BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr V/15 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

, która odbyła się 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.40.
Przebieg sesji:

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym poinformował zgromadzonych o przykrym zdarzeniu, które miało miejsce w dniu obrad sesji Rady Powiatu – o nagłej śmierci radnego Powiatu Łomżyńskiego – Adama Krzysztofa Sowy i w związku z tym poprosił o uczczenie minutą ciszy tej tragicznej wiadomości.
Następnie stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

Zebrani nie wnieśli żadnych uwag.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015-2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Łomżyńskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za rok 2014.
16. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie łomżyńskim.
17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2014 rok.
18. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.
19. Sprawozdanie z działalności Powiatowego rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego w 2014 roku.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.

Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z IV-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych w powyższym protokole.
Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z IV-ej Sesji Rady Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

Ad 4 Przewodniczący Rady poprosił Panią Starostę o przedstawienie informacji z pracy Zarządu między sesjami.

Elżbieta Parzych – z racji zaistniałej sytuacji Starosta Łomżyński po krótce przedstawiła informacje o pracy Zarządu między sesjami. Poinformowała, że od ostatniej zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 25 lutego 2015 roku, odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniach tych rozpatrywane były uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie, przyjęte zostały projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Ponadto rozpatrzono szereg drobnych wniosków. Podkreślił, iż ważniejszą sprawą która miała miejsce w okresie między sesjami było wystąpienie z wnioskiem o przekazanie pomieszczeń, w których znajdują się przychodnie lekarskie położone w Łomży przy ul. J. Piłsudskiego 11A. W swojej odpowiedzi Zarząd Województwa przychylił się do nieodpłatnego przekazania wskazanych pomieszczeń, pod warunkiem, że Powiat Łomżyński co roku przez 5 lat byłby zobowiązany przekazywać na rzecz Szpitala w Łomży darowizny w wysokości co najmniej 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej. Pani Starosta zaznaczyła, że po otrzymaniu tego pisma przeprowadziła rozmowę z Marszałkami Województwa, uzasadniając, że powiat cały czas współpracuje ze Szpitalem, który dzięki temu odnosi wymierne korzyści finansowe. Następnie poinformowała, że włodarze Województwa przychylnie ukierunkowali się do zaproponowanej propozycji.
Starosta, przechodząc do innych ważnych wydarzeń, w których uczestniczyła osobiście poinformowała, że 27 marca 2015 roku Pan Dionizy Krzyna otrzymał nominację na Komendanta PSP w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

Radna – Agnieszka Zduńczyk – skierowała swoje pytanie do Dyrektora ZPOZ. Zauważyłam, że na stronie internetowej 1 kwietnia 2015 roku był ogłoszony konkurs na świadczenie usług lekarskich w Zespole Gabinetów Lekarskich Lekarza Rodzinnego Nr 2 w Łomży. Następnie w ciągu tygodnia znalazł się lekarz i zostało to pozytywnie rozpatrzone. W związku z powyższym mam pytanie ile razy i kiedy ostatnio był ogłaszany konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów w gabinecie w Miastkowie i jaki jest efekt rozmów z Panią Agnieszką Kondraciuk – lekarzem rodzinnym, która wyraziła chęć pracy w gabinecie w Miastkowie?

Radny – Sławomir Łomotowski – zwrócił się z prośbą o zapewnienie środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Pniewo, w centrum miejscowości znajduje się zakręt o koncie 90 stopni, a droga jest źle wyprofilowana, co stwarza poważne zagrożenie w czasie deszczowej pogody i zimy. Poprosił o dokonanie oględzin wskazanego miejsca i przedstawienia propozycji przebudowy. Ponadto poprosił o postawienie znaku ograniczenia prędkości do 40km/h w tejże miejscowości. Radny po udzielonej interpelacji przedstawił wniosek na piśmie.

Radna – Barbara Zalewska – ponowiła swoją prośbę o możliwość naprawy odcinka drogi w Nowogrodzie prowadzącej do cmentarza.

