BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 lutego 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.35.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta.
2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
4. Irena Przybylak - członek Zarządu.
5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 5-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy o dokonanie zmian w planie finansowym na rok 2015.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie o udzielenie dotacji na zakup samochodu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych należących właściwości Powiatu Łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 r.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
11. Zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad IV sesji Rady Powiatu.
12. Sprawy różne:
1) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łomża w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych publicznych.
2) Rozpatrzenie wniosku o przejęcie części działki – na styku z drogą powiatową w m. Wygoda, na długości 27 m i szerokości 2,5m.
3) Ponowne rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Przytuły w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na roboty w pasie drogi powiatowej.
4) Rozpatrzenie wniosku (ustnego) Wójta Gmina Łomża o zabezpieczanie środków na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej dot. przebudowy drogi powiatowej przez m. Jednaczewo.

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 5-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 5-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad 3 Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Mieczysław Bieniek – PUP dysponuje aktualnie dwoma samochodami, z których jeden jest z 2010 roku a drugi z 2000 roku. Mamy bardzo dużo kontroli zakładów pracy z zakresu umów zawieranych z naszą jednostką. Natomiast starszy z samochodów jest bardzo mocno wyeksploatowany i zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
Mamy pewne oszczędności na funduszu płac, ponieważ są osoby, które chorują od dłuższego czasu a także przebywające na urlopach macierzyńskich. Ponadto będziemy mieli oszczędności na zakupie materiałów i wyposażenia oraz zakupie energii (kopia wniosku Powiatowego Urzędu Pracy o dokonanie zmian w planie finansowym na rok 2015 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że nie widzi przeszkód co do dokonania zmian w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy na rok 2015.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Powiatowego Urzędu Pracy o dokonanie zmian w planie finansowym na rok 2015.

Ad 4 Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Stanisław Studencki – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej wynika z tego, że kończy się kadencja dotychczasowej Rady Społecznej i zachodzi konieczność powołania nowej. Powołanie nowej Rady jest zbieżne z wyborami samorządowymi, które miały miejsce pod koniec ubiegłego roku – w wyniku tego Rada Powiatu także jest w innym składzie.

Wicestarosta – czy samorząd miasta Łomża zgłosił swojego kandydata do Rady Społecznej?

Stanisław Studencki – najprawdopodobniej nie.

Starosta – mimo naszych nalegań, ten kandydat nie został zgłoszony.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Ad 5 Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Edward Jarota – program pn. „Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i naszego Programu w tym samym zakresie. Program ten stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i środki na jego realizację pochodzą z budżetu Wojewody Podlaskiego. Ogólnym przesłaniem tych działań jest to, aby sprawcy przemocy przestali stosować przemoc. W tym roku przewidujemy 10 osób – sprawców przemocy – do tego programu. Koszt to 15.000,00 zł, które zostaną przyznane nam przez Wojewodę. Kontrole przeprowadzone przez organ nadzorczy nie wykazały żadnych uchybień z naszej strony.

Antoni Włodkowski – z czego wynika, że jest to 10 osób i skąd pochodzą te osoby?

Edward Jarota – są to osoby zgłaszane przez sądy lub Policję, po konsultacji z terapeutami i psychologami. Także sprawcy sami mogą poddać się temu programowi. Natomiast z gminy Piątnica jest 6 osób, a z gminy Zbójna 4 osoby.

Wicestarosta – w gminie Piątnica jest zdecydowanie najwięcej zgłoszeń w zakresie stosowania przemocy.

Irena Przybylak – niestety jest też dużo nadużyć w tym zakresie, ponieważ zdarza się nawet tak, że mężatki zgłaszają przemoc w rodzinie, po to aby dzieci otrzymywały darmowe obiady w szkole.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu pn. „Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 6/17/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad 6 Starosta o zabranie głosu poprosiła Prezesa Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie.

Zbigniew Biernacki – udzielenie dotacji na zakup samochodu jest dla nas niezwykle ważne, ponieważ obecnie wykorzystywany samochodów jest w fatalnym stanie technicznym. Częste awarie tego pojazdu zagrażają bezpieczeństwu oraz podnoszą koszty naszego funkcjonowania. Zdarza się, że rodziny muszą z trasy zabierać swoich bliskich, ponieważ auto podczas dowozu uczestników warsztatów odmawia posłuszeństwa i wymaga odholowania z trasy. Bez nowego pojazdu nie możemy odpowiednio funkcjonować. Ten, który jest użytkowany ma już przebieg blisko 500.000 km. Jeżeli zakupimy nowy to ten będzie służył jako dostawczy, bowiem warsztaty muszą mieć dostarczane różne materiały. Bynajmniej mamy takie plany, co do tego pojazdu (wniosek Zarządu Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie o udzielenie dotacji na zakup samochodu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Irena Przybylak – czy miasto Łomża uczestniczy w tym zakupie?

