BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 18/15z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 lipca 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1000, natomiast zakończenie o godzinie 1210. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: 1. Elżbieta Parzych - Starosta. 2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta. 3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu. 4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu. 5. Antoni Włodkowski - członek Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 18/15

z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

w dniu 29 lipca 2015 roku.

 

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1000, natomiast zakończenie o godzinie 1210. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 17-ego posiedzenia Zarządu.

 3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o udzielenie prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością w Piątnicy Poduchownej.

 4. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie o udzielenie dotacji na zakup samochodu.

 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zwiększenie środków finansowych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych        w 2015 roku.

 6. Przyjęcie porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia          w roku 2015 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły

 7. Przyjęcie porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na przebudowę             i rozbudowę drogi powiatowej Górki-Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe-Korytki-Kaimy                w miejscowości Dobrzyjałowo.

 8. Przyjęcie porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na remont drogi powiatowej na odcinku Górki-Dobrzyjałowo.

 9. Przyjęcie porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Stare Krzewo- Nowe Krzewo.

 10. Przyjęcie porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na zakup materiałów związanych z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej        w miejscowości Niewodowo.

 11. Przyjęcie porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na opracowanie dokumentacji projektowej na remont-odbudowę drogi powiatowej Stary Cydzyn-Rządkowo-Wyrzyki.

 12. Zapoznanie z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży skierowanym do Gminy Łomża dotyczącym sposobu utwardzenia poboczy.

 13. Zapoznanie z pismem skierowanym przez mieszkankę wsi Stare Jemielite do Starostwa Powiatowego w Łomży w sprawie utwardzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1944B.

 14. Podjęcie 4 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji      o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

 16. Sprawy różne:

 1. uzgodnienie projektu dotyczącego lokalizacji kanalizacji teletechnicznej (mikrokanalizacji)    w pasie drogi powiatowej Nr 1900B w Czarnocinie, gm. Piątnica

 2. przyjęcie porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu (wykonanie odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w m. Brzostowo),

 3. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad, obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy, został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                      i wstrzymujących się nie było.

   

Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

 

 

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołów z 17-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 17-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych        i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Wicestarosta – Lech Szabłowski – wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o udzielenie prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością w Piątnicy Poduchownej jest wynikiem podjętych działań na rzez zapewnienia odpowiedniego opalania i ogrzewania budynku ZGLR   w Piątnicy. Powiat jest właścicielem ww. nieruchomości, którą we władaniu posiada ZPOZ i stąd konieczność rozpatrzenia niniejszego wniosku. Dyrektor obawia się, że w roku bieżącym do przetargu na zabezpieczenie opalania nieruchomości nikt się nie zgłosi. W ubiegłym roku tylko jedna firma – jednoosobowa zgłosiła się do przetargu. Natomiast udzielenie prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością w Piątnicy Poduchownej umożliwi zawarcie umów i przygotowanie stosownej dokumentacji w celu podłączenia tego obiektu do instalacji gazowej. W takim przypadku nie będzie konieczne ogłaszanie przetargu na ogrzewanie, a ponadto ogrzewanie gazem ziemnym będzie bardziej opłacalne (ww. wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Irena Przybylak – czy w ramach własnych środków ZPOZ zamierza wykonać przedmiotowe przyłącze gazowe?

 

Wicestarosta – tak.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o udzielenie prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością w Piątnicy Poduchownej.

