BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 22/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1125, natomiast zakończenie o godzinie 1145.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołów z 19-ego i 20-tego posiedzenia Zarządu.

 3. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2015 r. złożonej przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

 4. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2015 r. złożonej przez Muzeum Przyrody    w Drozdowie, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

 5. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2015 r. złożonej przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

 6. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 r. i podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2015 roku.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Przytuły w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych publicznych.

 9. Przyjęcie porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.

 10. Sprawy różne:

 • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu „Pendolino do zatrudnienia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Pendolino do zatrudnienia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachOsi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad, obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy, został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było.

   

Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

 

 

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołów z 19-go oraz 20-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 19-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych         i wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu protokół z 19-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3, Ad 4, Ad 5 Starosta o zabranie głosu poprosiła Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – zapoznała zebranych z informacjami finansowymi za I półrocze 2015 r. złożonymi przez: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; Muzeum Przyrody w Drozdowie, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy    o finansach publicznych (powyższe informacje stanowią załącznik do uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2015 roku dołączonej do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli informację finansową za I półrocze 2015 r. złożoną przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

 

W kolejnym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli informację finansową za I półrocze 2015 r. złożoną przez Muzeum Przyrody w Drozdowie, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

 

W trzecim głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli informację finansową za I półrocze 2015 r. złożoną przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach  publicznych.

 

Ad 6 Starosta o zabranie głosu poprosiła Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 r. Reasumując podkreśliła, że na tym etapie płynność finansowa jest zachowana, natomiast jednostki organizacyjne naszego powiatu nie mają zobowiązań długoterminowych.              

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych                   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za I półrocze 2015 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 22/68/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 1) Starosta o zabranie głosu poprosiła Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu dotyczy pomocy finansowej udzielonej Powiatowi przez Gminę Przytuły w ramach remontu drogi powiatowej Gardoty – Grzymki, na ternie gminy Przytuły.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 22/69/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 2) Starosta o zabranie głosu poprosiła Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – drugi projekt uchwały w sprawie zmian budżetu dotyczy zmian jakie wprowadzili kierownicy jednostek organizacyjnych, w ramach upoważnienia zawartego w stosownej uchwale Rady Powiatu. Zmiany te wprowadzane były przez Starostę w związku z prowadzonym projektem unijnym w sferze oświatowej.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 22/70/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Starosta – projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Przytuły w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych publicznych jest kwestią czysto formalną i jest to powiązane z planami inwestycyjnymi Gminy na tym odcinku dróg. ZDP w Łomży nie wniósł żadnych zastrzeżeń co do pozytywnego zaopiniowania niniejszej sprawy.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Przytuły w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg gminnych publicznych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 22/71/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Janusz Świderski – Dyrektor ZDP w Łomży – projekt porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna dotyczy zdania, którego koszt został oszacowany na 84.000,00 zł, natomiast wpłynęła tylko jedna oferta opiewająca na kwotę 130.000,00 zł. Wobec tego w porozumieniu z Wójtem postanowiliśmy odrzucić ofertę przedsiębiorcy ze względu na rażące przekroczenie wartości kosztorysowej. Wójt będzie organizował przetargi i sprawa ta zostanie ponownie rozstrzygnięta. Niestety PBK z Łomży znacząco przekroczyło wartość planowanych do wykonania robót i stąd te komplikacje (ww. projekt porozumienia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Wicestarosta – do ilu firm ZDP skierował zapytanie przetargowe?

 

Janusz Świderski – do trzech.

 

Starosta – czyli proponuje Pan, aby przyjąć porozumienie z Gminą opiewające na wysokość pomocy w kwocie 84.000,00 zł?

 

Janusz Świderski – tak, uważam, że wyrobimy się w tej kwocie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna.

 

Ad 10 1) Starosta przechodząc do spraw różnych udzieliła głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 

Mieczysław Bieniek – konsekwencją zgłoszenia się naszego samorządu do udziału w projekcie systemowym, w ramach konkursu, który ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, będzie wspólna realizacja – z urzędami pracy z Kolna i Zambrowa zadań określonych w tym projekcie, czyli organizowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Stąd też przygotowany został projekt uchwały upoważniający mnie i pana Wicestarostę do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu „Pendolino do zatrudnienia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020(uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 22/72/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 2) Starosta ponownie udzieliła głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 

Mieczysław Bieniek – analogicznie do poprzedniej uchwały z tym, że w tym przypadku owe upoważnienie dotyczy upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją tego projektu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Pendolino do zatrudnienia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachOsi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 22/73/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

W sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

 

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 22-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                

                                                                                                                 

Data powstania: poniedziałek, 7 wrz 2015 12:53
Data opublikowania: poniedziałek, 7 wrz 2015 12:57
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 769 razy