BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 13/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 maja 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.40.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta.
2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
4. Irena Przybylak - członek Zarządu.
5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 11 i 12-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wycięcie drzewa na posesji GLR Filia w Nowogrodzie.
4. Rozpatrzenie bilansu za rok 2014 oraz planu rzeczowo-finansowego i inwestycyjnego na 2015 rok Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 ZPOZ w Łomży.
5. Rozpatrzenie wniosku Rady Społecznej ZPOZ i podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczącego sprzedaży lub likwidacji środka trwałego- piaskarki P-1.
7. Zapoznanie z pismem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczącym projektów porozumień z Gminą Piątnica.
8. Uzgodnienie projektu dotyczącego likwidacji kanalizacji teletechnicznej (mikrokanalizacji) w pasie drogi powiatowej Nr 1900B w Czarnocinie, gm. Piątnica.
9. Rozpatrzenie wniosku Gminy Miastkowo w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę (asfaltowanie) drogi powiatowej Łuby-Kurki – Łuby-Kiertany – Leopoldowo.
10. Rozpatrzenie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża na remont drogi powiatowej Nr 1947B.
11. Zatwierdzenie arkusza organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2015/2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok.
13. Podjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Łomżyńskiego do Komisji Inwentaryzacyjnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Podlaskiego w przedmiocie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
17. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad VI Sesji Rady Powiatu.
18. Sprawy różne:
1) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora PUP do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego,
2) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w Nowogrodzie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.


Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołów z 11 i 12-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostały zarządzone głosowania, w wyniku których protokoły z 11 i 12-go posiedzenia Zarządu Powiatu zostały przyjęte 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.


Ad 3 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – na początku swojej wypowiedzi przedstawił Panią Małgorzatę Opońską, która w związku z odejściem pani Mocarskiej pełnił funkcję głównej księgowej w ZPOZ w Łomży. Przechodząc do przedmiotowej sprawy nadmienił, że 5 maja 2015 roku pan Ruszczyk - sąsiad Ośrodka Zdrowia w Nowogrodzie, złożył pismo do Urzędu Miasta i Gminy Nowogród z prośbą o wycięcie drzewa znajdującego się na posesji GLR w Nowogrodzie. Gmina przekierowała pismo do ZPOZ w Łomży. W związku z powyższym Dyrektor ZPOZ w Łomży złożył pismo do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, będącego właścicielem nieruchomości o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa. W stosownym czasie dokonał oględzin terenu, gdyż z pisma wynikało zagrożenie dla budynków zlokalizowanych w pobliżu 40-letniego świerku spowodowane przez pochyłe drzewo o około 10-15º w kierunku sąsiedniej działki. Dyrektor ZPOZ w Łomży z uwagi na ewentualne zagrożenie poprosił o przychylne ustosunkowanie się do wniosku o wyrażenie zgody na wycięcie drzewa z posesji GLR w Nowogrodzie.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży w sprawie wyrażenie zgody na wycięcie drzewa na posesji GLR Filia w Nowogrodzie.

Ad 4 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – przedstawił najważniejsze elementy bilansu za rok 2014 oraz planu rzeczowo-finansowego i inwestycyjnego na 2015 rok. Podkreślił, że ubiegły rok był trudny ze względu na wprowadzenie wielu zmian i innowacji przez NFZ. Wskazał, że plan nie został wykonany w 100% w zakresie podstawowych dwóch kontraktów: podstawowa opieka i ginekologia. Ponadto wskazał, że ZPOZ w Łomży zaoszczędził pewną kwotę, a przychody były na poziomie 96,74%. Plan zakupów został wykonany w 95,61%. W związku z powyższym nadwyżka finansowa netto była na poziomie 124.658,34 zł. Wskazał także, że ZPOZ w Łomży nie posiada żadnych należności długoterminowych a wszystkie zobowiązania względem Urzędu Skarbowego, ZUS-u i zobowiązania pracownicze za 2014 rok zostały uregulowane. Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów wyniósł 8.049.099,54 zł. Na zakończenie podkreślił, że ubiegły rok został zakończony pozytywnie.

