BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.40, natomiast zakończenie o godzinie 13.05.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta.
2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
4. Irena Przybylak - członek Zarządu.
5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Przytuły.
3. Przyjęcie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
6. Sprawy różne:
• podjęcie uchwały w sprawie uczestnictwa w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad 2 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Przytuły. Objaśniając zaznaczył, że Gmina zamierza zrealizować inwestycję dotyczącą przebudowy drogi gminnej przez wieś Pieńki Okopne, która obejmuje w swym zakresie przebudowę skrzyżowania i przepustu w drodze powiatowej. Udział Powiatu w tej inwestycji ma wynieść 30.360,56 zł, natomiast Gminy 328.070,61 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Przytuły (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 3 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna. Objaśniając zaznaczył, że Gmina zamierza zrealizować inwestycję dotyczącą przebudowy drogi powiatowej na odcinku od wsi Kokoszki – do granicy gminy Wizna – o długości 500 m. Udział Powiatu w tej inwestycji ma wynieść 100.000,00 zł, natomiast Gminy 300.000,00 zł.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad 4 Starosta – Elżbieta Parzych – poprosiła Skarbnik Powiatu o zwięzłe przedstawienie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – stwierdziła, że niniejsza uchwała obejmuje dane, które muszą być publikowane o zakończeniu każdego kwartału, co też wynika z ustawy o finansach publicznych. W analizowanym przypadku dane o wykonaniu budżetu powiatu obejmują okres I kwartału 2015 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku (Uchwały Nr 12/37/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad 5 1) Starosta – Elżbieta Parzych – poprosiła Skarbnika Powiatu o przedstawienie kolejnego projektu uchwały.

Barbara Gorzęba – stwierdziła, że niniejsza uchwała odnosi się do przyjęcia do budżetu powiatu kwoty 15.375,00 zł przekazanej przez Gminę Przytuły, jako 50 % całkowitych kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do remontu drogi powiatowej na odcinku Gardoty – Grzymki, na terenie gminy Przytuły.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (Uchwały Nr 12/38/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad 5 2) Starosta – Elżbieta Parzych – poprosiła Skarbnika Powiatu o przedstawienie kolejnego projektu uchwały.

Barbara Gorzęba – stwierdziła, że niniejsza uchwała odnosi się do przesunięć budżetowych jakich dokonano między paragrafami budżetowymi przez kierowników podległych jednostek, zgodnie z upoważnieniem zapisanym w stosownej uchwale Rady Powiatu. Zmiany te nie dotyczą wydatków osobowych w funduszu plac i wydatków majątkowych. Szczegółowo opisane przesunięcia zostały wymienione w załączniku nr 2 do przedmiotowej uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (Uchwały Nr 12/39/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad 6 Starosta – Elżbieta Parzych – poinformowała, że podjęcie uchwały w sprawie reprezentacji Powiatu Łomżyńskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego stanowi dalsze procedowanie dotyczycące uczestnictwa w ww. Związku, przy czym w tym przypadku ze względów formalnych muszą być oddelegowane osoby, które będą reprezentować nasz Powiat w tej organizacji.
Projekt przewiduje dwóch reprezentantów: Elżbietę Parzych – Starostę Łomżyńskiego oraz Stanisława Kozikowskiego – Geodetę Powiatowego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie reprezentacji Powiatu Łomżyńskiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego (Uchwały Nr 12/40/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).


Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 12-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 20 maj 2015 13:31
Data opublikowania: środa, 20 maj 2015 13:32
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 759 razy