 

Ad 4 Zbigniew Biernacki – przedstawiciel Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie – nasz wniosek o udzielenie dotacji na zakup samochodu był już omawiany na jednym z wcześniejszych posiedzeń Zarządu Powiatu. Wówczas Państwo uznaliście, że konieczne jest w pierwszej kolejności wystąpienie z formalnymi wnioskami do samorządów gminnych. W związku z tym udało nam się pozyskać 5.000,00 zł od Wójta Gminy Zbójna. Łącznie na obecnym etapie mamy już 50.000,00 zł. Wg naszych ocen i rozeznania na rynku brakuje nam około 20.000,00 zł, aby zakupić odpowiedni samochodów do przewożenia naszych podopiecznych. Planujemy zakup około 3 letniego fiata, ponieważ posiadają one duże drzwi wejściowe a nasi podopieczni mają nawet po około 140 kg wagi. Nie bierzemy pod uwagę drogich marek tj. np. mercedes, bo nas na nie stać (ww. wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – czy brał Pan pod uwagę, aby skorzystać w przyszłym roku     z dotacji z PFRON-u i zakupić nowy samochód?

 

Zbigniew Biernacki – tak, ale nie mamy pewności czy PFRON będzie dofinansowywał takie zakupy. Poza tym nasze auto ma przebieg ponad 500.000 km, to już jest na granicy eksploatacji, mamy bardzo częste naprawy, które utrudniają nam pracę i są bardzo kosztowne. Uważam, że obecne auto nie wytrzyma do ubiegłego roku.

Prowadziliśmy także analizę tego czy warto jest korzystać z obcego transportu, ale to jest jeszcze droższe niż użytkowanie naszego starego auta.

 

Irena Przybylak – może warto wziąć kredyt na nowe auto, jaki jest koszt zakupu nowego auta?

 

Zbigniew Biernacki – Stowarzyszenia nie stać na kredyt, ponieważ mamy bardzo skromny budżet.

 

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu– dofinansowanie tego zakupu będzie wydatkiem inwestycyjnym i będzie konieczne podjęcie uchwały przez Radę Powiatu. Ponadto konieczne będzie zawarcie stosownej umowy ze Stowarzyszeniem.

 

StarostaElżbieta Parzych – pod koniec sierpnia planujemy sesję Rady Powiatu, więc obecnie będzie można wszcząć postępowanie zapytania o cenę.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                  i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie o udzielenie dotacji na zakup samochodu.

 

Ad 5 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – łącznie przybyło nam już 7-ro sieci więcej niż zakładaliśmy. Takiej sytuacji nie dało się przewidzieć, chociażby ze względu na fakt, że sąd potrafi skierować dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej informują o tym faksem o godzinie 14.30, ze wskazaniem niezwłocznego umieszczenia dziecka w tej placówce. Jest to naganne, ale sądy mają takie prawo.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze zabraknie nam 80.000,00 zł, a na rodziny zastępcze 25.000,00 zł, czyli łącznie 105.000,00 zł (ww. wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu– sfinansowanie tego deficytu jest możliwe z dochodów ponadplanowych.

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – zastanawiające jest to, że wydawało się, iż wzorowo współpracujemy z Centrum Pieczy zastępczej, gdzie także w pracach uczestniczą sędziowie. Proponuję, aby w tej sprawie skierowanie formalne wystąpienie z informacją o zagrożeniach           i utrudnieniach jakie wynikają z tego typu postepowania przez sądy. Te instytucje powinny wcześniej uprzedzać o tym, że wystąpią takie okoliczności.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zwiększenie środków finansowych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2015 roku.

 

Ad 6 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił projekt porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły. Wyjaśniając dodał, że jest to inwestycja dotycząca tzw. drogi „klęskowej”. Pomoc finansowa Gminy wynosi 100.000,00 zł, z czego 25.000,00 zł będzie przeznaczone na roboty dodatkowe.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Przytuły    w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły (ww. porozumienie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił projekt porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Górki-Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe-Korytki-Kaimy w miejscowości Dobrzyjałowo.

Pomoc finansowa Gminy wynosi 50 % kosztów wykonania tego projektu technicznego, którego wartość to 6.900,00 zł

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – czy to jest odcinek od Kościoła do mostu?

 

Janusz Świderski – tak, o długości około 800 m.

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – czy ta dokumentacja była już zlecana do opracowania?

