BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Sporządzenie nowych uproszczonych planów urządzenia lasu

W roku 2015 z uwagi na utratę ważności niektórych uproszczonych planów urządzenia lasu, Starostwo Powiatowe w Łomży przystąpi do sporządzenia nowych planów m. in. dla wsi: Bienduszka, Kuzie, Laski, Osowiec, Piasutno Żelazne, Poredy i Wyk, gm.Zbójna
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Łomży wystąpiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych planów.

Na podstawie art. 48 ust. 4 cyt. ustawy informuje się, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych dokumentów.
Data powstania: czwartek, 26 lut 2015 09:59
Data opublikowania: czwartek, 26 lut 2015 10:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:19
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 964 razy