BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 15/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.05.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta.
2. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
3. Irena Przybylak - członek Zarządu.
4. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 14-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zakupu sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
4. Sprawy różne:
• omówienie kwestii zawarcia porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Łomżyńskiemu na przebudowę drogi na odcinku drogi powiatowej Orlikowo – Olszewo Góra, o długości ok. 990 m.,
• informacja nt. postępów dotyczących realizacji projektu w zakresie lokalizacji kanalizacji teletechnicznej (mikrokanalizacji) w pasie drogi powiatowej Nr 1900B w Czarnocinie, gm. Piątnica.

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.


Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 14-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostały zarządzone głosowania, w wyniku których protokół z 14-go posiedzenia Zarządu Powiatu zostały przyjęte 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad 3 Starosta – odnosząc się do wniosku dotyczącego zakupu sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży uważam, że należy doprowadzić do tego, aby ten sprzęt jak najszybciej zakupić. Z mojego doświadczenia wynika, że w każdej kolejnej kadencji jest ta sprawa odkładana na kolejne lata, natomiast dalsza eksploatacja maszyn i urządzeń, które częstokroć posiadają nawet ponad 20 lat, jest nieopłacalna.
Jeżeli w tym roku zakupimy sprzęt – na początku kadencji, wówczas będziemy mogli sami ocenić efekty prac wykonanych nowych sprzętem.
Pani Skarbnik jest dziś nieobecna, jednak proponowała, aby nie zaciągać kredytu, natomiast zakupy podzielić na dwa etapy zrealizowane w ciągu dwóch lat. Osobiście uważam, że zaciągnięcie kredytu około 1 mln zł to dla naszego Powiatu nie będzie na tyle poważnym obciążeniem, aby zachwiać całym budżetem.

Kazimierz Polkowski – zakupy i tak trzeba będzie podzielić na dwa lata, w roku bieżącym uwzględniliśmy jedynie te niezbędne. Jednak w kolejce czekają inne sprzęty, które także są eksploatowane przez kilkanaście lat i dalsze ich użytkowanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Antoni Włodkowski – w pełni popieram zdanie Pani Starosty, własnym i do tego nowym sprzętem wiele prac będziemy mogli sami wykonać. Odkładanie tej inwestycji na kolejne lata jest niewskazane.

Tomasz Chojnowski – wielkość kredytu w wysokości 1 mln zł dla powiatu nie może stanowić zagrożenia, takie kredyty biorą średni producenci rolni.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – na bazie WDDN-u, jako Dyrektor dzieliłem te sprzęty, doskonale wiem w jakim one są stanie, ich wymiana jest konieczna. Oczywiście nie chodzi o tworzenie przedsiębiorstwa, a utrzymanie majątku przed degradacją, która obecnie postępuje już w sposób geometryczny.
Zaledwie na 3 dni wynajmu sprzętu ciężkiego wydaliśmy 50.000,00 zł, natomiast jeżeli zakupimy własny sprzęt to powstaną oszczędności nie tylko na eksploatacji sprzętu, ale także na wynajmie.
Zmorą naszą jest zalewanie jezdni i brak rowów odwadniających, a nowy sprzęt pozwoli na sprofilowanie poboczy i pogłębienie rowów.
Ciągnik będziemy wykorzystywać nie tylko podczas lata, ale i zimy, natomiast Lubliny, które posiadamy są tak kosztochłonne, że ich użytkowanie rujnuje nasz budżet. Ponadto pracowników musimy dowozić w sposób bezpieczny.
Na Kurpiach możemy wykonywać pogłębianie rowów i wycinanie krzewów, bowiem tam jest wiele użytków zielonych, ale w pozostałych częściach powiatu jest dużo kamieni, karp i złomu. Do tego będzie potrzebny sprzęt ciężki, który planujemy zakupić w kolejnym roku. Taki nowy sprzęt to 1 mln zł, ale z pewnością nie będzie nas stać. Jednak na rynku jest możliwość wynajmu takiego sprzętu, aby nadać odpowiedni kształt poboczy na naszych najważniejszych odcinkach. Musimy w pierwszej kolejności zrobić rozeznanie ile będzie kosztować wynajęcie tego sprzętu. Jak ogłosimy przetarg to ceny powinny znacznie spaść.
Jak wybierzemy odcinki łączące gminy, to te prace będą szybko docenione.

