BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr VIII/15 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego,

która odbyła się 31 sierpnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie sesji nastąpiło o godzinie 1000, natomiast zakończenie o godzinie 1100.

 Przebieg sesji:

 

Ad 1 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jarosław Kulesza, któryna wstępie przywitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził, że na podstawie listy obecności na ogólną liczbę 17-tu członków Rady Powiatu w sesji uczestniczy 16-tu radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może podejmować prawomocne uchwały (na sesji stwierdzono nieobecność radnego Antoniego Włodkowskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 2 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych czy mają ewentualne uwagi do zaproponowanego porządku obrad.

 

Zebrani nie wnieśli żadnych uwag.

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady ogłosił, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych.

 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego      w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego.

 12. Interpelacje i zapytania radnych.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 14. Wolne wnioski.

 15. Zamknięcie obrad.

  Ad 3 Przewodniczący Rady realizując porządek obrad przypomniał, że protokół z VII-ej Sesji Rady Powiatu był wyłożony do wglądu w pokoju nr 302 – w biurze obsługi Rady, Zarządu            i Komisji w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego. W nawiązaniu do powyższego zapytał zgromadzonych, czy mają uwagi odnoszące się do treści zawartych                w powyższym protokole.

  Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z VII-ej Sesji Rady          Powiatu został przyjęty 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było.

   

  Ad 4 Przewodniczący Rady poprosił panią Starostę o przedstawienie informacji z pracy Zarządu między sesjami.

   

  Elżbieta Parzych – od ostatniej zwyczajnej Sesji Rady Powiatu, która miała miejsce w dniu 26 czerwca 2015 roku, odbyły się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu.

  Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu dniu 30 czerwca 2015 r.: rozpatrzono wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 64.000 zł na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki-Karwowo-Wszebory gm. Jedwabne oraz podjęto 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok. Także podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

  Na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 29 lipca br. rozpatrzono wnioski:

  1) Dyrektora ZPOZ w Łomży o udzielenie prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością w Piątnicy Poduchownej,

  2) Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie o udzielenie dotacji na zakup samochodu,

  3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zwiększenie środków finansowych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2015 roku,

  Przyjęto porozumienia Powiatu Łomżyńskiego:

  1) z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły,

  2) z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Górki-Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe-Korytki-Kaimy w miejscowości Dobrzyjałowo,

  3) z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na remont drogi powiatowej na odcinku Górki-Dobrzyjałowo.

  4) z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Stare Krzewo- Nowe Krzewo.

  5) z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na zakup materiałów związanych z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Niewodowo.

  6) z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na opracowanie dokumentacji projektowej na remont-odbudowę drogi powiatowej Stary Cydzyn-Rządkowo-Wyrzyki,

  Zapoznano się z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży skierowanym do Gminy Łomża dotyczącym sposobu utwardzenia poboczy oraz z pismem skierowanym przez mieszkankę wsi Stare Jemielite do Starostwa Powiatowego w Łomży w sprawie utwardzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1944B. Podjęto 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku. Rozpatrzono projekt porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu oraz podjęto uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.

  Na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2015 roku Zarząd Powiatu:

  przyjął 2 projekty uchwał Rady Powiatu:

  1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

  2)projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok;

  podjął 5 uchwał:

  - dwie w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok,

  oraz:

  1) uchwałę w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Monieckiego,

  2) uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych na terenie Gminy Łomża w Powiecie Łomżyńskim do kategorii dróg publicznych,

  i uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,

  Zarząd rozpatrzył także wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży                   o zmianę przeznaczenia przyznanych środków na 2015 rok oraz zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad VIII Sesji Rady Powiatu.

  Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2015 roku rozpatrzono wniosek Dyrektora ZDP w Łomży w sprawie przesunięcia środków pozostałych z rozliczenia inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1966 B Wizna-Sambory – Rutkowskie- Burzyn-Pluty na zadanie pn. trasy rowerowe w Polsce Wschodniej współfinansowanego z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

  Natomiast na posiedzeniu w dniu dzisiejszym przed sesją Zarząd przyjął projekty 2 uchwał Rady Powiatu:

  - w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020,

  - oraz zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiego.