 

Janusz Świderski – tak, ale projektant Wyrwiński nie wywiązał się z umowy i musimy kolejny raz zlecić opracowanie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica (ww. porozumienie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił projekt porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na remont drogi powiatowej na odcinku Górki-Dobrzyjałowo. Wyjaśniając dodał, że odcinek ten ma długość około 500 m, a wartość inwestycji to 35.000,00 zł.

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – jaką technologią ten odcinek będzie naprawiany?

 

Janusz Świderski – powierzchniowego utrwalenia.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na remont drogi powiatowej na odcinku Górki-Dobrzyjałowo (ww. porozumienie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił projekt porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę      i rozbudowę drogi powiatowej Stare Krzewo- Nowe Krzewo. Reasumując dodał, że 100% kosztów wg porozumienia ma ponieść Gmina Piątnica.

 

Irena Przybylak – kiedy jest planowane wykonanie modernizacji tego odcinka drogi?

 

Janusz Świderski – w przyszłych latach.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej            Stare Krzewo – Nowe Krzewo (ww. porozumienie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił projekt porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na zakup materiałów związanych z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Niewodowo. Wyjaśniając podkreślił, że sprawa ta była omawiana wielokrotnie i ostatecznie niebawem zostanie sfinalizowana. Przypomniał również, że w ubiegłym roku ten odcinek był nieprzejezdny wobec czego nie można dopuścić do takiej sytuacji w roku obecnym. Dokumentacja techniczna jest już opracowana na ten remont.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na zakup materiałów związanych z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Niewodowo (ww. porozumienie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił projekt porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na opracowanie dokumentacji projektowej na remont-odbudowę drogi powiatowej Stary Cydzyn-Rządkowo-Wyrzyki. Objaśniając zaznaczył, że inwestycja ta ma być sfinansowana w dużej część ze środków klęskowych, a udział własny będzie podzielony po 50 % na oba samorządy.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli porozumienie Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na opracowanie dokumentacji projektowej na remont-odbudowę drogi powiatowej Stary Cydzyn-Rządkowo-Wyrzyki (ww. porozumienie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedstawił odpowiedź skierowaną do Gminy Łomża dotyczącą sposobu utwardzenia poboczy. Reasumując podkreślił, że droga w tej miejscowości jest bardzo wąska, bowiem ma zaledwie 3,5 m szerokości i konieczne jest wykonanie poboczy materiałem twardym – poprzez zainstalowanie ażurów, po którym będą mogły jeździć ciężkie pojazdy, ponieważ w tylko w ten sposób będą mogły się wyminąć. Natomiast kostka brukowa nie zda egzaminu, choć z pewnością jest wygodniejsza dla pieszych, ale ciężkie pojazdy użytkowane przez rolników szybko by ją zniszczyły (kopia pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży skierowana do Gminy Łomża dotycząca sposobu utwardzenia poboczy stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Antoni Włodkowski – w pełni poparł zdanie Dyrektora ZDP, podkreślając że na terenie gminy Piątnica te rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdza.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ad 13 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – zapoznał zebranych z pismem skierowanym przez mieszkankę wsi Stare Jemielite do Starostwa Powiatowego w Łomży w sprawie utwardzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1944B (kopia ww. pisma stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

Z kolei dodał: rozmawiałem z Wójtem w tej sprawie, który zajął stanowisko, że musi w pierwszej kolejności ze swoimi radnymi uzgodnić ewentualne współfinansowanie tej inwestycji, a następnie wystąpi z wnioskiem do Zarządu Powiatu. W takim przypadku zostanie nadany dalszy bieg sprawie. Takie stanowisko uważam za rozsądne.

 

Wicestarosta – zwrócił uwagę, że w tym temacie sprawa własności gruntów nie jest jeszcze uregulowana, szczególnie w pobliżu przejazdu kolejowego.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu, akceptując przy tym rozwiązanie zaproponowane przez Dyrektora ZDP w Łomży.

