BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 23/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 września 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.30, natomiast zakończenie o godzinie 13.15.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski         

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu.

 1. Irena Zofia Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołów z 21-ego i 22 - ego posiedzeń Zarządu.

 3. Rozpatrzenie wniosku Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o dokonanie zmian w planie wydatków w 2015 roku.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.

 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.

 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji    w 2016 r. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny –Szczepankowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o długości 2,8 km” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

 13. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr w Łomży o dokonanie zmian w planie wydatków w 2015 roku.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 15. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad IX sesji Rady Powiatu.

 16. Sprawy różne:

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego.

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego porządek obrad, obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy, został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

Z kolei Starosta ogłosiła przejście do realizacji punktu drugiego.

  

Ad 2 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołów z 21-go oraz 22-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 21-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych         i wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu protokół z 22-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Starosta o zabranie głosu poprosiła Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o dokonanie zmian w planie wydatków w 2015 roku wynika z wykonania budżetu za 8 m-cy, gdzie stwierdzono, że zabraknie pewnych środków. Z racji, że z własnych środków, w ramach realizowanych projektów, zakupiliśmy bilety dla młodzieży na podróż do Francji, natomiast zwrot tych środków nastąpi dopiero na przełomie roku 2015 i 2016, wskazane jest dokonanie przesunięć w planie wydatków. Konkretnie sprawa ta dotyczy kwoty 11.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na zadania z zakresu kultury – 8.000,00 zł i 3.000,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o dokonanie zmian w planie wydatków w 2015 roku (ww. wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Starosta o zabranie głosu poprosiła Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – projekt uchwały wynika z przyjętego w poprzednim punkcie wniosku Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych o dokonanie zmian w planie wydatków w 2015 roku, gdzie dokonano przesunięć w planie wydatków w wysokości 11.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na zadania z zakresu kultury – 8.000,00 zł i 3.000,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 23/74/2015 z dnia 16 września 2015 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Starosta o zabranie głosu poprosiła Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok dotyczy przede wszystkim wprowadzenia do budżetu dodatkowej kwoty 20.000,00 zł na rzecz wsparcia Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Jak się okazało zakup inkubatora dla niemowląt za kwotę 50.000,00 zł nie jest możliwy zakup inkubatora i stąd też zaplanowano zwiększenie. Możemy te zadanie wykonać, bowiem pozostały środki w ramach oszczędności z projektu unijnego w kwocie 64.000,00 zł.

Ponadto zmiany obejmują uaktualnienie załącznika z wydatkami inwestycyjnymi, które to zostały wprowadzone w ostatnim okresie

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 

Ad 6 Starosta poinformowała, że projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego jest wynikiem decyzji pani Skarbnik, która po osiągnięciu wieku emerytalnego postanowiła odejść na emeryturę.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.

 

Starosta mając na względzie powyższe, podziękowała pani Skarbnik za dotychczasową współpracę i wieloletnie zaangażowanie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego.

 

Ad 7 Starosta poinformowała, że projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego także jest wynikiem decyzji pani Skarbnik, która po osiągnięciu wieku emerytalnego postanowiła odejść na emeryturę, wobec czego należy powołać nową osobę na te stanowisko. Na tym etapie uchwała nie zawierana wskazania żadnej osoby, ponieważ na sesji Rady zostanie przedstawiona kandydatura w tym zakresie.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego.

 

Ad 8 Starosta o zabranie głosu poprosiła Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – wskazanie dwóch członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu jest wymogiem formalnym związanym z zakończeniem procedur przetargowych, które zakończyły się w dniu wczorajszym, a dotyczyły zaciągnięcia kredytu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 23/75/2015 z dnia 16 września 2015 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Starosta poinformowała, że konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie są realizowane corocznie. Wynika to z zapisów ww. ustawy, natomiast samorząd powiatu zlecając pewne zadania w tym zakresie musi przeprowadzić takie konsultacje.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie skierowania do konsultacji  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 23/76/2015 z dnia 16 września 2015 roku stanowi  załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Starosta poinformowała, że wybór nowego delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich został podyktowany śmiercią śp. radnego Adama Sowy, który do niedawna był tym delegatem. W związku z powyższym zaistniała konieczność powołania nowego radnego Rady Powiatu na tę funkcję. Kandydatury na delegata będą zgłaszać radni podczas najbliższej sesji.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegata Powiatu Łomżyńskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

 