Barbara Chojnowska – Z-ca Dyrektora ZDP w Łomży – we wniosku nie uwzględniliśmy samochodów dostawczych, które niestety muszą także być zakupione w tym roku. Z pewnością po przetargach te ceny się zmniejszą.

Janusz Świderski – ponadto warto podkreślić, że taką formę zadłużenia będziemy finansować ze środków, które same wypracujemy.

Barbara Chojnowska – będąc w innych powiatach – od strony wschodniej naszego województwa, mogliśmy dostrzec nowy sprzęt drogowy i patrzeć z zazdrością. Sprzęt ten został zakupiony w ramach programów pomocowych zewnętrznych, prawdopodobnie był to transgraniczny program TRANSREGION Niemen, którym nie objęto powiatów zachodnich naszego województwa. Uważamy to za niesłuszne rozwiązanie, ale decyzje zapadły na innym szczeblu i były od nas niezależne.
Tomasz Chojnowski – już wiele gmin odtwarza zakłady budżetowe, ponieważ okazuje się, że wynajem i zlecanie usług jest bardzo drogie i lepiej samemu wykonywać niektóre zadania.

Irena Przybylak – może zakup tych samochodów dostawczych zrealizować po zbyciu starych, wyeksploatowanych aut?

Barbara Chojnowska – one nadają się raczej jedynie do złomowania.

Starosta – w tym roku nie damy rady zwiększyć zadań pod względem zakupów sprzętu.

Janusz Świderski – w takim razie dopiero za rok przeprowadzimy ten zakup.

Barbara Chojnowska – jeszcze należy w poszczególnych przypadkach rozważyć pozyskanie sprzętu na podstawie umowy leasingu. Oferty leasingowe przeanalizujemy jeszcze z panią Skarbnik.

Starosta – ostatecznie na sesji zostanie przedstawiona sprawa.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek dotyczącego zakupu sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Zakupy sprzętu zaproponowali zrealizować w ramach zaciągniętego kredytu lub leasingu (ww. wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 4 1) W sprawach różnych Starosta – przedstawiła projekt porozumienia z Gminą Jedwabne dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. Reasumując dodała, że projekt ten posiada pewne zmiany i z tego powodu został on przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – odnosi się do odcinka drogi powiatowej Orlikowo – Olszewo Góra, o długości ok. 990 m., został on już zaakceptowany przez Burmistrza Jedwabnego. Udział finansowy w tym zadaniu został tradycyjnie podzielony między oba samorządy. Kosztorysowo jest to po 125.000,00 zł. Jest to technologia potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.
Zmiany polegają na tym, że odwodnienie poboczy z jednej strony drogi zostanie przez nas wykonane, ale w przyszłym roku. To jest jedyna zmiana. Jednak ze względu na to, że porozumienie może dotyczyć jednego roku kalendarzowego proporcje podziału nie są po 50 % wartości zadania.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia z Gminą Jedwabne dotyczący udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (projekt porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad 4 2) Irena Przybylak – poprosiła o informację nt. postępów dotyczących realizacji projektu w zakresie lokalizacji kanalizacji teletechnicznej (mikrokanalizacji) w pasie drogi powiatowej Nr 1900B w Czarnocinie, gm. Piątnica.

Antoni Włodkowski – stwierdził, że prawdopodobnie problemy wynikają z tego, że jedna z firm telekomunikacyjnych – konkurencyjna – postanowiła, że nie udostępni swojego kanału i stąd ten problem.

Starosta – ostatecznie sprawa ta nie jest jeszcze rozwiązana i trwają negocjacje, które prowadzi inwestor.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 15-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: czwartek, 18 cze 2015 09:11
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2015 09:12
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 780 razy