Radny – Jacek Albin Nowakowski – poprosił o usypanie poboczy na drodze powiatowej w rejonie Zosina i Siemienia.

Radny – Antoni Włodkowski – poprosił o uzupełnienie asfaltu na drodze Czarnocin – Drożęcin – Lubiejewo wraz z poprawieniem pobocza.

Radna – Agnieszka Zduńczyk – w poprzednim tygodniu z Gminy Miastkowo wpłynął wniosek na wykonanie dokumentacji na odcinku drogi Łuby-Kiertany – Leopoldowo, chciałabym zapytać na jakim etapie jest ten wniosek? Czy był już opiniowany przez Zarząd Powiatu?

Z kolei, Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych interpelacji lub zapytań, poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 20 porządku obrad.

Następnie ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

Ad 6 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2018, został przygotowany w oparciu o zmiany w budżecie, które miały wpływ na kształt WPF. Deficyt budżetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie 1.617.023,00 zł i wzrósł o kwotę 390.866,00 zł i będzie sfinansowany ze środków nadwyżek lat ubiegłych. Zmiany w WPF należy wprowadzać co do zasady, gdy dojedzie do zmiany wyniku finansowego budżetu.
Zmiany wprowadzone w WPF na lata 2015-2018 są konsekwencją zmian ujętych w załącznikach nr 1, 5 i 6 do uchwały Rady Powiatu zmieniającej budżet na 215 rok. Zmiany w budżecie powiatu polegają na : zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 184.073,00 zł i jednoczesnym zmniejszeniu o 280.505,00 zł, zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 57.000,00 zł oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 237.434,00 zł.

Z kolei Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015-2018 została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr V/26/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian budżetu zawiera 8 załączników. Ostatecznie proponuje się zwiększyć plan dochodów o kwotę 184.073,00 zł z tych środków, które wpłynęły z rozliczenia z lat ubiegłych. Kwota ta będzie przeznaczona na wydatki planowane i zapisane w załączniku inwestycyjnym nr 1. Ponadto zmniejsza się plan dochodów na realizację projektów unijnych, ponieważ środki na ich realizacje w kwocie 280.505,00 zł pozostały w nadwyżce z lat ubiegłych, którą należy zagospodarować. Plan wydatków budżetu proponuje się zwiększyć o kwotę 294.434,00 zł z czego 184.073,00 zł ze zwiększonych dochodów, a 110.361,00 zł ze środków z nadwyżki z lat ubiegłych. Ponadto załączniki ulegają zmianie. Zmienia się załącznik przychody-rozchody, w związku ze zmianą deficytu do kwoty 1.617.023,00 zł.

Z kolei Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr V/27/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad 8 Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiła, że w dniach 10-13 czerwca 2015 roku odbędzie się XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA. Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży zwrócił się z prośbą o ufundowanie nagrody pieniężnej w wysokości 2.000,00 zł dla zespołu, który wykaże się znakomitym poziomem artystycznym na tegorocznym Festiwalu Teatralnym. Z racji tego, że od wielu lat Powiat Łomżyński prowadzi owocną współpracę z Teatrem Lalki i Aktora proponuje się przyznać wskazaną nagrodę.

