BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 11/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 22 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.30, natomiast zakończenie o godzinie 10.15.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta.
2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
4. Irena Przybylak - członek Zarządu.
5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 10-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
4. Rozpatrzenie wniosku Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie środków finansowych na wkład własny do projektu związanego z remontem budynku Muzeum Przyrody.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia i realizacji Powiatowego programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o rozwiązanie rezerwy na wypłatę odszkodowania.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych o dokonanie zmian w planie wydatków na 2015 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku ZDP o zabezpieczenie środków w budżecie na przebudowę drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nieławice-Kokoszki-Guty-Kownaty na odcinku ok. 500 m.
9. Rozpatrzenie wniosku ZDP o zabezpieczenie środków w budżecie na wykup działek pod przebudowę drogi w m. Jankowo Młodzianowo.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Nowogrodu o zabezpieczenie środków finansowych na zaprojektowanie i wykonanie chodnika i parkingu przy ul. Łomżyńskiej w Nowogrodzie.
11. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego i Gminą Nowogród.
12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży o ufundowanie nagrody pieniężnej na XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA.
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2014 rok.
16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.
17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
19. Zapoznanie z projektem porządku dziennego V Sesji Rady Powiatu.
20. Sprawy różne:
Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu:
1) w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,
2) w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego,
3) w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Łomżyńskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 10-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 10-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma, głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad 3 Mieczysław Bieniek – Dyrektor PUP w Łomży – intensywna praca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży, związana z obsługą dużej liczby interesantów zmusza Urząd do cyklicznej modernizacji istniejącego sprzętu, niekiedy także do jego kompleksowej wymiany. W związku z powyższym istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania sprzętu wykorzystywanego przez PUP w Łomży, lecz nadal możliwego do eksploatacji, stanowiącego równocześnie własność Powiatu Łomżyńskiego. Propozycją przejęcia wspomnianego sprzętu zainteresowane jest kilka instytucji w tym: Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży, Stowarzyszenie „Dlatego Warto”, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży oraz Komenda Miejskiej Policji w Łomży. Należy nadmienić, iż ROK w Łomży jako powiatowa jednostka organizacyjna ma pierwszeństwo w nieodpłatnym przejęciu majątku ruchomego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 11/33/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 4 Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie – przybliżyła temat związany z opracowaniem i przygotowaniem dokumentacji wykonawczej i architektonicznej remontu budynku Muzeum Przyrody przy wsparciu środkami pochodzącymi od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspomniała o otrzymanym w b.r. dofinansowania ww. prac w kwocie 30.000,00 zł netto, pokrywających blisko 74,65% poniesionych kosztów. Pozostała część, tj. 25,35% to tzw. wkład własny do wniosku. Ogólna kwota o, którą zabiega Muzeum Przyrody w Drozdowie wynosi 34.072,93 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie rozpatrzyli wniosek Muzeum Przyrody w Drozdowie o przyznanie środków finansowych na wkład własny do projektu związanego z remontem budynku Muzeum Przyrody (kopia wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 roku Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad 5 Edward Jarota – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) nakłada na powiat w ramach realizowanych przez niego zadań własnych, opracowanie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017. Opracowany dokument został sporządzony w oparciu o pewne priorytety, między innymi: promocja rodzicielstwa zastępczego, program wsparcia dla rodzin zastępczych (obecnie na terenie powiatu jest 38 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 71 dzieci) oraz wsparcie działań na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych. Dla przypomnienia w 2014 roku do rodzin naturalnych powróciła trójka dzieci. Dyrektor PCPR w Łomży wskazał na dobrą współpracę w zakresie merytoryczno-konsultacyjnym pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży a Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Łomży. Ponadto opracowany program zakłada utworzenie w miarę finansowych możliwości w każdym kolejnym roku jego obowiązywania, tj. w ciągu trzech kolejnych lat po jednej zawodowej rodzinie. Pierwsza z nich planowana jest na lipiec 2015 rok. Dyrektor PCPR w Łomży przypomniał warunki na podstawie których działają ww. rodziny zawodowe. W dalszej części swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na problem braku asystentów rodziny. Jednak wskazał, że od tego roku wszystkie gminy będą musiały zatrudnić osobę pełniącą taką funkcję.

Irena Przybylak – czy rodzina zawodowa może nie mieć własnych dzieci?

Edward Jarota – u takiej rodziny jak najbardziej mile widziane są własne dzieci, jednak ich brak nie wyklucza aby rodzina zastępcza stała się rodziną zawodową.

