BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 16/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.05.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Elżbieta Parzych - Starosta.
2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta.
3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu.
4. Antoni Włodkowski - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 15-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zabezpieczenie środków na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1889B Turośl-Cieciory-Poredy-Dębniki w Gminie Zbójna.
4. Zapoznanie z odpowiedzią Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży udzieloną na wniosek dotyczący remontu drogi powiatowej nr 1912B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie.
5. Zapoznanie się z pismem Wójta Gminy Piątnica dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 1934 B na odcinku Piątnica Poduchowna – Kosaki.
6. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na przekazanie dla Gminy Jedwabne oznakowania pionowego i poziomego.
7. Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok.
12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
14. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad VII-ej Sesji Rady Powiatu.
15. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.
Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.


Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołów z 15-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 15-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad 3 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił wniosek w sprawie zabezpieczenia środków na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1889B Turośl-Cieciory-Poredy-Dębniki w Gminie Zbójna. Reasumując zaznaczył, że konieczność naprawy ww. odcinka drogi jest spowodowana brakiem przejezdności. Wartość kosztorysowa tej inwestycji to 936.000,00 zł (ww. wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu na dzień dzisiejszy nadwyżki z lat ubiegłych, które możemy zagospodarować to 600.000,00 zł.

Tomasz Chojnowski – jest to wartość kosztorysowa, wobec tego należy oczekiwać, że koszt się zmniejszy po rozstrzygnięciu przetargu.

Wicestarosta – w związku z tym powyższy wniosek będziemy rozpatrywać w kontekście dofinansowania do kwoty 600.000,00 zł.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zabezpieczenie środków na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1889B Turośl-Cieciory-Poredy-Dębniki w Gminie Zbójna (do kwoty 600.000,00 zł).

Ad 4 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży udzieloną na wniosek dotyczący remontu drogi powiatowej nr 1912B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie (kopia ww. pisma stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Podsumowując zaznaczył, że zarówno Burmistrz jak i radni Adam Zaczek oraz Barbara Zalewska zgłaszali wnioski o wyremontowanie ww. odcinka – o długości około 100m. W okresie wiosennym nawierzchnia została naprawiona, jednak pozostały pobocza, wymagające sprofilowania i uzupełnienia. Obecnie zamierzamy zastosować podwójne powierzchniowe utrwalenie. Dotychczas nie wykonaliśmy tego remontu ponieważ wykonujemy roboty na innych drogach. Problem stwarzają ciężkie pojazdy rolnicze, które osiągają ciężar nawet 40 ton. Takie pojazdy niszczą nasze drogi. Jednak niebawem rozpoczniemy powierzchniowe utrwalenie, łącznie z profilowaniem poboczy.
Termin wykonania remontu ww. odcinka napisaliśmy do końca sierpnia, ze względu na nieprzewidywalne warunki pogodowe, jednak na pewno wcześniej wykonamy ten remont.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad 5 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił pismo Wójta Gminy Piątnica dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1934 B na odcinku Piątnica Poduchowna – Kosaki (kopia ww. pisma stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Wyjaśniając dodał, że z takim pismem na sesji Rady Gminy zwrócił się jeden z radnych i w oparciu o tą interpelację Wójt wystąpił do nas. Bezdyskusyjnie uznaliśmy, że wniosek jest zasadny, jednak koszty są ogromne. Cały odcinek od Piątnicy do Wizny może pochłonąć nawet do 100 mln zł, gro kosztów to odwodnienie i wykupy gruntów. W niektórych miejscach szerokość pasa ma zaledwie 6 m, a powinna mieć 12 m (kopia ww. dokumentacji stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Wicestarosta – w poprzedniej kadencji na wniosek radnej Ireny Przybylak sporządzono kalkulację w 2 wariantach, przy założeniu 7 m w terenie niezabudowanym i 6 w zabudowanym, łącznie z wykupami i odwodnieniem, na odcinku około 6,6 km i opiewało to na około 12 mln zł.