 

Ad 14 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu– przypomniała, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 60.040,00 zł na zadania własne w dziale 801, rozdziale 80195, w tym: § 2007 o kwotę 51.033,00 zł tj. płatności        w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego; a § 2009 o kwotę 9.007,00 zł w części współfinansowania krajowego na realizację zadań z projektu                  WND-POKL.03.05.00-00-188/12 „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 18/57/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu– przypomniała, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w budżecie powiatu poprzez rozwiązanie rezerwy budżetowej celowej na „inwestycje drogowe” – wydatki majątkowe na zadania własne. Wobec tego zmniejsza się środki finansowe na zadania własne z rezerwy budżetowej celowej na „inwestycje drogowe” z działu 758, rozdziału 75818, § 6800 na kwotę 103.450,00 zł na uzupełnienie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań realizowanych wspólnie na podstawie porozumień z Gminą Piątnica i tak: 100.000,00 zł na „Przebudowę odwodnienia drogi powiatowej nr 1934B w miejscowości Niewodowo” (udział powiatu); a 3.450,00 zł na pokrycie 50% kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy w m. Dobrzyjałowo na dł. odc. ok. 0,800 km. W dochodach bieżących zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000,00 zł w dziale 852, rozdziale 85204, § 2130, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 03 lipca 2015 roku nr FB-II.3111.248.2015.MA w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 53) i przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych powiatu. W wydatkach bieżących zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł w dziale 852, rozdziale 85204, § 4010   w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Środki te zostaną przeznaczone na zabezpieczenie w 50% wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto proponowane jest przeniesienie wydatków bieżących w ramach działu między rozdziałami            w zakresie zadań własnych, gdzie przenosi się środki w wysokości 20.250,00 zł w planie wydatków budżetu i planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w ramach działu 852,        z rozdziału 85218, § 4010 – 20.250,00 zł do rozdziału 85204, kwotę 20.250,00 zł, z czego do § 4010 – 15.000,00 zł i § 4300 – 5.250,00 zł. Środki te niezbędne są do zapewnienia indywidualnej oraz grupowej konsultacji psychologicznej, poprzez zatrudnienie psychologa wykonującego pracę w ramach działalności gospodarczej (5.250,00 zł) i uzupełnienie planu wynagrodzeń na zatrudnienie psychologa w ramach umowy o pracę tj. 50% wynagrodzenia ze środków własnych powiatu. Zatrudnienie psychologa jest obligatoryjne    i wynika z zapisów art. 130 oraz 180 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pismo w przedmiotowej sprawie nr PCPR.3011.24.2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z dnia 6 lipca 2015 roku.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 18/58/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 3) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu– przypomniała, że projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian w budżecie powiatu poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących            o kwotę dotacji w wysokości 1.149.317,00 zł w dziale 600, rozdziale 60078, § 2130, przyznanej dla Powiatu na podstawie decyzji Ministra Finansów z 8 lipca 2015 roku Nr MF/FG5/002009/2015 w sprawie zmian budżetu państwa na 2015 rok oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych      o kwotę 633.234,00 w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 tytułem pomocy finansowej na zadania realizowane wspólnie z gminami. Z kolei zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.149.317,00 zł w dziale 600, rozdziale 60078, § 4270 w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży , z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1826B Gardoty – Grzymki - gm. Przytuły, w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych. Następnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 633.234,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Środki te zostaną przeznaczone na realizację inwestycji drogowych wg porozumień i tak:

- 22.450,00 zł na pokrycie 50% kosztów opracowania dokumentacji na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI01028673 w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża. Porozumienie nr 4/2015 zostało zawarte z wójtem Gminy Łomża w dniu 19 marca 2015 roku;

- 12.420,50 zł na aktualizację dokumentacji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B Jarnuty – Łochtynowo – Konarzyce w lokalizacji 0+000- 0+962,00 oraz 1+ 611,00- 3+ 702,00” (droga stanowi dojazd do obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI01028673 w m. Konarzyce). Udział został zabezpieczony w 50% na podstawie w/w porozumienia;