Bilans za rok 2014 oraz plan rzeczowo-finansowy i inwestycyjny na 2015 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 ZPOZ w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/41/2015 z dnia 20 maja 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad 5 Lech Marek Szabłowski – Przewodniczący Rady Społecznej ZPOZ w Łomży – przedstawił wniosek Rady Społecznej ZPOZ w Łomży w sprawie przyznania nagrody rocznej. Wskazał, że od początku działalności ZPOZ w Łomży istnieje zasada przyznawania dodatkowego wynagrodzenia dla Dyrektora ZPOZ w Łomży. Po rozpatrzeniu bilansu za rok 2014 Rada Społeczna ZPOZ w Łomży podejmuje stosowną uchwałę, w której zwraca się do Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagrody rocznej w wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora ZPOZ w Łomży za rok 2014. W związku z prawidłową działalnością w zakresie gospodarki finansowej ZPOZ w Łomży i brakiem uwag do przedłożonego bilansu za rok ubiegły Rada Społeczna ZPOZ w Łomży wnioskuje o przyznanie nagrody dla Dyrektora ZPOZ w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/42/2015 z dnia 20 maja 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad 6 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił wniosek w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie sprzedaży lub likwidacji środka trwałego piaskarki P-1. Zły stan techniczny przedmiotowego sprzętu uniemożliwia jego dalszą eksploatację i wykorzystywanie podczas prowadzonych prac drogowych. Ponadto Dyrektor ZDP w Łomży wskazał, że kosztowna eksploatacja sprzętu, ze względów technicznych i ekonomicznych jest nieopłacalna.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dotyczącego sprzedaży lub likwidacji środka trwałego piaskarki P-1 (ww. wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad 7 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przybliżył temat związany z przygotowanymi projektami porozumień pomiędzy Powiatem Łomżyńskim i Gminą Piątnica. Po kilku spotkaniach, które odbyły się w przedmiotowej sprawie obie strony zaakceptowały plan dalszych działań. Przedłożone przez ZDP w Łomży Wójtowi propozycje porozumień w przedmiotowej sprawie po dziś dzień nie zostały podpisane przez Wójta Gminy Piątnica. W związku z powyższym nie mamy możliwości podjęcia dalszych działań.

Radny Antoni Włodkowski – podkreślił, że wcześniejsze ustalenia z Wójtem w przedmiotowej sprawie są w dalszym ciągu aktualne, taką deklarację złożył Wójt. Odcinek drogi powiatowej nr 1914B Górki-Dobrzyjałowo o długości około 500 m, zarówno Gmina jak i powiat będą wspólnie realizować inwestycje (łącznie 1 km). Wójt Piątnicy pokryje koszty sporządzenia dokumentacji (w wysokości 28.000,00 zł) remontu odcinka drogi Krzewo-Nowe Krzewo. Radny zaznaczył, że jeszcze raz przypomni Wójtowi Gminy Piątnica o potrzebie podpisania wspomnianych porozumień, aby było możliwe podjęcie dalszych działań.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – potwierdził, że Wójt deklaruje podpisanie tych projektów porozumień, jednak porozumienia od dłuższego czasu są przedłożone do podpisu w Urzędzie Gminy Piątnica, ale niestety tam utknęły.

Radny – Antoni Włodkowski – wskazał na pewne wątpliwości odnośnie porozumień. Skierował zapytanie odnośnie połączenia z drogą powiatową w Olszynach. Czy Gmina przy realizacji swoich prac faktycznie musi odsunąć się 3 m od drogi powiatowej? Podobna sytuacja ma miejsce w miejscowości Nagórki. Ponadto wskazał na pewne błędy w odwodnieniach dróg na terenie miejscowości Olszyny, wynikające z uchybień leżących po stronie projektanta, który nie zaprojektował odwodnienia. Radny podkreślił także, że Gmina oraz Powiat nie dopełniły swoich zadań w omawianym temacie.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – odnosząc się do wypowiedzi radnego wskazał, że to nie jest pierwszy przypadek, gdzie Gmina realizując swoje inwestycje na drodze gminnej, która łączy się z drogą powiatową, nie dokonała wcześniejszych – w odpowiednim czasie uzgodnień z Powiatem i podeszła do realizacji zadania. Dyrektor ZDP w Łomży wskazał, że w przedmiotowej sprawie ZDP w Łomży dopuścił warunkowo realizację zadania – pod warunkiem opracowania dodatkowej dokumentacji odwodnienia całego skrzyżowania i drogi gminnej w terminie pilnym. Pod takim zobowiązaniem podpisał się Wójt Gminy. Ponadto Dyrektor zaznaczył, że nie rozumie z jakich względów Gmina nie wniosła o sporządzenie dokumentacji odwodnienia drogi.