Z kolei Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr V/28/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad 9 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – przypomniał, że jak co roku PEFRON przyznaje według pewnego algorytmu pomoc dla niepełnosprawnych. Obecnie jest to kwota mniejsza, niż ta z ubiegłego roku. W związku z powyższym należy obrać odpowiednie kryteria wyboru adresatów tych środków. Dyrektor zaznaczył, że potrzeby są dwa razy większe niż nadesłane środki finansowe. Rehabilitacje zawodową prowadzi Urząd Pracy poprzez tworzenie dla tych ludzi odpowiednich stanowisk miejsc pracy. Natomiast rehabilitacja społeczna to ta, którą na co dzień wykonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Została zaproponowana kwota 100.00,00 zł na zawodową rehabilitację i 215.000,00 zł na społeczną rehabilitację. Na chwilę obecną do PCPR w Łomży wpłynęły 242 wnioski.
Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wskazania zdań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr V/29/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad 10 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) nakłada na powiat w ramach realizowanych przez niego zadań własnych, opracowanie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017. Wcześniejszy dokument obowiązywał przez lata 2012-2014. Nowy Program składa się z dwóch części. Pierwsza część to diagnoza stanu istniejącego. Głównym założeniem nowego Programu jest, aby jak najmniej dzieci trafiało do placówek opiekuńczo-wychowawczych, a więcej do rodzinnych form pieczy zastępczej, gdyż na przestrzeni lat liczba takich przypadków z roku na rok powiększa się. Zatem: należy promować rodzicielstwo zastępcze, objąć istniejące rodziny systemem wsparcia od strony finansowej, a także i szkoleniowej, w dalszym ciągu tworzyć zawodowe rodziny zastępcze. Ponadto zaznaczył, że w dalszym ciągu należy pomagać dzieciom, które trafiły do domu dziecka, w ubiegłym roku było 13 takich wychowanków. Natomiast rodzin zastępczych było 38, w których wychowywało się 71 dzieci. Pomoc dzieciom realizowana jest przy współpracy z sądami, kuratorami sądowymi, ośrodkami pomocy społecznej, policją oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Łomży.
Radny – Jacek Albin Nowakowski – kto czuwa nad prawidłowym przebiegiem współpracy pomiędzy rodziną zastępczą a wychowaniem tego dziecka, które jest w niej umieszczone? Czy jest bieżąca kontrola nad tym procesem wychowawczym?
Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – oczywiście jest taka kontrola. Są wizytacje, rodziny są monitorowane. W ubiegłym roku było 127 ocen dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i było 27 ocen rodzin zastępczych. Oceny te trafiają do sądu, które i tam także podlegają pewnej analizie. Oczywiście czasami są sytuacje, które wymagają interwencji. Przypomniał, że większość rodzin zastępczych to rodziny spokrewnione z dzieckiem. Czasem pojawia się problem niewydolności wychowawczej, zwłaszcza, gdy dzieci w wieku młodzieńczym wychowują dziadkowie. Właśnie w takich wypadkach niezbędna okazuje się pomoc psychologów. Dyrektor przypomniał o dobrej współpracy PCPR w Łomży z Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży (istnieje podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego a Prezydentem Miasta Łomży).
Radny – Jacek Albin Nowakowski – wspomniał, że osobiście zna kilka takich rodzin, gdzie widać, że rodziny zastępcze zaczynają traktować tę misję jako formę zarobienia dodatkowych pieniędzy. Natomiast kwestie wychowawcze odbiegają na dalszy plan, dzieci traktowane są jak piąte koło u wozu. Chowa ich ulica. Zaniedbywane są wizyty przez opiekunów w szkole do której uczęszczają ich wychowankowie.
Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – zapewnił o stałej kontroli takich rodzin przez pracowników PCPR w Łomży. Oczywiście potwierdził, że zdarzają się przypadki złego wychowywania dzieci w rodzinach zastępczych. Wspomniał również o jakości pracy asystentów gminnych i Ośrodków Pomocy Społecznej w gminach, które jako pierwsze powinny reagować na takie zdarzenia patologiczne. Czasem sytuacja wymaga proszenia o pomoc osoby trzecie, w przypadku zdarzenia, które miało miejsce w Gminie Łomża, o pomoc proszony był ksiądz.
Radna – Barbara Zalewska – również wskazała, że osobiście zna taką osobę pracującą na terenie Gminy Nowogród, która uprzykrza życie rodzinie, wmawia jej złe wykowywanie obowiązków przy wychowywaniu dzieci.
Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – zapewnił, że z Nowogrodu nie otrzymywał żadnych sygnałów o złej pracy asystentów. Wskazał, że jest gotowy na udzielenie pomocy w miarę swoich możliwości. Ponadto przypomniał, że rodzinę zastępczą zawodową ustanawia sąd. Rodziny zastępcze niezawodowe znane są dobrze w środowisku gminnym, a ich dochód około 1.000,00 zł to dochód na dziecko, z którego trudno można utrzymać się, przy czym koszt utrzymania wychowanka w domu dziecka to 3.500,00 zł.
Radny – Adam Zaczek – czy wizyty pracowników PCPR w Łomży w rodzinach zastępczych są wizytami zawsze zapowiadanymi?
Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – najczęściej nie. Są to wizyty w większości planowane (rozmowy, wizyty w szkole). Oczywiście czasami zdarzają się wizyty w danej rodzinie zastępczej bez wcześniejszej zapowiedzi. Zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sygnału o nieodpowiednim traktowaniu dzieci. Nie chodzi o to aby traktować te rodziny z podejrzeniem ich o złe działania. Ponadto wskazał, że w 2014 roku troje dzieci powróciło do rodzin naturalnych.
Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr V/30/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 kwietnia. 2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad 11 Starosta – Elżbieta Parzych – zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami z radnymi Powiatu Łomżyńskiego raz na cztery lata diety radnych podlegają waloryzacji. Na początku obecnej kadencji Zarząd Powiatu przygotował przedmiotową uchwałę z którą mieliście Państwo możliwość zapoznania się. Średni wzrost diet jest na poziomie około 10% , lecz tak jak mówiłam wzrost ten jest raz na cztery lata, tak więc na rok wychodzi 2,5%. Moim zdaniem to wzrost w granicach rozsądku. Omawianą uchwałę w kwestii wysokości diet oraz zrównania diet przewodniczących komisji i wiceprzewodniczących komisji pozostawiam pod dyskusje radnych. Proszę o ewentualne zgłaszanie swoich spostrzeżeń.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr V/31/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad 12 Głos zabrał Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Stanisław Kozikowski – ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nakładają na powiaty obowiązek prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków, baz danych obiektów topograficznych w skali 1:500, baz danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu, przekształcenia powiatowego zasobu kartograficznego do postaci cyfrowej i udostępnienia ich poprzez portale cyfrowe uprawnionym podmiotom. Na te cele powiat łomżyński rocznie otrzymuje z budżetu państwa około 100.000,00 zł i około 100.000,00 albo 150.000,00 zł przeznaczamy z własnego budżetu. Są to środki zbyt małe aby zadanie te, które są na powiat nałożone były wykonane we właściwym czasie. Możliwości pozyskania tych środków z budżetu państwa są ograniczone i stąd Główny Geodeta Kraju wskazał aby zainteresować się możliwością pozyskania środków z programów unijnych w nowej perspektywie. Za wzór podał inne województwa, które o takie środki już wystąpiły i je otrzymały. Dokładnie 14 kwietnia 2014 roku został podpisany list intencyjny przez Głównego Geodetę Kraju, Wojewodę Podlaskiego, Województwo Podlaskie oraz Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego w sprawie woli współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektów z zakresu cyfryzacji i modernizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładania i prowadzenia bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. Zapadło porozumienie o ubieganie się o wskazane środki w ramach dwóch projektów: Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Rozmowy na temat powołania związku miały miejsce już w minionej kadencji. Następnie 18 marca 2015 roku na Konwencie Powiatów Województwa Podlaskiego została podjęta deklaracja o wspólnym realizowaniu zadań związanych z modernizacją i cyfryzacją zadań geodezyjnych w ramach powołanego Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. Najlepszą formą na pozyskanie tych środków unijnych jest forma wspomnianego związku, która automatycznie eliminuje wewnętrzną konkurencję w ramach samego związku. Jest to projekt kompletny dla całego związku. W ramach tych dwóch projektów możliwe jest zorganizowanie dla Województwa Podlaskiego około 40.000.000,00 zł. Na zakończenie Naczelnik Wydziału pozytywnie opowiedział się za przystąpieniem do powołanego związku.
Radna – Agnieszka Zduńczyk – obecnie powiat jest członkiem Związku Powiatów Polskich, ponosi składki jako koszt swojego członkostwa. Ponadto należy do Związku Kurpiów, do Stowarzyszenia Euroregion Niemien, gdzie także ponosi koszty. Czy jest to niezbędny związek aby ubiegać się o jakieś środki? Czy nie można uczynić tego na poziomie Związku Powiatów Polskich?
Stanisław Kozikowski – kwestia powołania nowego związku była głęboko dyskutowana przy udziale Starostów. Więc pewnie gdyby była taka możliwość pozyskania środków w ramach istniejących struktur to nie byłoby konieczności tworzenia nowego związku.
Starosta – Elżbieta Parzych – nie ma możliwości korzystania indywidualnie z tych pieniędzy przez każdy powiat osobno. Wskazała, że w nowy związek wchodzą jedynie powiaty naszego województwa, a sprawy geodezyjne w Województwie Podlaskim są bardzo zaniedbane.
Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – jaką sumę pieniędzy pozyskało Województwo Kujawsko-Pomorskie na realizację tych celów?
Stanisław Kozikowski – około 30.000.000,00 zł. Ponadto dodał, że Związek Powiatów Województwa Podlaskiego jest związkiem celowym.
Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – a co z miastami, takimi jak Białystok, Suwałki i Łomża? Nie będą podmiotami konkurującymi z powiatami?
Stanisław Kozikowski – miasta te nie należą do Konwentu Powiatu. Miasta nie mogą korzystać z tego programu.
Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Barbara Zalewska – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr V/32/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad 13 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – do utworzenia i rejestracji Związku Powiatów Województwa Podlaskiego niezbędne jest przyjęcie jego statutu w identycznej wersji przez rady zainteresowanych powiatów. Za pośrednictwem Wojewody można wystąpić o rejestrację związku do organu prowadzącego rejestr. Projekt statutu był konsultowany w ramach wszystkich powiatów przystępujących do związku. Obciążeniem finansowym jest składka nie wyższa niż 10 gr od mieszkańca powiatu. Przy naszej ilości mieszkańców powiatu składka wyniosłaby około 5.000,00 zł rocznie. Inne skutki finansowe to: z Regionalnego Programu Operacyjnego na okres 5 lat dla naszego powiatu przypadałoby około 3.000.000,00 zł. Przy partycypowaniu przez powiat wskaźnikiem około 15%, rocznie przewiduje się, że otrzymamy sumę 45.000,00-50.000,00 zł.
Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – wskazał, że do reprezentacji powiatu w nowym związku będzie powołany Starosta Łomżyński wraz z Geodetą Powiatowym.
Starosta – Elżbieta Parzych – wskazała, że w uchwale Zarządu Powiatu Łomżyńskiego osoby do reprezentacji w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego zostaną powołane imiennie.
Barbara Zalewska – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr V/33/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu)
Ad 14 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – zgodnie z przyjętym statutem każdy powiat będzie reprezentowany przez dwie osoby: Starostę Łomżyńskiego i Geodetę Powiatowego. Odpowiednie osoby zostaną wskazane w uchwale Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Barbara Zalewska – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Łomżyńskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było (Uchwała Nr V/34/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – zarządził 15-minutową przerwę w obradach.