  Projekty uchwał Rady Powiatu przyjęte przez Zarząd Powiatu otrzymaliście Państwo Radni łącznie z zaproszeniem na dzisiejszą sesję.

  Pragnę jednocześnie poinformować o innych ważnych wydarzeniach, w których uczestniczyłam lub uczestniczyli inni przedstawiciele Zarządu Powiatu:

  29.06.2015r. – Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego.

  30.06.2015r. – Konferencja Sejm RP pt. „Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ wyrównywanie szans na rynku pracy”.

  1.07.2015r. – Zawody strzeleckie, Białystok Komenda Wojewódzka Policji,.

  02.07.2015r. – Objazdowa Komisja Rozwoju Gospodarczego.

  08.07.2015r. – Objazdowa Komisja Rozwoju Gospodarczego.

  10.07.2015r. – Posiedzenie Delegatów Podlaskiej Izby Rolniczej oraz posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego.

  12.07.2015r. – Zakończenie Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.

  16.07.2015r. – Posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  20.07.2015r. – Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego.

  21.07.2015r. – Spotkanie dot. Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego.

  27.07.2015r. – Spotkanie dot. Szkód melioracyjnych wywołanych samowolą melioracyjną na terenie gm. Zbójna m. Popiołki, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

  31.07.2015r. – Obchody Święta Policji.

  12.08.2015r. – Otwarcie drogi Mocarze-Chyliny.

  13.08.2015r. – Spotkanie z kadrą Wojska Polskiego.

  14-15.08.2015r. – Uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego.

  20.08.2015r. – Sesja Rady Gminy Śniadowo,

  25.08.2015r. – Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

   

  Ad 5 Przewodniczący Rady przechodząc do kolejnego tematu poprosił o zgłaszanie interpelacji lub zapytań.

   

 • Radna Barbara Zalewska – kolejny raz przypominam o tym, że Dyrektor ZDP w Łomży na poprzedniej sesji zobowiązał się do naprawy odcinaka drogi powiatowej prowadzącej do cmentarza w Nowogrodzie, tj. ulicy Cmentarnej.

   

  Z kolei, Przewodniczący Rady, wobec braku dalszych interpelacji lub zapytań, poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone w punkcie nr 13 porządku obrad.

   

  Następnie ogłosił przejście do realizacji kolejnego tematu.

   

Ad 6 Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił Skarbnika Powiatu.

Barbara Gorzęba – projekt uchwały Rady w sprawie zmian budżetu zawiera 5 załączników. Załączniki od 1 do 4 numeru zaktualizowano na podstawie zapisów w uchwałach zarządu powiatu, podjętych w okresie od sesji Rady czerwcu do dnia ostatniego posiedzenia zarządu tj. do 24 sierpnia 2015 roku. Natomiast Zarząd Powiatu w tym projekcie proponuje zmiany, które mogą być przyjęte przez Wysoką Radę w § 2 , 3 i 4. Po stronie planu dochodów zwiększa się dochody bieżące o kwotę 122.800,00 zł, ponieważ dochody w rozdziałach 75020 i 75618 za 7 m-cy są one wyższe od planowanych. Dochody ponadplanowe zostaną przeznaczone na uzupełnienie planu      w rozdziale 85311 i 85201 i 85204 , w związku z wnioskami złożonymi w zakresie pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (85311). W § 3 projektu uchwały wprowadza się zmiany w planie wydatków i tak: zwiększa się plan wydatków bieżących    o kwotę 105.000,00 zł w dziele Pomoc społeczna w związku z przyrostem o czworo dzieci            w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i 7 dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie wyroków sądowych. Natomiast kwotę 17.800,00 zł proponuje się udzielić dla WTZ w Marianowie w formie dotacji celowej na współfinansowane zakupu samochodu. niezbędnego do przewodu osób niepełnosprawnych. Ponadto zmiany zapisane w § 4 na kwotę 332.000,00 zł dotyczą przesunięcia środków finansowych, które pozostały po rozliczeniu zadania realizowanego              w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i przeznaczone mają być na uzupełnienie planu zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” współfinansowanego        z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zmiany zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 6 projektu niniejszej uchwały. Zmiany te nie mają wpływu na wynik budżetu tj. na wysokość deficytu, który został ustalony na podstawie zapisów uchwały w sprawie zmian budżetu z dnia 26 czerwca 2015 roku w wysokości 3.347.327,00 zł.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian            w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady            Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Izabela Grochowska – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży –      w związku z pismem Prezesa Zarządu PFRON przygotowany został projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Decyzją Zarządu PRFON z dnia 9 lipca br. zwiększył nam środki na pomoc osobom niepełnosprawnym       o kwotę 32.508,00 zł. Zgodnie z informacją o wysokości środków PFRON przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.         o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowiącą załącznik do w/w pisma środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej                 i społecznej wyniosą w 2015 r. 865.674 zł. W uchwale Nr V/29/2015 z 29 kwietnia 2015 r. na ten cel zabezpieczona została kwota 833.166 zł. Mimo takich uzupełnień środków, od wielu lat nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb niepełnosprawnych.

