BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 20/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1000, natomiast zakończenie o godzinie 1020.

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski          

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o dokonanie zmian w załączniku inwestycyjnym, w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej na odcinku Stara Łomża n/rz – Siemień, o długości ok. 2,246 km.

 3. Sprawy różne.

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad, obejmujący zaproponowane tematy, został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

 

 

Ad 2 Starosta udzieliła głosu dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Janusz Świderski – wniosek o dokonanie zmian w załączniku inwestycyjnym wynika z realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej na odcinku Stara Łomża n/rz – Siemień, o długości ok. 2,246 km. Po rozliczeniu zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej w gminie Jedwabne udało nam się uzyskać oszczędności w wysokości 332.000,00 zł. Natomiast aktualnie musimy pokryć koszty udziału własnego i część kosztów budowy ww. ścieżki rowerowej. Jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargowym (kopia wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o dokonanie zmian  w załączniku inwestycyjnym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży  o dokonanie zmian w załączniku inwestycyjnym, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi powiatowej na odcinku Stara Łomża n/rz – Siemień, o długości ok. 2,246 km.

 

Ad 3 W sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

 

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 20-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

                                                                                                                                

                                                                                                                 

Data powstania: poniedziałek, 31 sie 2015 08:42
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sie 2015 08:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 649 razy