Janusz Świderski – ja mówię o całym odcinku z Piątnicy – do Wizny, to zależy od wielu czynników, nie są stałe kwoty.

Wicestarosta – mimo to różnice są zbyt duże.

Janusz Świderski – jeżeli 3 samorządy wnioskowałyby o wsparcie ze środków NPPDL to byłoby dużo łatwiej pozyskać dofinansowanie.

Wicestarosta – proponuję, aby w odpowiedzi przekazać propozycję przekazania w zarząd tego odcinka drogi i wówczas inwestorem będzie Gmina, która formalnie będzie występować o fundusze zewnętrzne.

Janusz Świderski – także w odpowiedzi proponuję, aby podkreślić strategiczną istotność przygotowania całego przedsięwzięcia wspólnie – we współpracy z Gminą Wizna, uwzględniając odcinek tej drogi, który znajduje się na ternie tej gminy.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad 6 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży – przedstawiła wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie dla Gminy Jedwabne oznakowania pionowego i poziomego. Wyjaśniając dodała, że zgodnie z zawartą wcześniej umową partnerską oznakowanie te miało być przekazane w ramach wspólnej inwestycji na ulicach miasta Jedwabne. Udział Powiatu polega jedynie na przekazaniu tego oznakowania, którego wartość wynosić ma 10.000,00 zł. W związku z tym, że zadanie te było współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, wskazane jest niezwłoczne wypełnienie zobowiązań z zawartej umowy partnerskiej (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Wicestarosta – dopiero po rozliczeniu projektu ustalono, że oznakowanie to nie zostało przekazane przez nasz samorząd, w związku z tym Gmina Jedwabne czuje się zagrożona potencjalną groźbą zwrotu dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i z tego powodu zwróciła się z niniejszym wnioskiem.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie dla Gminy Jedwabne oznakowania pionowego i poziomego.

Ad 7 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczy kwoty 100.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami do budżetu, co wynika z nowego cennika na usługi i materiały geodezyjne świadczone przez Starostę. Dodatkowe środki mają być przeznaczone w 30 % na wydatki związane z zatrudnieniem nowego pracownika oraz w 70 % na dodatkowe prace geodezyjne i kartograficzne. Pełne uzasadnienie zawiera przekazana Państwu kopia wniosku (ww. wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Tomasz Chojnowski – czy te zatrudnienie dodatkowego pracownika obejmuje także składki zdrowotne i inne pochodne?

Barbara Gorzęba – tak.

Wicestarosta – z tym, ze jest to zatrudnienie od 1 lipca br.

Barbara Gorzęba – generalnie tendencja dochodów uzyskiwanych przez Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami jest wzrostowa i przyszłym roku należy spodziewać się utrzymania ich na podobnym poziomie.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków.

Ad 8 Wicestarosta – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego był przedstawiony na jednym z wcześniejszych posiedzeń, jednak nadzór prawny Wojewody Podlaskiego zarzucił niedociągnięcia i konieczne było wprowadzenie pewnych drobnych poprawek.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Ad 9 Wicestarosta – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego także był przedstawiony na jednym z wcześniejszych posiedzeń, i analogicznie jak w poprzednim przypadku, nadzór prawny Wojewody Podlaskiego zarzucił niedociągnięcia i konieczne było wprowadzenie pewnych drobnych poprawek.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

Ad 10 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 106.200,00 zł, co wynika z decyzji Wojewody, zgodnie z wnioskiem Starosty Łomżyńskiego na wykonanie operatów geodezyjnych w ramach zaplanowanej przebudowy dróg powiatowych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 16/52/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad 11 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok.