Radna – Irena Przybylak – zapewne powodem odstąpienia od przygotowania takiej dokumentacji były wysokie koszty jego wykonania.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – podkreślił, że nie chcąc zaprzepaścić takiej inwestycji przystał na jej realizację, ale pod warunkiem sporządzenia wskazanej dokumentacji, przy uzgodnionych rozwiązaniach.

Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – czy to było zobowiązanie na ten rok?

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – zobowiązanie było, że Gmina wykona te odwodnienie niezwłocznie.

Radna – Irena Przybylak – wskazała, że powiat nie ponowi żadnej winy w związku z tymi brakami.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – podkreślił, iż dokumentacja jest w Urzędzie Gminy, do którego skierowano także wszystkie nasze sugestie na piśmie.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wskazała, iż zadania do realizacji w ramach porozumień są jej znane. Poprosiła jednak o podanie liczb i założeń co do źródeł finansowania.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – wskazał, że na dzień dzisiejszy nie ma oszacowanych kwot i wskazanych źródeł realizacji danych inwestycji. Zaznaczył przy tym, że ZDP wypracował duże dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Radny – Antoni Włodkowski – jeszcze raz poprosił o wyjaśnienie w temacie wykonania remontu nawierzchni na styku przyłączenia drogi gminnej do powiatowej w miejscowości Olszyny.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – poprosił o przedstawienie szczegółowego zapytania na piśmie w celu poprawnego odniesienia się do zasygnalizowanego problemu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Materiały dotyczące przedmiotowej sprawy stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad 8 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił uzgodnienia projektu dotyczącego lokalizacji kanalizacji teletechnicznej w pasie drogi powiatowej Nr 1900B w Czarnocinie. Dyrektor ZDP w Łomży przedłożył mapę obrazującą przewidywaną lokalizację inwestycji i dokonał jej prezentacji. Podkreślił, iż główny problem w miejscowości Czarnocin wiąże się z jego zwartą zabudową. Część właścicieli terenów prywatnych (około 70%) wyraża zgodę, natomiast pozostała część nie, na lokowanie sieci szerokopasmowej na terenach prywatnych. W związku z powyższym podkreślił, że ZDP ma problem z zajęciem stanowiska w tej sprawie, bowiem w ww. miejscowości istnieje wąski pas drogowy i gęsta sieć mediów umiejscowionych na tym odcinku. Ponadto kolejny problem wiąże się z uzgodnieniami lokalizacji kanału deszczowego, gdzie w przypadku zaistnienia konieczności przebudowy sieci wiąże się to z ogromnymi kosztami. Dyrektor ZDP w Łomży podkreślił, że w przypadku zwartej zabudowy (w Czarnocinie na odcinku o długości około 2,5 km) w zasadzie nie ma innej możliwości lokalizacji sieci szerokopasmowej w pasie drogowym.

Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – jakie inne urządzenia będą jeszcze planowane w pasie drogowym?

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – udzielając odpowiedzi zaznaczył, że w przyszłości mogą być planowane tzw. mikrorurki, kanał deszczowy i sieć gazowa. W związku z powyższym sytuacja jest bardzo trudna.