Procedura wymaga, aby ww. kwestia została uregulowana uchwałą Rady Powiatu. Środki będziemy wydatkować na pielucho-majtki, turnusy rehabilitacyjne dla osób dorosłych, dzieci          i młodzieży,dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,itp., czyli rzeczy najbardziej podstawowe. Powyższe środki pozwolą objąć pomocą większą liczbę niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Starosta – Elżbieta Parzych – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego wynika z faktu, że zmarł jeden z naszych radnych – św. p. Adam Sowa, natomiast wg statutu Komisja Rewizyjna winna składać się z pięciu osób. Wobec powyższego proponuję na tę funkcję naszego nowego radnego, który objął mandat    w czerwcu br. – pana Jana Kuczyńskiego.

 

Radny Jan Kuczyński wyraził zgodę na kandydowanie do ww. funkcji.

 

Ponadto nie zgłoszono innych kandydatur.

 

W zarządzonym głosowaniu kandydatura radnego Jana Kuczyńskiego została przyjęta 15-ma głosami „za” i 1-ym głosem „wstrzymujący się”, głosów przeciwnych nie było.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 15-ma głosami „za” i 1-ym głosem „wstrzymujący się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Przewodniczący Rady – kolejny projekt uchwały również wynika z faktu, że zmarł jeden z naszych radnych – śp. Adam Sowa i w związku z tym zachodzi potrzeba uzupełnienia składu osobowego jednej ze starych komisja, która dotychczas składała się z pięciu osób.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – wobec powyższego proponuję na tę funkcję naszego nowego radnego, który objął mandat w czerwcu br. – pana Jana Kuczyńskiego.

 

Radny Jan Kuczyński wyraził zgodę na kandydowanie do ww. funkcji.

 

W zarządzonym głosowaniu kandydatura radnego Jana Kuczyńskiego została przyjęta 15-ma głosami „za” i 1-ym głosem „wstrzymujący się”, głosów przeciwnych nie było.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia przedmiotu działania i składów osobowych została podjęta 15-ma głosami „za” i 1-ym głosem „wstrzymujący się”, głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Radny Jan Kuczyński – serdecznie podziękował radnym za okazane jemu zaufanie, przy czym podkreślił, że zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności jaką będzie uczestnictwo przy pracach nad budżetem powiatu, szczególnie w sytuacji kiedy to dochody i wpływy do budżetu z roku na rok maleją.

 

Ad 10 Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 

Mieczysław Bieniek – sprawa jest pilna, ponieważ Wojewódzki Urząd Pracy rozpisał konkurs i do dnia 19 września br. musimy złożyć wnioski. Projekt ten realizować będziemy wspólnie                  z urzędami pracy z Kolna i Zambrowa, ponieważ takie są wymogi. Łączna kwota, którą chcemy pozyskać to 2,4 mln zł. Nasz Urząd będzie liderem tego projektu. Program będzie obejmował prace interwencyjne oraz staże na czas 6 miesięcy, jest to propozycja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Nazwa Pendolino ma sugerować, że chodzi o szybkie aktywizowanie osób bezrobotnych. Nasz samorząd ma otrzymać kwotę 1,15 mln zł. Zambrów otrzyma 0,6 mln zł,         a Kolno 6,5 mln zł. Okres trwania projektu to 1 stycznia 2016 – 30 czerwca 2017 roku.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Lidera do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 została podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Przewodniczący Rady udzielił głosu gł. spec. z Wydziału PRS.

