BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 8/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 marca 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.30, natomiast zakończenie o godzinie 13.45.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
2. Irena Przybylak - członek Zarządu.
3. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Wicestarosta – Lech Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 7-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
4. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 3-ma głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei Starosta ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad 2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 7-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 7-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3-ma, głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad 3 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – poinformował, że projekt uchwały zmiany regulaminu organizacyjnego dotyczy zmian w strukturze i zatrudnieniu. Głównie zmiana polega na likwidacji referatu ds. pomocy dziecku i rodzinie w PCPR i tym samym stworzenie jasnej, przejrzystej struktury organizacyjnej – bez szczebli pośrednich. Kontynuując dodał, że w małej jednostce zatrudniającej 8 osób nie ma potrzeby utrzymywania dodatkowych stanowisk kierowniczych. Poza tym zmiana regulaminu pozwoli zracjonalizować zatrudnienie w PCPR dostosowując je do obwiązujących przepisów (m.in. uwzględnienie zespołu pieczy zastępczej) oraz innych potrzeb PCPR. Rozwiązanie takie sugerowali również pracownicy PUW, którzy w dniach 4-6 lutego przeprowadzili kontrole kompleksową PCPR. W celu zapobieżenia wydania zaleceń pokontrolnych w/w sprawach należało jak najszybciej zmienić przedmiotowy regulamin. Niniejsze zmiany były planowane już wcześniej, natomiast wspomniana kontrola tylko przyśpieszyła ich wprowadzenie.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 8/23/2015 z dnia 3 marca 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 4 Zebrani nie zgłosili innych tematów, które w ich ocenie wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.


Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 8-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.


Data powstania: czwartek, 5 mar 2015 13:48
Data opublikowania: czwartek, 5 mar 2015 13:49
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 723 razy