BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 19/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1000, natomiast zakończenie o godzinie 1030.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 18-ego posiedzenia Zarządu.

 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań      i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 6. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad VIII-ej sesji Rady Powiatu.

 7. Sprawy różne:

 1. podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Monieckiego,

 2. podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łomża w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg publicznych,

 3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,

 4. rozpatrzenie wniosku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o zmianę przeznaczenia przyznanych środków na 2015 rok.

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad, obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy, został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                      i wstrzymujących się nie było.

   

Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

 

 

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołów z 18-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 18-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych        i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Edward Jarota – DyrektorPowiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest konsekwencją decyzji Zarządu PRFON, który decyzja z dnia 9 lipca br. zwiększył nam środki na pomoc osobom niepełnosprawnym o kwotę 32.508,00 zł. Zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowiącą załącznik do w/w pisma środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniosą w 2015 r. 865.674 zł. W uchwale Nr V/29/2015 z 29 kwietnia 2015 r. na ten cel zabezpieczona została kwota 833.166 zł.

Warto jednak zauważyć, że mimo takich uzupełnień środków od wielu lat nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb niepełnosprawnych. Procedura wymaga, aby ta kwestia została uregulowana uchwałą Rady Powiatu. Środki będziemy wydatkować na pielucho-majtki, turnusy rehabilitacyjne dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,itp., czyli rzeczy najbardziej podstawowe. Powyższe środki pozwolą objąć pomocą większą liczbę niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę          w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku                        z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ad 4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu– przypomniała, że projekt uchwały Rady Powiatu    w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok wynika z wniosków WTZ           w Marianowie i PCPR w Łomży o zabezpieczanie środków na: 17.800,00 zł – zakup samochodu dla WTZ, 105.000,00 zł na realizację zadań statutowych PCPR jako uzupełnienie braków w tej dziedzinie. Pokrycie tych wydatków zostało dokładnie opisane w uzasadnieniu. Generalnie zabezpieczenie tych wydatków zostało pokryte z oszczędności w ramach projektu transgranicznego oraz z dochodów wygenerowanych przez ZDP w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian                w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 

Ad 5 1) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok dotyczy wprowadzenia zmian po stronie dochodów                   i wydatków budżetu środków przekazanych przez wojewodę na potrzeby Ośrodka Pomocy           w Kownatach. Będą to wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne. W tym projekcie zwiększa się także plan dochodów iw wydatków PCPR w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 19/63/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 2) Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu– projekt kolejnej uchwały w sprawie zmian          w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok dotyczy wprowadzenie zmian po stronie dochodów                   i wydatków budżetu środków na realizację inwestycji w zakresie budowy ścieżki rowerowej         w ramach projektu budowy ścieżek z Programu Rozwój Polski wschodniej.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 19/64/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 Starosta zapoznała zebranych z proponowanym porządkiem obrad VIII-ej sesji Rady Powiatu. Wyjaśniając stwierdziła, że obejmuje on następujące tematy:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 9. Wolne wnioski.

 10. Zamknięcie obrad.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  Ad 7 1) W sprawach różnych Starosta poinformowała, że podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Monieckiego jest kwestią formalną i związane jest z planami inwestycyjnymi samorządu, który chce zostać zarządcą drogi, aby móc na niej inwestować. Wydanie takiej opinii przez Zarząd nie jest wiążące.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Monieckiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 19/65/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 2) Starosta poinformowała, że podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łomża w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg publicznych podobnie jak w poprzednim przypadku jest kwestią formalną i związane jest z planami inwestycyjnymi samorządu, który chce zostać zarządcą drogi, aby móc na niej inwestować. Wydanie takiej opinii przez Zarząd także nie jest wiążące.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łomża w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg publicznych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 19/66/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 3) Edward Jarota – DyrektorPowiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Łomży – projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ma na celu ujednolicenie i uporządkowanie zapisów regulaminowych. Dotychczasowy regulamin był już trzykrotnie zmieniany i przez ten fakt jest mało czytelny. Aktualny regulamin stanowi dostosowanie go do obowiązujących przepisów. Dość często zwracano nam uwagę, że dotychczasowy dokument, wobec wielokrotnych zmian, stał się już słabo czytelny.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 19/67/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 4) Starosta poinformowała, że wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej     w Łomży o zmianę przeznaczenia przyznanych środków na 2015 rok jest podyktowany tym, że zmienił się zakres potrzeb PSP i w związku z tym Komendant PSP chce przeznaczyć dofinansowanie naszego samorządu na inne wydatki – te które w jego ocenie są bardziej niezbędne. Poza tą zamianą wniosek nic innego nie koryguje (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej     w Łomży o zmianę przeznaczenia przyznanych środków na 2015 rok

 

 

W sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

 

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 18-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                 

Data powstania: czwartek, 20 sie 2015 10:40
Data opublikowania: czwartek, 20 sie 2015 10:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 819 razy