 

Elżbieta Gosk – proponowane zmiany w zakresie przyznawania stypendiów polegają na sposobie wypłaty stypendiów, które będą mogły być wypłacane i miesięcznie i z góry za cały rok. Ponadto zmiany dotyczą sposobu rozliczania stypendiów, które będą rozliczne w formie pisemnej w ciągu 30 dni od dnia zakończenia okresu, na który owe stypendium zostało przyznane. Natomiast zasady rozliczania obejmują informację nt. sposobu wydatkowania środków z uzasadnieniem i dołączenie dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie tych środków wraz z opisem osiągnięć jakie w tym okresie stypendysta poniósł oraz jakie osiągnął wyniki.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Z kolei Sławomir Łomotowski – Przewodniczący Komisji KOZPRiPP poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała zmieniająca uchwałę      w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu łomżyńskiegozostała podjęta 16-ma głosami „za”, głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych nie było (Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Przewodniczący Rady przypomniał, że w punkcie nr 5 przyjętego porządku obrad nie zgłoszono interpelacji, natomiast zgłoszono jedno zapytanie. Wobec powyższego poprosił Dyrektora ZDP w Łomży o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu.

 

Janusz Świderski – odnosząc się do interpelacji radnej Barbary Zalewskiej pojmował, że w najbliższych dniach ulica Cmentarna w Nowogrodzie zostanie wyremontowana.

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby w końcu ten problem uregulować i wykonać remont ww. ulicy.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 13 W Wolnych wnioskach radny Jan Kuczyński stwierdził – uważam, ze gmina Piątnica została potraktowana po macoszemu. Droga nadnarwiańska od strony Piątnicy w kierunku Rakowa jest w bardzo słabym stanie technicznym, tam jest tragedia, ta droga jest z XIX wieku. Podobnie jest z drogą na odcinku Piątnica – Czarnocin. Pobocza są w fatalnym stanie. Musimy to uchwycić w naszym budżecie.

Po rozmowach z Wójtem uzyskałem deklarację, że otrzymamy dofinasowanie od Gminy. W następnym roku budżetowym powinniśmy zaplanować te inwestycje i rozmawiać z Gminą na ten temat.

W poprzedniej kadencji robiliśmy plany a Gmina pomagała finansowo, nas oczywiście nie stać na sfinansowanie takich inwestycji.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – nasz nowy radny w czerwcu objął funkcję i z pewnością jeszcze dokładnie nie zapoznał się ze wszystkimi zaplanowanymi inwestycjami. Nasz samorząd w roku bieżącym zawarł 5 porozumień z Gminą Piątnica, co jest bardzo wysokim wskaźnikiem w tym zakresie. Między innymi będziemy remontować drogę na odcinku Krzewo Nowe – Krzewo Stare. Ponadto należy pamiętać, że po drugiej stronie Narwi mamy drogę o w podobnym lub nawet odcinkami gorszym stanie. Kosztorys na taki odcinek, o którym radny mówił opiewa na kilkanaście milionów zł.

 

Przewodniczący Rady – mam prośbę do Dyrektora ZDP w Łomży, aby w najbliższym czasie przygotował pisemną informację nt. zaplanowanych i już realizowanych modernizacji i remontów dróg powiatowych. Informację tą polecił dostarczyć radnym przed najbliższą sesją.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Radna Agnieszka Zduńczyk – zgłosiła wniosek o wyremontowanie chodnika od drogi krajowej do tartaku – w miejscowości Miastkowo. Przypominam, że pan radny Kazimierz Polkowski obiecał, że te roboty zostaną wykonane w miesiącu wrześniu br.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Ad 14 Z kolei Przewodniczący Rady – Jarosław Kulesza, mając na uwadze powyższe oraz w związku z wyczerpaniem tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zamknął obrady VII-ej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.                      

 

Data powstania: piątek, 11 wrz 2015 14:39
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2015 14:41
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 709 razy