzy starostą i wicestarostą. Wykaz jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa Powiatowego bezpośrednio podległych Powiatowi Łomżyńskiemu to: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Wicestaroście podporządkowuje się: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, Wydział Komunikacji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży została podjęta 16 głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr III/16/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad 14 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 4 przyjętego porządku obrad nie zgłoszono żadnych interpelacji lub zapytań.

Ad 15 W wolnych wnioskach nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Ad 16 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady III-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 17 lut 2015 08:14
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2015 08:15
Data edycji: poniedziałek, 29 lut 2016 10:19
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1047 razy
Ilość edycji: 1