Ad 15 Po przerwie Przewodniczący Rady – wznowił obrady. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad wskazał, iż radni mieli możliwość zapoznania się ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rok 2014.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu (pełna treść Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Łomży za rok 2014 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad 16 Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – poinformował o wcześniejszym zapoznaniu się przez radnych Powiatu Łomżyńskiego z oceną zasobów pomocy społecznej w powiecie łomżyńskim.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu (pełna treść Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad 17 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – poinformował, iż treść sprawozdania z działalności PUP w Łomży za rok 2014 powinna być znana radnym w związku z powyższym w zwięzły sposób przedstawi podstawowe zagadnienia. PUP w Łomży jest jednostką wspólną dla Miasta Łomży i dla Powiatu Łomżyńskiego jednak działającą pod zwierzchnictwem Starosty. Najważniejsze zadania jakie wykonujemy, realizujemy je w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz szczątkowo na podstawie ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w części dotyczącej tzw. rehabilitacji zawodowej. Generalnie, nasze zadania można podzielić na osłonowe i aktywne. Działania osłonowe związane są z rejestracją osób bezrobotnych i wypłatą zasiłków. Na koniec 2014 roku zarejestrowanych mieliśmy 6274 osoby bezrobotne. Jest to mniej w stosunku do 2013 roku o 547 osób. W sumie w ciągu całego 2014 roku zarejestrowaliśmy 6738 osób bezrobotnych, wyrejestrowaliśmy natomiast 7285 osób. Każda taka czynność jak zarejestrowanie bądź wyrejestrowanie, zmiana statusu osoby bezrobotnej to decyzja administracyjna. W związku z powyższym wydaliśmy 16386 decyzji. Na taką liczbę decyzji było jedynie 109 odwołań. Natomiast, jeśli chodzi o aktywizacje osób bezrobotnych to podstawowym zadaniem w tej kwestii jest pośrednictwo pracy. W sumie jeśli chodzi o wydatki funduszu pracy wydaliśmy 21.138.542,00 zł, z tego na formy aktywne 12.530.188,00 zł, na zasiłki zaś 7.966.780,00 zł oraz na tzw. wydatki fakultatywne 641.000,00 zł. Jeśli chodzi o aktywizację, za kwotę 12.608.500,00 zł zaktywizowaliśmy 1774 osoby, z tego w formie szkoleń – 94 osoby, dotacje na założenie własnej firmy – 149 osoby, do prac interwencyjnych skierowaliśmy – 86 osoby, do robót publicznych – 195 osoby, na staże – 868 osoby, do prac społecznie użytecznych – 149 osoby, bon szkoleniowy otrzymało – 5 osób, bon stażowy – 31 osoby, bon zatrudnieniowy – 26 osoby, bon zasiedleniowy – 4 osoby, dofinansowanie zatrudnienia otrzymało – 18 osób. Powyższe wydatki zrealizowaliśmy w 99,38%. Budżet PUP w Łomży został uchwalony przez radnych Powiatu Łomżyńskiego na sumę 2.714.428,00 zł, z tego Miasto Łomża dołożyło 1.342.838,00 zł, środki z Funduszu Pracy tzw. 5% doszły w kwocie 480.700,00 zł, plus 2% otrzymane od Ministra Pracy w kwocie 189.100,00 zł. Budżet zamknął się w kwocie 3.453.299,00 zł i zrealizowany został w 99,99%. Ponadto Dyrektor PUP w Łomży wskazał, że od 2008 roku analizując analogiczne miesiące, bezrobocie cały czas rosło. Dopiero od 2014 roku bezrobocie nieznacznie malało. Trudno wskazać przyczyny tego spadku bezrobocia. Oczywiście wiąże się to z wyjazdem osób za granicę, a także z odpływem młodych ludzi z naszego województwa.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu (pełna treść Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w roku 2014 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Ad 18 Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – poinformował o wcześniejszym zapoznaniu się przez radnych Powiatu Łomżyńskiego ze Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu (pełna treść Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad 19 Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza – poinformował o wcześniejszym zapoznaniu się przez radnych Powiatu Łomżyńskiego ze Sprawozdaniem z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego w 2014 roku. Ponadto poinformował, że w chwili obecnej rzecznik przebywa na urlopie i w przypadku pytań, odpowiedzi zostaą udzielone na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu (pełna treść Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego w roku 2014 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Ad 20 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 przyjętego porządku obrad zgłoszono interpelacje i zapytania. Wobec powyższego poprosił Dyrektora ZDP w Łomży o ustosunkowanie się do poruszonych problemów.