Zbigniew Biernacki – starałem się przekonać samorząd miejski, ale rozmowy nic nie dały.

Wicestarosta – samorządy gminne także powinny się przyłączyć do tego zakupu.

Zbigniew Biernacki – PFRON wymaga, aby uczestnictwo finansowe zostało już określone i nie możemy tego odkładać, ponieważ chcemy złożyć wniosek do tej instytucji. Nie sądzę, aby inne samorządy chciały uczestniczyć finansowo w tym zakupie.

Wicestarosta – jednak jestem przekonany, że należy wystąpić do innych samorządów z pełną informację nt. potrzeb WTZ w Marianowie i konieczności zakupu samochodu. Ciężar finansowy powinien być rozłożony także na inne podmioty, dobrze jak część samorządów wyrazi chęć udziału finansowego. Same rozmowy nie wystarczają, należy formalnie zwrócić się z wnioskiem do gmin i Prezydenta Miasta Łomża.

Starosta – na tym etapie proponuję zaakceptować wniosek WTZ w Marianowie, jednak jednocześnie uważam, że Zarząd Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej powinien wystąpić do samorządów gminnych oraz miasta Łomża o wsparcie w przedmiotowym zakresie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali propozycję Pani Starosty.

Ad 7 Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Edward Jarota – w związku z nieotrzymaniem środków budżetu państwa, według klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą 9, w rozdziale 85395 w 2015 r. od Instytucji Pośredniczącej na realizację projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, proszę o zabezpieczenie kwoty 5.215,12 zł na zrealizowanie wydatków w okresie styczeń – luty 2015 r. Kwota ta jest niezbędna do prawidłowego rozliczenia projektu, który kończy się z dniem 28 lutego br., a wpływ środków od Instytucji Pośredniczącej po tym terminie uniemożliwi jego prawidłową realizację (kopia wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że nie widzi przeszkód co do zabezpieczenie kwoty 5.215,12 zł na zrealizowanie wydatków w okresie styczeń – luty 2015 r.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zabezpieczenie kwoty 5.215,12 zł na zrealizowanie wydatków w okresie styczeń – luty 2015 r.

Ad 8 Elżbieta Gosk – gł. specjalista w Wydziale PRS – Zadaniem Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej ofert przy pomocy Karty Oceny Oferty I i II, a także sporządzenie wykazu ofert i realizujących je podmiotów, które rekomenduje się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego do udzielenia dotacji z budżetu Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert. Sporządzenie wykazu ofert i realizujących je podmiotów, które nie rekomenduje się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego do udzielenia dotacji z budżetu Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert ze względu na uchybienia formalne oraz na uzyskanie niskiej oceny przez Komisję. Członkowie komisji przed przystąpieniem do pracy podpisują oświadczenie o bezstronności
i poufności lub powiadamiają do protokołu o zachodzącym konflikcie interesów.
Przystępując do oceny ofert Komisja sprawdza czy podmioty, które zgłosiły oferty spełniają wymogi formalne (załącznik Nr 1 do regulaminu – Karta Oceny Oferty I), mają w swoim statucie zadania zgodne z zakresem ogłoszonego konkursu i oferty odpowiadają zakresowi ogłoszonego konkursu. O odrzuceniu ofert decyduje Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Członkowie Komisji przy ocenie poszczególnych ofert wypełniają Kartę Oceny Oferty II (załącznik Nr 2 do regulaminu) stosując następujące kryteria i skalę ocen:
1) Merytoryczne: merytoryczna wartość oferty: stopień w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania (możliwość realizacji zadania publicznego), zasięg działania, atrakcyjność, nowatorstwo, możliwość kontynuacji, cykliczność skala ocen 0-27,
2) Finansowe: koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych oferenta, inne źródła finansowania, planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków. Skala ocen 0-13,
3) Organizacyjne: posiadane zasoby kadrowe, kwalifikacje kluczowych osób realizujących zadanie dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu skala ocen 0-10,
4) Ocenę dotychczasowej współpracy z administracją publiczną, z lokalnym samorządem, rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach, opinie
i rekomendacje – skala ocen 0-5 punktów.
Ocena łączna danej oferty wystawiana przez członka Komisji jest sumą wystawianych ocen cząstkowych. Suma ocen wystawionych przez poszczególnych członków Komisji tworzy listę rankingową stanowiącą podstawę do proponowania wysokości dofinansowania. Komisja rekomenduje Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego oferty, które uzyskały największą ilość punktów.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych należących właściwości Powiatu Łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 6/18/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad 9 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 r. dotyczy wniosku Dyrektora PUP w Łomży – przyjęcia po stronie planu dochodów i wydatków budżetu kwoty 260.866,00 zł – w ramach realizacji projektu „Aktywni i efektywni”, we współpracy z partnerami samorządowymi z Kolna i Zambrowa.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 r. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 6/19/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad 10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 został przygotowany w oparciu o zmiany w budżecie, które miały wpływ na kształt WPF, a przede wszystkim zmieniła się wysokość deficytu uchwalonego przez Wysoką Radę na 2015 roku w grudniu 2014 roku. Deficyt budżetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie 1.226.157,00 zł, wzrósł o kwotę 47.802,00 zł. i będzie sfinansowany ze środków nadwyżek lat ubiegłych. Zmiany szczegółowo omówię przy projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2015 rok. Ponadto po zamknięciu roku 2014, należało wprowadzić faktyczne wykonanie budżetu za ten rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.

