BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2013r.,poz.907), zamawiający zawiadamia, iż w dniu 11.03.2015r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

1
GN-III.6641.2.4.2015
Łomża dnia 2015-03-12
Zawiadomienie o wyborze oferty
Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2013r.,poz.907), zamawiający zawiadamia, iż w dniu 11.03.2015r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I. Zamawiający:
1) Nazwa: Powiat Łomżyński
2) Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, woj. podlaskie
II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 27063-2015.
III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1) Rodzaj zamówienia: Usługi
2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), prowadzonej w systemie TurboEwid, obejmującej obręby: Andrzejki, Kisiołki, Boguszyce, Dłużniewo, położone w gminie Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie.
V. Kwota jako Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia – 98 000,00 zł.
VI. Wpłynęło 6 ofert:
Część a:
Oferta nr 1. Przeds.Usług Geodezyjnych Alicja Bagno i Robert Woiński 38-300 Gorlice, ul.Kopernika 10, (kryterium cena - 40pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 50pkt), Oferta nr 2. Usługi Geodezyjne STALOŃCZYK, inż.Zdzisław Stalończyk 16-030 Supraśl, Ciasne,ul.Spacerowa 8, (kryterium cena - 80pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 90pkt), Oferta nr 3. Usługi Geodezyjne GEOSAWICKI mgr inż.Piotr Krzysztof Sawicki ul.Warzywna 53,15-197 Białystok, (kryterium cena – 86pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 96pkt), Oferta nr 4. Usługi Geodezyjne Agata Łachacz, 07-410 Ostrołęka, ul.Mjr.H.Sucharskiego 4/13, (kryterium cena – 90pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 100pkt ), Oferta nr 5. Usługi Geodezyjne Krzysztof Dmochowski 18-400 Łomża, ul.Mazowiecka 2/26, (kryterium cena – 41pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 51pkt), Oferta nr 6. Usługi Geodezyjne Katarzyna Alicja Dymek ul.Łomżyńska 37/9, 18-416 Zbójna, (kryterium cena – 58pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 68pkt),
Część b: Oferta nr 1. Przeds.Usług Geodezyjnych Alicja Bagno i Robert Woiński 38-300 Gorlice, ul.Kopernika 10, (kryterium cena - 52pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 62pkt), Oferta nr 2. Usługi Geodezyjne STALOŃCZYK, inż.Zdzisław Stalończyk 16-030 Supraśl, Ciasne,ul.Spacerowa 8, (kryterium cena - 90pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 100pkt), Oferta nr 3. Usługi Geodezyjne GEOSAWICKI mgr inż.Piotr Krzysztof Sawicki ul.Warzywna 53,15-197 Białystok, (kryterium cena – 84pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 94pkt), Oferta nr 4. Usługi Geodezyjne Agata Łachacz, 07-410 Ostrołęka, ul.Mjr.H.Sucharskiego 4/13, (kryterium cena – 75pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 85pkt ), Oferta nr 5. Usługi Geodezyjne Krzysztof Dmochowski 18-400 Łomża, ul.Mazowiecka 2/26, (kryterium cena – 59pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 69pkt), Oferta nr 6. Usługi Geodezyjne Katarzyna Alicja Dymek ul.Łomżyńska 37/9, 18-416 Zbójna, (kryterium cena – 52pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 62pkt).
2
VII. Wybór oferty:
Część a:
1. Wykonawca – oferta nr 4.
Nazwa: Usługi Geodezyjne Agata Łachacz, 07-410 Ostrołęka, ul.Mjr.H.Sucharskiego 4/13, (kryterium cena – 90pkt, kryterium gwarancja – 10pkt, łącznie – 100pkt ).
2. Cena brutto wybranej oferty: 26 900,00zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.
Część b:
1. Wykonawca – oferta nr 10
Nazwa: Usługi Geodezyjne STALOŃCZYK, inż.Zdzisław Stalończyk 16-030 Supraśl, Ciasne,ul.Spacerowa 8, (kryterium cena - 90pkt, kryterium gwarancja - 10pkt, łącznie - 100pkt).
2. Cena brutto oferty wybranej: 38 400,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.
VIII. Umowy zostaną zawarte po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
S T A R O S T A Elżbieta Parzych

Data powstania: piątek, 13 mar 2015 13:37
Data opublikowania: piątek, 13 mar 2015 13:42
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 1356 razy