1) Janusz Świderski – odnosząc się do ponowionej interpelacji radnej Barbary Zalewskiej poinformował, że w tej chwili są warunki sprzyjające do wyrównania nawierzchni drogi wojewódzkiej do cmentarza. Szczegóły zostaną uzgodnione po zakończeniu posiedzenia.

2) Janusz Świderski – zwracając się do radnego Sławomira Łomotowskiego zaznaczył, że zakres spraw przedstawionych we wniosku jest znacznie szerszy w związku z powyższym poinformował, że musi zapoznać się z problemem na miejscu i udzieli odpowiedzi na piśmie, zgodnie ze złożonym pisemnym wnioskiem z urzędu.
3) Janusz Świderski – odnosząc się do zapytania skierowanego od radnej Agnieszki Zduńczyk potwierdził, że do ZDP w Łomży wczoraj wpłynął przedmiotowy wniosek i w chwili obecnej zgodnie z ustaleniami z Panią Starostą, ZDP w Łomży zaopiniuje go i przedstawi swoje stanowisko na Zarządzie Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Ponadto Dyrektor ZDP w Łomży zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu i Państwa Radnych z prośbą odnośnie zapytań dotyczących bieżącego utrzymania nawierzchni dróg zwracać się do Pana Koordynatora, który ma odpowiednią wiedzę i szczegółowo odpowie jaki jest sposób realizowania planu bieżącego utrzymania dróg.