Irena Przybylak – czy rodzina ubiegające się o status rodziny zawodowej sprawdzana jest w jakikolwiek sposób?

Edward Jarota – rodzina, co do której istnieją plany aby zmienić jej status na rodzinę zawodową w lipcu 2015 roku jest rodziną zastępczą od co najmniej 15 lat, gdzie systematycznie podlegała i nadal podlega sprawdzaniu pod wieloma względami.

Tomasz Chojnowski – ile docelowo planowanych jest utworzenie takich rodzin?

Edward Jarota – tak jak już wspomniałem, planowane jest utworzenie 3 rodzin w okresie obowiązywania niniejszego programu, oczywiście w miarę zgromadzenia na ten cel środków finansowych.

Irena Przybylak – jak wyglądają koszty utrzymania rodziny zawodowej?
Edward Jarota – przepisy podają, że rodzina zawodowa nie może dostać mniejszego wynagrodzenia niż 2.000,00 zł miesięcznie brutto (jako wynagrodzenie założyciela rodziny). Następnie za każdym dzieckiem, które przyjmuje rodzina zawodowa idą kolejne pieniądze. Natomiast w rodzinie zastępczej przeciętny koszt na jedno dziecko to około 1.000,00 zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017.

Ad 6 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – przedstawiła wniosek o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej dz. 600, rozdz. 60014, § 6050 w kwocie 701,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomość w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1836B we wsi Wagi, gmina Przytuły.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o rozwiązanie rezerwy na wypłatę odszkodowania (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad 7 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – zapoznała zebranych z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o dokonanie zmian w planie wydatków na 2015 rok. W nawiązaniu do przyznanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zwróciła się o jednoczesne zwiększenie środków dz. 600, rozdz. 60095, § 4700 o kwotę 6.741,00 zł. i zmniejszenie środków dz. 600, rozdz. 60014, § 4700 o kwotę 1.348,20 zł. Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży wskazała, iż koszt kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców zostanie sfinansowany w wysokości 80% faktycznie poniesionych kosztów, tj. 5.392,80 zł. z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zaś pozostałe 20%, mianowicie 1.348,20 zł stanowią koszty pracodawcy.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że w przedstawionej sprawie została sporządzona uchwała Rady Powiatu zmieniająca plan wydatków na 2015 rok.

Irena Przybylak – z jakiego zakresu są to szkolenia?

Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – poinformowała, iż są to ogólne szkolenia dla pracowników i pracodawców ZDP w Łomży bezpośrednio związanych z wykonywaniem przez nich pracy, gdzie bez danej umiejętności praca nie może zostać wykonana w sposób należyty

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – jako przykład podała szkolenie w poszczególnych kategoriach prawa jazdy, koszty pokrycia badań lekarskich i przystąpienia do egzaminy sprawdzającego nabytą umiejętność.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o dokonanie zmian w planie wydatków na 2015 rok (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad 8 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – przybliżyła kwestię przebudowy drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nieławice-Kokoszki-Guty-Kownaty na odcinku Kokoszki do granicy gminy Wizna o długości 500 m i zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 w kwocie 100.000,00 zł. Podkreśliła, iż wartość kosztorysowa planowanej inwestycji szacowana jest na 400.000,00 zł. Wójt Gminy Wizna podpisał porozumienie, w którym to deklaruje wsparcie finansowe w kwocie 300.000,00 zł. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży jest w posiadaniu pełnej dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę oraz innych niezbędnych dokumentów koniecznych do rozpoczęcia planowanej przebudowy. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo, że wspomniana kwota 100.000,00 zł może ulec pomniejszeniu ze względu na różnicę cenową z kosztorysu i z ostatecznej realizacji prac.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zaznaczyła, że zabezpieczenie środków w kwocie 100.000,00 zł nastąpi z kwoty, która wpłynęła z Urzędu Gminy Piątnica po rozliczeniu inwestycji zrealizowanej w ubiegłym roku.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zabezpieczenie środków w budżecie na przebudowę drogi powiatowej nr 1962B Wizna-Srebrowo-Mrówki-Nieławice-Kokoszki-Guty-Kownaty na odcinku około 500 m (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad 9 Barbara Chojnowska – reprezentując Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży zwróciła się z wnioskiem o zabezpieczenie środków w budżecie na wykup działek pod przebudowę drogi w miejscowości Jankowo Młodzianowo. Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży przypomniała, że dokumentacja projektowa na przebudowę drogi została opracowana już w 2004 roku z przeniesieniem jej na 2015 rok. Ponadto dla inwestycji została wydana także decyzja środowiskowa. Zaznaczyła jednak, że przedmiotowy podział działek w liczbie 66 jest niezbędnym elementem do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego przez ZDP w Łomży prowadzącego do uzyskania zezwolenia na realizację wskazanej inwestycji.

Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – jak wygląda realizacja planów na przebudowę drogi gminnej będącej w pobliżu omawianej drogi powiatowej?

Barbara Chojnowska – dokumentacja po stronie Urzędu Miasta i Gminy Nowogród jest także na ukończeniu. Ponadto istnieją plany aby obie inwestycje weszły w skład jednego projektu w ramach tzw. „Schetynówki”. Należy wskazać, iż obie drogi były realizowane przez tego samego projektanta.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zabezpieczenie środków w budżecie na wykup działek pod przebudowę drogi w miejscowości Jankowo Młodzianowo (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad 10 Barbara Chojnowska – przedstawiła wniosek (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu) skierowany przez Burmistrza Nowogrodu w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zaprojektowanie i wykonanie chodnika i parkingu przy ul. Łomżyńskiej w Nowogrodzie. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży posiada dokumentację na wykonanie chodnika i parkingu oraz wymagane zgłoszenie robót. Kosztorys inwestorski oszacował koszt wykonania prac związanych z inwestycją na kwotę około 280.000,00 zł

Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – czy Pan Burmistrz deklarował jakąkolwiek pomoc finansową we wskazanej kwestii?

Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – póki co Pan Burmistrz nie wspominał o udzieleniu ze swojej strony wskazanej pomocy przy realizacji inwestycji.

Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – wspomniał, iż początkowe ustalenia były zdecydowanie inne. Miały podobna formę jak było to na przykładzie Śniadowa, gdzie gmina na własny koszt zakupiła materiał, a Powiat w ramach swojej jednostki organizacyjnej, czyli ZDP w Łomży zrealizował zadanie.

Irena Przybylak – zaproponowała, aby w dalszym ciągu wspierać przyjętą zasadę współfinansowania prac łącznie przez gminę i powiat.

Starosta – Elżbieta Parzych – czy istnieje możliwość podziału omawianego projektu?

Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – nie ma takiej możliwości, jest to projekt kompleksowy. Zainteresowane osoby dokonały oględzin dokumentacji projektowej.

Starosta – Elżbieta Parzych – zaproponowała odroczenie przedmiotowej sprawy na następne posiedzenie Zarządu Powiatu oraz zaproszenie na nie Pana Burmistrza.

Zebrani przychylili się do w. propozycji.

Ad 11 Barbara Chojnowska – przedstawiła projekt porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego a Gminą Nowogród. Wspomniała, iż celem porozumienia jest wzajemna pomoc w bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych. Nie jest to pomoc stricte finansowa lecz przede wszystkim opiera się na wspólnym dbaniu o porządek panujący na drogach żwirowych i gruntowych, utrzymaniu czystości i przejezdności pasów drogowych (jak np. odśnieżanie dróg).

Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – czy porozumienie nie może obowiązywać na czas nieokreślony?

Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – była już taka propozycja ale prawnie nie ma takiej możliwości, porozumienie wygasa z końcem każdego roku w którym zostało zawiązane.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – potwierdziła, że roczny budżet nie daje możliwości podjęcia porozumienia na okres dłuższy niż jeden rok. Pomimo, że nie jest to do końca pomoc finansowa to porozumienie pociąga za sobą pewne koszty.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli Porozumienie Nr 6/2015 podpisane pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego i Gminą Nowogród (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

W związku z obecnością Pani Barbary Chojnowskiej – Zastępcy Dyrektora ZDP w Łomży, radni przedstawili swoje wolne wnioski:

1) Irena Przybylak – przedstawiła uwagi co do prac przy układaniu kanalizacji w pobliżu skarpy w miejscowości Drozdowo.

Barbara Chojnowska – obiecała interwencje w opisanej sprawie, pracownik ZDP w Łomży dokona oględzin, a następnie zostanie to wykorzystane przy końcowym odbiorze inwestycji.

2) Antoni Włodkowski – zgłosił niedrożność studzienki kanalizacyjnej w obrębie dwóch posesji w Piątnicy Włościańskiej, ponowił załatanie dziur w asfalcie w granicach jednej z ulic w Piątnicy w kierunku Czarnocina oraz na wniosek strażaków wyczyszczenie przepustu przy remizie w Kalinowie.

Barbara Chojnowska – obiecała pomoc przy rozstrzygnięciu przedstawionych problemów.

3) Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – przypomniał sprawę Państwa Wiśniewskich z Piątnicy dotyczącą wykonania wjazdu na prywatną posesję z drogi głównej zlokalizowanej w okolicy zatoki autobusowej. Przy jakiej decyzji stoi ZDP w Łomży?

Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – wskazała, że przedmiotowa sprawa od dłuższego czasu jest tematem postępowań przed różnymi instytucjami. SKO w Łomży na podstawie wydanej przez ZDP w Łomży ekspertyzy wskazało w decyzji ostatecznej, że nie ma jakiejkolwiek możliwości zrobienia zatoki. Taką też decyzje podtrzymuje ZDP w Łomży.

Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – jest skłonny do ponownego rozpatrzenia sprawy. Jako przykład podał wiele podobnych sytuacji mających miejsce na terenie Miasta Łomży, gdzie ruch pieszy i drogowy jest znacznie większy niż w Piątnicy. Zaproponował, aby Państwo Wiśniewscy zobowiązali się na własny koszt przesunąć zatokę autobusową.

4) Antoni Włodkowski – przypomniał o uzupełnieniu żwiru przy mostku na zakręcie w miejscowości Taraskowo.

Ad 12 Starosta – Elżbieta Parzych – poprosiła Skarbnik Powiatu o krótkie zreferowanie wniosku Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży o ufundowanie nagrody pieniężnej na XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – ufundowana nagroda pieniężna w wysokości 2.000,00 zł zostanie przekazana zespołowi, który wykaże się znakomitym poziomem artystycznym na tegorocznym Festiwalu Teatralnym. Po rozmowie z Panią Starostą środki na ten cel zostaną zapewnione i formalnie usankcjonowane w uchwale Zarządu Powiatu.

Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – dodał, iż współpraca z Teatrem Lalki i Aktora w Łomży nieprzerwanie trwa od kilkudziesięciu lat. Zaproponował Dyrektorowi Teatru aby w kolejnych latach złożył swój wniosek już na etapie planowania budżetu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Łomży o ufundowanie nagrody pieniężnej na XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad 13 Starosta – Elżbieta Parzych – poprosiła Skarbnik Powiatu o zwięzłe przedstawienie Uchwały Nr 11/34/2015.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wskazała, że w § 1 ww. uchwały dokonano przeniesienia z rezerwy budżetowej na „inwestycje drogowe” kwotę 701,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (zadania własne) zgodnie z załącznikiem nr 1 do wspomnianej uchwały.
Ponadto przedstawiła, że w § 2 Uchwały Nr 11/34/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego doszło do zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę 6.015,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt B. Podstawą dokonanych zmian było podpisane w dniu 10 kwietnia 2015 roku porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Łomży a Starostwem Powiatowym na wykonanie przez powiat zadań geodezyjnych należących do Urzędu Miasta Łomży.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi: dochody ogółem 26.545.255,00 zł (w tym: dochody bieżące 25.971.454,00 zł, dochody majątkowe 573.801,00 zł) oraz wydatki ogółem 27.771.412,00 zł (w tym: wydatki bieżące 25.172.429,00 zł, wydatki majątkowe 2.597.983,00 zł).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża oraz podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (Uchwały Nr 11/34/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad 14 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem Uchwały Nr 11/35/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok. W § 1 omawianej uchwały dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 5.393,00 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, § 2700, która stanowi 80% środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki te zostaną przekazane w ramach umów zawartych pomiędzy Starosta Łomżyńskim w imieniu, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży a Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży. Umowy zostaną podpisane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a środki pochodzić będą z Funduszu Pracy, które zostały przeznaczone na finansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Następnie przedstawiła zmiany wydatków budżetu powiatu zawarte w § 2 ww. uchwały. Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 5.393,00 zł na zadania własne i plan finansowy ZDP w Łomży w dziale 600, rozdziale 60095, w § 4700, na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników jednostki. Środki pozyskane zostaną w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zaś 20% to wkład własny jednostki (w wyniku przeniesienia między paragrafami i rozdziałami).
Ponadto Skarbnik Powiatu dokonała przeniesienia w planie wydatków bieżących kwotę 1.349,00 zł między rozdziałami w ramach działu w zakresie zadań własnych. Zmiany w planie finansowym ZDP w Łomży przedstawiają się następująco: zmniejsza się plan o kwotę 1.349,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014, § 4700 i tym samym zwiększa się plan o kwotę 1.349,00 zł w dziale 600, rozdziale 60094, § 4700. Przeniesienia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie 20% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników ZDP w Łomży w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (Uchwały Nr 11/35/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad 15 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w zwięzły sposób zreferowała kolejną uchwałę dotyczącą przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2014 rok. Rada Powiatu Łomżyńskiego otrzyma: bilans z wykonania budżetu powiatu, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych oraz łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych. Jest to coroczny obowiązek sporządzenia bilansów, które następnie Zarząd Powiatu składa Radzie Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2014 rok (Uchwały Nr 11/36/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazania organowi stanowiącemu powiatu łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2014 rok, stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad 16 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – dokonała przedstawienia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018. Proponowane zmiany w uchwale budżetowej powiatu mają istotne znaczenie dla wyniku finansowego budżetu. Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu o kwotę 184.073,000 zł, a jednocześnie zmniejszeniu o kwotę 280.505,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 57.000,00 zł, i zwiększa plan wydatków majątkowych o kwotę 237.434,00 zł. W wyniku przedstawionych zmian deficyt zwiększa się z kwoty 1.226.157,00 zł do kwoty 1.617.023,00 zł i ma pokrycie w środkach z nadwyżki z lat ubiegłych.

