BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 7/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 lutego 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.30, natomiast zakończenie o godzinie 13.45.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta.
2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
4. Irena Przybylak - członek Zarządu.
5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 6-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 r.
4. Sprawy różne:
 Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych roku 2015 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5-ma głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 6-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 6-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma, głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad 3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 r. dotyczy zmian jakie zostały wprowadzone przez kierowników jednostek – na mocy uchwały budżetowej na 2015 rok, a konkretnie ujmuje zmiany związane z akceptacją wniosków Dyrektora ZDP i PUP w Łomży i Pani Starosty. Zmiany te nie odnoszą się do wydatków majątkowych i zmian w planie wydatków osobowych poszczególnych jednostek.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 r. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 7/21/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 4 (sprawy różne) Elżbieta Gosk – gł. specjalista w Wydziale PRS – w ubiegłym tygodniu obradowała Komisja Konkursowa powołana w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu w ramach otwartego konkursu ofert. W każdym z trzech działań odrzucono jedną ofertę, bowiem nie wystarczyło środków na wszystkie wnioski. Paragraf nr 1 projektu uchwały szczegółowo określa dofinasowane wydarzenia, które zarekomendowała Komisja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych roku 2015 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 7/22/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie zgłosili innych tematów.


Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 7-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 3 mar 2015 13:01
Data opublikowania: wtorek, 3 mar 2015 13:02
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 649 razy