Ad 12 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2018. Objaśniając stwierdziła, że wydłuża on prognozę finansową na lata 2015-2020 w związku z planowanym kredytem na wydatki inwestycyjne. Kredyt planowany jest do spłacenia w ciągu 5 lat na kwotę 1.000.000 zł ze spłatą od 2016 roku. W 2015 roku będzie uruchomiony i w tym roku będą spłacane tylko odsetki. Po zmianach budżet zamknie się deficytem w wysokości 3.347.327,00 zł, który pokryty zostanie środkami z nadwyżki z lat ubiegłych i wspomnianym kredytem. W wieloletniej prognozie wskazane zostały kwoty spłaty długu na lata 2015-2020 i prognozowane dochody i limity wydatków na lata 2019-2020. Szczegółowe objaśnienia do zmiany ujęto w załączniku nr 2 niniejszego projektu.
Dodam jeszcze, że w sytuacji kiedy nie będziemy musieli wykorzystywać pełnej kwoty kredytu 1 mln zł, a taką wersję zakładamy, nie będziemy pobierać tej pełnej kwoty i naliczone odsetki będą wówczas mniejsze.

Wicestarosta – może okazać się, ze nie wykorzystamy pełnej kwoty kredytu 1 mln zł, to w specyfikacji przetargowej warto taką informację zawrzeć, aby bank w przypadku kiedy zmniejszymy tą wartość nie mógł rościć pełnych odsetek od całek kwoty 1 mln zł.

Barbara Gorzęba – tak, będziemy o tym pamiętać.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.

Ad 13 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2018. Objaśniając stwierdziła, że zawiera on 6 załączników. Załączniki od 1 do 4 numeru zaktualizowano na podstawie zapisów w uchwałach Zarządu powiatu, podjętych w okresie od sesji rady w maju do dnia ostatniego posiedzenia zarządu tj. do 18 czerwca 2015 roku. Natomiast Zarząd powiatu proponuje zmiany, które mogą być przyjęte przez Radę w § 2 i 3. Po stronie planu dochodów zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł, ponieważ po analizie wykonania dochodów za 5 m-cy i jak sytuacja się nie zmieni, przewiduje się, że dochody będą wyższe. Wydatki na 2015 rok były zaplanowane niższe od potrzeb. W związku z ponad planowanymi dochodami, możliwe jest zwiększenie planu wydatków, o zadania, które nie mogły być zaplanowane ze względu na niskie wykonanie planu w poprzednich latach. Proponuje się wydatkować środki na zwiększenie o jeden etat w służbach geodezyjnych (30.000 zł – miedzy innymi są to zalecenia ostatniej kontroli) i na wprowadzenie dalszych zmian w ewidencji gruntów i budynków (70.000 zł). Ponadto zmiany zapisane w pkt 2 § 2 na kwotę 4.920,00 zł dotyczą zmniejszenia dochodów bieżących, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów majątkowych. Są to zmiany porządkujące plan finansowy projektu unijnego „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego (…)”. W § 3 projektu uchwały wprowadza się zmiany w planie wydatków i tak: zwiększa się o kwotę 109.000,00 zł wydatki bieżące w tym 100.000 zł na wydatki z zakresu zadań geodezyjnych oraz 9.000 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu odsetek kredytu. Kredyt planuje się uruchomić w III lub IV kwartale br. ze spłatą od 2016 roku. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.721.304,00 zł z czego: 1.000.000,00 zł na zakupy inwestycyjne na rzecz ZDP w Łomży zapis w załączniku nr 1 poz. 12; 721.304,00 zł zadnia inwestycyjne ujęte w zał. nr 1 w poz. 2 i 10. Po zmianach wynik budżetu tj. deficyt wzrośnie z kwoty 1.617.023,00 zł do wysokości 3.347.327,00 zł.
Zmiany zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 6 projektu niniejszej uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

Ad 14 Starosta zapoznała zebranych z proponowanym porządkiem obrad VII-ej Sesji Rady Powiatu. Objaśniając poinformowała, że porządek ten ma obejmować następujące zagadnienia:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

Ad 15 W sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 16-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 26 cze 2015 11:31
Data opublikowania: piątek, 26 cze 2015 11:32
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 758 razy