BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA

ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości

Łomża, 25 sierpnia 2015 r.

GN-I.6821.16.2015

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 6 ust. 2, art. 9a i art. 124 ust. 1, 2, 4 i 7 w związku z art. 124a ustawy z dnia21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 782) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu i na rzecz której działa pan Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

orzeka

  1. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bronowo, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 69/2 o pow. 1,18 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu i na rzecz której działa pan Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok zezwolenia na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z demontażem istniejących przewodów, montażem nowego słupa oraz montażem nowych przewodów SN-15kV, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia SN-15kV oraz słupa elektrycznego na granicy z działką nr 70 w sposób przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;

          Ograniczenie obejmuje możliwość przeprowadzenia kabla na czas nieoznaczony, a także możliwość zajęcia części działki nr 69/2 o pow. 0,0356 ha (w granicach pasa technologicznego),           położonej w obrębie ewidencyjnym Bronowo – na okres 3 dni od dnia zajęcia nieruchomości – w celu wykonania prac budowlano – montażowych;

     2.  Zobowiązać PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu i na rzecz której działa pan Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok do          przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po zakończeniu inwestycji wymienionej w ust. 1.

 

Uzasadnienie

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu i na rzecz której działa pan Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok wystąpił z wnioskiem wydanie decyzji zezwalającej na wejście w teren dla przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia SN-15kV oraz słupa elektrycznego na granicy z działką nr 70, na terenie obejmującym nieruchomość stanowiącą działkę oznaczoną numerem 69/2, położoną w obrębie miejscowości Bronowo, gmina Wizna, powiat łomżyński, województwo podlaskie, o nieuregulowanym stanie prawnym.

Do powyższej sprawy mają zastosowanie przepisy art. 124, 124a i art. 6 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami „starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

Stosownie do art. 124 ust. 2 starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, udziela zezwolenia z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.

Wedle ust. 4 omawianego artykułu, na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów  i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu (art. 128 ust. 4 w/w ustawy). Odszkodowanie ustalane jest w odrębnym postępowaniu, po zakończeniu robót przez inwestora.

Natomiast treść art. 124a w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7, art. 124b oraz art. 125 i art. 126 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.

Z wniosku wynika, że Inwestor nie mógł przeprowadzić rokowań z właścicielami nieruchomości, przez które przebiegać ma napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia SN-15kV, ponieważ nie ma ustalonego kręgu właścicieli.

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W/w ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 02 kwietnia 2015 roku poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym przetargi-gctrader.pl oraz przesłane do Wójta Gminy Wizna celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W terminie 2 miesięcy od dokonania powyższego, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży w dniu 07 sierpnia 2015 roku, na okres 7 dni oraz umieszczone na stronie internetowej tut. urzędu.

Z treści przytoczonych wyżej przepisów wynika, że przesłankami materialnoprawnymi wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami są: realizacja celu publicznego, zgodność przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, zgodność z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz brak możliwości uzyskania przez inwestora zgody na realizację inwestycji.

Celem publicznym w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Planowane przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu i na rzecz której działa pan Jarosław Dzięgielewski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie napowietrznej linii średniego napięcia SN-15kV oraz słupa elektrycznego na granicy z działką nr 70, jest niewątpliwie realizacją celu publicznego, zgodnie z w/w definicją oraz zgodne z decyzją Wójta Gminy Wizna Nr GK.6733.6.2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 Tym samym wnioskodawca był uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny prawniczej decyzja wydana w oparciu o art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winna wskazywać termin na wykonanie prac budowlanych lub montażowych. Pozwoli to na zdyscyplinowanie inwestora i uniknięcie utrzymywania stanu permanentnej budowy na nieruchomości obciążanej. Jest to istotne zwłaszcza z punktu widzenia art. 124 ust.4

Dlatego też czas zajęcia nieruchomości ustalono na okres maksymalnie 3 dni, zgodnie z harmonogramem prac na nieruchomości, związanych z demontażem istniejących przewodów, montażem nowego słupa oraz montażem nowych przewodów SN-15kV, zawartym we wniosku.

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się na wniosek starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej lub organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli zezwolenia było udzielane na wniosek tej jednostki.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego,
za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Z upowaznienia Starosty

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału Geodezji,

Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

Starostwa Powiatowego w Łomży

 

Otrzymują:

1.         PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok,

2.         podano do publicznej wiadomości:

            - na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży,

- na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży,

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wizna,

- na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Bronowo.

Data powstania: czwartek, 27 sie 2015 08:16
Data opublikowania: czwartek, 27 sie 2015 08:30
Data przejścia do archiwum: sobota, 12 wrz 2015 09:36
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1113 razy