- 20.110,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1904B w obrębie Jednaczewo o dł. ok. 1305 m. Zgodnie z porozumieniem nr 5/2015 z 30 marca 2015 roku jest to 50% udział gminy w tym zadaniu;

- 190.013,00 zł na porycie 75% kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty na odcinku Kokoszki do granicy gminy Wizna o dł. ok. 500m. W przedmiotowej sprawie zostało podpisane porozumienie nr 8/2015 w dniu 29 kwietnia 2015 roku;

- 388.240,00 zł na pokrycie 25% udziału Gminy Jedwabne w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1966B Wizna – Sambory – Sieburczyn – Rutkowskie – Pluty do drogi powiatowej nr 1834B na odcinku o nawierzchni brukowej Mocarze – Chyliny w km rob. 0+000-2+227,10 o dł. 2,227,10 km”. Zadanie jest realizowane w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Podziału środków dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży nr ZDP.3.301.17.8.534/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 18/59/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 4) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu– przypomniała, że ostatni projekt uchwały         w sprawie zmian w budżecie powiatu jej autorstwa dotyczy wprowadzenia zmian w budżecie powiatu poprzez dokonanie przesunięć planowanych wydatków budżetowych na 2015 rok pomiędzy paragrafami w/w rozdziałach na kwotę 28.779 zł, w ramach zadań realizowanych          w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań własnych. Szczegółowy opis zawierają objaśnienia dołączone do projektu uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 18/60/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

 

Ad 15 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu– przypomniała, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego jest kwestią formalną i zgodnie z wymogami ostawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu musi takie informacje publikować.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od              1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 18/61/2015        z dnia 29 lipca 2015 roku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

 

Ad 16 1) W sprawach różnych Starosta udzieliła głosu Dyrektorowi ZDP w Łomży.

 

Janusz Świderski – temat dotyczący uzgodnienia projektu dotyczącego lokalizacji kanalizacji teletechnicznej (mikrokanalizacji) w pasie drogi powiatowej Nr 1900B w Czarnocinie, gm. Piątnica, był omawiany na poprzednich posiedzeniach Zarządu. Przypomnę, że po obu stronach jezdni jest dużo urządzeń, zabudowa jest zwarta. Te cechy powodują problemy w zakresie projektowania. Wskazywaliśmy, aby oddalić się od pasa drogowego lub w działkach prywatnych umieścić kolejne urządzenie telekomunikacyjne. Ponadto, co szczególnie istotne, droga ta nie posiada odwodnienia, a także planowana jest budowa gazociągu. Każda awaria sieci będzie powodować poważne utrudnienia w ruchu na tej drodze.

 

Przedstawiciel inwestoramy będziemy budować sieć dla mieszkańców, nie jest to jakaś sieć tranzytowa, nowej generacji, powinna ona zaspokoić potrzeby dostępu do internetu, bynajmniej dla miejscowości Czarnocin. W tej technologii będziemy realizować dostęp do internetu w innych 30 miejscowościach. 60 właścicieli prywatnych wyraziło zgodę na umieszczenie urządzeń w ich działkach, ale pozostali odmówili.

 

Irena Przybylak – ile osób nie zgodziło się na zainstalowanie urządzeń telekomunikacyjnych     na ich działkach?

 

Przedstawiciel inwestora– około 12-tu.

 

Janusz Świderski – zostało zaprojektowanych dużo przejść przez pas drogowy, ponieważ aż tyle osób nie zgodziło się na zainstalowanie urządzeń na ich prywatnym terenie i przypomnę, że kwestia odwodnienia jest uregulowana tak, że w każdej decyzji inwestor jest zobowiązany do ponoszenia kosztów w przypadku przebudowy drogi, a okres trwałości inwestycji wynosi 5 lat.