4) Kazimierz Polkowski – jako Koordynator z ramienia ZDP w Łomży – poinformował, że w skrócie udzieli odpowiedzi na problemy związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg. Od stycznia tego roku ZDP w Łomży wyrobił już 80 ton masy na zimno celem załatania ubytków w nawierzchni dróg. ZDP w Łomży wie, w których miejscach występują wspomniane ubytki w poboczach i w jezdniach. Ze względu jednak na brak środków i ludzi, a także na znaczne zdewastowanie nawierzchni dróg nie ma możliwości na szybki rozwiązanie wszystkich występujących problemów. Ponadto Pan Koordynator zwrócił się z prośbą do radnych w sprawie wsparcia finansowego ZDP w Łomży w jego działaniach, zwłaszcza w kwestii pogarszającego się stanu nawierzchni istniejących dróg. Przypomniał, że zagadnienie stanu dróg było tematem wielu rozmów przyszłych radnych z wyborcami zanim zaczęli pełnić funkcje radnych Powiatu Łomżyńskiego. Wskazał, że odnowa naszych dróg powinna być kwestią wypracowania przez wszystkich zainteresowanych pewnego planu działania, aby rocznie sukcesywnie poprawiać ich stan. Obecnie dokonuje się naprawy zaledwie około 500 m zniszczonych dróg, gdzie powinno się przerabiać co najmniej 5 km. Ponadto poinformował radnych o bardzo złym stanie sprzętu, którym dysponują pracownicy ZDP w Łomży. Sprzęt w większości pochodzi z lat ‘70 ubiegłego stulecia. Przestarzały sprzęt uniemożliwia szybkie wykonanie nałożonych na ZDP w Łomży prac drogowych. Wskazał, że dzięki wsparciu Starosty Łomżyńskiego udało się dokonać zakupu przyczepy do remontów cząstkowych. W tym roku zakupionych jest 450 ton grysu oraz 60 ton emulsji do robót cząstkowych. Gdy temperatura na zewnątrz osiągnie stan powyżej 10°C w nocy to pracownicy ZDP w Łomży rozpoczną swoje prace. ZDP w Łomży cały czas dostaje sygnały od mieszkańców powiatu o złym stanie dróg. Zapewnił, że pracownicy ZDP w Łomży doskonale wiedzą, co należy do ich zadań, choć wskazał, że wykonywana praca jest często pracą syzyfową. Nadmienił także o konieczności zakupu ścinarki do poboczy celem odwodnienia dróg.
Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do ww. informacji.

5) Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – udzielając odpowiedzi wystosowanej przez radną Agnieszkę Zduńczyk poinformował, że konkurs na kontraktowanie usług lekarskich w jednostce organizacyjnej w Miastkowie odbył się w 2012 roku i uczestniczył w nim doktor Wojtkowski.
Natomiast, udzielając odpowiedzi na pytanie drugie wskazał, że 21 kwietnia 2015 roku rozmawiał z Panią doktor Kondraciuk przedstawiając wszystkie aspekty zatrudnienia i możliwe formy tego zatrudnienia w zakładzie i wskazał, że Pani doktor w terminie do dwóch tygodni miała udzielić odpowiedzi na to czy chciałaby zatrudnić się u nas. Dyrektor Studencki wskazał, że czeka na odpowiedz ze strony Pani doktor.