Radna – Irena Przybylak – podkreśliła, że podobna sytuacja ma miejsce w miejscowościach Niewodowo i Kalinowo.
Radny – Tomasz Chojnowski – zaproponował, że wydanie decyzji odmownej zmobilizowałoby mieszkańców do współpracy w przypadku podobnych inwestycji.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – wskazał, że niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji spowoduje poważne konsekwencje, a mianowicie cofnięcie środków unijnych. Odpowiedzialnym za realizację zadania jest Marszałek Województwa z racji związania się umową z Warszawskim Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym. Dyrektor ZDP w Łomży podkreślił, że nie chce doprowadzić do cofnięcia pieniędzy przez UE na realizację wskazanej inwestycji. Ponadto podkreślił, że charakterystyka pasa drogowego w miejscowości Czarnocin nie sprzyja realizacji tego typu inwestycji.

Radny – Tomasz Chojnowski – czy inwestor przy realizacji projektu przewidział zapłacenie odszkodowania w przypadku wejścia inwestycji na teren prywatny?

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – owszem, jednak jest to sprawa między wykonawcą a właścicielem działki. Potwierdzam, że są to sytuacje odpłatnego zajęcia działki prywatnej pod planowaną inwestycję. Wykonawca w stosownym czasie przeprowadził rozmowę z właścicielami działek, ale rezultaty nie były pomyślne. ZDP w Łomży także przychylał się na wprowadzenie części inwestycji w pasie drogowym, jednak nie znamy wszystkich szczegółów dotyczących negocjacji w tym zakresie z mieszkańcami. Dyrektor ZDP w Łomży podkreślił, że proponował Wykonawcy obecność na posiedzeniu Zarządu, ale nie skorzystał on z zaproszenia.

Radny – Tomasz Chojnowski – z pewnością zaproponowane odszkodowania za położenie sieci szerokopasmowej na terenach prywatnych są zbyt niskie i z tego powodu wykonawca do nas się zwrócił. Takie rozwiązanie dla niego jest najprostsze.

Zebrani uznali, że na po najbliższej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego ponownie zostanie poruszony omawiany temat – przy udziale wykonawcy wskazanej inwestycji.

Materiały dotyczące przedmiotowego zagadnienia stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 9 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił wniosek Wójta Gminy Miastkowo skierowany do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Łuby-Kurki – Łuby-Kiertany – Leopoldowo. Przedmiotowa droga znajduje się w złym stanie technicznym, a wykonanie nawierzchni twardej przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia ruchu lokalnego na drodze krajowej Ostrołęka-Łomża. Dyrektor ZDP w Łomży po dokonaniu własnej analizy wskazał, że jest to droga gruntowa, o różnej charakterystyce pasa drogowego (od około 8 m do blisko 12 m). Ponadto droga jest w znacznym stopniu uzbrojona w urządzenia energetyczne, wodociągowe oraz telekomunikacyjne. W związku z powyższym zaistnieje konieczność wykupu ziemi i przebudowy istniejących urządzeń. Wskazał, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przedstawić kosztów ewentualnego wykupu ziemi. Wstępny kosztorys w przedmiotowej sprawie na wykonanie dokumentacji łącznie z przewidzeniem lokalizacji gazu i kanałów technologicznych wyniesie blisko 56.000,00 zł. Długość całej drogi wynosi około 2,37 km. Zasadność przebudowy wskazanej drogi jest tym większa, gdyż droga dochodzi bezpośrednio do drogi krajowej. Ponadto Dyrektor ZDP w Łomży nadmienił, iż inwestycja pochłonie znaczne koszty finansowe. Wójt Gminy Miastkowo zadeklarował wsparcie inwestycji w 50% całości oszacowanych kosztów. Deklaruje także wsparcie opracowania dokumentacji również w 50% jej wartości.
Starosta – Elżbieta Parzych – podkreśliła, że decyzja Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w przedmiotowej sprawie zależy od zasobności budżetu powiatu. Poza tym zaznaczyła, iż stworzenie dokumentacji projektowej niesie za sobą realizację danej inwestycji w przyszłości i wyłożenie na ten cel określonej sumy pieniędzy. Wskazała także, że w pierwszej kolejności należy dokończy już rozpoczęte inwestycje.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – wskazał, że trudno przewidzieć ewentualne koszty realizacji danych inwestycji, celem ich zaplanowania w budżecie powiatu. Nadmienił także, że niebawem rozpocznie się realizacja „Schetynówek”, które także wymagają przedłożenia określonych środków finansowych. Ponadto wskazał, że jest możliwość otrzymania w tym roku środków klęskowych, które na początku warunkują włożenie własnego wkładu finansowego. Dyrektor ZDP w Łomży zaznaczył, że na terenie powiatu istnieją drogi pilniejsze do przebudowy, przez które nie ma możliwości jakiegokolwiek przejazdu.