 

Wicestarosta – Lech Szabłowski – problem inwestora jest także w tym, że jest on właścicielem tych urządzeń, natomiast nie wiadomo czy zgłosi się jakiś operator, który zapewni usługę transmisji danych, jednak rozstrzygnie się dopiero w przyszłości – po zainstalowaniu urządzeń     w pasie drogowym.

 

Z kolei członkowie Zarządu uznali, że przyszłe problemy trzeba będzie rozwiązywać                     w przyszłości, natomiast jeżeli koszty przebudowy będzie ponosił inwestor to należy wyrazić zgodę na umieszczenia tych urządzeń w pasie drogowym.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 16 2) W sprawach różnych Starosta ponownie udzieliła głosu Dyrektorowi ZDP w Łomży.

 

Janusz Świderski – projekt porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Jedwabne dotyczy niewielkiej inwestycji, która ma polegać na wykonaniu odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w m. Brzostowo. Konieczne jest to ze względu na fakt, iż wody           z drogi powiatowej zalewają te skrzyżowanie i pobliską posesję. Trzeba to wykonać jeszcze przed zimą, aby podczas roztopów nie doszło do zalania. W tym momencie jeden z wykonawców ma na tym terenie swoje maszyny i urządzenia i za niewielki koszt mógłby wykonać te odwodnienie. Aktualnie kończy on remont drogi, która znajduje się w pobliżu. Z tego względu konieczne jest podjęcie szybkiej decyzji przez Zarząd.

 

Wicestarosta – zwrócił uwagę, że ZDP mógłby własnymi siłami, przy wsparciu zakładu komunalnego Gminy, wykonać tak mało skomplikowane prace.

 

Tomasz Chojnowski – dodał, że Powiat nie powinien zawierać porozumienia, które polega na inwestowaniu na drodze gminnej, ponieważ te prace mają być wykonane już w pasie drogowym drogi gminnej.

 

Wicestarosta – popierając zdanie przedmówcy zwrócił uwagę, że takie porozumienie wymaga zgody Rady Powiatu.

 

Tomasz Chojnowski – zaznaczył, że taka forma porozumienia powinna stwierdzać, iż to Powiat udziela wsparcia Gminie.

 

Janusz Świderski – zaznaczył, że to z drogi powiatowej zalewane jest problemowe skrzyżowanie i to Powiat powinien być odprowadzić wodę ze swojej drogi.

 

Starosta – wobec powyższego uznała, że niniejszy projekt porozumienia należy skierować           do radcy prawnego, natomiast po wydaniu przez niego opinii Zarząd ponownie zajmie się tą sprawą.

 

Irena Przybylak i Antoni Włodkowski podzielili zdanie Starosty.

 

Z kolei wobec braku innych uwag lub pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego powyższa propozycja została przyjęta trzema głosami „za” i dwoma „przeciw”, głosów wstrzymujących się nie było (projekt ww. porozumienia stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

 

Ad 16 3) Stanisław Kozikowski – Naczelnik wydziału GN – poinformował, że podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego wynika z faktu, iż nie udało się sprzedać nieruchomości położonej w m. Gać.       W trzecim przetargu nikt nie złożył oferty. Są dwa możliwe rozwiązania, można podjąć rokowania, gdzie wartość nieruchomości może być obniżona do 60 % wartości, jednak takie rokowania mogą być podjęte tylko raz i później trzeba powtarzać całą procedurę, która generuje pewne koszty. Natomiast w trybie zwykłego przetargu kolejny raz możemy obniżyć wartość nieruchomości o 50 %.

 

Starosta – czy cena zawiera podatek VAT?

 

Stanisław Kozikowski – nie ponieważ był on budowany w czasach kiedy VAT nie   obowiązywał.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych      i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej                  w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 18/62/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

 

 

W sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 18-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

Data powstania: czwartek, 13 sie 2015 08:07
Data opublikowania: czwartek, 13 sie 2015 08:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 715 razy