BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27. Nabór dotyczy zatrudnienia na czas nieokreślony.

1. Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
Tel. 86-215-69-42, fax. 86-215-69-70


2. Określenie stanowiska urzędniczego - główny księgowy.


3. Wymiar etatu: pełny – od 1 czerwca 2015 r.


4. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- ukończone jednolite studia magisterskie ekonomiczne, ekonomiczne wyższe studia zawodowe oraz uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości.


5. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w księgowości budżetowej,
- znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
- znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
- znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej i samorządowych,
- znajomość przepisów z zakresu PFRON,
- znajomość przepisów podatkowych,
- znajomość przepisów płacowych, kadrowych i ZUS,
- znajomość obsługi programów komputerowych w tym finansowo – księgowych, płacowych,
„Płatnik”.


6. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
- nadzór i obsługa finansowo-księgowa,
- analiza wydatków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i płacowych,
- prowadzenie księgowości dotyczącej zaangażowania wydatków budżetowych i środków finansowych otrzymywanych z budżetu powiatu,
- prowadzenie księgowości dochodów budżetowych,
- prowadzenie rachunkowości jednostki,
- prowadzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- rozliczenie środków PFRON i programów realizowanych z PFRON,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- naliczanie wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych i dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS,
- rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych,
- współpraca z bankiem w zakresie prowadzonych spraw,
- sporządzanie planów finansowych, sprawozdań finansowych i bilansów,
- przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących powierzonych zadań,
- nadzór i kontrola finansowa jednostek pomocy społecznej: domów pomocy społecznej, ośrodka wsparcia i warsztatu terapii zajęciowej,
- obsługa programów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, Płatnik, Bestia, CAS.


7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym, w budynku trzykondygnacyjnym z windą,
- praca administracyjno-biurowa,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.


8. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia,
- kserokopie świadectw pracy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2008 r., Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)."


9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do dnia 26 marca 2015 r. godz.15.30 włącznie.
Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 - I piętro, pok. 209 (sekretariat). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży."

Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://powiatlomzynski.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej PCPR.


Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży
Edward Jarota

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 13 mar 2015 11:14
Data opublikowania: piątek, 13 mar 2015 11:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:20
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1363 razy