Radny – Tomasz Chojnowski – zaproponował odłożenie przedmiotowej sprawy na przyszły rok.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – zaznaczył, że wskazany odcinek drogi powiatowej kwalifikuje się do przebudowy, problem stanowi jedynie brak pokrycia inwestycji w źródłach jej finansowania.

Starosta – Elżbieta Parzych – wskazała, iż opracowana dokumentacja ważna jest jedynie dwa lata.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – stwierdził, że każda aktualizacja dokumentacji projektowej to tak naprawdę koszt nowego projektu.

Starosta – Elżbieta Parzych – wobec sugestii członków Zarządu Powiatu zawnioskowała o przełożenie na następny rok rozważenia kwestii opracowania dokumentacji na przebudowę omawianego odcinka drogi powiatowej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przesunęli rozpatrzenie wniosku Gminy Miastkowo w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę (asfaltowanie) drogi powiatowej Łuby-Kurki – Łuby-Kiertany – Leopoldowo, na kolejny rok (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad 10 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przypomniał, że razem z członkiem Zarządu Powiatu – Tomaszem Chojnowskim, odpowiadając na zaproszenie sołtysa wsi Mikołajki byli obecni na spotkaniu odnośnie poprawy sytuacji eksploatacyjnej i jezdnej na drodze powiatowej Nr 1947B na odcinku Janowo – Jarnuty. Droga w ostatnim odcinku została oddana do użytku około 7 lat temu o szerokości jezdni wynoszącym 3,5 m. Na ówczesne czasy była to droga spełniająca wszelkie parametry, natomiast obecnie pod wpływem ciężkiego sprzętu rolniczego krawędzie jezdni jak i pobocza są w złym stanie technicznym. Dyrektor ZDP w Łomży nadmienił, że sami mieszkańcy wystąpili o poszerzenie drogi powiatowej, której szerokość pasa drogowego wynosi około 9 m. Na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami wsi wyszło wspólne porozumienie w sprawie poszerzenia pasa jezdni w formie wyłożenia płyt żelbetowych po prawej i po lewej stronie drogi. W związku z powyższym Wójt Gminy Łomża zadeklarował wsparcie działań na odcinku 1 km określonymi środkami finansowymi w wysokości 20.000,00 zł, natomiast Powiat wniesie do tej inwestycji 30.000,00 zł. Dyrektor ZDP w Łomży zaznaczył jednak, że jest to zbyt duża suma pieniędzy, i nie ma możliwości wygospodarowania jej ze środków bieżących. Powiat może maksymalnie przeznaczyć kwotę w granicach 15.000,00 zł. Ponadto podkreślił, że liczy na wsparcie w przedmiotowej kwestii ze strony powiatu ze środków własnych pod koniec bieżącego roku.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wskazała, iż w chwili obecnej jest ponad 140.000,00 zł ponad plan.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – wskazał, że ZDP w Łomży generuje zyski (między innymi wpłaty od warszawskiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego). Ponadto zaproponował, że pozyskane w ten sposób pieniądze powinny być przeznaczone na drogi.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przypomniała zebranym, że budżet jest całością, nie liczy się jedynie budżet ZDP w Łomży ale i pozostałych jednostek. W przypadku niewykonania planu przez inne podmioty pieniądze idą od tych jednostek, które generują większe zyski. Natomiast zyski trafią na ogólny paragraf dla całego budżetu powiatu.

Radna – Irena Przybylak – w takim razie na jaką sumę zgadzamy się w ramach wsparcia Gminy Łomża w realizacji przedmiotowego zadania?

Radny – Tomasz Chojnowski – wskazał, że nawierzchnia drogi powiatowej była robiona za czasów województwa łomżyńskiego. Podkreślił także, że wskazany odcinek drogi jest trasą awaryjną w przypadku zamknięcia drogi Łomża-Ostrów Mazowiecka. W związku z powyższym na drodze notowana jest znaczna intensywność ruchu pojazdów. Radny podkreśli, że najważniejszy jest remont najstarszej części drogi.

