BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 21/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.45, natomiast zakończenie o godzinie 9.00.

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego   w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego.

 4. Sprawy różne.

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad, obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy, został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych          i wstrzymujących się nie było.

   

Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

 

 

Ad 2 Starosta udzieliła głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 

Mieczysław Bieniek – sprawa jest pilna, ponieważ Wojewódzki Urząd Pracy rozpisał konkurs i do dnia 19 września br. musimy złożyć wnioski. Projekt ten realizować będziemy                   wspólnie z urzędami pracy z Kolna i Zambrowa. Łączna kwota, którą chcemy pozyskać to 2,4 mln zł. Nasz Urząd będzie liderem tego projektu. Okres trwania projektu to 1 stycznia 2016 – 30 czerwca 2017 roku. Program będzie obejmował prace interwencyjne oraz staże na czas 6 miesięcy, jest to propozycja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Nazwa Pendolino ma sugerować, że chodzi o szybkie aktywizowanie osób bezrobotnych. Nasz samorząd ma otrzymać kwotę 1,15 mln zł (kopia wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży oraz projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

Ad 3 Starosta udzieliła głosu gł. spec. z Wydziału PRS.

 

Elżbieta Gosk – proponowane zmiany w zakresie przyznawania stypendiów polegają na sposobie wypłaty stypendiów, które będą mogły być wypłacane i miesięcznie i z góry za cały rok. Ponadto zmiany dotyczą sposobu rozliczania stypendiów, które będą rozliczne w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia zakończeniu okresu, na który owe stypendium zostało przyznane. Natomiast zasady rozliczania obejmują informację nt. sposobu wydatkowania środków z uzasadnieniem i dołączenie dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie tych środków wraz z opisem osiągnięć jakie w tym okresie stypendysta odniósł.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego.

 

Ad 4 W sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

 

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 21-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.                                                                                     

    

                                                                                                                 

Data powstania: czwartek, 3 wrz 2015 10:42
Data opublikowania: czwartek, 3 wrz 2015 10:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 685 razy