Radna – Agnieszka Zduńczyk – czy mogę wiedzieć jakie było zaproponowane wynagrodzenie na umowę o pracę?

Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – w zakładzie są warunki jednakowe dla wszystkich lekarzy. Jedynie niewielka jest różnica miedzy lekarzami, którzy mają specjalizacje rodzinną, inne specjalizacje i bez specjalizacji. Dlatego tak jest to zróżnicowane, wszakże nie są to wielkie różnice. Pani doktor ma specjalizacje z medycyny rodzinnej, także na dzień rozmowy wynagrodzenie brutto wyniosłoby 4.250,00 zł plus dodatek stażowy oraz lekarze, którzy mają pacjentów otrzymują tzw. prowizję od pacjentów wynoszącą przy maksymalnej ilości pacjentów, którzy są zapisani do danego lekarza około 1.500,00 zł. I wszyscy lekarze objęci są taką zasadą, wszyscy którzy przychodzą czy pracują mają takie wynagrodzenie.

Radna – Agnieszka Zduńczyk – czyli to jest stawka, która obowiązuje wszystkich lekarzy w gabinetach ZPOZ na umowę o pracę?

Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – jeśli chodzi o umowę o prace to tak. Kontrakty to element jak gdyby wyższej rangi, lekarz który startuje do konkursu to jest osoba, która przepracowała przez dosyć długi okres czasu w zakładzie, ma pacjentów, pacjenci zaufali takiemu lekarzowi i wyraża jak gdyby zgodę i chęć przystąpienia do takiego konkursu.
Taki konkurs uzupełniający odbył się w tym roku i uczestniczyła w nim Pani Misztal-Anusewicz, która pracuje od 2002 roku. Była i jest dobrym lekarzem dlatego chciała przejść na kontrakt i taki konkurs musieliśmy ogłosić zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Radna – Agnieszka Zduńczyk – czy nie byłoby zasadnym ogłoszenie takiego konkursu na świadczenie usług lekarskich w GLR w Miastkowie?

Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – proszę Pani, takiej możliwości nie ma, dlatego, że nie ma tam lekarza który chciałby objąć opieką lekarską tych pacjentów, przynajmniej na razie. Lekarz, który przystępuje do konkursu musi mieć pacjentów zapisanych. Czyli wszystko praktycznie musi być po kolei, musi przejść wszystkie stadia. Musi być najpierw zatrudniony, musi zebrać pacjentów, musi pokazać, że jest dobrym lekarzem, że jest zaangażowany. Jeśli pacjenci zapiszą się do takiego lekarza, wtedy ogłaszamy konkurs. To jest po prostu nagroda za świadczenie dobrej pracy.
Ad 21 W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady poinformował, że w związku ze zbliżającymi się świętami majowymi i śmiercią radnego Adama Sowy należy podjąć decyzję, czy na tych uroczystościach ma być poczet sztandarowy Powiatu Łomżyńskiego. Przewodniczący Rady poprosił o wyrażenie zdania przez Wicestarostę – Lecha Marka Szabłowskiego.

Wicestarosta – Lecha Marka Szabłowskiego – to ciężka sytuacja, ale moim zdaniem sztandar na najbliższych uroczystościach powinien być. Sam sztandar bez kiru. Ponadto poprosił aby poczet sztandarowy był obecny na pogrzebie radnego Adama Sowy.

Z kolei Pani Beata Korwek – Naczelnik Wydziału ORiK zaproponowała, aby chętni do wystąpienia w poczcie sztandarowym zgłosili swoje kandydatury.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do ww. informacji.

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.


Ad 22 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady V-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 14 maj 2015 11:27
Data opublikowania: czwartek, 14 maj 2015 11:28
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 818 razy