Ad 11 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok zawiera 7 załączników. W załącznikach tych wprowadzono zmiany, które już zostały przyjęte uchwałami zarządu powiatu (za okres od stycznia do chwili obecnej) i proponowane zmiany przez organ wykonawczy powiatu , które mogą być przyjęte tylko przez organ stanowiący. Te zmiany zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 7 do projektu niniejszej uchwały. Proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł tytułem planowanych wpłat od rodzin biologicznych za dzieci w pieczy zastępczej. Z informacji z Ministerstwa Finansów dot. wysokości subwencji ogólnej w poszczególnych częściach wynika, że dla powiatu łomżyńskiego zaplanowano subwencje mniejszą o kwotę 3.802,00 zł. Dlatego, też należy o tę kwotę zmniejszyć planowane dochody powiatu. Po stronie wydatków budżetu proponuje się wprowadzić kwotę 50.000,00 zł, tytułem dotacji na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup inkubatora. W wyniku zmian planu dochodów i wydatków zwiększy się planowany deficyt, zapisany w uchwale budżetowej z kwoty 1.178.355,00 zł do kwoty 1.226.157,00 zł (47.802,00 zł). Zmiany te zostały zapisane w § 2 i 3 projektu omawianej uchwały. W § 4 projektu uchwały proponuje się przeniesienie środków zaplanowanych na wydatki bieżące na majątkowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup samochodu dla PUP w Łomży, który jest niezbędny do wyjazdów pracowników kontrolujących zakłady pracy i osoby bezrobotne, z którymi zostały zawarte umowy. Proponuje się przenieść kwotę 40.000 zł w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Zmieniony został załącznik Nr 3 uchwały budżetowej , który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1, a dotyczący zadań i zakupów inwestycyjnych. W wyniku zmian wartość zadań zwiększyła się z kwoty 2.257.983,00 do wysokości 2.297.983,00 zł. Wprowadzone zostały środki, uzyskane w wyniku przesunięcia między paragrafami w planie finansowym PUP w Łomży, nowe zadanie zapisano w poz. 8 omawianego załącznika. Ponadto zmniejszono w części środki – o 340.000,00 zł na wkład własny zapisane w poz. 3 o kwotę 35.000,00 zł na nowe zadanie zapisane w poz. 4. W tej pozycji został zabezpieczony udział (50%) powiatu na realizację wspólnego przedsięwzięcia z gm. Łomża (po podpisaniu porozumienia). Załącznik nr 2 niniejszego projektu uchwały (w uchwale budżetowej był oznaczany jako nr 4) zmieniony został po wprowadzeniu dodatkowych środków na realizację projektów unijnych z edycji 2007-2013. Ponadto należało wprowadzić zmiany w załączniku „Przychody i rozchody budżetu, w wyniku zmiany wysokości deficytu budżetowego – załącznik Nr 3 niniejszej uchwały oraz załącznik nr 4 (przy uchwale budżetowej nr 6) po wprowadzeniu dotacji uzyskanych w okresie od stycznia do chwili obecnej).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