Tomasz Chojnowski – czy deficyt nie można w jakiś sposób pokryć z kredytu?

Barbara Gorzęba – nie ma możliwości pokrywania deficytu z kredytu, skoro są na to przeznaczone środki wolne, w innym przypadku powiat może zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.

Ad 17 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Zmiany zostały dokonane w określonych paragrafach. W załącznikach do uchwały budżetowej, tj. wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na rok 2015 w załączniku dotyczącym wykaz wydatków na programy i projekty zrealizowane w 2015 roku ze środków pochodzących z funduszy europejskich, załącznik dotyczący przychodów i rozchodów na 2015 rok, i załącznik dotyczący dotacji na 2015 rok. W § 2 proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 184.073,00 zł, a zmniejszyć o kwotę 280.505,00 zł. Kwota 184.073,00 zł zawiera w sobie zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków dla Muzeum Przyrody, dla zabezpieczenia planu wydatków z gminy Wizna, zabezpieczenie środków na wykup działek w miejscowości Jankowo Młodzianowo. Zmniejszenie budżetu o wskazaną kwotę środków, które weszły do budżetu z nadwyżki z lat ubiegłych z rozliczenia projektów unijnych. Następnie w § 3 przenosi się w planie dochodów bieżących budżetu kwotę 229.874,00 zł w ramach rozliczenia projektów unijnych, gdzie powiat jest partnerem. Ponadto w § 4 zwiększa się plan wydatków o kwotę 294.000,000 zł w zakresie zdań własnych, z tego 57.000,00 zł zwiększa się na zadania geodezyjne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 237.434,00 zł. Zabezpiecza się kwotę 23.000,00 zł na zakup serwera dla Wydziału Finansowego oraz kwotę 30.361,00 zł na pokrycie inwestycji drogowej dla wniosku złożonego przez gminę Przytuły.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

Ad 18 Starosta – Elżbieta Parzych – po krótce przypomniała założenia projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Przedstawiła propozycje radnych podwyższenia diet o około 10%. Ponadto dała pod obrady kwestie identycznych stawek diet przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji Rady Powiatu.

Irena Przybylak – czy powiat stać na taką podwyżkę?

Starosta – Elżbieta Parzych – to wszystko już zostało przeliczone, nie można przygotować projektu uchwały bez wcześniejszej konsultacji z Wydziałem Finansowym.
Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Ad 19 Starosta – przedstawiła projekt porządku dziennego V Sesji rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad 20 W sprawach różnych Starosta przedstawiła zagadnienie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego dla pozyskania środków unijnych w celu realizacji określonych zadań geodezyjnych.

1) Starosta przedstawiła zagadnienie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego dla pozyskania środków unijnych w celu realizacji określonych zadań geodezyjnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego

2) Starosta przedstawiła zagadnienie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. Objaśniając dodała, że Statut był konsultowany z radcą prawnym i Naczelnikiem Wydziału Geodezji.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

3) Starosta przedstawiła zagadnienie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Łomżyńskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. Objaśniając podkreśliła, że należy powołać odpowiednie osoby do reprezentowania Powiatu. W uchwale Rady Powiatu powoła się osoby z racji pełnienia ich funkcji, a mianowicie Starostę i Geodetę Powiatowego. Natomiast w uchwale Zarządu Powiatu dokona się imiennego wskazania podanych osób.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Łomżyńskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.


Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 11-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 14 maj 2015 11:25
Data opublikowania: czwartek, 14 maj 2015 11:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1060 razy