Ad 11 Wicestarosta poinformował, że z inicjatywy Prezydenta Miasta Łomża zostały podjęte działania w celu utworzenia stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”, które ma skupiać w szczególności gminne, powiatowe i miejskie samorządy, przede wszystkim z terenu byłego województwa łomżyńskiego, granice nie są zamknięte. Zadaniem stowarzyszenia będą wspólne przedsięwzięcia w celu pozyskania środków finansowych, na różne zdania inwestycyjne oraz nieinwestycyjnie realizowane przez poszczególne samorządy. W nowej perspektywie finansowej w nowym RPO, wysoko będą punktowane wszelkiego rodzaju partnerstwa. W ramach tego Forum umawiamy się, że będziemy składać projekty o dofinansowanie. Niektóre programy, ze względu na progi finansowe, dla niektórych samorządów są nieosiągalne, natomiast w ramach tego Forum będą już osiągalne. Na pewno działalność takiego Forum będzie z korzyścią dla mieszkańców tych samorządów. Statut tego Forum został już opracowany.

Zamierzamy, aby z końcem miesiąca zaprosić Marszałka Leszczyńskiego i wspólnie z przedstawicielami samorządów, które przystąpią do tego Forum, spotkać się omówić szczegóły jego funkcjonowania.

 

Tomasz Chojnowski – czy okoliczne powiaty podjęły już takie uchwały?

 

Wicestarosta – nie mam jeszcze takiej informacji, natomiast większość samorządów zaoproszona do tego Forum, była żywo zainteresowana uczestnictwem w nim.

 

Starosta – ta uchwała ma charakter intencyjny. Warto przy tym zaznaczyć, że nasz samorząd uczestniczy w kilku organizacjach, jest to Euroregion Niemen, Związek Powiatów Polskich, Lokalna Organizacja Turystyczna i Związek Kurpiów. Składki członkowskie w tych organizacja wahają się od 2.000,00 zł do blisko 4.000,00 zł.

 

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – uważam, że uczestnictwo w Euroregionie Niemen nie zwiększa szans na pozyskanie środków dla naszego samorządu.

 

Wicestarosta – dofinansowanie w ramach programu Euroregion Niemen zostało ograniczone dla samorządów, które mają bezpośredni dostęp do wschodniej granicy Polski. Uważam, że jeżeli ta sytuacja się utrzyma to nie ma sensu uczestniczyć w tej organizacji.

 

Starosta – składki do końca roku mamy opłacone, wiec jeszcze mamy jeszcze trochę czasu na wystąpienie z poszczególnych organizacji.

 

Tomasz Chojnowski – warto przystąpić do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”, natomiast jeżeli wystąpimy z organizacji, w których uczestnictwo nie przynosi nam żadnych korzyści to będziemy mogli przesunąć środki na inne cele – np. uczestnictwo w omawianym Forum.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe”.

 

Ad 12 Starosta o zabranie głosu poprosiła Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr w Łomży o dokonanie zmian w planie wydatków w 2015 roku odnosi się do środków przyznanych Poradni  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którym to dysponuje PUP. Zasady dofinansowania to 80 % z ww. Funduszu a 20 % ze środków jednostki. Kwota, która została przyznana Poradni to ponad 6.000,00 zł. Ma być ona przeznaczona na opłacenie studiów podyplomowych dla jednego nauczyciela w Poradni.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr w Łomży o dokonanie zmian w planie wydatków w 2015 roku (ww. wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Starosta o zabranie głosu poprosiła Skarbnika Powiatu.

 

Barbara Gorzęba – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu wynika z zaakceptowanego w poprzednim punkcie porządku obrad wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr w Łomży o dokonanie zmian w planie wydatków w 2015 roku.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 23/77/2015 z dnia 16 września 2015 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 Starosta zapoznała zebranych z proponowanym porządkiem obrad IX sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 15 1) Starosta przechodząc do spraw różnych stwierdziła, ze projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Łomżyńskiego wiąże się z tym, że Gmina Łomża chce przejąć tą nieruchomość, jednak jeszcze nie złożyła wniosku w tej sprawie. Wobec tego należy ogłosić przetarg, natomiast jeżeli gmina złoży taki wniosek to przetarg zostanie unieważniony.

 

Wicestarosta – można ewentualnie rozważyć obniżenie maksymalne ceny oszacowanej, wówczas Gmina szybciej się zdecyduje na złożenie wniosku o nieodpłatne przekazanie.

 

Starosta – jeszcze na tym etapie proponuję pozostawić wartość sprzedaży na poziomie, który był w ostatnim przetargu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 23/78/2015 z dnia 16 września 2015 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono innych tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przestawienia na forum Zarządu Powiatu.

 

 

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 23-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                 

    

                                                                                                                 

Data powstania: środa, 23 wrz 2015 08:00
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 08:05
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 638 razy