Ad 12 Starosta poinformowała, że proponowany porządek obrad IV sesji Rady Powiatu obejmuje następujące zagadnienia:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015-2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie najmu nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia na realizację zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok.
14. Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego za rok 2013.
15. Sprawozdanie z „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012 – 2015”.
16. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży z realizacji zadań biblioteki powiatowej.
17. Sprawozdanie z działalności Muzeum Przyrody w Drozdowie w roku 2014 oraz plan pracy na 2015 rok.
18. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2014.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad 13 1) Starosta w sprawach różnych o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski poinformował, że projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łomża w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych publicznych wynika z wniosku Wójta Gminy Łomża, natomiast ZDP nie wnosi żadnych uwag do tej kwestii i pozytywnie opiniuje przedmiotowe przekwalifikowania dróg publicznych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łomża w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych publicznych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 6/20/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad 13 2) Starosta o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski poinformował, że wniosek o przejęcie części działki – na styku z drogą powiatową w m. Wygoda, na długości 27 m i szerokości 2,5 m został złożony przez prywatnych właścicieli, którzy aktualnie przeprowadzają podział swojej nieruchomości. Kontynuując poinformował, że ww. przejęcie części działki leży w interesie Powiatu Łomżyńskiego, bowiem prace w tym zakresie samorząd musiałby wykonać we własnym zakresie, a przy tym koszty podziału przejmuje na siebie wnioskodawca (kopia wniosku w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali ww. wniosek.

Ad 13 3) Starosta przypomniała, że wniosek Wójta Gminy Przytuły w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na roboty w pasie drogi powiatowej był rozpatrywany na poprzednim posiedzeniu Zarządu, jednak Wójt poprosił o weryfikację pierwotnego stanowiska Zarządu w tej sprawie. Uzasadnił to tym, że kwota partycypacji się zmieniła – po przetargu zmalała o około 30 %. Ponadto złożenie wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych wymaga wsparcia ze strony Powiatu.
Reasumując podkreśliła, że ww. wsparcia można ewentualnie udzielić ze środków na współpracę z gminami. Wójt także zadeklarował, że w bieżącej kadencji samorządowej nie będzie więcej wnioskował o wsparcie finansowe ze strony Powiatu.

Tomasz Chojnowski – czy wcześniej podobne przypadki były wspierane przez Powiat?

Janusz Świderski – zdarzało się, że w częściej swoje Powiat wspierał takie przedsięwzięcia.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na roboty w pasie drogi powiatowej – w wysokości 50 % środków wskazanych w ww. wniosku.

Ad 13 4) Starosta poinformowała, że wpłynął wniosek (ustny) Wójta Gmina Łomża o zabezpieczanie środków na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej dot. przebudowy drogi powiatowej przez m. Jednaczewo. Koszt tego zadania to około 30.000,00 zł. Wójtowi bardzo zależy na tej sprawie i prosił o pilne ustosunkowanie się do kwestii.
Reasumując podkreśliła, że wspierając takie przedsięwzięcia należy mieć na uwadze to, że ważność dokumentacji ma 2 lata i nie można dopuścić do marnotrawienia środków w tym zakresie.

Irena Przybylak – uważam, że należy dokonać kompleksowego przeglądu dokumentacji technicznych na drogi powiatowe, które zostały już wykonane i nawiązują do tego wystosować do każdej z gmin informacje w tym zakresie. Musimy uzyskać deklaracje, czy tymi inwestycjami są zainteresowane poszczególne gminy.

Wicestarosta – uważam, że zmiany nastąpiły po wyborach. Temat Jednaczewa był już wielokrotnie przerabiany, natomiast teraz nowy Wójt jest zainteresowany inwestycją w tej miejscowości.

Starosta uzupełniając poinformowała, że Wójt Gminy Łomża wnioskuje o pokrycie 50 % kosztów tej inwestycji, czyli kwoty około 15.000,00 zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek Wójt Gminy Łomża w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie 50 % kosztów wykonania dokumentacji technicznej dot. przebudowy drogi powiatowej przez m. Jednaczewo.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 6-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: wtorek, 24 lut 2015 13:19
Data opublikowania: wtorek, 24 lut 2015 13:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1064 razy