Starosta – Elżbieta Parzych – zaproponowała, aby powiat partycypował w kosztach w wysokości 50%, tj. w kwocie 20.000,00 zł.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża na remont drogi powiatowej Nr 1947B.

Ad 11 Elżbieta Gosk – Główny Specjalista Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego – omówiła arkusz organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2015/2016. Organizację pracy tej placówki określa arkusz organizacji za dany rok przygotowany przez dyrektora, następnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Arkusz określa podstawowe informacje odnośnie liczby dzieci, liczby etatów pedagogicznych i całej organizacji placówki oświatowej. Wsparciem Poradni objętych jest 8544 dzieci, jest to znaczny spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 1018 dzieci. Obecnie w Poradni zatrudnionych jest 10 nauczycieli i występują 3 etaty pracowników administracyjnych. Arkusz został sporządzony zgodnie z wymogami prawa oświatowego.

Radna – Irena Przybylak – ile wynosi pensum psychologa i pedagoga w Poradni?

Elżbieta Gosk – Główny Specjalista Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego – wskazała, że wymiar czasu pracy pracowników Poradni wynosi 20 godzin.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatwierdzili arkusz organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2015/2016.

Ad 12 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zmiany w budżecie wynikają z rozwiązania rezerwy „ogólnej” na kwotę 2.000,00 zł w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr V/28/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej dla m. Łomża. Dotacja celowa przeznaczona zostanie na ufundowanie nagrody pieniężnej w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „WALIZKA” organizowanego przez Teatr Lalki i Aktora w Łomży. Ponadto zostanie zawarta umowa z Prezydentem Miasta Łomży określająca sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji. Skarbnik Powiatu wskazała także na zwiększenie się planu dochodów majątkowych o kwotę 1.559.373,000 w dziale 600, rozdziale 60014, § 6430, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku nr FB-II.3111.129.2015.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015. Środki pochodzą z rezerwy celowej (poz. 70) i przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/43/2015 z dnia 20 maja 2015 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad 13 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały, w której zmiany podyktowane są na podstawie złożonego wniosku przez PUP w Łomży w ramach realizowanych projektów unijnych „Twoje Życie i Twój Wybór” oraz „Aktywni i efektywni”. Wskazała, że zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 38.712,00 zł na zadania własne w dziale 853, rozdziale 85395, w tym: § 2007 o kwotę 32.905,00 zł tj. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także § 2009 o kwotę 5.807,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu „Aktywni i efektywni”, na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży, który występuje jako Lider projektu a Partnerami: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie i Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie. Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Zwiększa się plan wydatków w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 38.395,00 zł, w tym: § 3117 – 29.760,00 zł, § 4017 – 657,00 zł, § 4117 – 7.978,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 5.490,00 zł, z czego w: § 4127 – 66,00 zł, § 4307 – 5.424,00 zł, tzw. płatności w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zwiększa się plan wydatków w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 6.776,00 zł, w tym: § 3119 – 5.252,00 zł, § 4019 – 116,00 zł, § 4119 – 1.408,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 969,00 zł, z czego w: § 4129 – 12,00 zł, § 4309 – 957,00 zł w części współfinansowanej środkami krajowymi; na kontynuację zadań w ramach projektu pn. „Aktywni i efektywni”. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży realizuje zadania w projekcie jako Lider projektu, natomiast Partnerami są Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie i Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie. Celem głównym projektu jest wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2013 do 30.06.2015 roku.
Podziału środków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży nr PUP.FK.353/MC/4/2015 z dnia 7 maja 2015 roku.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/44/2015 z dnia 20 maja 2015 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad 14 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji – przybliżył temat związany z ustaleniem ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem położona jest w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostka ewidencyjna Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha. Do chwili obecnej odbyły się dwa przetargi, zarówno do jednego jak i do drugiego nikt nie przystąpił. W ostatnim przetargu cena została obniżona o 50%, to maksymalna kwota o jaką zgodnie z przepisami prawa można ubiegać się. W przypadku kolejnego obniżenia ceny wywoławczej można zastosować negocjację cenową, przy obniżeniu ceny do 40% wartości oszacowanej. W niniejszym przypadku należy zaproponować 50% obniżkę ceny wywoławczej, jaka obowiązywała w ostatnim przetargu. Naczelnik Geodezji zaznaczył, iż rokowania można przeprowadzić tylko jeden raz, a w przypadku braku zainteresowania nabyciem wskazanej nieruchomości zachodzi obawa o wszczęcie w takim przypadku całej procedury od podstaw. W chwili obecnej cena wywoławcza wynosi 153.599,50 zł.

Starosta – Elżbieta Parzych – zaznaczyła, że w przedmiotowej sprawie rozmawiała z Wójtem Gminy Piątnica. Ponadto zaproponowała, aby w przypadku braku chętnych do nabycia wskazanej nieruchomości, dokonać jej nieodpłatnego przekazania na cele publiczne.

Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji – poinformował, że na etapie wcześniejszych rozmów o sposobie zagospodarowania nieruchomości położonej w miejscowości Gać, propozycje jej przejęcia były rozsyłane do różnych instytucji publicznych (gminy i miasto Łomża), jednak nikt nie zgłosił zainteresowania w tej kwestii.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/45/2015 z dnia 20 maja 2015 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad 15 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji – zapoznał zebranych z tematem komunalizacji mienia powiatowego i działaniem Komisji Inwentaryzacyjnej. Komisja składa się z 4 osób (2 osoby to reprezentanci powiatu, kolejne dwie osoby to przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego). Ponadto wskazał, że zaistniała sytuacja konieczności powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Łomżyńskiego do wskazanej Komisji celem skomunalizowania jednej nieruchomości. W związku z powyższym wskazał panią Grażynę Głażewską – pracownika Wydziału Finansowego i własną osobę.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Łomżyńskiego do Komisji Inwentaryzacyjnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/46/2015 z dnia 20 maja 2015 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Ad 16 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału Geodezji – zaznaczył, że Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie nie podlega pod jurysdykcję Zarządu Powiatu Łomżyńskiego. Wskazał, że szkoła wybudowała plac do nauki jazdy na gruntach III klasy. W poprzednim roku w decyzji administracyjnej została naliczona opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Na jej podstawie szkoła została zobowiązana do zapłaty przez okres 10 lat kwoty po 10.492,00 zł. Z pierwszej opłaty szkoła został zwolniona. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, Marszałek Województwa może dokonać umorzenia w całości lub w części naliczonych opłat. W związku z powyższym Dyrektor szkoły w piśmie z dnia 27 kwietnia 2015 roku zwrócił się do Starosty Łomżyńskiego o wystąpienie z takim wnioskiem do Marszałka Województwa Podlaskiego (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Podlaskiego w przedmiocie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/47/2015 z dnia 20 maja 2015 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad 17 Starosta – przedstawiła projekt porządku dziennego VI Sesji Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad 18 W sprawach różnych Starosta podniosła pod obrady dwa zagadnienia.

1) Starosta przedstawiła zagadnienie zgodnie ze złożonym pismem z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli przez Dyrektora PUP w Łomży w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Dziś bierni - jutro aktywni”. Podkreśliła, że w przypadku projektów realizowanych przy wsparciu UE występuje konieczność podejmowania decyzji i składania oświadczeń woli. Zgodnie z powyższym proponuje się udzielenia ww. pełnomocnictwa dla Pana Lecha Marka Szabłowskiego- Wicestarosty Łomżyńskiego oraz dla Pana Mieczysława Bieńka- Dyrektora PUP w Łomży.

Przedstawiony materiał stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli przez Dyrektora PUP w Łomży w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/48/2015 z dnia 20 maja 2015 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

2) Starosta przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w Nowogrodzie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w Nowogrodzie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 13/49/2015 z dnia 20 maja 2015 roku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 13-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 26 maj 2015 15:55
Data opublikowania: wtorek, 26 maj 2015 15:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1081 razy